Tshooj 35

Xob nthe xya zaus tawm ntawm lub zwm ntxwv tuaj, lub qab ntuj khwb tshee nyhos, lub ntuj thiab lub ntiaj teb nphau ntxeev, thiab nrov ncha lug thoob plaws lub qab ntuj! Lub suab ua rau pob ntseg khis rhe, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm khiav dim tau li, los sis lawv tsis muaj peev xwm khiav nkaum ntawm nws tau li. Xob nthe thiab xob laim tawg tawm tuaj, thiab tsis ntev, lub ntuj thiab lub ntiaj teb txawm hloov pauv, thiab tib neeg nyob ze rau ntawm txoj kev tuag. Ces, ceev npaum li xob laim, thoob plaws lub qab ntuj muaj ib kob nag xob nag cua uas muaj ceem heev, poob saum ntuj los! Hauv tej ces nkaum ntuj uas nyob deb tshaj plaws, thoob plaws zoo ib yam li da dej, nws tsis tshuav ib qho uas tsis ntub li mus thoob plaws saum lub taub hau mus txog ntua rau txhais ko taw li; yeej tsis muaj ib yam dab tsi muaj peev xwm zais tau ntawm nws li, los sis tsis muaj ib tug tib neeg twg muaj peev xwm nraim tau ntawm nws li. Lub suab xob nthe nrov, zoo li cov nplaim xob laim thiab, ci ntsa iab nrog rau cov tshav txias thiab ua rau tib neeg ntshee nyhos ntshai kawg li. Rab ntaj uas ob sab ntse txov kiag cov tub ntxeev siab txoj sia, thiab tus yeeb ncuab ntsib kiag kev puas tsuaj, tsis muaj ib qho chaw nkaum li; lawv tsis paub tias nthwv cua thiab kob nag yuav mus rau seem twg li, thiab, cia li tso cev mus raws cua ntsawj, lawv cia li tso cov tuag mus rau hauv tus dej ntws thiab raug tshoob mus lawm. Tsuas muaj kev tuag nkaus xwb, yeej tsis muaj lwm txoj hau kev rau lawv ciaj sia tau li. Qhov xob nthe xya zaus yog tawm los ntawm Kuv los thiab qhia txog Kuv txoj kev xav, uas txo cov tib neeg Iyiv cov tub hlob txoj sia, yog los rau txim rau cov neeg phem thiab ntxuav Kuv pawg ntseeg kom dawb huv, kom txhua tus ib leeg muaj kev sib raug zoo rau ib leeg, coj ncaj rau lawv tus kheej, thiab koom ua ib lub siab nrog Kuv, thiab kom txhua pawg ntseeg hauv lub qab ntuj muaj peev xwm raug tsim tsa los ua ib pawg. Nov yog Kuv lub hom phiaj.

