Tshooj 116

Nyob rau ntawm Kuv cov lus mas, muaj ntau lo uas ua rau tib neeg ntshai. Kuv cov lus muaj ntau lo ua rau tib neeg ntshai tshee hnyo, thiab Kuv cov lus muaj ntau lo ua rau tib neeg raug kev txom nyem thiab tag kev cia siab, thiab haj yam ua kom muaj kev puas ntsoog rau tib neeg ntau. Tsis muaj leej twg nkag siab txog qhov muaj nplua mias ntawm Kuv cov lus los sis to taub qhov muaj nplua mias ntawd kom meej meej li. Nws tsuas yog thaum Kuv qhia Kuv cov lus rau nej thiab nthuav cov lus ntawd tawm rau nej ib kab zuj zus xwb mas nej thiaj li yuav kawm tau tej yam dav dav, tiam sis yeej tseem paub tsis meej txog lub ntsiab tseeb ntawm tej uas muaj tseeb li. Yog li ntawd, Kuv yuav siv tej uas muaj tseeb los nthuav Kuv cov lus tawm tag nrho, qhov ua li ntawd thiaj li yuav ua rau nej to taub zoo dua. Ua twb zoo xav txog qhov Kuv hais lus, Kuv tsis yog tsuas hais raws li Kuv cov lus xwb, tiam sis tshaj ntawd ntxiv, Kuv ua raws li Kuv cov lus kiag ntag; qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm “cov lus thiab tej kev ua tiav uas thooj txhij tshwm sim.” Vim rau qhov thaum muaj Kuv mas txhua yam yog pub dawb xwb, thiab txhua yam puav leej raug tso tawm, thiab nyob rau ntawm lub hauv paus no, txhua yam uas Kuv ua mas muaj kev ntse puv npo. Kuv tsis lam hais lus ua dog ua dig, los sis Kuv tsis lam ua dog ua dig. (Tsis hais nyob hauv kev ua neej los sis kev ua neeg qaum ntuj li, Kuv yeej hais lus thiab ua los ntawm txoj kev ntse xwb, vim Kuv txoj kev ua neej yog ib feem uas cais tsis tau tawm ntawm Kuv Tus Kheej mus li.) Tiam sis thaum Kuv hais lus mas, tsis muaj leej twg cuab pob ntseg mloog lub suab ntawm cov lus Kuv hais li; thaum Kuv ua, tsis muaj leej twg cuab pob ntseg mloog qhov txheej txheem ntawm Kuv tes hauj lwm li. Qhov no yog qhov tib neeg ua tsis tau zoo. Kuv yuav nthuav Kuv lub hwj chim tawm rau txhua tus tib neeg, tsis yog tsuas nthuav tawm rau Kuv cov tub hlob xwb, tiam sis tshaj ntawd ntxiv Kuv yuav nthuav Kuv lub hwj chim tawm nyob rau hauv txhua haiv neeg thiab nyob rau hauv txhua tus tib neeg; tsuas yog qhov ua li ntawd xwb thiaj li yog ib zaj lus tim khawv muaj hwj chim uas ua rau Ntxwgnyoog txaj muag. Kuv tsis ua yam ruam ruam. Tib neeg feem coob xav hais tias Kuv lo lus tim khawv rau cov tub hlob ntawd yog ib qho yuam kev lawm; lawv hais tias muaj lwm cov Vajtswv uas tsis yog Kuv, tias Kuv ua yam tsis muaj qab hau li, tias Kuv txo Kuv Tus Kheej xwb; yog li ntawd nyob rau hauv qhov no, tib neeg txoj kev qias vuab tsuab haj yam raug muab qhia tshwm ntxiv xwb. Kuv puas tuaj yeem cia li ua tim khawv yuam kev rau cov tub hlob? Nej hais tias Kuv ua tsis yog lawm, yog li ntawd nej puas ua tau tim khawv mas? Yog hais tias tsis yog vim Kuv txoj kev txhawb nqa, Kuv cov lus tim khawv, ces nej tseem yuav caij tsuj Kuv tus Tub, tseem tsis quav ntsej txog Nws, thiab tseem saib Nws li yog nej tus tub qhe xwb. Nej ces yog ib pab niag npua xwb! Kuv yuav muab nej rho ib tug zuj zus tawm! Yuav tsis tseg ib tug cia li! Qhia rau Kuv seb, yam dab tsi uas lawv tsis haum nrog rau ib tug tib neeg uas muaj txoj kev ua neej? Yeej paub lawm tias, lawv ces yog niag npua xwb! Kuv ntxub lawv tiag tiag li. Yog Kuv tos nej cov lus tim khawv xwb, ces ntshe Kuv tes hauj lwm twb qeeb lawm! Nej ces yog ib pab niag npua xwb! Nej yeej tsis muaj kev ua neej kiag li! Kuv tsis cheem tsum koj los ua dej num rau Kuv! Cia li tawm ntawm no mus tam sim no! Koj tau thab plaub thiab caij tsuj Kuv tus Tub los ntev lawm; Kuv yuav muab koj tsuj kom ntsoog mos nyoos! Saib seb yuav muaj dab tsi tshwm sim yog koj muaj cuab kav ua phem dua; saib seb yuav muaj dab tsi tshwm sim yog koj muaj cuab kav ua rau Kuv txaj muag dua! Kuv twb ua tiav Kuv tes hauj lwm loj lawm; Kuv yuav tau tig rov qab los thiab muab pab nyuag tsiaj nyaum no rho tawm mus!

