Tshooj 117

Koj yog Tib Tug nthuav phau ntawv, thiab Koj yog Tib Tug tsoo xya lub cim, vim hais tias tag nrho tej kev zais tob los ntawm Koj los thiab Koj puav leej tau nthuav tawm tag nrho tej koob hmoov. Kuv yuav tsum hlub Koj mus ib txhis, thiab Kuv yuav tsum ua kom txhua tus tib neeg pe hawm Koj, vim hais tias Koj yog Kuv tus neeg; Koj yog ib feem ntawm Kuv txoj kev qhia tshwm meej ntau tshaj thiab tiav hlo, ib feem yuav tsum muaj ntawm Kuv lub cev. Vim li ntawd, Kuv yuav tsum tau hais lus tim khawv tshwj xeeb. Leej twg los xij uas nyob nrog nraim Tib Tug hauv Kuv tus neeg puas yog tus raws qab Kuv lub siab? Tsis yog Koj Tus Kheej uas ua tim khawv rau Koj, tiam sis yog Kuv tus Ntsujplig uas ua tim khawv rau Koj, thiab Kuv yeej yuav tsis zam txim rau ib tug twg los xij uas muaj cuab kav tawm tsam Koj, vim qhov no muaj feem ntsig txog rau Kuv tej kev cai tswj fwm. Txhua yam uas Koj hais, Kuv yeej yuav ua kom tiav, thiab txhua yam uas Koj xav, Kuv yeej yuav lees txais xwb xwb. Yog hais tias lwm tus tsis ncaj nceeg rau Koj, ces yog lawv tab tom qhib siab lug tawm tsam Kuv ntag, thiab Kuv yeej yuav tsis zam txim rau lawv kiag li. Kuv yuav rau txim hnyav rau txhua tus uas tawm tsawm Kuv tus Tub, thiab Kuv yuav foom hmoov rau cov sib raug zoo nrog Koj. Qhov no yog qhov muaj cai uas Kuv muab piv rau Koj. Nyob rau ntawm tej yam tau hais yav dhau los—tej kev cheem tsum thiab tej qauv uas tau muab rau cov tub hlob—Koj yog tus qauv zoo. Ntawd hais tau tias, li qhov Koj yog, Kuv xav kom cov tub hlob zoo li ntawd ntag. Qhov no tsis yog qee yam uas tib neeg tuaj yeem ua tau, tiam sis yog yam uas Kuv tus Ntsujplig Nws Tus Kheej ua. Yog ib tug twg ntseeg tias tib neeg tus uas ua tim khawv rau Koj, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav li tias tus raug tsim tawm los ntawd yog kiag Ntxwgnyoog cov neeg thiab yog Kuv tus yeeb ncuab ntag! Yog li nawd, lus tim khawv thiaj li yog qhov xaus, hloov tsis tau mus ib txhis, thiab yog yam uas tus Vajntsujplig Dawb Huv lees paub! Tsis muaj leej twg yuav hloov tau ib qho me me li, thiab yog leej twg hloov, ces Kuv yuav tsis zam txim rau! Vim tib neeg tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Kuv, Kuv Tus Kheej ua tim khawv rau Kuv tus neeg, thiab tib neeg yuav tsum txhob cuam tshuam Kuv tes hauj lwm! Tej no yog cov lus ntawm kev txiav txim hnyav, thiab txhua tus neeg yuav tsum ua zoo xav txog tej no!

