Tshooj 19

Thaum tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mus txuas ntxiv rau tom ntej, Vajtswv tau coj peb mus rau ib txoj hau kev tshiab uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm. Vim li ntawd, qee leej tib neeg thiaj li nkag siab yuam kev rau Kuv thiab tsis txaus siab rau Kuv. Qee leej tiv thaiv thiab tawm tsam Kuv, thiab tau tshuaj xyuas Kuv. Txawm li cas los xij, Kuv tseem tos nej yam khuv leej hlo kom hloov siab los lees txim thiab hloov pauv nej tus kheej. Kev hloov pauv ntawm Vajntsujplig yog Vajtswv Tus Kheej tau tshwm sim tab meeg lug. Kuv txoj lus yuav tsis hloov pauv! Vim tias yog koj tus uas Kuv tab tom cawm, Kuv yeej tsis xav tso koj tseg cia rau ntawm ib nrab kev. Nws tsuas yog tias nej ua xyem xyav thiab xav tig rov qab mus yam tsis tau txais txiaj ntsig dab tsi. Nej ib txhia tau tso tseg tsis mus tom ntej lawm, lwm tus tsuas tos thiab saib xwb. Tseem muaj lwm tus tab tom kov txog nrog qhov xwm txheej, hos qee leej tsuas yog koom ua kev lom zem. Koj tau ua koj lub siab tawv tiag tiag! Koj tau muab yam uas Kuv tau hais rau nej lawm thiab pauv nws mus ua lwm yam koj txaus siab, los sis lwm yam uas koj khav theeb txog. Ua tib zoo xav qhov no ntxiv: Qhov no tsis muaj dab tsi tsuas yog cov lus ntawm kev hlub tshua thiab kev txiav txim uas nqis los rau saum koj. Tus Vajntsujplig, pom tias nej yog neeg ntxeev siab tiag tiag, hais tawm thiab ua tawm ncaj nraim. Nej yuav tsum ntshai. Txis txhob ua dog ua dig los sis ua ib yam dab tsi maj, thiab tsis txhob ua neeg tsis muaj nqis, khav theeb, los sis tawv ncauj. Koj yuav tsum rau siab kom ntau rau ntawm kev coj Kuv cov lus mus xyaum ua, thiab ua neej nyob rau txhua qhov chaw uas koj mus kom tej ntawd yuav hloov koj tiag los ntawm sab hauv thiab kom koj thiaj yuav muaj Kuv tus yam ntxwv. Tsuas yog cov tshwm sim li no xwb thiaj li yog qhov tseem tiag.

Txhawm rau kev tsim tsa pawg ntseeg, koj yuav tsum muaj ib tug yeeb yam tshwj xeeb thiab nrhiav tag nrho los ntawm lub siab tsis paub xaus. Tsis tas li ntawd, koj yuav tsum lees txais kev hlawv thiab qhov yaug kom dawb huv los ntawm Vajntsujplig kom dhau los ua ib tug tib neeg hloov lawm. Tsuas yog nyob rau ntawm cov xwm txheej zoo li no xwb pawg ntseeg thiaj li tuaj yeem tsim kho tau. Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tam sim no tau coj nej mus pib kev tsim kho pawg ntseeg. Yog koj tseem coj tus cwj pwm qub thiab tub nkeeg li qhov koj tau ua nyob rau yav dhau los lawm, ces yuav tsis muaj kev vam rau koj. Koj yuav tsum npaj koj tus kheej rau txhua yam ntawm qhov tseeb, koj yuav tsum muaj kev paub ntawm sab ntsujplig, thiab koj yuav tsum taug txoj kev zoo tag nrho raws li Kuv lub tswv yim. Rau kev yuav tsim tsa pawg ntseeg, koj yuav tsum nyob rau hauv tus ntsujplig ntawm lub neej, thiab tsis yog nyob ntiav ntiav sab nrauv xwb. Cov txheej txheem ntawm kev loj hlob hauv koj lub neej yog tib co txheej txheem uas koj raug tsim tsa. Txawm yog li cas los xij, nco ntsoov tias cov neeg uas cia siab rau tej khoom pub, los sis cov neeg uas tsis muaj cuab kav to taub txog yam ntawm sab ntsujplig, los sis cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb tsis tuaj yeem raug tsim tsa, thiab cov neeg uas tsis muaj peev xwm ib txwm nyob ze rau Kuv thiab txuas lus nrog Kuv yuav tsis raug tsim tsa. Cov tib neeg uas lawv lub siab nyob nrog tej kev xav phem los sis cov neeg uas ua neej nyob raws cov kev qhuab qhia tsis tuaj yeem raug tsim tsa, cov neeg uas cia lawv txoj kev xav ua tus coj kuj tsis raug tsim tsa ib yam nkaus thiab. Txawm Vajtswv yuav coj li cas rau koj los, koj yuav tsum zwm rau Nws kom tseeb tiag; tsis yog li ntawd, koj yuav tsis raug tsim tsa. Cov neeg uas raug nqes rau lawv tus kheej qhov tseem ceeb, kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev khav teeb, thiab kev txaus siab, thiab cov neeg nyiam ua pob ntsej muag thiab khav teeb, tsis tuaj yeem raug tsim tsa. Cov neeg uas tsis tuaj yeem ua dej num koom tes nrog lwm tus tsis tuaj yeem raug tsim tsa, ib yam nkaus, thiab zoo tib yam rau cov tib neeg uas tsis muaj kev paub ntawm sab ntsujplig thiab qes muag nkoos caum tus uas coj lawv. Yog li ntawd, cov neeg uas tsis nkag siab tej Kuv xav ua thiab cov ua neej nyob rau lub neej qub tsis tuaj yeem raug tsim tsa, cov tib neeg uas qeeb rau txoj kev txais txoj kev kaj tshiab thiab cov uas tsis muaj zeem muag ua lawv lub hauv paus yuav tsi raug tsim tsa.

