Tshooj 59

Nrhiav Kuv lub siab nyiam kom ntau ntxiv rau kis koj ntsib, thiab koj yeej yuav tau txais Kuv txoj kev pom zoo. Thaum koj txaus siab nrhiav Kuv thiab tuav txoj kev hawm Kuv, Kuv yuav muab txhua yam uas koj tsis muaj rau koj. Tam sim no pawg ntseeg tseem tab tom muaj kev cob qhia, thiab txhua yam yeej ua mus yog kev lawm. Tej yam uas yuav tsis muaj ntxiv li yam lawv muaj dhau los thaum nws yog ib yam ntawm tej yam uas yuav los txog; nej yuav tsum txhob muaj kev tsis meej pem los sis kev ntsia tsis pom mus ntxiv lawm. Vim li cas Kuv thiaj xav kom nej paub qhov tseeb tiag hauv txhua yam? Koj puas tau paub txog qhov no tiag? Nej puas muaj peev xwm ua tau rau Kuv txaus siab rau yam Kuv xav tau los ntawm nej, li uas Kuv ua rau nej txaus siab? Tsis txhob txawj dag! Kuv ua lub siab nyiaj taus rau nej ib zaug tas ib zaug ntxiv, thiab nej tseem qhia tsis tau qhov sib txawv ntawm yam zoo thiab yam phem thiab nthuav qhia txog nej txoj kev nco txiaj ntsig!

Kuv txoj kev ncaj ncees, Kuv txoj kev muaj meej mom tshaj, Kuv txoj kev txiav txim, thiab Kuv txoj kev hlub—txhua yam no yog yam Kuv muaj, yog yam uas Kuv yog—koj puas tau saj tej no tiag? Koj yeej tsis muaj kev xav dab tsi hlo li, thiab koj tsis lees txais Kuv lub siab nyiam. Kuv twb qhia nej ntau zaus lawm tias nej tus kheej yuav tsum saj txog cov khoom noj uas Kuv npaj, tab sis nej muab tej khoom noj ntawd pov tseg tas pov tseg thiab, thiab tsis muaj peev xwm qhia txog ib yam zoo piv rau ib yam phem li. Tej ib puag ncig no yam twg yog yam nej tau tsim los ntawm nej tus kheej? Yam twg yog yam raug npaj los ntawm Kuv txhais tes? Txhob tiv thaiv nej tus kheej lawm! Kuv pom txhua yam meej heev, thiab qhov tseeb tiag ces koj yeej tsis nrhiav. Kuv puas muaj peev xwm hais ntxiv tau?

Kuv yeej ib txwm txhawb txhua tus neeg uas nkag siab Kuv lub siab nyiam, thiab Kuv yuav tsis pub lawv ntsib kev puas tsuaj los sis raug kev phem li. Yam tseem ceeb tshaj plaws rau tam sim no yog yuav tsum muaj peev xwm ua kom tau raws li Kuv lub siab nyiam. Cov neeg uas ua li qhov no yuav tau txais Kuv cov koob hmoov thiab yuav tau txais Kuv txoj kev tiv thaiv tiag. Leej twg muaj peev xwm hlo siv lawv tus kheej txhua yam rau Kuv thiab muab lawv txhua yam rau Kuv tej txiaj ntsig? Nej txhua tus yeej tsis txaus siab muab; nej xav mus mus los los, xav txog hauv tsev, xav txog sab nraum lub ntiaj teb, xav txog tej khoom noj thiab khaub ncaws hnav. Txawm tias qhov tseeb tiag koj yeej nyob ntawm Kuv xub ntiag no, ua tej yam rau Kuv, qhov tseeb tiag koj tseem tab tom xav txog koj tus poj niam, cov me nyuam, thiab cov niam cov txiv nyob rau tom tsev. Tag nrho tej no puas yog koj tej khoom ntiag tug? Vim li cas koj tsis muab lawv tso rau hauv Kuv ob txhais tes? Koj tseem tsis muaj kev ntseeg txaus rau Kuv los? Los sis qhov ntawd puas yog koj ntshai ib tsam Kuv yuav npaj ua tej yam tsis tsim nyog rau koj? Vim li cas koj thiaj txhawj tas li txog koj tsev neeg ntawm koj cev nqaij daim tawv? Koj ib txwm ua rau cov neeg koj hlub! Kuv puas muaj ib thaj chaw nyob rau hauv koj lub siab? Koj tseem tham txog kev pub Kuv muaj lub hwj chim nyob hauv koj thiab nyob nrog koj mus tag ib txhis—tag nrho tej no yog cov lus dag ntxias xwb! Nej muaj pes tsawg leej uas txaus siab tiag rau pawg ntseeg? Thiab leej twg ntawm nej cov no tsis xav txog nej tus kheej xwb, tab sis tab tom ua tam lub txiaj ntsig ntawm lub teb chaws tiam tam sim no? Ua tib zoo xav txog qhov no.

Nej tau thawb Kuv mus txog qhov uas Kuv tsuas muaj peev xwm siv Kuv ob txhais tes ntaus nej thiab rub nej mus tom ntej; Kuv yuav tsis yaum nej nrog Kuv mus ntxiv lawm. Qhov no vim Kuv twb yog tus Vajtswv ntse, thiab Kuv coj txawv rau cov neeg sib txawv, raws li qhov nej coj ncaj li cas rau Kuv. Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus—leej twg tseem ua siab tawv qhawv thaiv Kuv cov kauj ruam tom ntej? Txij no mus, txhua tus neeg uas ua lub siab tawv qhawv coj tsis ncaj rau Kuv yuav tau los nyob hauv lub xib teg ntawm Kuv tej kev cai, xwv kom lawv thiaj paub Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus. Qhov Kuv xav tau tsis yog ib co neeg coob, tab sis yog cov neeg zoo. Kuv yuav tso tseg thiab rau txim rau cov neeg uas coj tsis ncaj, siab tsis ncaj, thiab coj tus cwj pwm nkhaus thiab txawj dag. Txhob xav mus ntxiv lawm tias Kuv yuav muaj kev hlub tshua, los sis Kuv yuav hlub thiab ua siab zoo; cov kev xav zoo li no tsuas yog ua raws li yus tus kheej lub siab xav xwb. Kuv paub tias Kuv yim yoog raws koj ntau npaum li cas, koj yim ua yam tsis zoo thiab nyob ntsiag to thiab koj yim tsis txaus siab ua mus ntxiv rau koj tus kheej. Thaum cov neeg nyuaj zoo li no lawm, Kuv tsuas muaj peev xwm txhawb lawv xwm yeem thiab rub lawv los puab nrog. Paub qhov no! Txij no mus, Kuv yog Vajtswv tus uas txiav txim; Kuv yuav tsis yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub tshua, ua siab zoo, thiab muaj kev hlub raws li cov neeg xav tias yog Kuv lawm!

Qhov Dhau Los: Tshooj 58

Ntxiv Mus: Tshooj 60

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No