Nej yuav tsum ua zoo xav thiab sau txhua lub ntsiab lus uas Kuv hais cia. Txhob saib Kuv cov lus ua dog ua dig, tiam sis ua tib zoo mloog. Vim li cas Kuv thiaj hais tias cov tub hlob yog Kuv tus neeg thiab yog ib feem tseem ceeb ntawm Kuv lub teb chaws? Txhua tiam dhau los, peb tau nyob ua ke thiab yeej tsis sib cais li. Vim yog Ntxwgnyoog tej kev tab kaum, tom qab Kuv yug los ua neeg lawm thawj zaug uas Kuv tau rov qab los rau Xi-oo. Txij no mus, peb txhua tus tau los rau hauv lub ntiaj teb, thiab tom qab ntawd Kuv tau muaj yeej rau hauv tiam kawg—ntawd yog, tom qab Kuv rov muab tau nej los ntawm cev nqaij daim tawv uas Ntxwgnyoog tau ua qias vuab tsuab—Kuv yuav coj nej rov qab los rau Xi-oo kom Kuv tus neeg thiaj li yuav rov los sib sau ua ke, tsis sib cais ntxiv li lawm. Tom qab ntawd ces Kuv yuav tsis yug los ua neeg ntxiv lawm, thiab nej yeej yuav tsis tawm los ntawm Kuv lub cev hlo li. Ntawd hais tau tias, tom qab ntawd Kuv yuav tsis tsim lub ntiaj teb ntxiv lawm, tiam sis yuav muaj nyob mus ib txhis tsis cais tau ntawm Kuv cov tub hlob hauv Xi-oo, vim tam sim no tau ua tiav txhua yam du lug lawm, thiab Kuv tab tom yuav muab tiam qub xaus tag nrho. Tsuas yog hauv Xi-oo xwb thiaj li yuav muaj txoj sia ntawm lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb tshiab, vim Kuv tus neeg muaj nyob rau hauv Xi-oo. Yuav tsis muaj ntuj ceeb tsheej tshiab los sis ntiaj teb tshiab ntxiv ntawm qhov no lawm. Kuv yog lub ntuj ceeb tsheej tshiab, thiab Kuv kuj yog lub ntiaj teb tshiab thiab, vim Kuv tus neeg nyob puv tag nrho hauv Xi-oo. Qhov ntawd kuj hais tau tias Kuv cov tub hlob yog lub ntuj ceeb tsheej tshiab, Kuv cov tub hlob yog lub ntiaj teb tshiab ib yam nkaus thiab. Kuv cov tub hlob thiab Kuv koom ib lub cev, sib cais tsis tau. Yog yuav tham txog Kuv yuav tsum suav nrog Kuv cov tub hlob, thiab Kuv yeej yuav tsis zam txim rau ib tug twg hlo li uas pheej tas zog muab peb sib cais. Thaum Kuv coj txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm ntxwv, txhua tus Ntxwgnyoog yuav txaj muag du lug thiab tag nrho tej dab phem qias neeg yuav khiav deb ntawm Kuv. Ces yeej yuav yog tiag tias txoj kev ncaj ncees yuav muaj rau ntawm txhua tus tib neeg (txhais tau tias yog Kuv cov tub thiab cov tib neeg), thiab yeej yuav yog tiag tias yuav tsis muaj Ntxwgnyoog tej kev tab kaum rau ntawm txhua haiv neeg lawm, vim Kuv yuav kav txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, Kuv yuav siv lub hwj chim kav tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab txhua tus Ntxwgnyoog yuav raug rhuav tshem du lug, swb huv si, thiab tau txais kev rau txim los ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm.

Kuv tab tom ua Kuv tes hauj lwm rau ntawm txhua haiv neeg, tiam sis lawv tsuas muaj kev qhuab qhia ntawm Kuv tus Ntsujplig xwb, thiab tsis muaj ib tug twg tsim nyog nthuav tawm Kuv tej kev zais tob, tsis muaj ib tug twg tsim nyog nthuav tawm txog Kuv. Tsuas yog Tib Tug uas los ntawm Kuv los xwb thiaj li tsim nyog ua Kuv tes hauj lwm—vim cov uas seem ntawd, Kuv tsuas siv lawv ib ntus xwb. Kuv tus Ntsujplig yuav tsis nqis los rau ntawm ib tug neeg twg ua dog ua dig, vim txhua yam hauv Kuv mas muaj nuj nqis. Vim Kuv tus Ntsujplig nqis los rau ntawm ib tug twg thiab txhawm rau kom Kuv tus Ntsujplig ua hauj lwm rau ntawm ib tug twg mas yog tej yam uas yeej sib txawv. Kuv tus Ntsujplig ua hauj lwm rau ntawm cov tib neeg uas tsis nyob hauv Kuv, tiam sis Kuv tus Ntsujplig nqis los rau ntawm Tib Tug uas los ntawm Kuv los. Tej no yog ob qho xwm txheej uas yeej tsis sib txuas ua ke tau kiag li. Vim Tib Tug uas los ntawm Kuv los mas dawb huv, tiam sis cov uas nyob sab nraum Kuv mas tsis dawb huv, txawm lawv yuav zoo npaum li cas los xij. Kuv tus Ntsujplig yuav tsis nqis los rau ntawm ib tug twg vim ib qho laj thawj me me. Tib neeg yuav tsum txhob txawj xeeb. Kuv yeej ua tsis yuam kev, thiab Kuv paub txog qhov Kuv yuav ua ib puas feem pua! Vim Kuv twb tau ua tim khawv rau Nws lawm, ces Kuv yeej yuav tiv thaiv Nws xwb xwb; Tib Tus ntawd yeej yog los ntawm Kuv xwb xwb thiab yog ib qho tseem ceeb rau Kuv tus neeg. Yog li ntawd, Kuv cia siab tias tib neeg yuav tso lawv tus kheej tej kev xav phem tseg, tso Ntxwgnyoog tej tswv yim tseg, ntseeg Kuv txhua los lus hais tias muaj tseeb, thiab txhob ua kom muaj tej kev ua xyem xyav nyob rau hauv lawv lub siab lub ntsws. Qhov no yog Kuv cov lus txib rau tib neeg, Kuv cov lus qhuab qhia rau tib neeg. Txhua tus yuav tsum tuav tej no kom ruaj, txhua tus yuav tsum ua siab dawb paug ua raws li tej no, thiab txhua tus yuav tsum coj tej Kuv hais no ua tus qauv.

