Tshooj 119

Nej txhua tus yuav tsum to taub Kuv tej kev xav, thiab nej txhua tus tsim nyog nkag siab Kuv qhov kev zoo siab thiab chim siab. Tam sim no txog sij hawm los npaj rov qab mus rau Xi-oo lawm. Kuv tsis muaj lub siab ua ib yam dab tsi li tsuas yog xav ntsoov qhov no xwb. Kuv tsuas muaj kev cia siab tias yuav rov tau los koom siab nrog nej dua ib hnub sai sai, thiab siv sij hawm txhua feeb thiab txhua chib ua ke nrog nej nyob hauv Xi-oo lawm xwb. Kuv tsis nyiam lub ntiaj teb kiag li, Kuv tsis nyiam cev nqaij tawv kiag li, thiab Kuv haj tseem ntxub txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb. Kuv tsis xav pom lawv li, vim hais tias lawv puav leej yog cov dab phem, tsis muaj ib qho duab me me yuav zoo thooj li tib neeg tus yeeb yam li. Kuv tsis xav nyob hauv ntiaj teb; Kuv tsis nyiam txhua yam raug tsim tawm los kiag li, Kuv tsis nyiam txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha kiag li. Tag nrho lub ntiaj teb tsw lwj ntxiag; Kuv xav rov qab mus rau Xi-oo tam sim ntawd, los tshem tawm txhua lub cev tsw lwj thoob plaws lub ntiaj teb thiab ua kom tag nrho lub ntiaj teb muaj lub suab qhuas rau Kuv. Kuv yuav rov qab mus rau Xi-oo, Kuv yuav tsoo lub cev nqaij daim tawv thiab lub ntiaj teb kom tawg mus, thiab tsis muaj leeg twg yuav tav Kuv txoj hau kev tau li. Kuv txhais tes yuav tua cov tib neeg tsis muaj kev xav! Txij no mus, tsis muaj leej twg yuav hais txog kev tsim ua pawg ntseeg lawm. Yog hais tias leej twg hais txog, ces Kuv yuav tsis zam txim rau lawv. (Qhov no yog vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm los ua tim khawv rau Kuv cov tub hlob, thiab nws yog lub sij hawm los tsim lub nceeg vaj; leej twg los xij hais txog kev tsim pawg ntseeg ces tab tom rhuav tshem kev tsim ua lub nceeg vaj thiab cuam tshuam rau Kuv txoj kev cawm tib neeg.) Twb npaj txhua yam txhij lawm, npaj txhua yam tiav lawm; tsuas tshuav tib qho lawm xwb xws li kom cov tub hlob tau txais kev qhuas thiab tau ua tim khawv. Thaum qhov ntawd tshwm sim, Kuv yuav tsum rov qab los rau Xi-oo tam sim ntawd yam tsis ncua qeeb thiab tsis tas xav txog dab tsi—yog qhov chaw uas nej tuav rawv rau hauv nej lub siab lub ntsws, hmo ntuj thiab nruab hnub. Txhob tsuas lam saib tias lub ntiaj teb tam sim no ua mus ntxiv, mus tus yees thiab khov kho li cas xwb. Tag nrho cov hauj lwm no yog txoj hauj lwm ntawm kev rov qab mus rau Xi-oo, yog li tam sim no txhob quav ntsej rau tej yam no; thaum txog hnub yuav rov qab mus rau Xi-oo, txhua yam yuav tiav log lawm. Leej twg tsis xav rov qab mus rau Xi-oo sai sai no ma? Leej twg tsis xav kom leej Txiv thiab cov tub rov los sib sau ua ke sai sai ma? Txawm tias txoj kev lom zem hauv ntiaj teb yuav txaus nyiam npaum li cas los xij, lawv tsis tuaj yeem tuav peb lub cev nqaij daim tawv cia tau; peb yuav hloov peb cev nqaij daim tawv thiab ua ke rov qab mus rau Xi-oo. Leej twg muaj cuab kav cuam tshuam qhov no? Leej twg muaj cuab kav tsim tej teeb meem thaiv kev? Kuv yuav tsis zam txim rau lawv kiag li! Kuv yuav cheb txhua yam uas dawm ko taw tawm kom du lug. (Yog vim li no Kuv thiaj li hais tias Kuv tsis tuaj yeem rov qab mus rau Xi-oo kiag tam sim ntawd. Kuv tab tom ua txoj hauj lwm yaug kom dawb huv no, thiab Kuv yuav ua tim khawv rau Kuv cov tub hlob thooj txhij rau lub sij hawm no; ob txoj haujlwm no ua tau nce qib rau tib lub sij hawm. Thaum tes hauj lwm yaug kom dawb huv tiav lawm, thiaj li txog lub sij hawm rau Kuv los nthuav tawm cov tub hlob. Cov “khoom dawm taw” yog cov neeg feem coob uas ua Vajtswv tes dej num, uas yog vim li ntawd Kuv thiaj li hais tias ob txoj hauj lwm no tshwm sim tib txhij.) Kuv yuav kom Kuv cov tub hlob nrog Kuv taug kev mus thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab mus kom kawg lub ntiaj teb, hla tej roob thiab tej dej loj thiab tag nrho txhua yam; leej twg muaj cuab kav los tav kev qhov no? Leej twg muaj cuab kav cuam tshuam qhov no? Kuv txhais tes tsis lam tso ib tug neeg twg dim yooj yim; tsuas yog zam rau Kuv cov tub hlob xwb, Kuv npau taws rau txhua tus thiab foom phem rau txhua tus. Nyob hauv txhua thaj av, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas tau txais Kuv cov koob hmoov; txhua tus puav leej ntsib Kuv qhov kev foom phem. Txij thaum tsim lub ntiaj teb los, Kuv tsis foom koob hmoov rau ib tug li; txawm tias thaum Kuv tau foom koob hmoov, los nws tsuas yog lo lus qhuav xwb, yeej tsis muaj tseeb li, vim Kuv ntxub Ntxwgnyoog tshaj plaws; Kuv yeej yuav tsis foom koob hmoov rau nws, tsuas yog rau txim rau nws xwb. Tsuas yog thaum kawg, tom qab Kuv tau kov yeej Ntxwgnyoog du lug lawm ces kev muaj yeej tiav log thiaj li yog Kuv li, Kuv mam muab koob hmoov rau tag nrho cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas coj ncaj ncees, thiab cia lawv muaj kev xyiv fab qhuas Kuv, vim tau ua tiav hlo tag nrho Kuv tes hauj lwm lawm.

