Tshooj 34

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus muaj hwj huam loj tas nrho, ua tau txhua yam, thiab tseem Vajtswv tiag tiag! Nws tsis tsuas yog tuav xya lub hnub qub xwb, tseem muaj xya tus Ntsujplig, muaj xya lub qhov muag, qhib xya lub cim, thiab qhib thooj ntawv, tab sis ntau tshaj ntawd, Nws tswj xya qhov sub tawg sub ntsha thiab xya lub tais, thiab nthuav tawm xya lub suab xob nroo. Ntev dhau los lawm, Nws tau ua xya lub suab raj nrov, tib yam nkaus! Txhua yam uas Nws tau tsim thiab ua tiav yuav tsum qhuas Nws, muab koob meej rau Nws, thiab tsa Nws lub zwm txwv. Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj yog txhua tsav txhua yam. Koj tau ua tiav txhua yam, thiab nrog Koj, txhua yam muaj tiav log, muaj kev kaj, daws tso, ywj pheej, muaj zog, thiab muaj hwj chim heev! Tsis muaj ib yam dab tsi zais nkoos los sis npog cia; nrog Koj, txhua qhov tsis paub raug muab nthuav tawm. Tsis tas li ntawd, Koj tau txiav txim rau ntau pab pawg ntawm Koj cov yeeb ncuab, Koj nthuav tawm Koj lub hwj chim ci ntsa iab, qhia Koj qhov hluav taws kub, Koj qhia pom Koj txoj kev chim siab, thiab tsis tas li ntawd, Koj qhia tawm Koj lub yeeb koob uas tsis tau pom dua, nyob mus ib txhis, meej kawg kiag li! Txhua tus tib neeg yuav tsum tsim dheev los mus muaj kev txhawb siab thiab hu nkauj yam tsis muaj kev tshwj tseg, txhawb nqa tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus no, uas yog tus tseem, txhua yam muaj sia, muaj nplua mias, muaj yeeb koob, thiab tseeb tiag uas nyob mus ib txhiab ib txhis. Nws lub zwm txwv yuav tsum tau raug tsa nto mus tas li, Nws lub npe dawb huv raug qhuas thiab muaj yeeb koob. Nov yog Kuv—Vajtswv txoj kev—xav uas yuav nyob mus ib txhis, thiab yog txoj koob hmoov uas tsis muaj qhov kawg uas Nws nthuav tawm thiab muab rau peb! Leej twg ntawm peb tsis tau txais txoj koob hmoov? Txhawm rau qhov tau txais Vajtswv qhov koob hmoov, ib tug yuav tsum tsa Nws lub npe dawb huv thiab los zwm rau Nws lub zwm txwv hauv kev pe hawm. Txhua tus neeg uas mus nyob rau ntawm Nws xub ntiag nrog lwm yam kev xav thiab lwm yam kev xav tau yuav raug ua kom yaj tag mus ntawm Nws cov nplaim taws uas kub. Hnub no yog hnub uas Nws cov yeeb ncuab yuav raug txiav txim, thiab nws kuj yog nyob hnub no uas lawv yuav piam sij. Tsis tas li ntawd, ntawd kuj yog hnub uas Kuv, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yuav raug nthuav tawm thiab uas Kuv yuav tau txais koob meej thiab meej mom. Au, tib neeg txhua tus! Cia li sawv tsees nrawm nroos mus qhuas thiab tos txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas, txij no mus ib txhiab ib txhis, xa txoj kev hlub los rau peb, ua txoj kev cawm dim thiab pub rau peb tau txais koob hmoov, ua rau kom Nws cov tub muaj tiav log, thiab ua tiav Nws lub nceeg vaj! Qhov no yog Vajtswv qhov kev ua zoo kawg nkaus! Nov yog Vajtswv txoj kev npaj ua ntej thiab qhov npaj tseg nyob mus ib txhis—uas Nws Tus Kheej tau los cawm peb, los ua kom peb muaj tiav, thiab los coj peb mus rau lub yeeb koob.

