Tshooj 46

Tus neeg uas txaus siab hlo siv thiab muab lawv tus kheej rau Kuv, Kuv yuav tiv thaiv koj kom mus txog rau thaum kawg kiag; Kuv txhais tes yuav tuav koj kom ruaj khov xwv kom koj thiaj ib txwm nyob tau thaj yeeb lug thiab ib txwm nyob tau kaj siab lug, thiab yog li ntawd koj thiaj yuav muaj Kuv txoj kev kaj thiab kev nthuav tawm. Kuv yeej yuav muab Kuv cov koob hmoov rau koj ob npaug, xwv kom koj thiaj muaj yam Kuv muaj thiab yog yam Kuv yog. Yam uas tau muab rau koj yog koj txoj sia, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm muab tau ntawm koj mus li. Tsis txhob coj teeb meem los rau koj tus kheej los sis poob mus rau kev nyuaj siab; hauv Kuv tsuas muaj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab xwb. Kuv hlub koj, hlub tus me nyuam tiag, koj yog tus neeg mob siab thiab mloog Kuv lus. Cov neeg uas Kuv ntxub tshaj plaws yog cov neeg uas hais lus zoo siab phem; Kuv yuav muab lawv ntxuav tawm mus kom tag nrho. Kuv yuav ntiab ib yam lus phem ntawm lub ntiaj teb tawm ntawm Kuv lub tsev mus, thiab muab txhua yam uas Kuv tsis muaj peev xwm ntsia pom ntiab tawm mus kom tag.

Hauv Kuv lub siab Kuv paub meej tias leej twg yog tus xav tau Kuv tiag thiab leej twg yog tus tsis xav tau. Txawm tias lawv yuav npog lawv tus kheej tau zoo thiab ntsia pom feem ntawd xwb los xij, thiab tau hais tias lawv yog cov neeg ua tau zoo tshaj plaws rau hauv lub ntiaj teb, Kuv pom tseeb txhua yam uas lawv tuav nyob rau hauv lawv lub siab. Txhob xav tias Kuv tsis paub yam nyob hauv koj lub siab; hauv qhov tseeb tiag yeej tsis muaj leej twg to taub meej dua Kuv lawm. Kuv paub yam nyob hauv koj lub siab; koj txaus siab muab koj tus kheej rau Vajtswv thiab siv rau Vajtswv, tsuas yog koj tsis xav siv lo lus qab zib tham kom lwm tus zoo siab xwb. Pom tseeb lawm! Lub teb chaws tam sim no tsis raug tsim los ntawm tib neeg lub zog, tab sis raug tsim tiav txhij txhua los ntawm kev siv Kuv cov tswv yim txawj ntse thiab kev mob siab ua txhua yam. Tus neeg twg uas muaj tswv yim txawj ntse thiab muaj yam Kuv muaj nyob rau hauv lawv tus kheej yuav tau los koom tsim lub teb chaws. Tsis txhob txhawj xeeb ntxiv lawm; koj ib txwm txhawj xeeb heev txog koj tus kheej tus mob, yam xav tsis txog tej kev nthuav tawm los sis kev paub tseeb ntawm Kuv lub siab nyiam uas nyob rau hauv koj. Txhob ua li no mus ntxiv lawm. Txawm yuav yog yam dab tsi los xij, sib koom tej yam ntawd nrog Kuv kom ntau, xwv koj thiaj tsis ntsib kev puas tsuaj los ntawm koj tus kheej tej kev ua.

Tej zaum saib raws sab nraum daim tawv mas nws zoo li Kuv tsis mob siab li txhua tus, tab sis koj puas paub txog yam Kuv xav rau sab hauv lub siab? Kuv yeej ib txwm txhawb cov neeg uas txo nws lub hwj chim siab, thiab ib txwm txo cov neeg uas khav theeb thiab qhuas tus kheej tseem ceeb. Cov neeg uas tsis to taub Kuv lub siab nyiam yuav ntsib kev puas tsuaj loj heev. Koj yuav tsum paub tias qhov no yog Kuv, thiab qhov no yog Kuv tus yam ntxwv—tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau nws, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm to taub nws txhij txhua. Tsuas yog los ntawm Kuv txoj kev nthuav qhia xwb thiaj li ua rau koj to taub, tsis li ntawd ces koj yuav tsis to taub nws txhij txhua ib yam nkaus; txhob khav theeb. Txawm tias qee tus neeg yuav hais lus tau zoo, lawv lub siab ib txwm tsis coj ncaj rau Kuv, thiab ib txwm tawm tsam Kuv yam tsis pub neeg paub; Kuv yuav txiav txim rau hom neeg no.

Tsis txhob npaj muab cov lus qhia los ntawm lwm tus neeg, koj yuav tau mob siab rau Kuv txoj kev pab txhawb nqa thiab Kuv tus yam ntxwv coj zoo. Tsuas yog txoj hau kev no xwb koj thiaj li yuav maj mam paub tseeb txog Kuv lub siab nyiam; ces koj txoj kev ua thiaj yoog tau raws li Kuv lub siab nyiam, thiab koj thiaj tsis to taub yuam kev lawm. Tsis txhob quaj los sis tu siab; Kuv pom tseeb txhua yam uas koj ua, koj txhua tus cwj pwm thiab txhua yam uas koj xav, thiab Kuv paub koj txoj kev ntshaw thiab txoj kev xav tau; Kuv yuav siv koj. Tam sim no yog ib lub sij hawm tseem ceeb; lub sij hawm sim koj twb los txog lawm. Koj tseem tsis tau pom los? Koj tseem tsis tau nkag siab los? Vim li cas Kuv thiaj coj ib tug yeeb yam zoo li no rau koj? Koj puas paub? Kuv twb nthuav tawm tej no rau koj lawm thiab koj muaj kev nkag siab me ntsis lawm. Tab sis tsis txhob tso tseg—kav tsij maj nroos ua txuas mus ntxiv rau koj txoj kev to taub qhov tseeb, thiab Kuv yuav qhia koj mus ntxiv. Koj puas nkag siab tias koj yim mloog lus thiab yim mob siab rau Kuv, koj yim muaj kev kaj huv thiab yim muaj kev nthuav qhia rau hauv koj lub siab? Koj puas paub tias koj yim mloog lus thiab yim mob siab rau Kuv, koj yim muaj kev paub ntau ntawm Kuv thiab koj yim paub ntau rau koj tus kheej? Txhob tuav ruaj rau koj tus kheej tej kev xav nkaus xwb; kev ua li no yuav txhaws txoj kev dej ntws ntawm Kuv cov dej muaj sia thiab cuam tshuam kev ua raws li Kuv lub siab nyiam. Koj yuav tsum paub tias kev ua kom muab tau ib tug neeg mas tsis yog ib yam yooj yim kiag. Tsis txhob xav txog txoj hau kev nyuaj. Cia li ua raws thiab txhob xav ntxiv lawm!

Qhov Dhau Los: Tshooj 45

Ntxiv Mus: Tshooj 47

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No