Tshooj 52

Kuv tshwm sim tam li Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees, thiab nej thiab Kuv koom lub yeeb koob thiab koob hmoov zoo ua ke, mus tag ib txhiab thiab ib txhis! Qhov no yog ib yam tseeb uas tsis muaj peev xwm thim tau, thiab nej twb lees nws rau hauv nej lawm. Qhov no yog vim txhua yam uas Kuv tau cog lus tseg, Kuv yuav ua kom tiav log rau nej; txhua yam uas Kuv hais yog muaj tseeb, thiab yeej ib txwm yuav tsis tau rov qab los tes dawb tes npliag. Cov koob hmoov zoo no nyob nrog nej, thiab tsis muaj lwm tus muaj peev xwm los muab tau cov koob hmoov no; lawv yog cov txiv hmab txiv ntoo ntawm nej tes dej num ua tiav raws li ib txoj kev pom zoo nrog Kuv. Tshem tawm cov kev xav ntawm nej cov kev ntseeg; ntseeg yam muaj tseeb ntawm Kuv cov lus, thiab tsis txhob ua xyem xyav lawm! Kuv tsis tso dag nrog nej; Kuv txhais li Kuv hais. Cov uas Kuv muab koob hmoov rau yuav tau txais tej koob hmoov ntawd, ho cov uas Kuv tsis tau muab koob hmoov rau yuav tsis tau txais dab tsi li. Qhov no yog txhua yam Kuv txiav txim. Txoj hmoov ntawm lub ntiaj teb yog yam tsis muaj tas li! Hauv Kuv txoj kev xam pom, nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li tsuas yog tawb quav xwb, yeej tsis muaj nqi npaum li ib npib ib xus. Yog li ntawd nej yuav tsum tsis txhob saib yam muaj txiaj ntsig los ntawm lub ntiaj teb muaj nqis heev. Kev tau txais tej koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej nrog Kuv tseem tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis yog phaj tshab thiab los?

Lub sij hawm dhau los, qhov tseeb tseem tsis tau raug nthuav tawm, thiab Kuv tsis tau tshwm sim rau sawv daws pom; ua ntej ntawd, nej ua xyem xyav rau Kuv thiab tsis ua siab tuag nthi ntseeg Kuv. Txawm li cas los xij, tam sim no txhua yam raug nthuav tawm lawm, thiab Kuv tau tshwm sim tam li Lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees—yog li ntawd yog nej tseem ua xyem xyav thiab, nej yuav hais dab tsi rau qhov ntawd? Thaum kev tsaus ntuj tau npog lub ntiaj teb lawm, nws raug zam lub txim tias nej tsis muaj peev xwm pom kev, tab sis tam sim no lub hnub yeej ci ntsa iab pom kev lug rau txhua ces kaum ntuj lawm, yam raug zais yuav tsis raug zais mus ntxiv lawm, thiab yam raug muab npog cia yuav tsis raug muab npog cia mus ntxiv lawm—yog nej tseem ua xyem xyav thiab, Kuv yuav tsis zam lub txim yooj yim rau nej! Tam sim no yog lub sij hawm yuav tau ntseeg Kuv tiag, txog lub sij hawm txaus siab muab nej tus kheej rau Kuv thiab siv rau Kuv. Leeg twg tawm tsam Kuv me ntsis xwb los yuav raug txiav txim los ntawm cia kom hluav taws kub kiag tam sim ntawd tsis muaj kev xav zaum ob los sis tsis muaj kev ncua sij hawm li lawm—vim tam sim no los txog lub sij hawm txiav txim tsis muaj kev hlub tshua lawm, thiab rau cov uas xav thiab muaj lub siab tsis ncaj, yuav raug txiav txim kiag tam sim ntawd. Qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm, “Kuv tes hauj lwm zoo li txoj kab duab ci thaum xob laim,” raws li tau hais los lawm.

Nws ua tiav sai heev; nws tsis muaj peev xwm tab sis ua rau tib neeg ceeb, nws tsis muaj peev xwm tab sis ua rau tib neeg ntshai, nws tsis muaj peev xwm laug lub sij hawm kom ntev dua, thiab nws tsis muaj peev xwm nres tau. Yim ua Kuv tes hauj lwm ntau npaum li cas, yim mus tom ntej ceev npaum li ntawd; leej twg tsis ceev faj thiab tsis tau npaj ua ces yuav raug muab pov tseg rau qhov tsis zoo. Koj tsis muaj peev xwm swb rau qhov kev sim siab no mus ntxiv lawm. Kuv tes hauj lwm twb pib tag nrho thiab tab tom nthuav mus rau Lwm Haiv Neeg thiab lub qab ntuj khwb lawm. Lub qhov hluav taws kub ntawm kev txiav txim yeej phom sij heev thiab tsis muaj kev hlub tshua los sis kev hlub rau ib tug neeg kiag li. Cov uas ua siab ncaj rau Vajtswv, cov neeg uas tseem muaj kev xav thiab muaj cov tswv yim xav tsis raug los sis tseem muaj lub siab xav tawm tsam me ntsis xwb los xij, kuj yuav raug txiav txim tib si thiab; qhov no tsis muaj kev ua xyem xyav li lawm. Tus uas tau txais Kuv qhov kaj yuav ua lub neej rau hauv qhov kaj thiab ua raws li qhov kaj ntawd, thiab yuav ua dej num rau Kuv kom mus txog thaum kawg kiag ntawm txoj kev. Cov uas tsis ua lub neej nyob hauv qhov kaj yuav ua lub neej rau hauv kev tsaus ntuj. Kuv yuav txiav txim siab tom qab muab kev txiav txim rau lawv lawm, yuav nce raws li lawv tej kev xav rau lawv tus kheej qhov kev ua txhaum.

Kuv hnub twb los txog lawm. “Kuv hnub,” uas Kuv tau hais rau yav dhau los, tam sim nyob tom hauv ntej ntawm nej lub qhov muag, rau nej cov uas tau koom ua ke los nrog Kuv. Kuv nrog koj, thiab koj nrog Kuv; peb tau sib ntsib rau saum nruab ntug, thiab koom lub yeeb koob ua ke. Kuv hnub yeej los txog lawm tiag!

Qhov Dhau Los: Tshooj 51

Ntxiv Mus: Tshooj 53

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No