Txhua tus neeg uas tsis sawv tsees thiab ua tim khawv yog poj koob yawm txwv ntawm cov neeg dig muag thiab cov vaj ntxwv ntawm kev tsis lees paub. Lawv yuav dhau los ua cov neeg tsis paub, neeg ruam mus ib txhis; ua tus neeg tuag uas dig muag nyob mus ib txhis. Nws yog vim rau qhov kev muaj qab hau no uas peb cov ntsujplig yuav tsum tsim dheev los! Txhua tus neeg yuav tsum sawv tsees los! Txhawb siab, qhuas, thiab qhuas yam tsis muaj qhov kawg tus Vaj Ntxwv ntawm lub yeeb koob, Leej Txiv ntawm txoj kev hlub tshua, Leej Tub ntawm txoj kev txhiv dim, xya tus Ntsujplig uas muaj nplua mias, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas coj hluav taws cig ntsa thiab kev txiav txim ncaj ncees thiab yog tus zoo tshaj, muaj nplua mias, muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab muaj txhua yam tiav log. Nws lub zwm txwv yuav tau txais kev tsa nto mus ib txhis! Txhua tus neeg yuav tsum pom tias qhov no yog Vajtswv lub tswv yim; nws yog Nws txoj hau kev zoo kawg nkaus mus rau txoj kev cawm dim thiab kev ua tiav ntawm Nws txoj kev xav uas muaj yeeb koob. Yog tias peb tsis sawv thiab ua tim khawv, tom qab lub sij hawm dhau mus lawm, yuav tsis muaj rov qab los. Txawm hais tias peb yuav tau txais koob hmoov los sis hmoov phem yog raug txiav txim nyob rau lub sij hawm tam sim no theem ntawm peb txoj kev taug, raws li yam uas peb ua, yam uas peb xav, thiab qhov uas peb tab tom ua neej raws tam sim no. Nej yuav tsum coj li cas? Ua tim khawv rau thiab tsa nto Vajtswv mus ib txhis; tsa nto Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Khetos ntawm tiam kawg—tus Vajtswv nyob mus ib txhis, tsis xws leej twg, tus tseeb!

Txij no mus, koj yuav tsum pom meej tias txhua tus uas tsis ua tim khawv rau Vajtswv—tus uas tsis ua tim khawv rau tus Vajtswv tseeb, tsis xws leej twg no, thiab cov neeg uas muaj kev tsis ntseeg txog Nws—lawv txhua tus yog neeg mob thiab tuag, thiab yog cov uas tawm tsam Vajtswv! Vajtswv cov lus twb tau muaj pov thawj nyob puag thaum ub los lawm: Txhua tus uas tsis sib sau nrog Kuv mus ua ke yuav tawg ua sab ua sua, thiab cov uas tsis nrog Kuv tawm tsam Kuv; qhov no yog qhov tseeb uas hloov tsis tau uas yog sau cia rau hauv daim txiag zeb! Cov uas tsis ua tim khawv rau Vajtswv yog Ntxwgnyoog cov qhev. Cov neeg zoo li no tau cuam tshuam thiab dag ntxias Vajtswv cov me nyuam, thiab cuam tshuam Nws txoj kev cawm tib neeg; lawv yuav tsum raug muab tso rau ntawm rab hniav ntaj! Txhua tus neeg uas qhia lawv qhov kev xav zoo nrhiav lawv tus kheej qhov kev puas ntsoog. Koj yuav tsum mloog thiab ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig cov lus hais tawm, taug Vajtswv tus Ntsujplig txoj kev, thiab ua neej nyob raws li Vajtswv tus Ntsujplig cov lus. Ntxiv mus, koj yuav tsum tau tsa lub zwm txwv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mus txog hnub kawg!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv ntawm xya tus Ntsujplig! Ntawm xya lub qhov muag thiab xya hnub qub yog Nws, ib yam nkaus thiab; Nws qhib xya lub cim, thiab tag nrho thooj ntawv tau muab nthuav tawm los ntawm Nws! Nws tau ua xya lub suab raj, thiab xya lub tais thiab xya qhov sub tawg sub ntsha uas muaj nyob hauv Nws xib teg, kom raug daws tso raws Nws txoj kev xav. Au, xya lub suab xob nroo uas ib txwm raug muab npog cia! Lub sij hawm los muab lawv nthuav tawm tau los txog lawm! Nws tus uas yuav coj xya lub suab xob nroo twb tau tshwm los nyob rau ntawm peb xub ntiag lawm!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nrog Koj, txhua tus dim thiab ywj pheej; tsis muaj tej kev nyuaj, thiab txhua yam ntws npliag! Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav khuam los sis tab kaum Koj, thiab txhua tus zwm rau ntawm Koj xub ntiag. Tus uas tsis los zwm yuav tsum tuag!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv ntawm xya lub qhov muag! Txhua yam pom meej tiav log, txhua yam ci ntsa iab thiab tsis raug npog cia, thiab txhua yam raug nthuav tawm thiab du dais. Nrog Nws, txhua tus pom tseeb yam lub zeb iav, thiab tsis yog tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj zoo li no xwb, tab sis Nws cov tub los kuj zoo li no, ib yam nkaus thiab. Tsis muaj ib tug, tsis muaj ib yam dab tsi, thiab tsis muaj teeb meem dab tsi tuaj yeem raug npog cia rau ntawm Nws thiab Nws cov tub xub ntiag li!