Tsis yog Kuv tsuas pib Kuv tes hauj lwm rau ntawm txhua haiv neeg thiab cov tib neeg xwb, tab sis kuj tau pib Kuv tes hauj lwm txhua txhia qhov chaw hauv lub qab ntuj khwb, thiab qhov no qhia ntxiv tau tias hnub ntawm qhov Kuv yuav rov qab los rau Xi-oo mas nyob tsis deb lawm xwb (vim nws tseem ceeb rauv Kuv rov qab los rau Xi-oo ua ntej Kuv tuaj yeem pib tes hauj lwm rau ntawm txhua tus tib neeg thiab thoob plaws lub qab ntuj khwb). Puas muaj leej twg tuaj yeem xav tau cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lawm thiab txoj hau kev Kuv ua hauj lwm? Tej laj thawj Kuv hais tias Kuv yuav ntsib cov neeg txawv teb chaws hauv sab ntsujplig mas vim hais tias tsis tuaj yeem ua tiav qhov chiv keeb no los ntawm cev nqaij daim tawv, thiab vim yog Kuv tsis xav kom muaj tej kev phom sij rau zaum ob. Tej no yog cov laj thawj sib txuas nrog cov neeg txawv teb chaws hauv sab ntsujplig. Qhov no yog qhov nyob ntawm sab yeeb ceeb tiag, tsis yog qee cov nyob rau sab yeeb ceeb uas pom tsis meej raws li qhov xav los ntawm tej ntawd[a] nyob rau sab cev nqaij daim tawv tau xav. Qhov Kuv hais nyob lub sij hawm ntawd yuav tsis thooj li qhov Kuv hais hlo li, vim Kuv tau hais rau hauv tiam uas txawv lawm. Yog li ntawd, Kuv thiaj li ceeb toom rau tib neeg zaum tas zaum thiab kom ua zoo saib txoj hau kev uas Kuv hais, thiab Kuv kuj tau ceeb toom rau tib neeg tias muaj tej kev zais tob rau hauv qhov Kuv hais uas tib neeg tsis tuaj yeem nthuav tawm tau. Tab sis tsis muaj leej twg to taub tias vim li cas Kuv thiaj li hais tej ntawd, thiab tsuas vim yog Kuv qhia qhov no rau nej rau hnub no ces nej thiaj li muaj cuab kav to taub me ntsis xwb, tab sis tseem tsis to taub huv si. Tom qab theem no hauv Kuv tes hauj lwm lawm, Kuv yuav qhia rau nej ib kauj ruam zuj zus. (Kuv tseem xav tshem tawm ib txhia tib neeg dhau los ntawm qhov no, yog li tam sim no Kuv yuav tsis hais ib qho dab tsi ntxiv lawm.) Qhov no yog txoj kev xav ntawm kauj ruam tom ntej hauv Kuv tes hauj lwm. Txhua tus yuav tsum ua zoo saib thiab pom kom meej tseeb tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas ntse.

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “raws li qhov xav los ntawm tej ntawd.”

Qhov Dhau Los: Tshooj 116

Ntxiv Mus: Tshooj 118

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No