Tshooj 12

Yog tias koj muaj tus yam ntxwv tsis ruaj khov, tshuab mus raws txoj kev no los sis zoo li cua ntsawj thiab nag los, thiab yog tias koj tsis tuaj yeem ua mus tas li rau tom ntej uas yog siv tag nrho koj lub zog, ces Kuv tus pas nrig yuav tsis nyob deb ntawm koj. Thaum koj raug kov nrog, ib puag ncig yim muaj teeb meem ntau zuj zus thiab koj yim yuav raug kev tsim txom ntau heev, koj txoj kev hlub koj muaj rau Vajtswv yim yuav los, thiab koj yuav tso tseg qhov tuav rau lub ntiaj teb. Yog tsis muaj lwm txoj kev nyob pem hauv ntej lawm, ces koj los cuag Kuv thiab rov qab txhawb koj lub zog thiab kev ntseeg siab. Txawm li cas los xij, hauv qhov chaw ib puag ncig yooj yim zog, koj yuav muaj kev ntxhov siab mus ntev. Koj yuav tsum nkag los ntawm sab zoo; nquag thiab tsis txhob nyob twj ywm. Koj yuav tsum tsis txhob quav ntsej lwm tus los sis tej yam dab tsi, nyob rau txhua qhov xwm txheej, thiab koj yuav tsum tsis txhob cuam tshuam lwm tus cov lus. Koj yuav tsum muaj ib tug yam ntxwv kom ruaj khov; txawm tib neeg yuav hais li cas los kav liam, koj yuav tsum muab tej yam uas koj paub uas yog qhov tseeb coj los ua kev xyaum tam sim ntawd. Koj yuav tsum muaj Kuv cov lus nyob nrog nraim koj rau tom hauj lwm tas li, tsis hais leej twg uas koj yuav ntsib; koj yuav tsum muaj peev xwm sawv khov kho nyob rau hauv koj zaj lus tim khawv rau Kuv thiab qhia kom pom txog kev txiav txim siab rau Kuv lub nra. Koj yuav tsum tsis txhob pom zoo yam qi muag nti nrog lwm tus yam tsis muaj koj tus kheej cov tswv yim; qhov tseeb, koj yuav tsum muaj lub siab tawv qhawv sawv thiab tawm tsam qhov uas tsis mus raws li qhov tseeb. Yog tias koj paub tseeb tias muaj tej yam dab tsi tsis yog lawm, tab sis tsis muaj lub siab tawv los muab qhov ntawd qhia tshwm, ces koj tsis yog tus neeg uas xyaum raws qhov tseeb. Koj xav hais tej yam, tab sis tsis tau luag hais qhov ntawd li, yog li ntawd koj thiaj li hais ub hais no thiab tom qab ntawd muab lub ncauj lus hloov; Ntxwgnyoog nyob rau hauv koj lub siab txo koj, ua rau koj hais lus tsis muaj tshuaj thiab tsis muaj peev xwm thev mus txog thaum kawg. Koj tseem muaj kev ntshai nyob rau hauv koj lub siab, thiab qhov no tsis yog vim koj lub siab tseem muaj Ntxwgnyoog cov tswv yim puv nkaus lod?

Leej twg yog tus muaj yeej? Khetos cov tub rog zoo yuav tsum ua siab tawv thiab cia siab rau Kuv kom yog lub zog loj ntawm sab ntsujplig; lawv yuav tsum sib ntaus sib tua dhau los ua cov tub rog thiab tawm tsam Ntxwgnyoog kom txog rau qhov tuag. Koj yuav tsum ceev faj tas mus li, thiab qhov no yog vim li cas Kuv thiaj thov kom koj koom tes nrog Kuv txhua lub sij hawm thiab kawm kom tau txav kom ze Kuv zog. Yog tias, thaum twg thiab muaj xwm txheej dab tsi, koj muaj peev xwm ua ntsiag to rau ntawm Kuv xub ntiag, mloog Kuv li lus hais thiab tsom rau Kuv cov lus thiab cov kev nqis tes, ces koj yuav tsis raug ntiab tawm thiab tsis plam koj li chaw nyob. Tej yam uas koj tau txais los ntawm Kuv yeej tuaj yeem xyaum ua tau. Txhua lo lus ntawm Kuv cov lus yog tau hais ncaj raim rau koj tus yam ntxwv, thiab cov lus hais yuav nyob hauv koj lub siab. Txawm hais tias koj yuav tsis lees paub txog cov lus hais tawd los, koj yeej tsis tuaj yeem tsis lees paub yam nyob hauv koj lub siab. Ntau tshaj ntawd mus, yog tias koj tshuaj sab rau Kuv cov lus, koj yuav raug txiav txim. Ntawd yog, Kuv cov lus uas yog qhov tseeb, yog txoj sia, thiab txoj kev; lawv yog ib rab ntaj ntse, rab ntaj ntse ob sab ntse, thiab lawv muaj peev xwm kov yeej Ntxwgnyoog. Cov neeg uas nkag siab thiab muaj txoj hau kev los xyaum ua raws Kuv cov lus tau txais koob hmoov, thiab cov neeg uas tsis xyaum ua raws cov lus ntawd yuav raug txiav txim xwb xwb li; qhov no ua tau zoo heev li. Niaj hnub nim no, qhov coob ntawm cov neeg uas Kuv txiav txim rau tau muaj coob heev lawm: Tsis yog cov neeg uas paub Kuv yuav raug txiav txim rau ntawm Kuv xub ntiag, tab sis cov neeg uas tsis ntseeg raws li Kuv thiab cov uas muab lawv lub peev xwm los tawm tsam thiab cuam tshuam txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig yuav raug txiav txim ib yam nkaus. Txhua tus uas nyob ntawm Kuv xub ntiag uas caum raws Kuv tej hneev taw yuav pom tias Vajtswv yog qhov hluav taws kub heev! Vajtswv yog hwj chim ci ntsa iab! Nws tab tom ua Nws cov kev txiav txim, thiab muab lawv rau txim kom tuag. Cov neeg nyob hauv pawg ntseeg uas tsis quav ntsej ua raws li txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig, cov uas cuam tshuam kev ua hauj lwm ntawd, cov neeg ua hauj lwm tawm, cov uas muaj lub siab xav thiab lub hom phiaj yuam kev, cov uas tsis mob siab rau kev ua noj thiab ua haus Vajtswv cov lus, cov uas tsis paub qab hau thiab pheej ua xyem xyav, cov uas ntsuam xyuas txog txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig—cov lus txiav txim yuav los raug rau cov neeg no tau txhua lub sij hawm. Txhua tus tib neeg cov kev nqis tes yuav raug nthuav tawm. Tus Vajntsujplig yuav tshawb nrhiav tib neeg lub siab sab hauv, yog li tsis txhob xav txog cov kev uas txhob txwm ua; yuav tau xyuam xim thiab ceev faj. Tsis txhob ua li koj yog tus kheej dig muag lawm. Yog tias koj cov kev nqis tes tsis ua raws li Kuv cov lus, ces koj yuav raug txiav txim. Nws yuav tsis ua kev sib qog raws, lam tau lam ua, los sis tsis nkag siab meej tiag; koj yuav tsum los rau ntawm Kuv xub ntiag thiab txuas lus nrog Kuv tas li.

