Tshooj 41

Hais txog cov teeb meem uas muaj tshwm hauv pawg ntseeg, tsis txhob cia tej yam kev hnyav siab ua rau koj poob siab. Nyob rau lub caij nyoog uas tseem tsim tsa pawg ntseeg, qhov yuam kev yeej yuav muaj, tiam sis tsis txhob yoob thaum koj ntsib teeb meem; tiam sis nyob tus yees thiab tswj koj tus kheej kom zoo. Kuv tsis tau qhia nej lov? Los cuag Kuv tsis tu ncua thiab thov, thiab Kuv yuav qhia koj kom meej txog qhov Kuv xav ua kom tiav. Pawg ntseeg yog Kuv lub siab thiab nws yog Kuv lub hom phiaj thaum kawg nkaus, yog li Kuv yuav ua li cas tsis nyiam? Tsis txhob ntshai thaum tej yam zoo li no tshwm sim rau pawg ntseeg, lawv tshwm sim vim yog Kuv tso cai. Cia li sawv thiab hais lus sawv cev rau Kuv chaw. Muaj kev ntseeg tias txhua yam xwm txheej muaj yog raug tso cai los ntawm Kuv lub zwm txwv los thiab muaj tej Kuv tej kev xav ua nyob rau hauv tej ntawd. Yog koj sib koom txuas ntxiv mus es tseem muaj tus xeeb ceem nyaum tsis zoo, ces yuav muaj teeb meem. Koj puas tau xav txog qhov tshwm sim tom qab ntawd? Tej no yog tej uas Ntxwgnyoog yuav siv. Los rau ntawm Kuv xub ntiag tsis tu ncua. Kuv yuav hais kom yooj yim: Yog koj yuav ua ib yam dab tsi uas tsis xub los rau ntawm Kuv, ces tsis txhob xav tias koj yuav muaj cuab kav ua tau tiav li. Twb yog tim nej yuam Kuv rau qhov chaw no.

Tsis txhob poob siab, tsis txhob qaug zog, thiab Kuv yuav ua tej ntawd kom meej rau koj. Txoj kev mus rau lub nceeg vaj yeej tsis tshua du pes tsawg; tsis muaj yam yuav yooj yim li! Koj xav kom tej koob hmoov los rau koj yooj yim, koj tsis xav lov? Hnub no, txhua tus yuav ntsib tej kev sim siab uas iab siab. Yog tsis muaj tej kev sim siab no, lub siab hlub uas nej muaj rau Kuv ntawd yuav tsis loj hlob kom muaj zog dua qub thiab nej yuav tsis muaj txoj tseem kev hlub rau Kuv li. Txawm tias yog tej kev sim siab no tsuas yog tej xwm txheej me me xwb los, txhua tus yuav tsum tau mus kom dhau tej no; tsuas yog tej kev sim siab uas nyuaj nyuaj mas thiaj li sib txawv ntawm ib tug mus rau lwm tus xwb. Kev sim siab yog koob hmoov los ntawm Kuv los, thiab muaj nej pes tsawg leej txeev los rau ntawm Kuv xub ntiag thiab txhos caug thov Kuv cov koob hmoov? Cov me nyuam luab sab es! Nej ib txwm xav tias nej tau Kuv ob peb lo lus zoo lawm ces twb suav hais tias yog Kuv tej koob hmoov lawm no, tiam sis nej tsis nco tias tej kev iab siab los yog ib qho ntawm Kuv tej koob hmoov thiab. Cov uas tau saj Kuv cov kev iab kev daw lawm yeej yuav tau saj Kuv cov lus qab zib thiab. Qhov ntawd yog Kuv cov lus cog tseg thiab Kuv qhov koob hmoov rau nej. Tsis txhob xyeej los noj thiab haus thiab zoo siab rau Kuv cov lus. Thaum qhov tsaus ntuj dhau mus lawm, qhov kaj sib sau los ua ke. Qhov tsaus ntuj tshaj plaws yog ua ntej thaum yuav kaj ntug; tom qab lub sij hawm no lawm lub ntuj yuav maj mam ci zuj zus tuaj, thiab dhau ntawd ces lub hnub tawm tuaj. Tsis txhob ntshai los sis poob sia li. Hnub no, Kuv txhawb Kuv cov tub thiab muab Kuv lub hwj chim rau lawv tuav lawm.