Xya lub hnub qub ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ci ntsa iab! Pawg ntseeg tau raug ua kom zoo tiav log los ntawm Nws; Nws tsa Nws cov tub xa xov xwm hauv pawg ntseeg, thiab tag nrho pawg ntseeg yog nyob rau hauv Nws txoj kev npaj. Nws qhib tag nrho xya lub cim, thiab Nws Tus Kheej coj Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab Nws txoj kev xav los ua kom tiav. Thooj ntawv nyeem zais cia yog cov lus qhia sab ntsujplig ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab tau raug nthuav tawm thiab qhia tawm los ntawm Nws!

Txhua tus neeg yuav tsum mloog Nws xya lub suab raj nrov. Nrog Nws, txhua yam yog raug ua kom paub, tsis muaj dua ib raug zais nkoos lawm, thiab tsis muaj kev tu siab ntxiv lawm. Txhua yam raug muab nthuav tawm, thiab txhua yam yog kev kov yeej!

Xya lub suab raj nrov ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau qhib, muaj yeeb koob, thiab cov suab raj muaj yeej! Lawv tseem yog cov suab raj uas txiav txim rau Nws cov yeeb ncuab! Hauv nruab nrab ntawm Nws qhov kev kov yeej, Nws tus kub tau raug muab tsa nto! Nws kav thoob plaws lub qab ntuj khwb!

Nws tau npaj xya lub tais ntawm cov sub tawg sub ntsha, tsom ntsees rau Nws cov yeeb ncuab, thiab lawv raug daws tso rau hauv lub pas dej uas tob heev, thiab cov yeeb ncuab ntawd yuav nyob hauv Nws cov nplaim taws uas cig tsis paub tuag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhia tau lub zog ntawm Nws lub hwj chim, thiab Nws cov yeeb ncuab yuav piam sij tag. Xya lub suab xob nroo zaum kawg tsis raug muab npog cia txuas ntxiv lawm nyob rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xub ntiag; lawv raug nthuav tawm tag nrho! Lawv raug muab nthuav tawm tag nrho! Nws muab Nws cov yeeb ncuab tua tuag los ntawm xya lub suab xob nroo, ua lub ntiaj teb kom ruaj khov thiab ua kom nws ua dej num rau Nws, tsis pub kom nkim pov tseg dua lawm!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ncaj ncees! Peb txhawb nqa Koj mus tag ib txhis! Koj yuav tsum tau txais kev qhuas mus tsis tag tsis kawg, thiab kev qhuas thiab kev tsa nto mus ib txhis! Koj xya lub suab xob nroo tsis yog tsuas yog siv rau Koj qhov kev txiav txim xwb, tab sis yuav tsum siv rau Koj lub yeeb koob thiab lub hwj chim, kom ua tiav txhua yam!

Txhua tus neeg los ua koob tsheej rau ntawm lub zwm txwv lub xub ntiag, tsa nto thiab qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Khetos ntawm tiam kawg! Nkawd lub suab nrov ua rau lub qab ntuj khwb co qig txoog zoo li suab xob nroo! Txhua yam yeej muaj nyob vim Nws thiab tshwm sim vim yog Nws. Leej twg tsis ntseeg tias muaj lub yeeb koob, meej mom, hwj chim, tswv yim, kev dawb huv, kev kov yeej, thiab kev nthuav tawm tag nrho rau Nws? Qhov no yog qhov ua tiav log ntawm Nws txoj kev xav, thiab nws yog qhov tiav log uas kawg ntawm kev tsim kho ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg lawm!

Qhov Dhau Los: Tshooj 33

Ntxiv Mus: Tshooj 35

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No