Lub suab xob nthe, thiab cov suab quaj qw thaum sawv. Qee leej sawv tsees ntawm kev tsaug zog los, thiab, poob siab loj heev, lawv tshawb xyuas tob heev rau hauv lawv lub siab thiab maj nroos rov qab mus rau ntawm lub zwm ntxwv xub ntiag lawm. Lawv tseg kiag kev dag ntxias thiab tej kev ua tsis zoo; nws tseem tsis tau lig rau cov tib neeg zoo li no tig xeev rov qab los. Kuv saib ntawm lub zwm ntxwv tuaj. Kuv saib tob tob mus rau hauv tib neeg lub siab. Kuv cawm cov uas ntshaw Kuv yam kub siab lug thiab mob siab hlo, thiab Kuv khuv leej lawv. Kuv yuav cawm cov uas hlub Kuv los ntawm lawv lub siab tshaj txhua yam kom tau txais kev nyob mus ib txhis, cov uas nkag siab txog Kuv txoj kev xav thiab caum raws Kuv mus kom txog ntua qhov kawg kiag ntawm txoj kev. Kuv txhais tes yuav tuav lawv cia kom zoo, kom lawv thiaj tsis ntsib qhov tshwm sim no lawm thiab yuav tsis muaj teeb meem dab tsi li lawm. Qee leej, thaum lawv pom tus duab xob laim no, mas muaj kev nyuaj siab tshaj uas qhia tsis tau tawm kiag li nyob hauv lawv lub siab thiab tu siab kawg nkaus. Yog tias lawv tseem muaj tus cwj pwm zoo li no ntxiv, ces nws yuav lig heev rau lawv lawm. Au, txhua tus thiab txhua yam! Txhua yam yuav raug ua kom tiav. Qhov no, kuj ib yam nkaus thiab, yog ib txoj hau kev ntawm Kuv txoj kev cawm dim. Kuv cawm cov uas hlub Kuv thiab txo cov neeg lim hiam txoj sia, Kuv ua Kuv lub nceeg vaj kom nyob ruaj khov rau hauv lub ntiaj teb, thiab cia txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, txhua tus hauv lub qab ntuj khwb thiab qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, paub tias Kuv muaj hwj chim tshaj, Kuv yog nplaim taws kub, Kuv yog tus Vajtswv uas tshawb xyuas qhov tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab. Txij lub sij hawm no mus rau tom ntej, kev txiav txim ntawm lub zwm ntxwv dawb uas loj yuav raug nthuav tawm qhib lug rau cov neeg coob coob, thiab rau txhua tus neeg, nws tau tshaj tawm tias kev txiav txim tau pib ntua lawm! Nws yog qhov tsis txaus ntseeg kiag li tias txhua tus cov lus uas tsis tawm los ntawm lub siab tseeb los, cov uas tsis ntseeg thiab tsis muaj kev ruaj siab, cov nkim sij hawm uas nkag siab txog Kuv qhov kev ntshaw tiam sis tsis txaus siab muab tej ntawd coj los xyaum ua kom tshwm sim—lawv txhua tus yuav tsum raug txiav txim. Nej yuav tsum ua twb zoo tshawb xyuas nej tus kheej tej kev xav thiab kev txhawb siab, thiab yuav tsum muaj ib qho chaw kom zoo; xyaum ua raws Kuv cov lus yam kub siab lug, saib rau koj txoj kev paub kev pom ntawm lub neej kom muaj nqis, thiab tsis txhob mob siab ib pliag ntshis xwb, tiam sis yuav tsum ua kom nej lub neej loj hlob, paub tab, ruaj khov, thiab paub yav dhau los—tsuas yog li no xwb nej thiaj li yuav ua tau zoo raws Kuv lub siab.

Tsis txhob lees ua Ntxwgnyoog cov qhev thiab txhob lees cov ntsujplig phem uas cuam tshuam thiab rhuav tshem tej yam uas Kuv tau tsim lub cim fim rau txhua yam kom lawv tau txais qhov zoo. Lawv yuav tsum raug txwv thiab tuav tswj kom hnyav; lawv tsuas muaj peev xwm raug qhuab ntuas los ntawm ib rab ntaj uas ntsenkaus xwb. Cov uas phem tshaj plaws yuav tsum raug muab rho cag tawm kiag tam sim ntawd, kom tsis pub muaj teeb meem rau yav tom ntej lawm. Thiab pawg ntseeg yuav raug ua kom zoo tiav log, kom txhob muaj yam uas tsis zoo lawm, thiab nws yuav noj qab nyob zoo, muaj txoj sia thiab lub zog puv npo. Tom qab xob laim ntsai plias tag lawm, xob mam nthe nrov tawm tuaj. Nej yuav tsum tsis txhob tso siab, thiab nej yuav tsum tsis txhob tso tseg, tiam sis yuav tsum ua kam tiag kom caum cuag, thiab nej yuav muaj cuab kav pom yam uas Kuv txhais tes ua, Kuv txhais qhov muab tau li cas, Kuv txhais kev muab tso tseg li cas, Kuv txhais kev ua kom zoo tiav log li cas, Kuv txhais kev muab rho cag tawm li cas, Kuv txhais kev txov txoj sia li cas—tag nrho tej no yuav tshwm sim kiag ntawm nej ob lub qhov muag, cia kom nej pom meej txog Kuv lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg.

