Tshooj 17

Pawg ntseeg tseem nyob rau kev tsim kho, thiab Ntxwgnyoog tab tom siv nws lub tswv yim zoo tshaj plaws los rhuav tshem nws. Nws xav rhuav tshem Kuv txoj kev tsim kho los ntawm ib txoj hau kev twg uas muaj peev xwm yuav ua tau; vim qhov laj thawj no, pawg ntseeg yuav tsum raug ntxuav kom dawb huv sai li sai tau. Tsis txhob cia ib qho kev phem me me tseg nyob, pawg ntseeg yuav tsum raug ntxuav kom dawb huv nws thiaj yuav zoo tag nrho thiab thiaj yuav dawb huv zoo li yav tag los ntxiv mus. Nej yuav tsum txhob tsaug zog thiab tos ntsoov txhua lub sij hawm, thiab nej yuav tsum thov Vajtswv ntawm Kuv lub xub ntiag kom ntau tshaj no. Koj yuav tsum paub txog Ntxwgnyoog cov phiaj xwm uas tshaj lij thiab ntau txoj hau kev dag ntxias, paub txog cov ntsujplig, paub txog tib neeg, thiab muaj cuab kav paub txhua hom tib neeg, cov xwm txheej, thiab ntau yam; koj yuav tsum noj thiab haus Kuv cov lus kom ntau thiab, tseem ceeb tshaj, koj yuav tsum muaj cuab kav noj thiaj haus tej ntawd los ntawm koj tus kheej. Npaj koj tus kheej kom txhij nrog rau txhua yam ntawm qhov tseeb, thiab los rau ntawm Kuv xub ntiag kom Kuv thiaj rua tau nej lub qhov muag ntawm phab ntsujplig thiab cia nej pom txhua yam uas to taub nyuaj nyob rau hauv tus ntsujplig…. Thaum pawg ntseeg nkag mus rau nws theem kev tsim kho, cov neeg dawb huv taug kev mus rau tshav rog. Ntxwgnyoog tus yam ntxwv phem ntau yam yuav raug tso rau ntawm nej xub ntiag: Koj yuav theem thiab thim rov qab los koj yuav sawv tsees thiab cia siab rau Kuv mus rau tom ntej ntxiv? Ua tib zoo qhia tshwm Ntxwgnyoog tus cwj pwm qias vaub tsuab thiab tsis zoo, tsis txhob xav thiab muaj kev khuv leej! Tawm tsam Ntxwgnyoog kom mus txog qhov tuag! Kuv yog koj lub zog txhawb, thiab koj yuav tsum muaj tus ntsujplig ntawm tus me tub! Ntxwgnyoog tab tom ntau rog nyob rau nws txoj kev tuag zaum kawg, tab sis nws yuav tsis muaj cuab kav khiav dim Kuv txoj kev txiav txim. Ntxwgnyoog nyob hauv Kuv qab xib taws thiab nws tseem raug tsuj hauv nej qab xib taws ib yam nkaus thiab—qhov no yog qhov tseeb!

Tag nrho cov cuam tsuam txoj kev nteeg thiab cov uas rhuav tshem kev tsim kho pawg ntseeg, yuav tsis tuaj yeem tau txais kev nyiaj ib qhov me me tab sis yuav raug txiav txim kiag tam sim ntawd; Ntxwgnyoog yuav raug qhia tshwm, raug tsuj, raug rhuav tshem pov tseg tag nrho, thiab yuav tsis tshuav chaw nkaum lawm. Txhua hom dab phem thiab dab qias yuav nthuav tawm lawv tus qauv tiag rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab Kuv yuav muab lawv txhua tus pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tob uas lawv yuav tsis muaj hnub tau txais kev ywj pheej; lawv yuav nyob hauv peb qab xib taws. Yog koj xav muaj kev tawm tsam uas zoo rau ntawm qhov tseeb, ces ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum txhob cia Ntxwgnyoog muaj ib qho sij hawm los ua hauj lwm—txog rau thaum kawg, koj cheem tsum ua ib lub siab thiab muaj cuab kav muab kev koom tes, tso koj tus kheej tej kev xav phem, tej tswv yim, tej kev xam pom, thiab kev ua txhua yam tseg, es ua lub siab tus rau ntawm Kuv, ua zoo mloog Vajntsujplig lub suab, cuab pob ntseeg mloog Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab paub Vajtswv cov lus kom ntxaws. Koj yuav tsum muaj ib qho kev xav ua xwb, yog kev ua raws li Kuv siab nyiam. Koj tsis tsim nyog muaj lwm qhov kev xav uas tshaj qhov no. Koj yuav tsum saib tuaj rau Kuv kom tag nrho koj lub siab, saib Kuv tej kev ua kom meej thiab txoj kev uas Kuv ua txhua yam, thiab yuav tsum ceev faj rau txhua yam. Koj tus ntsujplig yuav tsum ntse, rua koj ob lub qhov muag. Zoo li ib txwm, thaum hais txog ntawm cov neeg tej kev xav ua thiab tej hom phiaj tsis yog, thiab cov uas nyiam kom lwm tus saib, cov uas kub siab lug ua ntau yam, cov uas nquag tsim kev cuam tshuam, cov uas zoo rau ntawm kev tham tej lus qhuab qhia, cov uas yog Ntxwgnyoog cov qhev, thiab ntau yam ntxiv—thaum cov tib neeg no sawv tsees los, lawv los ua kev nyuab rau pawg ntseeg, thiab ua rau lawv cov kwj tij thiab cov muam txoj kev noj kev hau Vajtswv cov lus tsis muaj qab hau. Thaum koj ntsib cov neeg lam ua txuj zoo li ntawd, ces cia li txwv lawv tam sim ntawd. Yog tias, twb ceeb toom tag los ceeb toom dua, lawv tsis hloov li, ces lawv yuav raug kev txom nyem. Yog cov uas tawv ncauj tseem ua tsis tseg tsis tu ntawm lawv txoj kev tiv thaiv lawv tus kheej thiab npog lawv cov kev txhaum, pawg ntseeg yuav tsum txiav lawv tawm tam sim thiab tsis pub lawv tawm mus rau lwm qhov. Tsis txhob cia kom poob ntau tshaj no rau txoj kev cawm ib yam me me; tuav koj lub qhov muag cia rau ntawm daim duab loj.

