Tshooj 115

Vim yog koj, Kuv lub siab yuav zoo siab tshaj plaws; vim yog koj, Kuv txhais tes yuav seev cev nrog kev zoo siab, thiab Kuv yuav muab tej koob hmoov rau koj yam tsis paub kawg, vim hais tias koj los ntawm Kuv los ua ntej lub sij hawm ntawm kev tsim. Niaj hnub nim no koj yuav tsum rov qab los nyob ntawm Kuv ib sab, vim koj tsis yog lub qab ntuj khwb los sis tsis yog lub ntiaj teb li, tiam sis yog Kuv li. Kuv yuav hlub koj mus ib txhis, Kuv yuav foom koob hmoov rau koj mus ib txhis, thiab Kuv yuav tiv thaiv koj mus ib txhis. Tsuas yog cov uas los ntawm Kuv los thiaj li paub Kuv txoj kev xav xwb; tsuas yog lawv xwb thiaj li yuav xav txog Kuv lub nra, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj li yuav ua txhua yam uas Kuv xav ua. Niaj hnub nim no, twb ua tiav txhua yam lawm. Kuv lub siab zoo li nplaim hluav taws, ntshaw kom cov tub uas Kuv hlub rov los koom siab nrog Kuv sai sai, thiab kom Kuv tus kheej tau rov qab los rau Xi-oo tiav log sai sai. Koj muaj qee qhov kev paub txog qhov no. Txawm tias feem ntau peb tsis tuaj yeem ua raws ib tug rau ib tug lub siab los xij, peb keev koom nrog ib tug rau ib tug lub siab thiab sib ntsib hauv cev nqaij daim tawv tau. Leej Txiv thiab cov tub yuav sib ncaim mus ib txhis tsis tau; lawv sib ncawg ua ke heev. Tsis muaj leej twg tuaj yeem coj koj tawm ntawm Kuv ib sab tau kom mus txog ntua hnub rov qab los rau pem Roob Xi-oo. Kuv hlub cov tub hlob txhua tus uas los ntawm Kuv los, thiab Kuv ntxub cov yeeb ncuab txhua tus uas tawm tsam Kuv. Kuv yuav coj cov Kuv hlub rov qab mus rau Xi-oo thiab muab cov Kuv ntxub pov rau Dab Tuag Teb, rau dab teb. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus tseem ceeb ntawm tag nrho Kuv tej kev cai tswj fwm. Txhua yam Kuv cov tub hlob hais los sis ua yog ib qho kev nthuav tawm txog Kuv tus Ntsujplig. Nws yog ib qho kev to taub meej txog qhov no tias txhua tus yuav tsum ua tim khawv rau Kuv cov tub hlob. Qhov no yog kauj ruam tom ntej ntawm Kuv txoj hauj lwm, thiab yog tias muaj ib tug twg tawm tsam, Kuv yuav cia Kuv cov tub hlob uas ntxim hlub saib xyuas lawv. Tam sis no mas txawv dua yav dhau los lawm. Yog hais tias cov Kuv hlub hais ib lo lus ntawm kev txiav txim, Ntxwgnyoog yuav tuag rau hauv Tub Tuag Teb kiag tam sim, vim hais tias Kuv twb muab lub hwj chim rau Kuv cov tub hlob lawm. Qhov no hais tau tias txij no mus, nws yog lub sij hawm rau Kuv cov tub hlob thiab Kuv los koom kav ua ke. (Qhov no yog nyob hauv ntu ntawm cev nqaij daim tawv, uas sib txawv me ntsis los ntawm kev kav ua ke hauv lub cev.) Ib tug twg uas tsis ua raws txoj kev xav yuav ntsib txoj hmoo ib yam nkaus li cov tawm tsam Kuv tus kheej. Yuav tsum coj rau Kuv cov tub hlob kom zoo ib yam li coj rau Kuv, vim peb yog ib lub cev thiab yeej tsis tuaj yeem sib cais tau li. Raws li tau ua tim khawv rau Kuv nyob rau yav dhau los, niaj hnub nim no los yuav tsum tau ua tim khawv rau Kuv cov tub hlob zoo li ntawd. Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm; txhua tus yuav tsum sawv khov kho thiab hais lus tim khawv.

