Tshooj 118

Leej twg los xij uas sawv ua tim kawv rau Kuv tus Tub, Kuv yuav muab txoj hmoov hlub rau lawv; leej twg los xij uas tsis sawv ua tim khawv rau Kuv tus Tub, tab sis tseem tawm tsam thiab siv tib neeg tej kev xav phem los ua lawv tej kev tshuaj xyuas, ces Kuv yuav rhuav tshem lawv. Txhua tus yuav tsum saib kom meej tseeb! Kuv ua tim khawv rau Kuv tus Tub yog ib qho kev hwm rau Kuv, thiab qhov ntawd ua tau raws li Kuv txoj kev xav. Tsis yog tsuas hwm Leej Txiv xwb, tiam sis thab plaub thiab caij tsuj Leej Tub. Cov uas ua li ntawd yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog. Kuv tsis xav tau cov neeg tsiv nyaum zoo li no los ua tim khawv rau Kuv tus Tub; Kuv yuav rhuav tshem lawv mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Kuv xav tau cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas coj ncaj thiab ncaj ncees los ua dej num rau Kuv tus Tub; dhau ntawm cov ntawd lawm, ces Kuv tsis xav tau lawv lawm. Qhov no yog Kuv tus moj yam ncaj ncees, thiab nws yog qhov qhia tawm tias Kuv yog tus dawb huv thiab Vajtswv Tus Kheej uas tsis muaj chaw thuam. Kuv yuav tsis zam ntxim rau ib tug twg uas ua txhaum rau Kuv tej kev cai tswj fwm. Leej twg los xij uas tau tawm tsam Koj los sis tsim txom Koj yav dhau los, txawm nyob hauv tsev neeg los sis hauv lub ntiaj teb los xij, Kuv yuav rau txim rau lawv ib tug zuj zus, thiab yuav tsis tseg ib tug twg kiag li, vim tsis muaj ib feem ntawm Kuv uas yog cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav li. Qhov niaj hnub tam sim no Kuv ua tim khawv rau Koj ces qhia tau tias cov neeg ua Vajtswv tes dej num tau ua tes dej num rau Kuv tiav lawm, yog li txhob ua xyem xyav thiab txhawj xeeb txog dab tsi li. Qhov tseeb lawv yog Koj cov neeg ua Vajtswv tes dej num, thiab thaum txhua yam tau hais thiab ua tiav lawm tias Koj los saum ntuj ceeb tsheej los, thiab Koj yuav rov qab los nyob hauv Kuv lub cev rau thaum kawg, vim Kuv lub cev tsis muaj Koj mas tsis tau li. Cov neeg uas tawm tsam Koj thiab cov neeg tsis sib raug zoo nrog Koj rau yav dhau los (qhov no yog qee yam uas lwm tus tsis tuaj yeem pom tau; tsuas yog Koj paub nyob hauv Koj lub siab xwb) tam sim no tau nthuav tawm lawv tej qauv thaum chiv thawj thiab tau ntog lawm, vim Koj yog Vajtswv Tus Kheej thiab Koj yuav tsis nyiaj ib tug twg uas tawm tsam rau Koj los sis ua tub qaug Koj. Txawm saib sab nrauv los tsis tuaj yeem pom qhov ntawd tag nrho los xij, Kuv tus Ntsujplig nyob hauv Koj; qhov no tsis muaj nyob rau hauv kev nug. Txhua tus tib neeg yuav tsum ntseeg qhov no, tsis li ces Kuv tus pas hlau yuav nplawm txhuas tus uas tawm tsam Kuv! Vim Kuv ua tim khawv rau Koj, Koj yeej yuav muaj hwj chim xwb xwb, thiab txhua yam Koj hais yog Kuv qhov kev nthuav tawm, thiab txhua yam Koj ua yog Kuv qhov kev qhia tshwm meej, vim Koj yog tus Kuv hlub thiab Koj yog ib feem uas Kuv tus neeg tsis muaj tsis tau li. Yog li, Koj tej kev ua txhua yam, tej Koj hnav, tej Koj siv, thiab tej chaw Koj nyob—tej ntawd kuj yog Kuv tej kev ua ib yam nkaus thiab. Tsis muaj leej twg yuav tsum sim nrhiav ib yam dab tsi los tawm tsam Koj, tsis muaj leej twg yuav tsum nrhiav kev txhaum ntawm Koj. Yog hais tias muaj ib tug twg ua li ntawd, ces Kuv yuav tsis zam txim rau lawv li ntag!