Txhua yam puav leej ua tiav hlo nyob rau hauv Kuv ob txhais tes lawm (tsis hais cov uas Kuv hlub), thiab txhua yam kuj puav leej raug rhuav tshem nyob rau hauv Kuv ob txhais tes lawm thiab (tsis hais cov tsiaj nyaum uas Kuv ntxub, thiab cov tib neeg, tej teeb meem, thiab tej uas Kuv tsis nyiam ntawd). Kuv cia Kuv cov tub hlob pom txhua yam uas Kuv yuav ua, cia lawv to taub kom zoo zoo thiab pom txhua yam uas Kuv tau ua tiav lawm txij thaum tawm hauv Xi-oo los. Tom qab ntawd, peb yuav ua ke nkag mus rau hauv lub Roob Xi-oo, nkag mus rau qhov chaw uas thaum ub peb twb nyob ua ntej txhua txhua tiam lawm, thiab ua peb lub neej dua tshiab. Txij thaum ntawd mus, ces yuav tsis muaj kev sib txuas lus nrog rau lub ntiaj teb thiab pab niag npua no ntxiv lawm, tiam sis yuav muaj kev ywj pheej nkaus lawm xwb; txhua yam yuav tsis muaj dab tsi tab kaum thiab tsis muaj kev cuam tshuam lawm. Leej twg thiaj li muaj cuab kav los tawm tsam Kuv cov tub hlob? Leej twg thiaj li muaj cuab kav los tawm tsam Kuv cov tub hlob txuas ntxiv mus? Kuv yuav tsis tso lawv tseg yooj yooj yim! Txawm li cas los xij nej twb hwm Kuv nyob rau yav tag los lawm, yog li ntawd hnub no nej yuav tsum hwm Kuv cov tub hlob thiab. Tsis txhob ua ib yam rau ntawm Kuv lub xub ntiag es ho ua lwm yam tuaj tom Kuv qub qab; Kuv pom tseeb tseeb hais tias txhua tus tib neeg zoo li cas. Tsis ua siab ncaj ncees rau Kuv tus Tub ces yog tsis ua siab ncaj ncees rau Kuv ntag, uas yeej yog ib qho muaj tseeb, vim rau qhov Wb yog ib lub cev xwb. Yog leej twg ua zoo rau Kuv tiam sis coj ib tug cwj pwm txawv rau Kuv cov tub hlob, ces yeej paub tias lawv yog tus zaj loj liab ploog ib co xeeb ntxwv ntag, vim lawv tsoo Khetos lub cev; txoj kev txhaum no yeej zam tsis tau li! Nej txhua tus yuav tsum pom qhov no. Nws yog nej tes dej num los ua tim khawv rau Kuv, thiab tshaj ntawd ntxiv, nws yog nej lub luag hauj lwm los ua tim khawv rau cov tub hlob. Nej yuav tsum tsis muaj leej twg tso nej lub luag hauj lwm tseg; Kuv yuav rho tus uas cuam tshuam ntawd tawm mus tam sid! Tsis txhob xav tias koj tus kheej yog ib yam tshwj xeeb. Kuv qhia rau koj tam sim no hais tias: Leej twg yog tus heev tshaj plaws, ces tus ntawd yuav raug Kuv rau txim hnyav tshaj plaws! Leej twg los xij uas yog tus heev tshaj plaws ces muaj kev cia siab tsawg tshaj plaws, thiab yog tus uas yeej yuav raug kev puas tsuaj tshaj. Kuv yuav rau txim rau koj mus ib txhis li!