Kuv lub teb chaws nthuav mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, thiab Kuv cov tub hlob ntoj ncig nrog Kuv mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb. Vim yog tej kev cuam tshuam ntawm nej cev nqaij daim tawv, muaj ntau nqe lus uas nej tseem tsis to taub, txawm Kuv twb hais tej ntawd lawm los xij, yog li yuav tsum ua kom tiav hlo tes hauj lwm feem ntau tom qab rov qab los rau Xi-oo. Tuaj yeem pom los ntawm Kuv cov lus tias qhov kev rov qab los no tshuav tsis ntev lawm xwb—qhov tseeb tiag, lub sij hawm twb los txog ze lawm. Vim li ntawd Kuv thiaj li hais ua ntu zus txog Xi-oo thiab tej xwm txheej hauv Xi-oo. Nej puas paub tias lub hom phiaj ntawm Kuv cov lus yog dab tsi? Nej puas paub tias yam nyob hauv Kuv lub siab yog dab tsi? Kuv lub siab ntshaw rov qab los rau Xi-oo sai sai, los muab tiam qub xaus kom tag du lug, los xaus peb lub neej hauv ntiaj teb (vim hais tias Kuv ntxub cov tib neeg ntiaj teb, tej xwm txheej, thiab ntau yam, thiab haj tseem ntxub lub neej hauv cev nqaij daim tawv tshaj, thiab tej kev cuam tshuam loj tshaj ntawm cej nqaij daim tawv; tsuas yog kev rov qab los rau Xi-oo xwb txhua yam thiaj li yuav vam meej), thiab los kho peb lub neej hauv lub teb chaws. Lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev yug los ua neeg zaum ib yog los pua lub hauv paus rau Kuv qhov kev rov qab los zaum ob. Qhov no yog txoj hau kev uas Kuv yuav tsum tau taug. Tsuas yog muab Kuv Tus Kheej tag nrho rau Ntxwgnyoog ces Kuv thiaj li tuaj yeem txhiv nej dim tau xwb, kom nej thiaj li tau rov qab los rau hauv Kuv lub cev rau theem kawg. (Yog tsis muaj Kuv qhov kev yug los ua neeg zaum ib, Kuv yuav tsis muaj peev xwm tau txais yeeb koob, thiab Kuv yuav tsis muaj peev xwm coj txoj kev theej txhoj rov qab tau, yog li nej yuav los rau hauv lub qab ntuj no ua neeg txhaum.) Vim hais tias Kuv muaj kev ntse tsis paub kawg, qhov tseeb uas Kuv tau coj nej tawm ntawm Xi-oo txhais tau tias Kuv yeej yuav coj nej rov qab los rau Xi-oo xwb xwb. Ntxwgnyoog tej kev npaj siab tas zog thaiv kev li ntawd mas yuav ua tsis tiav, vim hais tias twb npaj Kuv tes hauj lwm loj tshaj tiav los ntev lawm. Kuv cov tub hlob mas zoo ib yam li Kuv—lawv mas dawb huv thiab tsis muaj qhov tsuas tsis huv, yog li Kuv tseem yuav rov qab los rau Xi-oo nrog Kuv cov tub hlob, thiab peb yeej yuav tsis sib ncaim li lawm.

Tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg maj mam raug nthuav tawm rau nej. Kuv twb tau pib ua Kuv tes hauj lwm hauv txhua haiv neeg thiab rau ntawm txhua tus tib neeg lawm. Qhov no txaus ua pov thawj tias qhov Kuv yuav rov qab los rau Xi-oo mas tshuav tsis ntev lawm xwb, vim hais tias kev ua Kuv tes hauj lwm hauv txhua haiv neeg thiab rau ntawm txhua tus tib neeg yog qee yam yuav tsum tau ua kom tiav tom qab rov qab los rau Xi-oo. Kuv txhais ruam tab tom nrawm zuj zus tuaj. (Vim hais tias hnub Kuv yuav rov qab los rau Xi-oo tab tom los ze ze lawm, Kuv xav ua Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb kom tiav ua ntej Kuv rov qab los.) Kuv mas khwv dua qub rau Kuv tes hauj lwm, thiab tiam sis Kuv tes hauj lwm muaj tsawg zuj zus hauv lub ntiaj teb rau Kuv ua lawm—yuav luag tsis muaj kiag li lawm. (Kuv txoj kev khwv mas npaj rau tes hauj lwm sab Ntsujplig, uas tsis tuaj yeem pom tau los ntawm tib neeg lub qhov muag tiam sis tsuas tuaj yeem txais tau los ntawm Kuv cov lus xwb; Kuv txoj kev khwv tsis zoo thooj li kev khwv hauv cev nqaij daim tawv, tab sis hais txog Kuv txoj kev npaj ntawm ntau yam hauj lwm.) Qhov no vim hais tias, raws li qhov Kuv twb hais lawm, twb ua tiav Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb tag lawm, thiab qhov tseem tshuav ntawm Kuv tes hauj lwm yuav tsum tau tos kom txog thaum Kuv rov qab los rau Xi-oo. (Lub laj thawj uas Kuv yuav tsum rov los rau ua hauj lwm rau Xi-oo yog tsis tuaj yeem ua tes hauj lwm yav tom ntej kom tiav hauv cev nqaij daim tawv, thiab yog hais tias tau ua tiav tes hauj lwm no rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, ces qhov ntawd yuav ua rau puas Kuv lub npe.) Thaum Kuv kov yeej Kuv cov yeeb ncuab thiab rov qab los rau Xi-oo, lub neej yuav zoo nkauj tshaj qhov qub thiab muaj kev thaj yeeb lug tshaj lub neej yav dhau los txhua tiam. (Qhov no vim yog Kuv tau muaj yeej tag nrho lub qab ntuj no huv si, thiab ua tsaug rau qhov Kuv qhov yug los ua neeg zaum ib thiab qhov Kuv tau yug los ua neeg zaum ob, Kuv tau txais yeeb koob tiav log lawm. Hauv Kuv qhov yug los ua neeg zaum ib, Kuv tsuas tau txais ib feem ntawm Kuv lub yeeb koob xwb, tab sis thaum Kuv qhov yug los ua neeg zaum ob, Kuv tus neeg thiaj li mam tau txais lub yeeb koob tiav log, yog li yuav tsis muaj cib fim rau Ntxwgnyoog los haub ntxias ntxiv lawm. Yog li ntawd, lub neej tom ntej hauv Xi-oo haj tseem yuav muaj qhov zoo nkauj thiab thaj yeeb lug tshaj qub.) Kuv tus neeg haj tseem yuav tshwm sim lub yeeb koob loj tshaj rau ntawm ntiaj teb thiab Ntxwgnyoog xub ntiag kom tus zaj loj liab ploog txaj muag; qhov no yog theem tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj kev ntse tag nrho. Kuv yim hais txog txhua yam nyob sab nraud ntau npaum li cas, ces nej yim muaj peev xwm to taub ntau npaum li ntawd; Kuv yim hais txog txhua yam ntawm Xi-oo uas tib neeg tsis tuaj yeem pom ntau npaum li cas, ces nej yim xav tias tej ntawd qhuav qhawv ntau npaum li ntawd, thiab nws yim nyuaj rau nej xav txog tej ntawd; nej yuav xav tias Kuv tab tom hais dab neeg ntag. Txawm li cas los xij, nej yuav tsum tau ua tib zoo saib. Yeej tsis muaj tej lus khoob lug thaum Kuv hais tawm los, cov lus uas tawm los ntawm Kuv lub qhov ncauj mas ntseeg tau. Qhov no muaj tseeb tiag, txawm tias raws li nej txoj kev xav yuav ua rau to taub tej lus ntawd nyuaj los xij. (Vim qhov txwv ntawm cev nqaij daim tawv, tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm to taub txog yam Kuv hais tiav log thiab du lug, thiab ntau yam uas Kuv tau hais lawm, Kuv tseem tsis tau nthuav tawm tag nrho. Tiam sis, thaum peb rov qab los rau Xi-oo, Kuv yuav tsis tas piav qhia lawm; nej ib txwm yuav to taub.) Yuav tsum txhob muab qhov no saib tsis tseem ceeb.