Kuv yuav ntiab txhua tus tub txib uas phem tawm ntawm Kuv lub tsev, thiab nyob hauv Kuv lub tsev Kuv yuav ua kom txhua tus tub txib uas ncaj ncees ua tim khawv rau Kuv cov tub hlob; qhov no yog Kuv txoj kev npaj, thiab yog txoj hau kev uas Kuv ua tes hauj lwm. Thaum cov tub txib uas phem ua tim khawv rau Kuv tus Tub, yuav muaj tus ntxhiab ntawm cov tib neeg tuag, thiab qhov no yog yam ntxim ntxub rau Kuv. Thaum cov tub txib uas ncaj ncees ua tim khawv rau Kuv tus Tub, qhov ntawd yog ua tiag tiag thiab ua siab dawb paug, thiab Kuv lees txais tau qhov ntawd. Yog li, leej twg uas tsis txaus siab ua tim khawv rau Kuv tus Tub, ces kav tsij tawm ntawm no kiag tam sim ntawm no mus! Kuv yuav tsis yuam koj kom ua li ntawd—yog tias Kuv ntiab koj lawm, ces koj yuav tsum tau tawm mus! Saib qhov tshwm sim rau koj seb yog dab tsi thiab muaj dab tsi nyob tos koj; cov uas ua dej num to taub qhov no ntau tshaj lwm tus. Kuv qhov kev txiav txim, Kuv qhov kev npau taws, Kuv tej lus foom phem, Kuv qhov kev chim siab thiab Kuv qhov kev tsiv nyaum yuav poob los rau ib tug twg uas tawm tsam Kuv tau txhua lub sij hawm. Kuv txhais tes yuav tsis muaj kev hlub tshua rau ib tug twg; txawm tias cov uas ua dej num yuav ncaj ncees npaum li cas nyob rau yav dhau los los xij, yog hais tias niaj hnub nim no lawv tawm tsam Kuv tus Tub ces Kuv yuav rhuav tshem lawv kiag tam sim, thiab Kuv yuav tsis tso cai rau lawv los nyob rau ntawm Kuv xub ntiag. Txij no mus, sawv daws yuav pom tau Kuv txhais tes tsis hlub tshua. Vim tib neeg tsis paub Kuv, thiab vim lawv tej yeeb yam tawm tsam Kuv, txawm cov uas ncaj ncees rau Kuv los tseem tsuas ncaj ncees rau lawv tus kheej kev txaus siab xwb. Yog hais tias muaj qee yam tshwm sim tsis zoo rau lawv, lawv lub siab yuav hloov kiag tam sim thiab lawv xav thaub qab tawm ntawm Kuv ib sab mus. Qhov no yog tus yeeb yam ntawm Ntxwgnyoog. Nej yuav tsum txhob tawv ncauj, ntseeg nej tus kheej tias ncaj ncees! Yog hais tias tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv rau nej, ces pab tsiaj nyaum no yuav tsis muaj cuab kav coj ncaj rau Kuv. Yog hais tias Kuv tsis tshaj tawm Kuv tej kev cai tswj fwm, ces ntshe nej twb thaub qab los lawm ntev lawm. Tam sim no nej puav leej raug khuam rau ntawm lub lauj kaub thiab hluav taws kub, tsis txaus siab ua dej num rau Kuv tab sis ho tsis txaus siab cia Kuv txhais tes nplawm thiab. Yog hais tias Kuv tsis tshaj tawm tias tej kev puas tsuaj loj yuav poob los rau cov uas tawm tsam Kuv rau ib lub sij hawm twg, ces ntshe nej twb thaub qab los ntev lawm. Kuv puas tuaj yeem paub txog tej kev ntxias dag uas tib neeg siv? Tam sim no cov tib neeg feem coob zais ntshis ib qho kev cia siab me me, tab sis thaum tsis tau raws li qhov kev cia siab ntawd, ces ho tsis txaus siab mus ntxiv tom ntej lawm, thiab lawv yuav thov kev rov qab. Kuv twb hais ua ntej lawm tias Kuv tsis tuav ib tug twg cia yog lawv tsis txaus siab, tab sis yuav tau xav txog tej yuav tshwm sim tuaj rau koj. Qhov no tsis yog Kuv hais lus hem koj; qhov no yog qhov tseeb. Tsis muaj leej twg tuaj yeem nkag siab txog tib neeg tus yeeb yam tshwj tsis yog Kuv; tib neeg txhua tus xav tias lawv ncaj ncees rau Kuv, tiam sis tsis paub tias lawv txoj kev ncaj ncees mas tsis dawb huv. Tej kev tsis dawb huv no yuav ua kom tib neeg piam, vim tej ntawd yog txoj hau kev dag ntxias ntawm tus zaj loj liab ploog. Kuv twb tshaj tawm qhib lug ntev los lawm; tias Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, yog li vim li cas Kuv thiaj li yuav tsis to taub txog qee yam yooj yooj yim li no ma? Kuv muaj cuab kav txeem mus rau hauv koj tej roj ntshav thiab koj cev nqaij daim tawv kom pom txog koj tej kev xav. Nws tsis nyuaj rau Kuv yuav nkag siab txog tib neeg tus yeeb yam, tab sis tib neeg xav tias lawv tus kheej mas ntshe dua, ntseeg tias tsis muaj leej twg li lawm tsuas yog lawv tus kheej xwb thiaj li paub txog lawv tej kev xav. Lawv puas paub tias Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus nyob rau saum ntuj thiab ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam?

