Tshooj 57

Koj puas tau soj ntsuam txhua yam ntawm koj tej kev xav thiab tej tswv yim, thiab koj txhua txoj kev ua? Koj puas muaj lub tswv yim paub tseeb tias tej no raug raws li los sis tsis raug raws li Kuv lub siab nyiam? Koj yeej tsis muaj peev xwm ntsia pom qhov no tau li! Vim li cas koj thiaj tsis los rau ntawm Kuv xub ntiag? Puas yog vim Kuv yuav tsis qhia koj, los sis puas yog vim lwm txoj kev muaj qab hau? Koj yuav tsum paub qhov no! Paub tias cov neeg uas tsis mob siab quav ntsej hlo li yuav tsis muaj peev xwm paub tau Kuv lub siab nyiam los sis tsis muaj peev xwm txais ib yam kev paub tseeb los sis kev qhia tshwm.

Koj puas tau tshawb nrhiav pom cov kev muaj qab hau uas pawg ntseeg tsis muaj peev xwm tau txais kev txhawb nqa thiab tsis muaj kev sib koom tiag tiag? Koj puas faj txog tias muaj pes tsawg yam tseem ceeb uas tau ua mus txog qhov no uas muaj feem nrog koj? Kuv twb qhia koj kom muab txoj sia thiab tshaj tawm Kuv lub suab. Koj puas tau ua tej no tiav? Koj puas muaj peev xwm ua lub luag hauj lwm ntawm txoj kev ncua kev vam meej ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam rau hauv lub neej? Thaum koj ntsib cov teeb meem no, dua li qhov las mees ntsiag to thiab muab khaws cia, koj yeej ntxhov siab lawm. Koj yeej tsis quav ntsej tiag tiag li! Kuv lub suab yuav raug tshaj tawm mus rau cov neeg dawb huv. Tsis txhob cheem txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, thiab tsis txhob ncua Kuv kom ua qeeb; vim tsis muaj txiaj ntsig rau leej twg li. Kuv xav kom koj muab koj tus kheej txhua yam rau Kuv, tsis hais lub cev thiab txoj kev xav, yog li ntawd koj txhua txoj kev xav thiab lub tswv yim yuav yog Kuv li, yog li ntawd koj yuav muab Kuv cov kev xav thiab cov kev txhawj qhia tawm, thiab yog li ntawd txhua yam uas koj ua yuav muaj txiaj ntsig rau lub teb chaws tam sim no thiab Kuv txoj kev cawm, thiab tsis yog rau koj tus kheej. Qhov ntawd thiaj li ua tau zoo raws Kuv lub siab xwb.

Tsis muaj ib yam Kuv ua tau uas yuav tsis muaj pov thawj. Vim li cas koj thiaj tsis tau ua raws Kuv? Vim li cas koj thiaj tsis nrhiav pov thawj rau yam koj ua? Koj xav kom Kuv hais dab tsi ntxiv? Kuv tau tuav koj txhais tes los qhia koj, tiam sis koj twb tsis muaj peev xwm kawm. Koj ruam heev! Koj puas xav pib txhua yam dua tshiab? Tsis txhob tag kev cia siab. Koj yuav tsum rub koj tus kheej los ua ke ib zaug dua ntxiv, thiab muab koj tus kheej fij tag nrho tam rau ntawm cov neeg dawb huv koom kev cia siab thiab kev xav. Nco qab ntsoov cov lus no: “Rau cov neeg uas txaus siab them nqi rau Kuv tiag, Kuv yuav muab koob hmoov zoo rau koj ntau heev.”

Koj yuav tsum ua txhua yam kom tiav raws litus txheej txheem, tsis yog lam ua xwb. Koj puas muaj peev xwm hais tau tias koj paub tus yam ntxwv ntawm cov neeg dawb huv zoo li koj sab qaum tes? Qhov ntawd pom tias koj tsis muaj tswv yim, koj tsis mob siab ua yam tseem ceeb no hlo li, thiab koj twb tsis tau siv ib lub sij hawm rau nws li. Yog koj muaj peev xwm siv tag nrho koj cov sij hawm rau qhov no, ces koj yuav pom tus yam ntxwv sab hauv koj lub siab zoo li cas. Koj tsis tas yuav mob siab; koj tsuas nrhiav lub hom phiaj muaj qab hau xwb, txhob ua rau pom tias muaj kev ntshai txog kev txiav txim siab rau Kuv lub siab nyiam. Qhov ntawd ua rau Kuv mob tob heev! Tsis txhob ua zoo li no mus ntxiv lawm! Puas yog koj tsis kam lees txais cov koob hmoov uas Kuv tau muab rau koj?

Au, Vajtswv! Koj tus me nyuam nyob hauv Koj cov nuj nqi. Kuv tsis tau mob siab ua Koj tes hauj lwm los sis tsis tau muab kev txiav txim siab rau Koj lub siab nyiam, los sis kuv yeej tsis muaj kev ntseeg rau Koj cov lus qhuab qhia li. Koj tus me nyuam xav hloov kho tag nrho tej no. Koj yuav tsis tso kuv pov tseg, thiab Koj yuav ua Koj tes hauj lwm mus ntxiv los ntawm kev siv kuv. Au, Vajtswv! Tsis txhob tso Koj tus me nyuam nyob tus kheej ib leeg! Qhov tseeb, thov mus nrog kuv txhua lub sij hawm. Au, Vajtswv! Koj tus me nyuam paub Koj txoj kev hlub kuv, tiam sis kuv tsis muaj peev xwm paub tau Koj lub siab nyiam; kuv tsis paub tias yuav txiav txim siab li cas rau Koj txoj hauj lwm los sis tsis paub tias yuav ua li cas thiaj ua tiav yam Koj tau muab tso rau kuv. Kuv tseem haj yam tsis paub zoo tias yuav saib xyuas pawg ntseeg li cas. Koj yeej paub tias kuv chim siab thiab tu siab rau qhov no. Au, Vajtswv! Thov coj kuv txhua lub sij hawm. Tam sim no kuv xav tias kuv tsis muaj txaus ntau npaum li cas—kuv tsis muaj txaus ntau heev! Kuv tsis muaj peev xwm piav tau tias ntau npaum li cas. Cia Koj tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus nthuav qhia kev hlub tshua rau Koj tus me nyuam, txhawb nqa kuv txhua lub sij hawm, thiab ua kom kuv muaj peev xwm txhawb nqa kuv tus kheej rau ntawm Koj xub ntiag, yuav tsis ua ntxiv raws li kuv tus kheej cov kev xaiv lawm thiab tsis muaj kuv tus kheej cov kev xav los sis cov tswv yim mus ntxiv lawm. Au, Vajtswv! Koj paub tias Koj tus me nyuam xav ua txhua yam kom tiav rau Koj lub txiaj ntsig thiab rau lub txiaj ntsig ntawm lub teb chaws tam sim no. Koj paub txog yam kuv tab tom xav thiab yam kuv tab tom ua rau thaum lub sij hawm no. Au, Vajtswv! Tshawb nrhiav kuv ntawm Koj Tus Kheej. Kuv tsuas thov kom Koj taug kev nrog kuv thiab nyob nrog kuv lub neej txoj sia rau txhau lub sij hawm xwv Koj lub zog thiaj yuav los nrog txhua yam uas kuv ua.

Qhov Dhau Los: Tshooj 56

Ntxiv Mus: Tshooj 58

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No