Tam sim no koj ob lub qhov muag ntawm sab ntsujplig yuav tsum rua lawm, thiab muaj peev xwm paub txog ntau hom neeg ntawm pawg ntseeg:

Hom tib neeg twg thiaj to taub txog tej txheej txheem ntawm sab ntsujplig thiab paub tus ntsujplig?

Hom tib neeg twg tsis to taub txog tej txheej txheem ntawm sab ntsujplig?

Hom tib neeg twg muaj tus ntsujplig phem?

Hom tib neeg twg muaj Ntxwgnyoog tes hauj lwm nyob rau hauv lawv?

Hom tib neeg twg nquag tshim kom muaj kev qias vuab tsuab?

Hom tib neeg twg muaj tus Vajntsujplig tes hauj lawm nyob rau hauv lawv?

Hom tib neeg twg muaj kev xav txog Vajtswv lub nra?

Hom tib neeg twg tuaj yeem ua tau li Kuv siab nyiam?

Leej twg yog Kuv cov tim khawv ncaj ncees?

Paub tias lub zeem muag siab tshaj plaws niaj hnub no yog kev paub uas tus Vajntsujplig coj los rau cov pawg ntseeg. Tsis txhob tsis ua twb zoo xav txog tej no; tab sis, siv sij hawm los txheeb txog tej ntawd kom paub meej—qhov no tseem ceeb heev rau nej lub neej txoj hau kev tom ntej. Yog koj tsis to taub txog txhua yam uas nyob rau ntawm koj ob lub qhov muag, ces koj yuav tsis muaj cuab kav taug txoj kev mus pem hauv ntej tau; koj yeej yuav nyob rau hauv kev phom sij tas li ntawm kev poob rau hauv kev sim siab thiab kev ua qhev, thiab tej zaum koj yuav raug nqos mus. Qhov tseem ceeb uas yuav tau ua tam sim no yog ua tib zoo tsom rau kev ua li cas koj lub siab thiaj los ze rau ntawm Kuv thiab sib txuas lus nrog Kuv kom ntau dua no. Txhua yam uas koj tsis muaj los sis nrhiav yuav raug ua kom rov qab muaj li qub xws li kev nyob ze thiab kev sib txuas lus. Koj lub neej yeej yuav tau txais kev npaj, thiab koj yuav muaj kev tig ras to taub tshiab. Kuv yeej tsis saib txog qhov koj tsis paub nyob rau yav tag los, los sis Kuv yuav tsis cim ntsoov nej tej kev txhaum yam dhau los. Kuv saib seb koj hlub Kuv li cas: Koj puas tuaj yeem hlub Kuv tshaj qhov koj hlub lwm yam? Kuv saib seb koj puas tuaj yeem tig rov qab thiab tso siab rau Kuv kom muab koj tej kev tsis paub pov tseg. Qee leej neeg tawm tsam Kuv, cov nyom Kuv tab meeg lug, thiab txiav txim rau lwm tus; lawv tsis paub txog Kuv cov lus, thiab tsawg tshaj plaws uas lawv yuav pom Kuv lub ntseg muag. Txhua tus nyob ntawm Kuv lub xub ntiag uas nrhiav Kuv los ntawm lub siab tseeb, cov muaj lub siab uas tshaib thiab qhis rau txoj kev ncaj ncees—Kuv yuav qhia rau koj, nthuav tawm rau koj, cia rau koj pom Kuv los ntawm koj ob lub qhov muag kiag thiab paub Kuv lub siab nyiam nyob rau hauv tib neeg; Kuv lub siab yeej yuav nthuav tawm kiag rau koj, kom koj thiaj yuav to taub. Koj yuav tsum xyaum ua yam uas Kuv tau qhia rau koj raws li Kuv cov lus; tsis yog li, koj yuav raug txiav txim. Ua raws li Kuv lub siab nyiam, koj thiaj yuav tsis plam koj txoj hau kev.

