Tshooj 20

Tes dej num ntawm tus Vajntsujplig dhia ceev heev mus rau tom ntej, coj nej nkag los rau ib lub ceeb ntuj tshiab, txhais tau hais tias txoj kev ua neej nyob rau hauv lub nceeg vaj tau tshwm sim los rau nej pom. Cov lus tau hais los ntawm tus Vajntsujplig yeej muab nthuav kiag meej meej nyob rau hauv koj nruab siab, thiab ib daim duab zuj zus tshwm los rau nej pom kiag. Txhua tus uas muaj kev tshaib thiab nqhis rau txoj kev ncaj ncees, thiab cov uas txaus siab hlo los zwm, yeej yuav tau nyob twj ywm rau hauv Xi-oo thiab nyob hauv lub Nroog Yeluxalees Tshiab; lawv yuav tau txais lub yeeb koob tiag thiab raug qhuas thiab koom txais tej koob hmoov zoo kawg nkaus thaum lub sij hawm nyob ua ke nrog Kuv. Muaj ntau yam paub tsis txog lub ntuj ntsujplig uas nej tseem tsis tau pom, rau qhov nej lub qhov muag tseem tsis tau rua. Txhua yam mas zoo tshaj plaws li; tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, thiab tej yam uas tib neeg yeej tsis tau xav txog li, yuav tshwm sim zuj zus tuaj. Tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus yuav nthuav Nws tej txuj ci tseem ceeb kom lub qab ntuj khwb thiab thoob plaws lub ntiaj teb no thiab txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg thiaj tau pom kiag ntawm lawv qhov muag, thiab kom pom qhov chaw uas Kuv lub hwj chim siab tshaj, kev ncaj ncees, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus nyob. Hnub ntawd los ze zuj zus lawm! Nov yog ib lub tsam thawj tseem ceeb tshaj plaws li: Ua koj yuav thim rov qab, los koj yuav tiv mus kom txog hnub kawg, tsis tig rov qab li lawm? Tsis txhob mus saib lwm tus tib neeg, caij nyoog, los yog tej khoom; tsis txhob mus saib lub ntiaj teb, rau nej tej txiv, rau nej tej me nyuam, los yog rau tej yam uas nej tau muab yuam kev nyob hauv lub neej. Cia li saib ntsoov rau Kuv txoj kev hlub thiab kev hlub tshua xwb, thiab saib seb tus nqi dab tsi uas Kuv tau them es thiaj li muab tau nej, es paub kom meej hais tias Kuv yog leej twg. Tej no yeej muaj txaus los txhawb nej lawm.

Lub sij hawm los ze tes heev lawm, thiab Kuv lub siab nyiam yuav tsum ua kom tiav sai sai. Kuv yuav tsis tso cov uas nyob rau hauv Kuv lub npe tseg; Kuv yuav coj nej txhua tus los rau hauv lub yeeb koob. Txawm li cas los xij, saib nws rau tam sim no mas, nov yog ib lub tsam thawj tseem ceeb heev; txhau tus uas rhais tsis tau ruam ntxiv mus rau tom ntej yuav tu siab mus tag lawv lub neej thiab yuav xav txog lig, thaum ntawd ces twb lig lawm ces yuav tu siab heev li. Tam sim no, nej lub siab tab tom raug muab sim seb nej tsa puas tau pawg ntseeg thiab seb nej ib leeg puas yuav mloog ib leeg hais. Saib los ntawm txoj kev xav no mas, koj txoj kev mloog lus yog ib yam uas koj khaws thiab xaiv; txawm tias tej zaum koj yuav muaj cuab kav mloog ib tug hais los, koj yeej tseem pom tau tias nyuab heev mus mloog lwm tus hais. Muaj tseeb tiag hais tias tsis muaj txoj hau kev rau koj kom mloog lus thaum koj tseem ruaj siab rau tib neeg tej kev xav. Txawm li cas los xij, tej kev xav ntawm Vajtswv yeej ib txwm zoo tshaj li tib neeg tej! Khetos tau zwm mus txog qhov tuag kiag, thiab tuag rau saum tus ntoo khaub lig. Nws yeej tsis yws ib lo los sis tsis cav ncauj hlo li; tsuas ua raws nkaus li Nws Leej Txiv lub siab nyiam xwb, Nws txaus siab hlo mloog lus. Koj theem kev mloog lus tam sim no tseem qis heev. Kuv hais rau nej txhua tus hais tias, kev mloog lus tsis yog mloog tib neeg lus; tab sis, nws txhais tau tias yog ua raws li Vajntsujplig tes dej num, thiab mloog Vajtswv Tus Kheej lus. Kuv tej lus yuav muab nej hloov dua tshiab sab hauv tuaj; yog tias tsis ua li, ces leej twg ho yuav mloog leej twg lus? Nej sawv daws puas leej yeej tsis mloog lwm leej lwm tus lus li. Nej yuav tsum siv sij hawm los soj ntsuam qhov no—seb kev mloog lus yog dab tsi tiag thiab nej yuav xyaum ua lub neej mloog lus li cas. Nej yuav tsum los fim Kuv ntxiv, thiab muaj kev sib raug zoo li no, thiab nej thiaj li yuav maj mam to taub zuj zus tuaj, kom txo tau txoj kev xav thiab kev xav yuav xav tau uas nyob rau hauv nej. Txoj hau kev no Kuv tau ua nyuab rau tib neeg to taub txog. Nws tsis yog hais txog tib neeg txoj kev ua zoo los sis muaj cuab kav; Kuv siv yam ntiav tshaj plaws thiab yooj yim tshaj plaws los nthuav txog Vajtswv txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, thaum lub sij hawm ntawd yuav los tig tib neeg txoj kev xav, tej tswv yim, thiab tej kev xav yuav xav tau. Vajtswv tej dej num mas phim hwj tshaj plaws li; tej dej num ntawd mas tshaj li tib neeb lub peev xwm to taub tau lawm!