Txawm tias tib neeg cev nqaij daim tawv thiab tej kev xav phem muaj qhov txwv los xij, Kuv tseem xav tsim kho nej li kev xav sab cev nqaij daim tawv thiab tawm tsam nej tej kev xav phem dhau los ntawm kev nthuav tawm txog tej kev zais tob, vim hais tias, raws li qhov Kuv twb tau hais ntau zaus lawm, qhov no yog ib kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm (thiab qhov tej hauj lwm no yuav tsis nres kom mus txog thaum nkag mus rau hauv Xi-oo). Muaj ib lub “Roob Xi-oo” nyob hauv txhua tus neeg lub siab lub ntsws, thiab nws yeej sib txawv txhua tus. Vim qhov Kuv pheej hais txog lub Roob Xi-oo tas lis, Kuv yuav qhia rau nej txog tej xwm txheej ntawm Roob Xi-oo, kom nej thiaj li yuav paub txog qhov ntawd me ntsis ntxiv. Yuav kom tau nyob saum lub Roob Xi-oo mas yuav tsum tau rov qab los rau sab yeeb ceeb. Txawm nws hais txog sab yeeb ceeb los xij, nws tsis yog ib qho chaw uas tib neeg tsis tuaj yeem pom los sis chwv tau; qhov no yog hais txog lub cev. Nws tsis yog yam ntsia tsis pom los sis tuav tsis tau kiag li, vim hais tias thaum lub cev tshwm sim, nws yeej muaj tus qauv thiab lub cev, tiam sis thaum lub cev tsis tshwm sim, ces yuav tsis muaj tus qauv thiab lub cev. Saum lub Roob Xi-oo, yuav tsis muaj kev txhawj xeeb txog zaub mov moj, khaub ncaws, tej yam xav tau rau txhua hnub, los sis chaw nyob, thiab yuav tsis muaj kev sib yuav los sis sib sau ua cuab yig, thiab yuav tsis muaj kev sib faib ntawm poj niam thiab txiv neej (txhua tus uas nyob saum lub Roob Xi-oo ces yog Kuv tus neeg, nyob hauv ib lub cev, yog li thiaj tsis muaj kev sib yuav, sib sau ua cuab yig, kev sib faib ntawm poj niam thiab txiv neej), thiab txhua yam uas Kuv tus neeg hais yuav raug ua kom tiav hlo. Thaum tib neeg tsis ceev faj, Kuv tus neeg yuav tshwm sim rau ntawm lawv, thiab thaum tib neeg tsis mob siab, Kuv tus neeg yuav ploj kiag. (Qhov no yog qee yam ua tsis tiav ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, yog li tam sim no nws thiaj li nyuaj rau nej xav.) Nyob rau yav tom ntej, tseem yuav muaj ib lub hnub, ib lub hli, thiab ib lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb, tab sis vim hais tias Kuv tus neeg yuav nyob hauv Xi-oo, yuav tsis muaj tshav ntuj kub, tsis muaj nruab hnub, thiab tsis muaj kev txom nyem los ntawm tej kev puas tsuaj los lawm. Thaum Kuv hais tias peb yuav tsis tas muaj kev kaj los ntawm lub teeb los sis lub hnub los lawm vim hais tias Vajtswv yuav muab kev kaj rau peb, Kuv tab tom hais txog thaum nyob hauv Xi-oo. Raws li tib neeb tej kev xav phem, txhua yam hauv qab ntuj khwb yuav raug rhuav tshem, thiab txhua tus tib neeg yuav tsum ua neej nyob hauv Kuv txoj