Thaum hais txog kev khiav hauj lwm rau pawg ntseeg, tsis txhob khiav tawm ntawm koj tes hauj lwm uas yog koj muaj feem xyuam ua tau. Yog koj coj teeb meem los rau Kuv yam qhib siab lug, koj yuav nrhiav tau kev mus. Thaum muaj tej yam teeb meem tsis tshua tseem ceeb zoo li no tshwm tuaj, koj puas muaj qhov ntshai thiab ib ce yoob tag, tsis paub ua dab tsi li? Kuv twb hais ntau zaus lawm, “Los ze rau ntawm Kuv tsis tu ncua!” Nej puas tau ua tib zoo muab tej uas Kuv hais lawm coj los xyaum ua kiag? Muaj pes tsawg zaus lawm uas nej muab Kuv cov lus coj los xav? Yog nej tsis tau ua li ntawd li, ces nej tsis muaj kev thoob tsib kom tseeb li. Qhov no tsis yog nej rov ua rau nej lov? Nej liam lwm tus, tiam sis vim li cas nej ho tsis tau fwb xwm qhov tsis huv rau nej tus kheej? Nej ua rau yam ub yam no puas tsuaj thiab tom qab ntawd nej cia li tsis quav ntsej thiab lam tau lam ua xwb, nej yuav tsum mloog Kuv cov lus.

Cov mloog lus thiab txo hwj chim yuav tau txais koob hmoov ntau. Nyob hauv pawg ntseeg, tuav nej cov lus tim khawv kom khov kho rau Kuv, txheem tuav qhov tseeb; qhov yog yeej yog qhov yog thiab qhov tsis yog yeej yog qhov tsis yog. Tsis txhob nkag siab yuam kev qhov dub thiab qhov dawb. Nej yuav tau ua rog nrog Ntxwgnyoog thiab yuav tsum ua kom nws ploj kiag mus kom txhob rov sawv tau los ntxiv li lawm. Nej yuav tsum muab txhua yam nej muaj los tiv thaiv Kuv cov lus tim khawv. Qhov no yuav tsum yog lub hom phiaj ntawm yam uas nej ua—tsis txhob hnov qab qhov no. Tiam sis tam sim no, nej tseem tu ncua kev ntseeg thiab tsis muaj peev xwm cais tej uas sib txawv thiab nej sij pheej tsis muaj cuab kav nkag siab Kuv cov lus thiab yam Kuv xav ua li. Txawm li cas los xij, tsis txhob ntxhov siab; txhua yam yuav tsum ua mus raws li Kuv tej nkauj ruam thiab kev nyuaj siab tsuas yog coj teeb meem los xwb. Siv sij hawm kom ntau los rau ntawm Kuv thiab tsis txhob muab yam tseem ceeb lo nrog rau tej zaub mov noj thiab ris tsho hnav, tej ntawd tsuas yog ntawm lub cev xwb. Nrhiav Kuv tej kev xav tsis tu ncua, thiab Kuv yuav ua tib zoo qhia koj kom meej tias tej ntawd yog dab tsi. Koj yuav maj mam nrhiav tau Kuv tej kev xav rau hauv txhua yam, kom rau txhua tus tib neeg, Kuv thiaj li yuav muaj ib txoj hau kev los rau hauv lawv yam tsis muaj dab tsi thaiv li. Qhov no yuav ua tau zoo raws Kuv lub siab, thiab nej yuav tau txais koob txais Hmoov nrog Kuv mus ib txhiab thiab ib txhis tsis kawg li!

Qhov Dhau Los: Tshooj 40

Ntxiv Mus: Tshooj 42

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No