Yog koj xav los ua ib tug tim khawv rau Kuv, ces koj yuav tsum tau los txais qhov tseeb uas dawb huv thiab tsis yog qhov cuav. Koj yuav tsum tsom ntsoov rau txoj kev uas muab Kuv tej lus coj los xyaum coj, thiab nrhiav kev pab kom koj lub neej loj hlob paub tab sai. Tsis txhob mus nrhiav tej uas tsis muaj nuj nqis; tej ntawd pab tsis tau nej lub neej kom huaj vam. Nej txoj kev loj hlob yog thaum nej paub tab lawm; tib qhov ntawd xwb thiaj li yuav coj tau nej nkag los rau hauv lub nceeg vaj—nov yog ib yam peb yuav lees tsis tau hais tias tsis muaj tseeb. Kuv tseem xav hais ntau yam ntxiv rau koj; Kuv twb tau muab ntau yam rau koj lawm, tab sis seb koj to taub npaum li cas xwb? Pes tsawg yam uas Kuv hais no tau rais los ua qhov tseeb rau ntawm koj lub neej lawm? Pes tsawg yam uas Kuv hais no yog yam uas koj ua neej raws lawm? Tsis txhob sim muab pob tawb xyoob ce dej; koj yuav ce tsis tau ib yam dab tsi rau thaum kawg li, yuav qhuav qhawv xwb. Lwm tus twb tau txais ntau yam txiaj ntsim yam yooj yim kawg li lawm, ua koj ne? Ua koj puas yuav kov yeej Ntxwgnyoog yog tias koj tsis muaj riam phom thiab tsis nqa cuab yeej? Koj yuav tsum ywj ntxiv rau Kuv tej lus uas nyob rau hauv koj lub neej, vim lawv yog cov cuab yeej zoo tshaj plaws rau txoj kev tiv thaiv-tus kheej. Koj yuav tsum muab sau cia: Tsis txhob khaws Kuv tej lus coj los ua koj li ntiag tug; yog tias koj tsis to taub lawv, yog tias koj tsis nrhiav lawv, thiab yog tias koj tsis siv tswv yim los pab kom koj to taub lawv los yog tsis txuas lus nrog Kuv txog lawv, tab sis cia li txaus siab hlo thiab yuav li ntawd xwb, ces koj yuav plam ntau yam. Tam sim no koj yuav tsum kawm kom tau zaj no, thiab koj yuav tsum muab koj tus kheej tso rau ib sab thiab nqus lwm tus lub dag zog los pab tej yam uas koj tu ncua; tsis txhob lam ua li koj lub siab xav tau. Sij hawm tsis tos leeg twg. Lub neej ntawm koj tej kwv tij thiab nkauj muam loj hlob zuj zus hnub rau hnub lawm; lawv txhua tus tau saj kev hloov thiab lub neej tshiab txhua hnub. Lub dag zog nyob rau hauv koj tej kwv tij thiab nkauj muam sawv zuj zus tuaj, thiab nov yog ib qhov zoo heev li! Dhia mus rau tom tus ciam kawg; ib leeg yuav pab tsis tau ib leeg. Cia li siv tag nrho koj lub dag zog los koom nrog Kuv. Cov uas muaj zeem muag, cov uas muaj txoj hau kev rau yav tom ntej, cov uas tsis poob siab hlo li, thiab cov uas saib ntsoov rau yav tom ntej, yuav tso siab phluav rau txoj kev muaj yeej. Nov yog ib lub tsam thawj tseem ceeb heev. Tseeb tiag tsis txhob poob siab los sis qaug zog; koj yuav tsum saib ntsoov txhua yam rau yav tom ntej xwb, thiab tsis txhob thim rov qab li. Koj yuav tsum tso txhua yam tseg, tso txhua yam uas yuav muab koj khi cia, thiab caum kom kawg koj lub dag lub zog. Tsuav yog tseem muaj txoj pa nyob rau hauv koj xwb, koj yuav tsum tiv mus kom txog kiag thaum kawg; nov thiaj yog tib txoj hau kev uas koj thiaj li yuav tsim nyog qhuas xwb.

Qhov Dhau Los: Tshooj 19

Ntxiv Mus: Tshooj 21

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No