Tshooj 36

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tiag, tus Vajntxwv tau kav lub zwm txwv, tswj kav tag nrho lub qab ntuj khwb, tig rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, thiab txhua tsav txhua yam hauv qab ntuj ci ntsa iab nrog Vajtswv lub yeeb koob. Txhua yam muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb thiab mus rau qhov kawg ntawm lub ntiaj teb yuav pom. Tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej av, tej hiav txwv, thiab txhua yam muaj sia tau qhib lawv cov ntaub thaiv txais qhov kaj ntawm tus Vajtswv tiag lub ntsej muag, thiab lawv tau rov muaj sia, zoo li yog kev tsim rov los ntawm ib zaj npau suav, zoo li yog lawv yog cov kaus ntoo uas tab tom tshoom hauv av tuaj!

Ab! Tus Vajtswv tiag tshwm los rau hauv lub ntiaj teb no. Leej twg muaj peev xwm los cuag Nws nrog kev tawm tsam? Txhua tus tshee hnyo nrog kev ntshai. Txhua tus puav leej ntseeg tag nrho, thiab txhua tus thov kev zam txim zaum tag zaum dua. Txhua tus neeg txhos caug ntawm Nws xub ntiag, thiab txhua lub qhov ncauj pe hawm Nws! Tej daim av thiab tej dej hiav txwv, tej roob, tej dej ntws—txhua yam qhuas Nws tsis muaj hnub kawg! Lub caij nplooj ntoo hlav los nrog nws cov cua txias zias, coj cov dej nag caij nplooj ntoos hlav los. Zoo li txhua tus neeg, tej dej me tam sim no ntws nrog kev tu siab thiab kev xyiv fab, so kua muag ntawm kev tiv txiaj ntsig thiab cem-tus kheej. Tej dej ntws, tej pas dej, nthwv dej thiab cov nthwv dej txhua yam tab tom hu nkauj, qhuas tus Vajtswv tiag lub npe dawb huv! Lub suab ntawm kev qhuas nrov nrog kev meej tseeb! Tej yam qub uas raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog—txhua leej thiab txhua tus ntawm lawv yuav raug kho tshiab thiab raug hloov dua thiab yuav nkag mus rau hauv lub ntiaj teb tshiab tag nrho …

Qhov no yog lub suab raj dawb huv, thiab nws tau pib nrov lawm! Hnov nws. Lub suab ntawd, qab zib heev, yog qhov tshaj tawm ntawm lub zwm txwv, tshaj tawm rau txhua haiv neeg thiab tib neeg tias lub sij hawm tau los txog, tias qhov xaus kawg tau los txog lawm. Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tau tiav lawm. Kuv lub nceeg vaj tau tshwm los qhib lug rau hauv ntiaj teb. Tej nceeg vaj ntawm lub ntiaj teb tau dhau los ua lub Kuv lub nceeg vaj lawm, uas yog Vajtswv. Kuv xya lub suab raj nrov los ntawm lub zwm txwv, thiab tej yam zoo kawg nkaus yuav tshwm sim! Cov neeg ntawm qhov xaus ntawm lub ntiaj teb yuav maj nrawm nroos ua ke los ntawm txhua txoj hau kev nrog lub zog ntawm daus poob ntawm roob los thiab lub hwj chim ntawm xob nthe, qee leej tab tom caij nkoj hauv hiav txwv, qee leej tab tom ya hauv lub dav hlau, qee leej tab tom caij tsheb ntawm txhua hom thiab loj me, qee leej tab tom caij saum nees nrob qaum. Saib kom ze. Mloog kom zoo. Cov neeg caij cov nees ntau xim sib txawv, cov ntsujplig tau sawv, muaj zog heev thiab zoo nkauj kawg li, xws li yog hais tias yog sawv sib ntaus sib tua hauv tshav rog, yog tsis ntshai tuag. Nrog rau nees lub suab hee thiab cov tib neeg lub suab qw hu tus Vajtswv tiag, coob leej txiv neej, poj niam, thiab me nyuam yuav raug tsuj los ntawm nees tej ko taw tam sim ntawd. Ib txhia yuav tuag lawm, ib txhia yuav ua lawv txoj pa zaug kawg, ib txhia yuav ntsoog, yam tsis muaj leej twg yuav quav ntsej lawv li, qw ua suab nrov, quaj ntsaj qhov mob. Cov neeg ntxeev siab! Qhov no tsis yog yam nej tau txais zaum kawg lod?

Kuv saib xyuas nrog kev xyiv fab rau Kuv cov neeg, uas hnov Kuv lub suab thiab sib sau ua ke los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua thaj av. Txhua tus tib neeg, ceev tus Vajtswv tiag rau hauv lawv qhov ncauj, qhuas thiab dhia yam tsis paub kawg rau kev xyiv fab! Lawv ua tim khawv rau lub ntiaj teb, thiab lub suab ntawm lawv cov tim khawv rau tus Vajtswv tiag yog zoo li lub suab xob nthe ntawm ntau cov dej. Txhua tus tib neeg yuav tuaj sib sau rau hauv Kuv lub teb chaws.

