Tshooj 28

Thaum koj pom tias sij hawm dhau sai heev thiab tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua mus ceev rau tom ntej, ua rau koj tau txais tej koob hmoov zoo thiab tau txais tus Vajntxwv ntawm lub qab ntuj khwb, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, uas yog Lub Hnub ci ntsa iab, tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj—qhov no yog tag nrho Kuv txoj hmoov hlub thiab txoj kev hlub tshua. Tseem tshuav dab tsi ntxiv thiab es thiaj li tuaj yeem txiav koj tawm ntawm Kuv txoj kev hlub mus? Xav zoo zoo, tsis txhob sim khiav tawm, tos ntsiag to ntawm Kuv xub ntiag rau txhua lub sij hawm thiab tsis txhob ncig mus los tas li rau sab nraum zoov. Koj lub siab yuav tsum nyob kom ze rau ntawm Kuv lub siab, thiab txawm muaj dab tsi tshwm sim los xij, tsis txhob ua yam li tsis pom kev los sis lam tau lam ua. Koj yuav tsum saib rau Kuv lub siab nyiam, ua txhua yam uas Kuv ntshaw, thiab txiav txim siab tso yam uas Kuv tsis ntshaw tseg. Koj yuav tsum tsis txhob ua raws li koj lub siab xav xwb, tab sis xyaum ua raws txoj kev ncaj ncees, zoo li Kuv, txawm yog rau niam rau txiv los tsis txhob ua siab muag li. Koj yuav tsum tso txhua yam uas tsis ua raws li qhov tseeb tseg thiab koj yuav tsum muab koj tus kheej fij thiab siv koj tus kheej rau Kuv, nrog ib lub siab dawb huv uas hlub Kuv. Tsis txhob cia ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, los sis ib yam khoom twg los tswj koj; tsuav nws ua raws Kuv lub siab nyiam xwb, ces cia li xyaum ua kom raws nraim Kuv cov lus. Tsis txhob ntshai, Kuv ob txhais tes yeej txhawb koj, thiab Kuv yuav tiv thaiv koj kom txav deb ntawm tej neeg ua phem. Koj yuav tsum tiv thaiv koj lub siab, nyob rau hauv Kuv txhua lub sij hawm, vim koj txoj sia vam khom rau Kuv tus kheej txoj sia thiaj li nyob taus; yog tias koj ncaim ntawm Kuv mus lawm, ces koj yuav qhuav tam sim ntawd.

Koj yuav tsum paub tej no tias yog tiam kawg lawm. Tus dab phem Ntxwgnyoog, zoo li tus tsov ntxhuav nyooj laws, mus yos thoob plaws, nrhiav kom tau neeg tom noj. Txhua yam sub tawg sub ntsha tab tom tsoo kom tawg thiaj li tau tawm mus, thiab muaj ntau yam ntau tshav ntawm tus ntsujplig phem. Tsuas yog Kuv nkaus xwb thiaj li yog tus tseem Vajtswv; tsuas yog Kuv nkaus xwb thiaj li yog koj lub chaw cawm siav. Tam sim no koj tsis tuaj yeem ua tau dab tsi lawm tab sis nkaum hauv Kuv qhov chaw zais cia, tsuas yog nyob rau hauv Kuv xwb, thiab kev puas tsuaj thiaj li yuav tsis raug rau koj, thiab yuav tsis muaj kev puas ntsoog dab tsi los nyob ze koj lub tsev pheeb suab. Koj yuav tsum nquag txav los kom ze rau Kuv tas li thiab sib koom nrog Kuv hauv qhov chaw zais cia; tsis txhob lam sib koom nrog lwm tus. Koj yuav tsum to taub lub ntsiab hauv Kuv cov lus—Kuv tsis yog hais tias tsis pub koj sib koom, tab sis vim koj tsis muaj kev xam pom. Nyob rau lub sij hawm no, tes hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem mas muaj ceem heev. Lawv siv txhua hom neeg los muab kev sib koom rau koj. Lawv cov lus mas hais lub suab zoo mloog kawg, tab sis muaj tshuaj lom nyob rau hauv. Lawv yog cov mos txwv uas muaj suab thaj thiab ua ntej koj paub nws, lawv yuav tso lawv cov tshuaj lom rau hauv koj lub siab. Koj yuav tsum paub tias tej feem neeg niaj hnub no tsis meej pem, zoo li lawv qaug cawv. Thaum koj sib qhia txog koj tej kev txom nyem nrog lwm tus, yam lawv hais rau koj ces tsuas yog tej kev cai thiab txoj kev qhuab qhia xwb, thiab nws tsis zoo li kev sib koom ncaj nraim nrog Kuv kiag. Los rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab muab cov khoom qub hauv koj nchuav tawm mus; qhib koj lub siab rau Kuv thiab Kuv yuav nthuav Kuv lub siab tawm rau koj. Koj lub siab yuav tsum yog lub siab sib rau ntawm Kuv xub ntiag. Tsis txhob ua neeg tub nkeeg, tab sis nquag txav los ze rau ntawm Kuv—qhov no yog txoj kev txhawb koj lub neej kom loj hlob sai. Koj yuav tsum nyob hauv Kuv thiab Kuv yuav nyob hauv koj, thiab nyob hauv koj Kuv yuav yog Vajntxwv, qhia koj ua txhua yam, thiab koj yuav muaj feem koom nrog lub nceeg vaj.