Dab tsi los xij uas koj muab los ntawm Kuv yuav ua ib txoj kev rau koj los xyaum. Koj los kuj tseem yuav tau txais Kuv lub hwj chim, yam Kuv tau muaj, thiab ua raws li Kuv cov lus tas li; koj yuav siab tshaj txhua yam hauv ntiaj teb thiab muaj lub hwj chim ntawm kev sawv rov los. Yog tias koj tsis ua raws li Kuv cov lus thiab yam uas Kuv muaj nyob hauv koj cov lus, kev coj cwj pwm, thiab cov kev nqis tes, thiab yog tias koj tus kheej nyob nrug deb ntawm Kuv thiab koj nyob koj, nyob hauv cov kev xav phem lub siab lub ntsws thiab cov lus qhuab qhia thiab cov cai, ces qhov ntawd yuav ua pov thawj tias koj lub siab lub ntsws yog rau cov kev ua txhaum. Hais ua lwm cov lus, koj tseem tuav rawv rau koj tus kheej qub, tsis txhob cia lwm tus tsim kev phom sij rau koj tus kheej los sis ua phem rau koj tus ntsujplig thaum tseem me yau. Cov neeg uas ua qhov no yog muaj lub peev xwm tsis zoo thiab tsis tshua meej, thiab lawv tsis tuaj yeem pom Vajtswv txoj kev ua zoo los sis tsis paub lees txog Nws cov koob hmoov. Yog tias koj pheej coj tus yam ntxwv phem dhau, ces thaum twg koj mam yuav cia Kuv ua hauj lwm nyob nrog koj? Tom qab Kuv hais lus tag, koj tau mloog tab sis tsis khaws dab tsi cia li, thiab koj yuav yog neeg tsis muaj zog thaum twg koj cov teeb meem tau tawm tuaj. Ntawd yog hom yeeb yam dab tsi? Yog tias koj pheej dag ntxias tas li, thaum twg Kuv thiaj yuav ua tau rau koj ua tiav? Yog tias koj ntshai tsam pob thiab nti, ces koj yuav tsum maj nroos ceeb toom rau lwm tus, “Kuv yuav tsis cia ib tus neeg twg sib kov nrog kuv li; kuv muaj peev xwm tshem kuv tus kheej tawm, tus yam ntxwv qub tuaj yeem tshem tau los ntawm kuv tus kheej.” Yog li ntawd, tsis muaj leej twg yuav thuam koj los sis kov koj, thiab koj yuav muaj kev ntseeg uas ywj pheej raws li txoj hau kev twg los xij uas koj xav kom txhob muaj leej twg txhawj txog koj. Koj puas yuav taug tau Kuv cov hneev taws thooj li qhov no? Kev lees tias koj paub tseeb tias Kuv yog koj tus Vajtswv thiab koj tus Tswv tsis muaj dab tsi yog tias cov lus tsis muaj dab tsi. Yog tias koj muaj lub siab ntseeg tiag, tej yam no yuav tsis muaj teeb meem, thiab koj yuav ntseeg tias nws yog Vajtswv txoj kev hlub thiab koob hmoov uas tau muab los rau koj. Thaum Kuv hais lus, nws yog rau Kuv cov tub, thiab Kuv cov lus yuav tsum tau raug ua tsaug thiab qhuas.

Qhov Dhau Los: Tshooj 11

Ntxiv Mus: Tshooj 13

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No