kev kaj. Lawv xav tias qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm “peb yuav tsis tas muaj kev kaj los ntawm lub teeb los sis lub hnub los lawm los vim hais tias Vajtswv yuav muab kev kaj rau peb,” tab sis qhov tseeb tiag, qhov no yog ib qho kev txhais lub ntsiab lus yuam kev. Thaum Kuv hais tias “txhua lub hli, ib tsob ntoo yuav txi kaum ob hom txiv hmab txiv ntoo,” yog Kuv tau hais txog tej xwm txheej hauv Xi-oo. Kab ntawv no sawv cev tej xwm txheej ntawm lawv lub neej txoj sia hauv Xi-oo tag nrho. Hauv Xi-oo, yuav tsis muaj tej kev txwv ntawm lub sij hawm, thiab yuav tsis muaj tej kev txwv ntawm hauv daim av toj roob hauv pes thiab saum ntuj. Vim li ntawd Kuv thiaj li hais tias “txhua lub hli.” “Muaj kaum ob hom txiv hmab txiv ntoo” tsis tau sawv cev rau tus cwj pwm uas nej tab tom ua neej nyob niaj hnub nim no; tab sis, nws hais txog lub neej txoj sia muaj kev ywj pheej hauv Xi-oo. Cov lus no yog ib qho kev nthuav tawm dav dav txog lub neej txoj sia hauv Xi-oo. Los ntawm qhov no los, yus tuaj yeem pom tau tias lub neej txoj sia hauv Xi-oo mas yuav tau txais kev muaj nyiaj nplua nuj thiab huaj vam tshaj (vim hais tias qhov no, “kaum ob” yog hais txog kev muaj puv npo). Yuav ua ib lub neej tsis muaj kev tu siab thiab poob kua muag lawm, thiab yuav tsis muaj kev qhuab yuam los sis kev tsim txom lawm, yog li txhua yam yuav raug daws thiab muaj kev ywj pheej. Qhov no vim hais tias txhua yam muaj nyob hauv Kuv tus neeg, cais tawm tsis tau ntawm ib tug tib neeg twg, thiab txhua yam yuav yog ib daim duab zoo nkauj thiab nyob tshiab khiv mus ib txhis. Nws yuav yog ib lub sij hawm uas muaj txhua yam txhij txhua, thiab yog qhov pib ntawm peb lub neej txoj sia tom qab peb rov qab los rau Xi-oo.

Txawm Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb twb tau tiav huv si lawm los xij, Kuv tseem xav kom Kuv cov tub hlob los ua hauj lwm hauv ntiaj teb, yog li Kuv thiaj tseem tsis tau rov qab los rau Xi-oo. Kuv yuav tsis rov qab los rau Xi-oo ib leeg xwb. Kuv yuav tsum rov qab los rau Xi-oo nrog Kuv cov tub hlob tom qab lawv ua lawv tes hauj lwm hauv lub ntiaj teb tiav lawm. Vim li ntawd, thiaj li hais tau tias peb yuav tau txais yeeb koob ua ke; qhov no yog kev qhia tshwm meej tiav log ntawm Kuv tus neeg. (Kuv hais tias tes hauj lwm ntawm Kuv cov tub hlob hauv lub ntiaj teb tseem tsis tau tiav vim hais tias Kuv cov tub hlob tseem tsis tau qhia tshwm meej. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas muab siab npuab thiab coj ncaj tseem yuav tau ua tes hauj lwm no kom tiav.)

Qhov Dhau Los: Tshooj 114

Ntxiv Mus: Tshooj 116

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No