Pawg ntseeg yuav tsum raug tsim tsa tsis pub ncua; qhov no yog teeb meem uas txhawj xeeb rau Kuv heev. Koj yuav tsum pib tsom los ntawm qhov kev zoo, thiab koom yoog raws kev tsim kho los ntawm kev fij koj tus kheej tag nrho koj lub dag lub zog. Tsis yog li ntawd, koj yuav raug xyeeb pov tseg. Koj yuav tsum tso txhua yam uas tsim nyog tso pov tseg, thiab noj thiab haus kom zoo rau yam yuav tsum noj thiab haus. Koj yuav tsum ua lub neej raws li qhov tseeb ntawm Kuv txoj lus, thiab koj yuav tsum tseg kev tsom saib tsis tob thiab yam tsis muaj qab hau. Nug koj tus kheej qhov no: Koj txais tau Kuv txoj lus ntau npaum li cas? Koj coj los siv tau ntau npaum li cas? Koj yuav tsum tuav cia kom meej, thiab tseg kev maj ua ib yam dab tsi; tsis yog li, tus cwj pwm li ntawd yuav tsis pab koj kom tau txais kev loj hlob nyob rau hauv lub neej, tab sis yuav ua qhov tsis zoo rau koj txoj kev loj hlob. Koj yuav tsum nkag siab qhov tseeb, paub coj los xyaum ua li cas, thiab cia Kuv txoj lus los ua koj lub neej tiag tiag. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm lub tshiab!

Tam sim no kev tsim tsa ntawm pawg ntseeg tau mus txog rau ib lub sij hawm tseem ceeb, Ntxwgnyoog tab tom tsim cov phiaj xwm thiab tab tom ua hauj lwm los rhuav tshem nws. Nej yuav tsum tsis txhob tso siab, tab sis kav tsij ua mus nrog rau kev ceev faj thiab xyaum ua nrog rau kev thoob tsib ntawm sab ntsujplig. Yog tias tsis muaj kev thoob tsib zoo li no, koj yuav raug kev txom nyem loj. Qhov no tsis yog yam tsis tseem ceebl; koj yuav tsum saib nws tam li yog qhov teeb meeb loj. Ntxwgnyoog kuj muaj cuab kav ua tej kev tshwm sim cuav thiab dag ib yam nkaus, tab sis qhov zoo ntawm tej ntawd tsis zoo sib xws. Tib neeg mas ruam tshaj thiab tsis xyuam xim kiag li, thiab tsis tuaj yeem pov qhov sib txawv ntawd. Qhov no kuj qhia tau tias lawv tsis muaj cuab kav tuav tau qhov tseeb meej thiab siab txias txhua lub sij hawm. Yuav tsis pom nej lub siab nyob rau qhov twg. Kev pab cuam, nyob rau ib sab, yog lub meej moom, nyob rau lwm sab, nws tuaj yeem yog kev poob peev. Nws tuaj yeem coj mus rau cov koob hmoov los sis tsis muaj hmoo. Nyob twj ywm ntawm Kuv xub ntiag thiab ua neej raws li Kuv txoj lus, thiab rau sab ntsujplig, koj yuav tuav tau kev ceev faj thiab kev thoob tsib. Thaum Ntxwgnyoog tuaj txog, koj yuav muaj cuab kav tiv thaiv nws tau tam sim ntawd thiab paub tias nws tuaj; koj yuav hnov qhov tsis xis nyob hauv koj tus ntsujplig. Ntxwgnyoog tes hauj lwm tam sim no hloov raws li cov ncauj ke tshiab. Thaum tib neeg tsis ua tib zoo coj tus xeeb ceem thiab tsis muaj kev ceev faj, lawv yuav poob mus rau kev ua qhev. Koj yuav tsum tau ceev faj txhua lub sij hawm, thiab txob cia koj ob lub qhov muag qauj. Tsis txhob sib cav sib ceg rau koj kev tau thiab poob peev los sis xav txog koj tus kheej cov txiaj ntsig; tab sis, nrhiav los ua kom Kuv siab nyiam muaj tiav.