Tag nrho Kuv tes hauj lwm puav leej ua tiav kiag los ntawm Kuv tus Ntsujplig xwb, thiab Kuv tsis cia ib hom neeg zoo li Ntxwgnyoog los cuam tshuam li. Ua li no kom thiaj li tsis muaj kev cuam tshuam rau Kuv tej kev npaj. Nyob rau thaum kawg, Kuv yuav cia cov neeg laus thiab cov me nyuam yaus sawv los qhuas Kuv thiab Kuv cov lub hlob, qhuas Kuv tej kev ua uas zoo kawg nkaus, thiab qhuas txoj kev qhia uas pom meej ntawm Kuv tus neeg. Kuv yuav cia lub suab qhuas nrov mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab kom mus txog lub qab ntuj kawg, ua rau tej roob, tej dej, thiab ib puas tsav yam nrov qeeg nkaws, thiab Kuv yuav ua kom Ntxwgnyoog poob ntsej muag mus li. Kuv yuav siv Kuv cov lus tim khawv los rhuav tshem tag nrho lub ntiaj teb qub uas qias neeg thiab phem, thiab tsim tsa ib lub ntiaj teb tshiab uas dawb huv thiab tsis qias vuab tsuab lawm. (Qhov hais tias lub hnub, lub hli, tej hnub qub, thiab tag nrho txhua yam saum nruab ntug yuav tsis hloov pauv nyob rau yav tom ntej ntawd, Kuv tsis tau txhais hais tias lub ntiaj teb qub tseem muaj nyob, tiam sis hais tias tag nrho lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab lub ntiaj teb qub yuav raug hloov. Kuv tsis tau txhais hais tias yuav hloov lub qab ntuj khwb.) Tsuas yog thaum ntawd xwb mas nws thiaj li yuav yog ib lub ntiaj teb uas mus raws li Kuv lub siab nyiam; nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawd, yuav tsis muaj hom kev caij tsuj uas niaj hnub no muaj lawm, los sis yuav tsis muaj qhov xwm txheej uas tib neeg ib leeg siv ib leeg li tam sim no lawm. Tiam sis, yuav muaj kev ncaj ncees thiab kev tsim nyog nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm xwb. (Txawm Kuv hais tias yuav muaj kev ncaj ncees thiab kev tsim nyog los xij, nws yuav yog nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb; nws yuav txawv ntawm Kuv lub nceeg vaj heev—txawv npaum li lub ntuj thiab lub teb; yeej tsis muaj kev los muab ob qho ntawd sib piv tau li—thaum kawg, sab yaj ceeb yeej yog sab yaj ceeb, thiab sab yeeb ceeb yeej yog sab yeeb ceeb.) Nyob rau lub sij hawm ntawd, Kuv cov tub hlob thiab Kuv yuav siv txoj kev cai tswj hwm los kav lub ntiaj teb uas zoo li no (nyob rau hauv lub ntiaj teb no, yuav tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, vim Ntxwgnyoog yuav raug Kuv muab rho tawm mus tag nrho lawm), tiam sis peb lub neej yeej tseem yuav yog lub neej ntawm lub nceeg vaj, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees paub. Nyob rau txhua txhua tiam, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas (txawm yuav ncaj ncees npaum li cas los xij) tau ntsib tau pom lub neej zoo li no li, vim nyob rau txhua txhua tiam, tsis muaj ib tug ua yam li Kuv tus tub hlob, thiab lawv tseem yuav ua dej num rau Kuv tom qab ntawd. Txawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num no ua siab ncaj los xij, thaum kawg lawv yog Ntxwgnyoog cov xeeb ntxwv uas raug Kuv txeeb tau lawm, yog li ntawd tom qab lub cev nqaij daim tawv tuag lawm, lawv tseem yuav yug los rau sab yaj ceeb los ua dej num rau Kuv; qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm qhov hais tias “thaum kawg cov tub yeej yog cov tub, thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num yeej yog Ntxwgnyoog cov xeeb ntxwv.” Nyob rau txhua txhua tiam, yeej tsis paub tias muaj tib neeg pes tsawg leej ua dej num rau cov tub hlob niaj hnub no li; tag nrho cov neeg ua Vajtswv tes dej num, tsis muaj leej twg khiav dim li, thiab Kuv yuav ua kom lawv ua dej num rau Kuv mus ib txhis. Thaum xav txog lawv tej yeeb yam, lawv puav leej yog Ntxwgnyoog cov me nyuam, thiab lawv puav leej tawm tsam Kuv, thiab txawm lawv ua dej num rau Kuv los xij, lawv raug quab yuam xwb, thiab lawv tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev xaiv li lawm. Qhov no yog vim hais tias txhua yam yog Kuv txhais tes tswj, thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas Kuv siv yuav tsum tau ua dej num rau Kuv kom mus txog thaum kawg. Yog li ntawd, niaj hnub no tseem muaj coob tus tib neeg uas muaj tib tug yeeb yam li cov cev Vajtswv lus thiab cov tub txib ntawm txhua txhua tiam thiab, vim lawv muaj tib lub siab xwb. Yog li ntawd, tseem muaj ntau tus neeg ua siab ncaj ua Vajtswv tes dej num rau ub rau no rau Kuv, tiam sis nyob rau thaum kawg (lawv tau ua dej num rau Kuv tas li tau rau txhiab xyoo lawm, yog li ntawd cov tib neeg no yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num tug), tsis muaj leej twg ua tau yam uas txhua tus puav leej cia siab rau nyob rau txhua txhua tiam li, vim yam Kuv tau npaj lawm tsis yog npaj rau lawv.

