Tshooj 56

Kuv tau pib ua dej num mus rau txim rau cov ua phem, thiab cov uas siv hwj chim thiab cov uas tsim txom Vajtswv cov tub. Txij no mus, txhais tes ntawm Kuv tej kev cai haj yam yuav nyob rau saum cov uas cuam tshuam Kuv hauv lawv lub siab. Paub qhov no! Qhov no yog qhov pib ntawm Kuv txoj kev txiav txim, thiab yuav tsis muaj kev hlub tshua rau ib tug twg li, los yog tsis tso ib tug twg dim li, vim Kuv yog tus Vajtswv uas siv kev ncaj ncees, thiab nws yuav zoo rau nej txhua tus paub txog qhov no.

Nws tsis yog tias Kuv xav rau txim rau cov ua phem; dua ntawd, qhov no yog kev rau txim uas lawv tau coj rov los rau saum lawv tus kheej los ntawm lawv tej kev ua phem xwb. Kuv yuav tsis maj rau txim rau ib tug twg li, los yog Kuv yuav ua tsis ncaj rau ib tug twg li—Kuv yeej ua ncaj ncees rau txhua tus. Kuv yeej hlub Kuv cov tub tiag tiag, thiab Kuv yeej ntxub cov ua phem uas tawm tsam Kuv tiag tiag; qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus tom qab tej uas Kuv tau ua lawm. Txhua tus ntawm nej yuav tsum muaj tej kev to taub no nyob hauv Kuv tej kev cai tswj hwm; yog nej tsis muaj, ces nej yuav tsis muaj ib nyuag qhov ntshai li, thiab yuav ua dog ua dig rau Kuv. Nej kuj yuav tsis paub tias Kuv xav ua yam dab tsi kom tiav, yam dab tsi Kuv xav ua kom tag, yam dab tsi Kuv xav tau, los sis hom neeg twg uas Kuv lub nceeg vaj xav tau.

Kuv tej kev cai tswj hwm yog li no:

1. Tsis hais koj yog leej twg li, yog koj cuam tshuam Kuv rau hauv koj lub siab, koj yuav raug txiav txim.

2. Cov uas Kuv twb xaiv tseg lawm yuav raug qhuab qhia tam sim ntawd rau yam uas lawv xav yuam kev.

3. Kuv yuav muab cov uas tsis ntseeg Kuv tso rau ib sab. Kuv yuav cia lawv hais lus thiab coj ua dog ua dig kom txog thaum kawg, thaum Kuv yuav ua tib zoo rau txim thiab xaiv lawv tawm.

4. Kuv yuav soj qab thiab tiv thaiv cov uas ntseeg Kuv txhua lub sij hawm. Txhua lub sij hawm Kuv yuav pub lub neej rau lawv uas yog txoj kev cawm dim. Cov neeg no yuav tau Kuv txoj kev hlub, thiab lawv yuav tsis plam thiab poob lawv txoj hau kev li. Ib qho kev qaug zog lawv muaj tsuas yog ib vuag dua xwb, thiab Kuv yuav tsis cim ntsoov lawv tej kev qaug zog li.

5. Cov uas lam ua li ntseeg xwb, tab sis yeej tsis ntseeg tiag—cov uas ntseeg tias yeej muaj ib tug Vajtswv tab sis nws tsis nrhiav Khetos li, txawm li ntawd los nws tsis tawm tsam li—cov no yog cov tib neeg tsis tsim nyog tshaj, thiab los ntawm Kuv tej dej num, Kuv yuav ua kom lawv pom meej meej. Txoj kev ntawm tej uas Kuv ua, Kuv yuav cawm cov neeg no thiab coj lawv rov qab los.

6. Cov tub hlob, cov uas xub txais yuav Kuv lub npe, yuav tau koob hmoov! Kuv yuav muab yam koob hmoov zoo tshaj plaws rau nej, cia kom nej txaus siab kawg nej lub siab lub ntsws; tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav los cheem tau qhov no li. Txhua yam no yeej muaj npaj tseg rau nej lawm, vim qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj hwm.