Tej daim phiaj tej zaum yuav tshwm sim zoo ib yam, tab sis qhov uas lawv zoo ntawd yuav tsis sib thooj. Vim qho laj thawj no, koj yuav tsum paub tias cov tib neeg zoo ib yam nkaus li cov ntsujplig thiab. Koj yuav tsum xyaum qhov kev paub thiab tuav txoj kev xav ntawm sab ntsujplig kom meej. Thaum Ntxwgnyoog cov taug tshwm sim tuaj, koj yuav tsum muaj cuab kav paub nws tam sim ntawd; nws tsis tuaj yeem khiav dim txoj kev kaj ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim. Koj yuav tsum ua tib zoo mloog kom ntau tshaj no rau ntawm Vajntsujplig lub suab uas nyob rau hauv koj tus ntsujplig; tsis txhob raws lwm tus yam dig muag nkoos los sis yuam kev qhov cuav ua qhov tseeb. Tsis txhob lam raws tus coj, tsam koj poob rau txoj kev txom nyem. Txhua yam no saj qab li cas nyob rau hauv nej cov qhov ncauj? Nej puas tau paub txog cov txim? Koj yuav tsum tsis txhob cuam tshuam kev ua dej num los sis muaj koj tej kev xav ntxiv rau nws, los sis tsis yog li ntawd ces Kuv yuav ntaus nej. Phem tshaj ntawd, yog koj tsis kam zwm, thiab hais ntxiv mus thiab ua raws li koj xav, ces Kuv yuav txiav koj tawm. Pawg ntseeg tsis cheem tsum nrhiav tib neeg los ua ke ntxiv lawm; nws tsuas cheem tsum cov neeg uas hlub Vajtswv los ntawm lub siab tiag xwb thiab ua neej raws nraim nrog rau Kuv txoj lus. Koj yuav tsum paub txog koj tej teeb meem tiag. Nws tsis yog kev dag koj tus kheej los, thaum tus pluag xav tias lawv tus kheej npluas nuj? Txhawm rau kev tsim kho pawg ntseeg, koj yuav tsum ua raws tus Ntsujplig; tsis txhob ua ntxiv mus yam dig muag nkoos. Tiam sis, xum nyob hauv koj tej chaw, thiab ua koj tus kheej cov hauj lwm kom tiav. Koj yuav tsum tsis txhob rhais ruam tawm ntawm koj cov luag hauj lwm; koj yuav tsum ua koj qhov zoo tshaj plaws los ua yam hauj lwm uas koj tuaj yeem ua tau kom tiav hlo, thiab ces yuav ua rau Kuv txaus siab. Nws tsis yog tias nej txhua tus yuav ua lub luag hauj lwm zoo ib yam nkaus. Tab sis, nej txhua tus nyias muaj nyias tus kheej lub luag hauj lwm, thiab tshwj tseg nej tej kev ua dej num rau txoj kev koom tes nrog lwm tus uas nyob hauv pawg ntseeg. Nej tej kev ua dej num yuav tsum tsis txhob yuam kev ntawm kev taw qhia.

Qhov Dhau Los: Tshooj 18

Ntxiv Mus: Tshooj 20

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 18

Xob tib laim xwb, txhua tus tsiaj tau raug nthuav tawm hauv nws lub cev tseeb. Yog li kuj ib yam nkaus li ntawd, raug qhia kom paub qhov...

Tshooj 4

Tag nrho Kuv cov neeg uas ua dej num rau ntawm Kuv xub ntiag yuav tsum xav rov qab mus rau yav tag los: Koj txoj kev hlub rau Kuv puas tau...

Ntawm Lub Hom Phiaj

Thaum twg hais txog lub hom phiaj, nej saib nws zoo yam li tshwj xeeb heev; nws yog, tshaj ntawd ntxiv, tej yam uas nej txhua tus paub...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No