Kuv yuav hlub Kuv tus Tub kom mus txog rau thaum kawg kiag, thiab Kuv yuav ntxub tus zaj loj liab ploog thiab Ntxwgnyoog mus ib txhiab ib txhis. Kuv qhov kev rau txim yuav poob mus rau cov uas tawm tsam Kuv thiab yuav tsis tseg ib tug yeeb ncuab twg cia li. Kuv twb hais ua ntej lawm tias, “Kuv tsa Xi-oo rau hauv ib lub pob zeb loj. Rau ntawm cov ntseeg, lub pob zeb no yog lub hauv paus ntawm lawv txoj kev tsim ua. Rau cov tsis ntseeg, qhov no yog ib lub pob zeb uas lawv yuav dawm. Rau cov tub ntawm tus dab phem, qhov no yog lub pob zeb uas tshoo lawv kom tuag.” Tsis yog tias Kuv tau hais cov lus no nyob rau yav dhau los xwb, tab sis tej lus no puav leej tau faj lem los rau ntau tus tib neeg lawm, thiab muaj ntau tus tib neeg tau nyeem nqe lus ntawm cov lus nyob rau tiam no lawm. Tshaj qhov ntawd, qee leej tib neeg pheej tas zog piav cov lus no, tab sis tsis muaj leej twg nthuav qhov qhov zais tob no tau dua li, vim tes hauj lwm no tsuas yog raug ua tiav nyob rau lub sij hawm tam sim no ntawm tiam kawg xwb. Yog li, txawm tau muaj qee leej tib neeg pheej tas zog piav cov lus no lawm los xij, lawv tej kev piav puav leej yuam kev huv si. Niaj hnub nim no, Kuv nthuav tawm tag nrho lub ntsiab rau nej kom nej thiaj li paub txog Kuv qhov kev mob siab ua tim khawv rau Kuv cov tub hlob, thiab Kuv lub hom phiaj ua li ntawd. Kuv tsa Xi-oo rau ib lub pob zeb loj, lub pob zeb no hais txog Kuv cov tub hlob uas raug ua tim khawv. Los lus tias “loj” tsis tau txhais tias qhov ua tim khawv no mas loj heev, tab sis txhais tias ua tim khawv rau Kuv cov tub hlob, muaj cov neeg ua Vajtswv tes dej num ntau heev yuav thau tawm. Qhov no, “cov uas tsis ntseeg” hais txog cov uas thau tawm vim Kuv tus Tub tau ua tim khawv rau. Yog li ntawd, lub pob zeb yog ib qho chaw dawm rau hom neeg zoo li ntawd. Kuv hais tias yog ib lub pob zeb vim yog hom tib neeg no yuav raug Kuv txhais tes nplawm, thiab yog li ntawd “lub pob zeb uas ua rau tib neeg dawm” tsis yog hais txog kev ntog los sis ua rau qaug zog, tab sis muaj feem ntsig txog kev raug Kuv txhais tes nplawm. “Cov ntseeg” nyob rau hauv “cov ntseeg, lub pob zeb no yog lub hauv paus ntawm lawv txoj kev tsim ua” hais txog cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas ncaj ncees, thiab “lub hauv paus ntawm lawv txoj kev tsim ua” hais txog txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov uas lawv yuav tau txais tom qab lawv ua tes dej num ncaj ncees rau Kuv lawm. Tias cov tub hlub tau ua tim khawv ntawd mas qhia tau tias tag nrho tiam qub no yuav xaus sai sai lawm; ntawd yog, lub cim qhia txog kev puas ntsoog ntawm Ntxwgnyoog lub teb chaws; yog li ntawd, rau Cov Tsis Yog Neeg Yudais, nws yog lub pob zeg uas tsoo lawv kom tuag. Yog li, kev tsoo tag nrho txhua haiv neeg kom ntsoog mos nyoos yog hais txog kev muaj lub ntiaj teb dua tshiab tag nrho huv si; lub qub yuav xaus mus thiab lub tshiab yuav raug teeb tsa—qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm los lus hais tias “ntsoog mos nyoos”. Nej puas to taub thiab? Tes hauj lwm uas Kuv ua nyob rau theem kawg tsuas sau tau ob peb lo lus luv luv li no xwb. Qhov no yog Kuv txoj txuj ci ua phim hwj, thiab koj yuav tsum to taub Kuv txoj kev xav uas nyob hauv Kuv cov lus.

Qhov Dhau Los: Tshooj 117

Ntxiv Mus: Tshooj 119

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No