Los ntawm lub zwm ntxwv mus rau lub qab ntuj khwb thiab qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, xya lub suab xob nthe nrov nroo ntws. Ib pawg tib neeg coob heev yuav raug cawm dim thiab yuav los zwm rau ntawm Kuv lub zwm ntxwv lub xub ntiag. Kev caum raws txoj kev kaj ntawm txoj sia no, tib neeg tshawb nrhiav ib txoj hau kev dim thiab tsis muaj peev xwm pab tau li tsuas yog los rau Kuv xwb, kom los txhos caug pe hawm, thiab nrog lawv cov qhov ncauj hu lub npe ntawm tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus uas yog tus tseem Vajtswv thiab tsa lawv cov suab taij thov. Tiam sis cov uas tawm tsam Kuv, cov uas ua lawv lub siab tawv, lub suab xob nthe nrov ncha lug hauv lawv ob lub pob ntseg, thiab yam tsis muaj lus noog kiag li lawv yeej yuav tsum puas ntsoog mus xwb xwb li. Qhov no yog kiag qhov tshwm sim uas nyob tos lawv ntag. Kuv cov tub ntxim hlub uas muaj yeej yuav nyob hauv lub nroog Yelusxalees, thiab txhua tus tib neeg yuav pom tias yam lawv yuav tau txais yog dab tsi, thiab lub yeeb koob uas loj kawg nkaus yuav tshwm nyob kiag ntawm nej lub xub ntiag. Tseeb tiag, qhov no yog ib txoj koob hmoov zoo, thiab nws yog ib qho qab zib uas piav qhia tsis tau kiag li.

Lub suab npuaj teg ntawm qhov xob nthe xya zaus uas tshwm tuaj yog kiag txoj kev cawm dim ntawm cov uas hlub Kuv, cov uas ntshaw Kuv tawm hauv lub siab tseeb tuaj. Cov uas yog Kuv tug thiab cov uas Kuv twb tau npaj tseg thiab xaiv tseg lawm puav leej muaj cuab kav los nyob hauv qab Kuv lub npe. Lawv muaj peev xwm hnov Kuv lub suab, uas yog Vajtswv tab tom hu lawv. Cia cov uas nyob ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb pom tias Kuv ncaj ncees, Kuv muaj lub siab ncaj, Kuv muaj lub siab zoo ntxim hlub, Kuv muaj kev khuv leej, Kuv muaj hwj chim tshaj, Kuv yog nplaim taws kub lug, thiab, thaum kawg, Kuv txoj kev txiav txim uas tsis muaj kev hlub tshua kiag li.

Cia txhua tus hauv lub ntiaj teb pom tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas tseeb thiab muaj txhua yam tiav hlo. Txhua tus tib neeg ruaj siab puv npo thiab tsis kam tawm tsam Kuv ntxiv lawm, los sis tsis kam txiav txim rau Kuv los sis iab liam Kuv ntxiv lawm. Tsis yog li ntawd, cov lus foom phem yuav rov los rau lawv ib zaug ntxiv thiab, thiab kev puas tsuaj yuav poob los rau saum lawv. Lawv tsuas muaj peev xwm quaj thiab tom lawv cov hniav qawv xwb, tau coj kev puas tsuaj los rau lawv tus kheej.

Cia txhua tus tib neeg paub tias, cia kom nws paub thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, hauv txhua yim neeg thiab txhua tus tib neeg: Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus tseem Vajtswv tiag. Txhua tus, ib tug dhau ib tug, yuav txhos lawv ob lub hauv caug thiab pe hawm Kuv, thiab txawm yog tus me nyuam mos uas nyuam qhuav pib xyaum hais lus los yuav hu tias “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus”! Cov nom tswv uas siv lub hwj chim kuj yuav pom nrog lawv tus kheej ob lub qhov muag txog tus tseem Vajtswv tiag tshwm sim nyob kiag ntawm lawv lub xub ntiag thiab, thiab lawv yuav qhau lawv tus kheej qes heev los pe hawm, taij thov kev hlub tshua thiab kev zam txim, tiam sis thaum no mas twb lig heev lawm, vim lub sij hawm ntawm lawv txoj kev tuag twb los txog lawm. Lawv tsuas yuav raug ua kom tag mus thiab raug rau txim kom poob mus rau hauv lub qhov tob tob uas piav qhia tsis tau li xwb. Kuv yuav coj qhov xaus los rau txhua tiam, thiab ua kom Kuv lub nceeg vaj khov kho ntxiv. Txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg yuav zwm rau ntawm Kuv lub xub ntiag mus tag ib txhiab ib txhis li!

Qhov Dhau Los: Tshooj 34

Ntxiv Mus: Tshooj 36

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No