Qhov tseeb tiag, Kuv lub sij hawm tshuav tsis ntev lawm. Txoj kev npaj cawm tib neeg rau txhiab xyoo twb yuav tiav rau ntawm nej hauv ntej lawm xwb. (Nws muaj tseeb rau ntawm nej qhov muag ntag. Nws tsis yog qee yam kev teev tseg ua ntej; koj tuaj yeem pom qhov no los ntawm Kuv txoj kev zoo siab thiab chim siab.) Kuv yuav coj Kuv cov tub hlob nrog Kuv mus tsev rau pem Xi-oo tam sim ntawd. Ib txhia tib neeg yuav hais tias, “Ua cas tsuas yog cov niag tub hlob xwb, es ho siv sij hawm rau txhiab xyoo ma? Thiab vim li cas thiaj li tsim tib neeg coob ua luaj?” Kuv twb hais ua ntej lawm tias txhua yam ntawm Kuv muaj nuj nqis. Ua li cas Kuv cov tub hlob thiaj li yuav tsis muaj nqis tshaj qhov ntawd ma? Kuv yuav tsa txhua tus los ua hauj lwm rau Kuv, thiab tshaj qhov ntawd, Kuv yuav nthuav tawm Kuv lub hwj chim, kom txhua tus neeg pom tau tag nrho hauv lub qab ntuj khwb tias, tsis muaj ib yam khoom tsis yog nyob hauv peb txhais tes, tsis muaj ib tus neeg tsis nyob hauv peb txoj kev pab cuam, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas tsis tsim nyog rau peb txoj kev ua tiav hlo. Kuv yuav ua tiav txhua yam. Rau ntawm Kuv, sij hawm tsis muaj nyob hauv qhov kev xav; txawm Kuv npaj siab kom ua tiav txoj kev npaj thiab Kuv tes hauj lwm nyob rau hauv rau txhiab xyoo los xij, rau ntawm Kuv ces tag nrho tsis raug txwv thiab ywj pheej. Txawm yog tsawg dua rau txhiab xyoo los xij, tsuav yog, hauv Kuv qhov kev pom, lub sij hawm los txog, leej twg thiaj li muaj cuab kav los hais tau ib lo lus tawm tsam? Leej twg muaj cuab kav los nres thiab txiav txim raws li siab nyiam? Kuv tes hauj lwm, Kuv ua Kuv Tus Kheej; Kuv lub sij hawm, Kuv npaj Kuv Tus Kheej. Tsis muaj ib tus neeg twg, tsis muaj ib qho xwm txheej, thiab tsis muaj ib yam dab tsi muaj cuab kav lom txwm ua; Kuv yuav ua kom txhua tus raws Kuv qab. Rau ntawm Kuv, mas tsis muaj qhov yog qhov tsis yog; yog hais tias Kuv hais qee yam uas yog, ces nws yeej yog xwb xwb; yog hais tias Kuv hais qee yam tsis yog, ces qhov ntawd kuj tsis yog xwb. Koj yuav tsum txhob ntsuas Kuv tas li nrog tib neeg tej kev xav phem! Kuv hais tias cov tub hlob thiab Kuv tau txais koob hmoov ua ke—leej twg thiaj li muaj cuab kav tsis kam los zwm ma? Kuv yuav muab koj rhuav tshem kiag tam sis ntag! Koj tsis kam zwm! Koj ntxeev siab! Kuv tsuas yog tsis muaj kev hlub tshua rau tib neeg ntiag teb xwb, thiab Kuv txoj kev ntxub twb txog theem uv taus lawm; Kuv uv tsis taus mus ntxiv lawm. Yog thaum Kuv txhawj xeeb lawm, ces tag nrho lub qab ntuj khwb no yuav tsum raug rhuav tshem kom du lug kiag tam sim ntawd—tsuas yog tom qab ntawd xwb Kuv txoj hauj lwm tseem ceeb thiaj li raug ua tiav log; tsuas yog tom qab ntawd xwb Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg thiaj li yuav raug ua tiav hlo; thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb txoj kev ntxub hauv Kuv lub siab thiaj li raug rho tawm. Tam sim no, Kuv tsuas quav ntsej ua tim kawv rau Kuv cov tub hlob nkaus xwb. Kuv yuav tso txhua yam hauj lwm tseg; Kuv yuav ua txhua yam tseem ceeb ua ntej, thiab tom qab ntawd Kuv mam li ua txhua yam tseem ceeb zeeg ob lawv qab. Tej no yog cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, uas tsis muaj leej twg yuav ua txhaum tau; txhua tus yuav tsum ua raws li Kuv hais, tsis li ces lawv yuav yog cov neeg raug Kuv foom phem.