Kuv xya lub suab raj nrov, tsa cov neeg uas tsaug zog! Sawv nrawm nroos, nws tseem tsis tau lig. Saib mus rau koj lub neej! Rua koj lub qhov muag thiab saib seb tam sim no lub sij hawm tsawg teev lawm. Muaj dab tsi rau mus nrhiav? Muaj dab tsi nyob tov rau xav txog? Thiab muaj dab tsi tov rau tuav rawv? Koj ib txwm puas tau xav txog qhov txawv ntawm qhov muaj txiaj ntsig ntawm kev tau txais Kuv lub neej thiab kev tau txais txhua yam uas koj nyiam thiab tuav rawv ma? Tsis txhob txwm thiab tuav rawv ntxiv lawm. Tsis txhob cia lub sij hawm no plam mus. Lub sij hawm no yuav tsis rov qab los dua ib zaug ntxiv lawm! Cia li sawv tsees tam sim no, xyaum tawm dag zog koj tus ntsujplig, siv ntau yam cuab yeej los saib thiab tiv thaiv Ntxwgnyoog txhua lub tswv yim thiab kev dag, thiab kov yeej Ntxwgnyoog, kom koj txoj kev paub hauv lub neej tob dua qub thiab koj yuav ua neej nyob raws Kuv tus moj yam, kom koj lub neej dhau los ua neeg paub tab thiab paub raws caij nyoog thiab koj yuav nco ntsoov taug raws Kuv tej hneev taw. Mus lawm yav tom ntej yam tsis poob siab, tsis qaug zog, ib kauj ruam zuj zus, ncaj nraim mus kom txog qhov kawg ntawm txoj kev!

Thaum xya lub suab raj nrov ib zaug ntxiv, nws yuav yog hu rau kev txiav txim, kev txiav txim ntawm cov neeg ntxeev siab, kev txiav txim ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, thiab txhua haiv neeg yuav zwm rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Vajtswv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob yuav tshwm los rau ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg xub ntiag xwb xwb li. Txhua tus yuav yuav ntseeg tag nrho, thiab qw tsis kawg tsis tag tsis kawg rau tus Vajtswv tiag. Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus yuav dhau los muaj meej mom tshaj, thiab Kuv cov tub thiab Kuv yuav sib koom rau hauv lub yeeb koob thiab sib koom rau hauv txoj kev ua vajntxwv kav, txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, rau txim dab phem, cawm thiab muab kev hlub tshua rau cov uas yog Kuv cov, thiab tsim lub teb chaws kom muaj zog thiab ruaj khov. Los ntawm lub suab ntawm xya lub raj, ib co neeg coob coob yuav raug cawm dim, rov qab los rau ntawm Kuv xub ntiag los txhos caug thiab tpe hawm nrog lo lus qhuas tsis tu ncua!

Thaum xya lub suab raj nrov ib zaug ntxiv, nws yuav yog qhov xaus ntawm ib tiam, lub suab raj nrov ntawm kev kov yeej Ntxwgnyoog uas tshaj tawm qhov pib ntawm nyob qhib lug rau hauv lub teb chaws hauv ntiaj teb! Lub suab loj npaum li cas, lub suab no nrov deeg daws mub thoob lub zwm txwv, lub suab raj no ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, uas yog lub cim ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg txoj kev kov yeej, uas yog Ntxwgnyoog li kev txiav txim; nws ua rau kom lub ntiaj teb qub no tuag mus kom tag nrho, kom tig rov qab los rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws no! Lub suab raj nrov no qhia tias lub rooj vag ntawm txoj hmoov hlub yog tab tom yuav kaw, tias lub teb chaws kev ua neej yuav pib nyob hauv ntiaj teb, uas yog qhov yog thiab raug. Vajtswv cawm cov uas hlub Nws. Thaum lawv rov mus rau Nws lub teb chaws lawm, tib neeg hauv ntiaj teb yuav ntsib kev tshaib nqhis thiab kev mob sib kis, thiab Vajtswv xya lub tais thiab xya qhov sub tawg sub ntsha no yuav pib siv sib txuas mus. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tab sis Kuv cov lus yuav tsis dua mus!

Qhov Dhau Los: Tshooj 35

Ntxiv Mus: Tshooj 37

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 11

Txhua tus neeg hauv noob neej yuav tsum lees txais qhov kev raug soj ntsuam xyuas los ntawm Kuv tus Ntsujplig, yuav tsum ua twb zoo tshuaj...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No