Tsis txhob xav tias tsam koj tsis muaj peev xwm vim koj tseem hluas. Koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Kuv. Kuv tsis xav txog tias neeg tawv nqaij zoo li cas, los sis tsis hais lawv laus li cas li. Kuv tsuas xav seb lawv puas hlub Kuv tiag tiag xwb, thiab seb lawv puas ua raws li Kuv txoj kev, thiab xyaum ua raws qhov tseeb yam tsis quav ntsej txog lwm yam. Txhob txhawj txog qhov tias tag kis yuav zoo li cas, los sis seb yav tom ntej yuav zoo li cas. Tsuav yog koj nyob tso siab plhuav rau Kuv txhua hnub xwb, ces Kuv yeej yuav coj koj kev xwb xwb li. Tsis txhob pheej xav nraim tias, “Kuv lub neej me heev, kuv tsis to taub dab tsi li,” uas yog ib txoj kev xav uas Ntxwgnyoog xa tuaj. Koj tsuas yog siv koj lub siab los txav ze rau ntawm Kuv txhua lub sij hawm xwb, los raws Kuv tej hneev taw kom mus txog ntua txoj kev kawg. Thaum koj hnov Kuv cov lus cem thiab ceeb toom lawm, cia li sawv tsees thiab khiav mus lawm tom ntej tam sim ntawd; txav los kom ze rau ntawm Kuv tas li, mus kom nrawm nrog pab yaj, thiab ntsia rau tom hauv ntej. Ntawm Kuv xub ntiag, koj yuav tsum hlub koj tus Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws. Ntawm txoj kev ua dej num, xav txog Kuv cov lus tsis tu ncua. Hauv kev xyaum ua raws li qhov tseeb, tsis txhob ua lub siab qaug zog zis—muaj lub siab uas muaj zog zis, nrog kev siab tawv thiab tsab peev xwm npaum li tus me nyuam txiv neej; ua siab tawv qhawv. Yog tias koj xav hlub Kuv, koj yuav tsum ua kom tau zoo raws Kuv siab nyiam rau txhua yam uas Kuv xav ua kom tiav rau hauv koj. Yog tias koj xav raws Kuv qab, ces koj yuav tsum tso txhua yam uas koj muaj, txhua yam koj hlub tseg; koj yuav tsum txo hwj chim hlo zwm rau ntawm Kuv xub ntiag, es muaj lub siab yooj yim. Tsis txhob tshawb nrhiav los sis xav ua dog ua dig, tab sis nyob kom ze rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv.

Ntawm no, Kuv muab cov lus ntuas rau koj: Nco ntsoov tuav kom nruaj rau txhua yam Kuv qhia rau hauv koj lawm, thiab nco ntsoov xyaum ua raws li!

Qhov Dhau Los: Tshooj 27

Ntxiv Mus: Tshooj 29

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas

Nyob rau thaum lub sij hawm uas Petus nrog Yexus, nws tau pom ntau tus yam ntxwv ntxim nyiam nyob rau ntawm Yexus, ntau yam uas tsim nyog...

Tshooj 5

Tej roob thiab tej dej ntws hloov pauv, tej dej ntws mus raws lawv txoj kev ntws mus tau, thiab tib neeg txoj sia tsis thev taus li lub...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No