Txhua yam uas yog Kuv tug twb ua tiav hlo rau nej pom lawm; Kuv yuav kom Kuv cov tub hlob rov qab los rau hauv Kuv lub tsev thiab rov qab los nyob rau ntawm Kuv ib sab, los nyob ua ke. Vim Kuv tau muaj yeej rov qab los lawm thiab kov yeej thiab Kuv tau txais yeeb koob tag nrho lawm, Kuv thiaj li los coj nej rov qab. Nyob rau yav dhau los, ib txhia tib neeg twv ua ntej txog “tsib tug nkauj xwb ntse thiab tsib tug nkauj xwb ruam.” Txawm hais tias qhov kev twv no tsis yog lawm los xij, nws kuj tsis yuam kev tag tag thiab—yog li ntawd, Kuv thov piav qhia qee yam rau nej. “Tsib tug nkauj xwb ntse thiab tsib tug nkauj xwb ruam” ua ke ces tsis yog sawv cev ib co tib neeg los sis ib hom tib neeg. “Tsib tug nkauj xwb ntse” yog hais txog ib co tib neeg, thiab “tsib tug nkauj xwb ruam” yog sawv cev rau ib hom tib neeg, tab sis ob qho puav leej tsis yog hais txog cov tub hlob. Tab sis, lawv sawv cev cov raug tsim tawm. Yog vim li no lawv thiaj li raug txib kom npaj cov roj nyob rau tiam kawg. (Cov raug tsim tawm tsis muaj Kuv tus yeeb yam; yog lawv xav ua cov neeg ntse, lawv yuav tsum tau npaj cov roj, thiab yog li ntawd lawv yuav tsum muaj Kuv cov lus.) “Tsib tug nkauj xwb ntse” sawv cev rau Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg uas nyob rau hauv cov tib neeg uas Kuv tsim tawm. Lawv raug hu ua “nkauj xwb” vim lawv raug Kuv muab tau lawm, txawm hais tias yuav yug los rau hauv lub ntiaj teb los xij; yeej hu tau hais tias lawv dawb huv, yog li ntawd lawv thiaj raug hu ua “nkauj xwb.” Qhov hais ua ntej txog “tsib” ntawd ces yog sawv cev pes tsawg tus ntawm Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg uas Kuv tau xaiv tseg lawm. “Tsib tug nkauj xwb ruam” yog hais txog cov neeg ua Vajtswv tes dej num, vim lawv ua dej num rau Kuv yam tsis muaj ib qho tseem ceeb me me lo rau lub neej txoj sia li, tsuas yog nrhiav tej nyuag khoom sab nraud xwb (vim lawv tsis muaj Kuv tus yeeb yam, tsis hais lawv yuav ua dab tsi li, nws yeej tseem yog ib yam sab nraud nkaus xwb), thiab lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau Kuv cov neeg pab uas muaj peev xwm li, yog li ntawd lawv thiaj li raug hu ua “cov nkauj xwb ruam.” Qhov hais ua ntej txog “tsib” ntawd ces yog sawv cev Ntxwgnyoog, thiab qhov tseeb uas lawv raug hu ua “nkauj xwb” ces txhais tau hais tias lawv raug Kuv txeeb tau lawm thiab muaj peev xwm ua dej num rau Kuv—tab sis cov tib neeg ntawd tsis dawb huv, yog li ntawd lawv thiaj li raug hu ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num.

Qhov Dhau Los: Tshooj 115

Ntxiv Mus: Tshooj 117

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No