Nej yuav tsum pom txog, nyob hauv txhua yam, txhua teg num ntawm Kuv txhais tes thiab txhua txoj kev xav ntawm Kuv lub siab. Ua nws tsis yog txhua yam rau nej los? Leej twg ntawm nej cov ko yog rau Kuv? Ua nej puas tau soj ntsuam tej kev xav hauv nej lub siab los yog cov lus ntawm nej daim di ncauj? Ua nej puas tau ua tib zoo xav txog rau tej yam no? Tsis nkag-taub haus li! Tawv ncauj! Nej tsis txais yuav tej kev cheem ntawm Vajntsujplig! Kuv twb tau tso Kuv lub suab nyob hauv koj ib zaug tag thiab zaug tuaj lawm, tiam sis nws tshoov tsis tau dab tsi tawm los li. Tsis txhob tawv ncauj ntxiv lawm! Koj tes hauj lwm yog kom paub Kuv lub siab nyiam; tshaj ntawd ntxiv, nws yog txoj kev koj yuav tsum taug. Koj tsis nkag siab, koj tsis muaj kev to taub, thiab koj pom tsis meej yam Kuv xav ua kom tiav nyob rau hauv koj los sis tau los ntawm koj! Yuav kom paub Kuv lub siab nyiam, koj yuav tsum pib txav los kom ze rau ntawm Kuv thiab txuas lus nrog Kuv ntxiv. Koj ib txwm hais tias koj tsis muaj peev xwm nkag siab tau Kuv lub siab nyiam li. Yog koj twb muaj txhua yam puv npo ntawm koj tus kheej lawm, ces yuav ua li cas Kuv thiaj li yuav ua tau num rau koj? Koj twb tsis nrhiav txoj hau kev thiab los rau ntawm Kuv xub ntiag li, tab sis pheej tos, nyob ntsiag to xwb. Kuv hais tias koj zoo li ib niag cua nab, tiam sis koj xav yuam kev lawm thiab tsis kam lees txais yuav qhov no li. Zaum no koj yuav tsum sawv tsees thiab koom nrog Kuv kiag! Tsis txhob nyob ntsiag to lawm! Qhov ntawd yuav cheem koj lub neej rov qab. Saib rau tom hauv ntej yuav coj ntau yam muaj nuj nqis los rau koj, tsis yog rau lwm tus. Ua koj pheej tseem tsis ras txog thiab to taub qhov no los? Kuv lub siab nyiam yuav tsum tau nthuav tawm tas li rau koj xwb. Ua koj tsis nkag siab li los? Vim li cas koj pheej tsis ua tib zoo saib? Vim li cas koj pheej tsis to taub Kuv lub siab nyiam li? Puas yog tias qhov paub Kuv lub siab nyiam tseeb tiag ntawd tsis txhawb ib qho koj li?

Kuv xav kom koj txaus siab rau Kuv lub siab nyiam ntawm tej kev hwm es kom los ntawm koj los, Kuv thiaj li yuav muaj txoj hau kev mus rau yav tom ntej thiab muaj ib lub tsev ua qhov chaw so. Tsis txhob rhuav Kuv ntxiv lawm—qhov ntawd yog tsis muaj siab ntsws kiag li! Koj tsis muaj kev to taub rau Kuv tej lus, thiab tsis teb rau tej lus ntawd li. Saib seb tam sim no yog pes tsawg teev lawm; nws tsis muaj sij hawm tos ntxiv lawm! Yog koj tsis caum Kuv cov hneev taw kom ti ti, ces nws yuav lig heev, haj yam yuav tsis muaj txoj hau kev rau koj cawm nws rov los lawm!

Qhov Dhau Los: Tshooj 55

Ntxiv Mus: Tshooj 57

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No