Tshooj 44

Kuv yog neeg ncaj ncees, Kuv yog ib tug uas ntseeg tau, thiab Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas neeg lub siab lub ntsws! Kuv yuav nthuav tawm tam sim ntawd seb leej twg yog tseeb thiab leej twg yog cuav. Tsis txhob ceeb; txhua yam ua hauj lwm raws li Kuv lub sij hawm. Leej twg xav tau Kuv lub siab dawb paug, thiab leej twg tsis xav tau—Kuv yuav qhia rau nej, ib tug zuj zus. Nej tsuas yog saib xyuas kom noj, haus, thiab txav los ze rau Kuv thaum nej tuaj rau hauv Kuv lub xub ntiag, thiab Kuv yuav ua Kuv txoj hauj lwm ntawm Kuv Tus Kheej. Tsis txhob txhawj xeeb dhau heev rau qhov kom tshwm sim sai; Kuv txoj hauj lwm tsis yog ib yam uas muaj cuab kav ua tiav txhua yam hauv tib zaug. Nyob hauv nws muaj Kuv cov kauj ruam thiab Kuv lub tswv yim, thiab vim li no Kuv lub tswv yim thiaj yuav raug qhia tawm. Kuv yuav cia nej pom qhov uas tau ua los ntawm Kuv ob txhais tes—qhov kev rau txim ntawm kev ua phem thiab qhov nqi zog ntawm qhov kev zoo. Muaj tseeb tias Kuv yeej tsis tuaj leej twg tog. Koj tus uas hlub Kuv tiag, Kuv yuav hlub koj tiag, thiab rau cov uas tsis hlub Kuv tiag, Kuv txoj kev npau taws yuav nrog lawv nyob tas li, kom lawv thiaj nco ntsoov mus ib txhis tias Kuv yog tus tseem Vajtswv, tus Vajtswv uas tshuaj xyuas lub qhov tsis huv sab hauv ntawm neeg lub siab. Tsis txhob ua ib yam nyob rau ntawm lwm tus lub ntsej muag tab sis ua lwm yam nyob rau tom lwm tus lub nrab qaum; Kuv pom meej txhua yam koj ua, thiab txawm hais tias tej zaum koj yuav dag tau lwm tus, koj tsis muaj cuab kav dag Kuv. Kuv pom txhua yam meej meej. Koj yuav tsis muaj hnub zais tau dab tsi li; txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes. Tsis txhob xav tias koj tus kheej ntse heev uas ua rau koj qhov kev suav xam me me tawm tau los zoo rau koj xwb. Kuv qhia koj tias: Txawm tib neeg yuav muaj ntau lub phiaj xwm uas tawg taus paj txiv taus txiv, txawm yuav yog ntau txhiab los sis ntau caum txhiab, thaum kawg lawv yuav khiav tsis dim ntawm Kuv lub xib teg. Txhua tsav thiab txhua yam raug tswj hwm los ntawm Kuv txhais tes, ib tus neeg xwb yeej tsis ua li cas li! Tsis txhob sim nkaum los sis zais Kuv, tsis txhob haub los sis zais. Puas yog tias koj tseem tsis pom tias Kuv lub ntsej muag muaj yeeb koob, Kuv txoj kev npau taws thiab Kuv txoj kev txiav txim, tau qhia tawm rau sawv daws ma? Yog leej twg tsis xav tau Kuv yam siab dawb paug, Kuv yuav txiav txim rau lawv tam sid thiab yam tsis muaj kev hlub tshua. Kuv txoj kev khuv xim twb tau los xaus lawm; tsis tshuav dab tsis ntxiv lawm. Tsis txhob ua neeg zoo ntsej zoo muag tab sis lub siab phem li koj ntxiv lawm, thiab muab tso tseg koj txoj kev phem kev qias.

Kuv tus tub, saib xyuas; siv sij hawm ntau nyob ntawm Kuv xub ntiag thiab Kuv yuav los saib xyuas koj. Tsis txhob ntshai, nqa Kuv rab ntaj ntse ob sab hniav, thiab—ua raws li Kuv lub siab xav—tawm tsam nrog Ntxwgnyoog mus kom txog thaum kawg kiag. Kuv yuav tiv thaiv koj; tsis txhob txhawj xeeb. Txhua yam zais cia yuav raug qhib thiab nthuav tawm. Kuv yog lub Hnub uas muab duab tshav ci ntsa iab, tsom rau txhua qhov tsaus ntuj yam tsis txuag. Kuv qhov kev txiav txim tau los tag nrho; pawg ntseeg yog lub tshav rog. Nej yuav tsum npaj txhij txhua nej tus kheej thiab mob siab rau zwm tag nrho nej lub neej rau qhov kawg, kev sib ntaus sib tua tuag nthi; Kuv yeej yuav tiv thaiv koj kom koj tuaj yeem tawm tsam rau qhov zoo, kom yeej qhov kev sib ntaus sib tua rau Kuv.

Ceev faj—tam sim no tib neeg lub siab muaj kev dag ntxias thiab tsis paub tau thiab lawv tsis muaj txoj hau kev los mus yeej lwm tus txoj kev ntseeg siab. Tsuas yog Kuv nkaus xwb thiaj muaj txhua yam rau nej. Tsis muaj kev dag nyob hauv Kuv; tsuas yog cia li vam khom Kuv! Kuv cov tub yeej yuav muaj yeej thaum kawg, kev sib ntaus sib tua tuag nthi, thiab Ntxwgnyoog yeej yuav tuag mus li los ntawm kev tawm tsam. Tsis txhob ntshai! Kuv yog koj lub zog, thiab Kuv yog koj tus kheej tag nrho. Tsis txhob xav txog tej yam ntau dua, koj tsis tuaj yeem koom nrog ntau qhov kev xav. Kuv tau hais ua ntej lawm, Kuv yuav tsis rub nej mus raws txoj kev ntxiv lawm, vim tias lub sij hawm maj dhau heev. Kuv tsis muaj sij hawm ib ntau ntxiv los tuav nej ntawm pob ntseg thiab hais kom nej ceev faj nyob rau txhua zaus—nws ua tsis tau! Koj nyuam qhuav ua tiav koj txoj kev npaj rau kev sib ntaus sib tua. Kuv ua lub luag haujlwm saib xyuas koj tag nrho; txhua yam yog nyob hauv Kuv txhais tes. Qhov no yog kev sib ntaus sib tua kom muaj yeej muaj swb, thiab ib tog twg yuav muaj kev piam sij xwb li. Tab sis koj yuav tsum pom meej txog qhov no: Kuv yog tus yeej xwb thiab tsis swb mus ib txhis, thiab Ntxwgnyoog yuav raug kev piam sij xwb li. Nov yog Kuv txoj hau kev, Kuv tes hauj lwm, Kuv lub siab xav, thiab Kuv txoj kev npaj!

Tau tiav lawm! Txhua yam tiav lawm! Tsis txhob tsaus muag-ntshai los sis ntshai. Kuv nrog koj, thiab koj nrog Kuv, yuav tau ua vajntxwv kav mus ib txhis! Kuv cov lus, thaum hais mus lawm, yuav tsis hloov, thiab tej xwm txheej yuav los txog rau nej. Ua zoo saib! Koj yuav tsum xav zoo txhua txoj kev; tsis txhob txhawj txog Kuv cov lus ntxiv lawm. Koj yuav tsum paub meej txog lawv! Koj yuav tsum nco ntsoov—siv sij hawm ntau npaum li koj tuaj yeem ua tau nyob nrog Kuv!

Qhov Dhau Los: Tshooj 43

Ntxiv Mus: Tshooj 45

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No