Tshooj 45

Koj qhib siab lug txiav txim rau koj cov kwv tij thiab cov muam yam tsis muaj dab tsi li. Koj tsis paub yam zoo los ntawm yam phem hlo li; koj tsis paub txhaj muag li! Tus cwj pwm no tseem tsis yog kev tsis paub ntshai yam phem thiab kev txiav txim raws siab nyiam los? Nej txhua tus neeg yeej feeb tsis meej thiab ua lub siab hnyav; nej nqa ntau lub hnab heev thiab tsis muaj chaw rau Kuv nyob nrog nej lawm. Cov tib neeg dig muag! Koj txoj kev lim hiam twb los txog qhov phem heev zoo li no lawm—thaum twg nws mam li kawg?

Kuv hais lus rau nej los ntawm Kuv lub siab ib zaug tag thiab ib zaug dua thiab Kuv rov muab txhua yam uas Kuv muaj rau nej, tab sis nej yeej qia dub heev thiab tsis muaj ib tug yam ntxwv ntawm tib neeg hlo li; qhov no to taub nyuaj tiag tiag. Vim li cas koj thiaj yuav koj tus kheej tej kev xav nkaus xwb? Vim li cas koj tseem tsis muaj peev xwm cia Kuv muaj qee qhov chaw nyob rau hauv koj li thiab? Kuv muaj peev xwm ua phem rau nej tau li cas? Nej yuav tsum tsis txhob ua li no mus ntxiv lawm—Kuv hnub yeej nyob tsis deb ntawm no lawm. Tsis txhob hais lus yam tsis quav ntsej, ua lub siab maj ceev, los sis tawm tsam thiab ua kom muaj teeb meem; qhov no coj tau dab tsi zoo los rau nej lub neej? Kuv tab tom qhia rau nej ua siab dawb paug tias txawm ib tug neeg tsis raug cawm dim thaum Kuv hnub los txog los xij, Kuv tseem tuav tej yam tseem ceeb mus raws li Kuv txoj kev npaj cawm. Nej yuav tsum paub tias Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus! Yeej tsis muaj ib yam khoom, tsis muaj ib tug neeg, tsis muaj yam dab tsi ua siab tawv qhawv los cuam tshuam Kuv cov kauj ruam ua mus tom ntej li. Nej yuav tsum txhob xav tias Kuv tsis muaj lub tswv yim los ua Kuv txoj kev xav yog tsis muaj nej. Kuv muaj peev xwm qhia rau nej tias yog nej ua nej tus kheej lub neej phem li no, nej yuav rhuav tshem nej lub neej xwb; qhov no tsis muaj kev txhawj xeeb txog Kuv.

Tes dej num ntawm tus Vajntsujplig yeej raug ua tiav ib qeb thiab qhov lus tim khawv twb mus txog qib siab kawg nkaus lawm. Qhov no yog qhov tseeb. Maj nroos, rua nej cov qhov muag; tsis txhob cia Kuv txoj kev kub siab nyob nrog nej ntawd ploj mus yam tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, thiab tsis txhob ua raws li nej tus kheej txoj kev xav mus ntxiv lawm. Nej zoo siab los ua dej num zoo rau ntawm Kuv xub ntiag, tab sis thaum Kuv tsis nyob lawm, nej puas muaj peev xwm ua thiab coj tus yeeb yam zoo rau ntawm Kuv xub ntiag rau Kuv pom? Nej tsis paub qhov zoo los ntawm qhov phem! Nej tsis mloog Kuv, nej ua ib yam rau ntawm Kuv xub ntiag thiab ho ua lwm yam nyob rau tom Kuv nrab qaum. Nej tseem tsis to taub tias Kuv yog tus Vajtswv uas saib tob rau hauv tib neeg lub siab. Nej yeej tsis quav ntsej tiag tiag li!

Tom qab ntawd, nyob ntawm txoj kev tom hau ntej, koj yuav tsum tsis txhob tsim yam cuav los sis koom ua kev haub ntxias thiab kev coj tsis ncaj, tsis li ntawd ces qhov tshwm sim yuav yog qhov uas tsis xav tau li! Nej txhua tus tseem tsis to taub txog kev haub ntxias thiab kev coj tsis ncaj tias yog dab tsi. Ib yam kev ua los sis cov yeeb yam uas nej tsis muaj peev xwm cia Kuv pom, uas nej tsis muaj peev xwm muab qhia tawm, yog kev haub ntxias thiab kev coj tsis ncaj. Tam sim no koj yuav tsum to taub txog qhov no! Yog koj koom ua kev haub ntxias thiab kev coj tsis ncaj rau yav tom ntej, tsis txhob ua txuj dag tias tsis to taub—yog koj ua li no, ces koj yeej txhob txwm ua txhaum, thiab koj muaj kev txhaum ob npaug. Qhov no ces tsuas coj nej mus rau hluav taws hlawv nkaus xwb, los sis tseem haj yam phem tshaj, rhuav tshem nej tus kheej. Nej yuav tsum to taub! Yam nej tab tom ntsib rau niaj hnub tam sim no yog kev rau txim ntawm txoj kev hlub; nws yeej tsis yog kev txiav txim los ntawm kev tsis muaj siab muaj ntsws. Yog nej tsis muaj peev xwm pom qhov no, ces nej mas yeej txaus hlub tshua kawg li, thiab nej cia li dhau ntawm txoj kev cia siab mus lawm. Yog nej tsis txaus siab lees kev rau txim ntawm txoj kev hlub, ces txhua yam uas poob rau saum nej ntawd yog kev txiav txim uas tsis muaj siab muaj ntsws. Thaum qhov ntawd tshwm sim, tsis txhob yws tias Kuv tsis tau qhia nej. Nws tsis yog tias Kuv tau tso Kuv tej dej num tseg lawm, tab sis qhov tseeb nej yog tus tsis mloog Kuv cov lus thiab tsis tau ua raws li Kuv cov lus. Tam sim no Kuv tab tom qhia rau nej txog qhov no, nyob tsam tib neeg yws Kuv tuaj tom qab.

Qhov Dhau Los: Tshooj 44

Ntxiv Mus: Tshooj 46

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No