Txhua tus uas nrhiav mus to taub Kuv cov lus, txoj hmoov hlub thiab cov koob hmoov yuav muab ob npaug rau lawv, lawv yuav tau txais kev tig ras to taub thiab kev pom tshiab txhua hnub, thiab lawv yuav zoo siab rau kev noj thiab haus ntawm Kuv cov lus txhua hnub. Lawv yuav saj nws nrog lawv cov qhov ncauj: Nws qab zib heev li! … Koj yuav tsum ceev faj, thiab txhob txaus siab thaum koj tau txais kev pom thiab saj yam qab zib; qhov tseem ceeb yog yuav tsum nrhiav ntxiv mus rau tom ntej! Qee leej xav tias tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig zoo tshaj plaws thiab tseeb tiag—qhov no yog tus neeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas raug nthuav tawm yam tab meeg lug, thiab tseem muaj cov cim zoo tshaj thiab zoo kawg nkaus nyob rau tom ntej. Xyuam xim thiab txhob tsaug txhua lub sij hawm, rua koj ob lub qhov muag rau ntawm lub hauv paus, nyob twj ywm ntawm Kuv lub xub ntiag, ceev faj thiab ua tib zoo mloog, thiab paub tseeb txog Kuv cov lus. Nws yuav tsum tsis muaj qhov tsis meej xwm; yog tias koj ua xyem xyav rau txhua yam, ces Kuv ntshai tsam koj yuav raug pov tseg rau sab nraum lub rooj vag. Muaj lub zeem muag kom meej, sawv saum qhov av khov kho, ua raws qhov ntws ntawm lub neej, thiab caum raws nraim li qhov chaw nws yuav ntws mus; koj yuav tsum txhob ua raws noob neej qhov kev ua xyem xyav kiag li. Cia li noj, haus, thiab qhuas; nrhiav nrog ib lub siab dawb huv, thiab txhob tso tseg. Nqa txhua yam uas koj tsis to taub los rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab nco ntsoov tias tsis txhob npog ib qho dab tsi uas tsis paub tseg cia, kom koj thiaj yuav zam dhau kev txom nyem loj. Ua ntxiv mus! Ua ntxiv mus! Nyob ze! Tshem tej kev tab kaum ntawm koj tus kheej, thiab tsis txhob ua siab phem. Cia li tawm mus nrhiav txhua qhov kom kawg siab thiab tsis txhob thim. Koj yuav tsum fij koj lub siab rau txhua lub sij hawm thiab tsis txhob nkim sij hawm ib pliag li. Tus Vajntsujplig muaj hauj lwm tshiab ua tas li, ua hauj lwm tshiab txhua hnub thiab muaj kev tig ras to taub tshiab txhua hnub ib yam nkaus; kev hloov lub cev nyob saum roob, Vajtswv lub cev dawb huv ntawm sab ntsujplig tau tshim los! Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees tsom tshav thiab ua teeb ci ntsa iab; txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg tau pom Koj lub ntsej muag zoo kawg nkaus. Kuv lub teeb yuav ci rau txhua tus uas nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag. Kuv cov lus yog lub teeb ci, coj koj mus tom ntej. Koj yuav tsis pauv mus rau sab laug los sab xis thaum nej taug kev mus, tab sis yuav taug kev mus nyob hauv Kuv lub teeb, thiab koj txoj kev mus yuav tawg paj txi txiv. Koj yuav tsum pom tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig kom tseeb meej; Kuv lub siab nyiam yuav nyob rau haud. Txhua yam to taub nyuaj raug zais cia, tab sis lawv yuav maj mam nthuav tawm rau koj zuj zus. Nco ntsoov Kuv cov lus rau nruab siab txhua lub sij hawm, thiab los rau ntawm Kuv lub xub ntiag los txuas lus nrog Kuv kom ntau dua no. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mus ua ntej. Taug kev nyob rau hauv Kuv cov hneev taw; yam uas loj tshaj plaws nws nyob rau tom hauv ntej, thiab tej no yuav raug nthuav tawm rau koj ib qho zuj zus. Tsuas yog cov uas saib xyuas, cov uas tos, thiab cov uas tsis tsaug zog thiaj yuav pom tej ntawd xwb. Nco ntsoov txhob yuam kev. Vajtswv kev npaj cawm tib neeg tab tom los txog rau theem kawg; kev tsim kho ntawm pawg ntseeg yuav tiav, ntau yam ntawm kev muaj yeej twb raug tsa tag lawm, cov me nyuam tub yuav tau txais kev muaj yeej, thiab lawv yuav nrog Kuv nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, koom kev ua vaj ntxwv nrog Kuv, kav txhua haiv neeg nrog tus pas nrig hlau thiab nyob nrog txoj kev yeeb kob ua ke!

Qhov Dhau Los: Tshooj 16

Ntxiv Mus: Tshooj 18

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No