Tam sim no Kuv tes hauj lwm tiav lawm, Kuv yuav so. Txij no mus, Kuv yuav tsis ua hauj lwm ntxiv lawm, tab sis yuav txib Kuv cov tub hlob los ua txhua yam uas Kuv xav kom ua tiav, vim Kuv cov tub hlob yog Kuv; Kuv cov tub hlob yog Kuv tus neeg. Qhov no tsis muaj ib qho yuam kev me me li; txhob siv tej kev xav phem los siv rau tej kev txiav txim. Qhov pom cov tub hlob ces yog pom Kuv ntag, vim peb yog ib tug thiab tib yam. Ib tug neeg twg uas muab peb cais yog tus tawm tsam Kuv, thiab Kuv yuav tsis zam txim rau lawv. Hauv Kuv cov lus, muaj yam zais tob uas tib neeg tsis muaj peev xwm nkag tsis tau. Tsuas yog cov neeg uas Kuv hlub thiaj li tuaj yeem nthuav tawm tau rau Kuv xwb, thiab tsis muaj lwm tus li; Kuv twb txiav txim qhov no lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau qhov txiav txim ntawd lawm. Kuv cov lus mas zoo tshaj, muaj txhij txhua, thiab piav tsis tau. Txhua tus yuav tsum siv zog tshaj rau Kuv cov lus, ua tib zoo xav txog cov lus ntawd tas li, thiab txhob hla ib los lus twg los sis ib kab lus twg li—tsis li ces, tib neeg yuav ua hauj lwm yuam kev, thiab ua rau to taub Kuv cov lus yuam kev. Kuv twb hais lawm tias tsis pub ua txhaum rau Kuv tus moj yam, txhais tau hais tias tsis tuaj yeem tawm tsam tau cov tub hlob uas Kuv tau ua tim khawv rau lawm. Kuv cov tub hlob sawv cev tam rau txhua kis ntawm Kuv tus moj yam, yog li ntawd thaum lub suab raj nrov, qhov ntawd yog sij hawm thaum Kuv pib ua tim khawv rau cov tub hlob, thiab yog li ntawd, tom qab lub suab raj nrov lawm yuav maj mam pib tshaj tawm Kuv tus moj yam rau cov neeg coob. Muab hais ua lwm lo lus, thaum cov tub hlob raug nthuav tawm lawm, ntawd yuav yog thaum Kuv tus moj yam raug nthuav tawm ntag. Leej twg thiaj li tuaj yeem nkag siab qhov no? Kuv hais tias txawm nyob hauv tej yam zais tob uas Kuv tau nthuav tawm lawm los xij, tseem muaj qee yam zais tob uas tib neeg tsis tuaj yeem to taub tau yooj yim. Nej leej twg ntawm nej cov ko pheej tas zog xav paub lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no tiag tiag ma? Kuv tus moj yam puas yog tus cwj pwm ntawm ib tug neeg, li qhov nej tau xav ma? Kev xav li ntawd mas yuam kev loj heev lau! Niaj hnub nim no, leej twg los xij uas pom Kuv cov tub hlob yog ib qho koob hmoov, ces lawv yuav pom Kuv tus moj yam—qhov no muaj tseeb tiag. Kuv cov tub hlob sawv cev tag nrho rau Kuv; lawv yog Kuv tus neeg, tsis muaj qhov ua xyem xyav li. Tsis muaj leej twg yuav muaj qhov ua xyem xyav txog qhov no! Tus mloog hais ces tau txais koob hmoov nrog txoj hmoov hlub, hos cov neeg ntxeev siab ces yuav raug foom phem. Qhov no yog qhov Kuv tswj, thiab tsis muaj ib tug neeg twg muaj peev xwm hloov tau qhov ntawd li!

Qhov Dhau Los: Tshooj 118

Ntxiv Mus: Tshooj 120

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No