Tshooj 65

Kuv cov lus yeej ib txwm qhia meej meej txog qhov nej ua tsis tau zoo, ntawd yog, lawv qhia txog nej qhov tsis muaj zog tshaj plaws; tsis li ntawd ces, nej tseem yuav ua nej tes hauj lwm tau qeeb heev, uas yeej tsis paub tias txog lub sij hawm twg lawm. Paub qhov no! Kuv siv txoj kev hlub los cawm nej. Nej txawm yuav coj li cas los xij, Kuv yeej ua tiav txhij txhua raws li qhov Kuv tau pom zoo lawm, thiab tsis ua txhaum ib qho hlo li. Kuv, tus Vajtswv ncaj ncees Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, puas muaj peev xwm ua tau yuam kev mas? Qhov ntawd tseem tsis yog tib neeg txoj kev xav thiab los? Qhia Kuv: Txhua yam Kuv ua thiab hais tseem tsis yog ua rau nej tej txiaj ntsig thiab los? Qee cov neeg yuav txo hwj chim hlo hais tias, “Au Vajtswv! Txhua yam Koj ua rau peb, tab sis peb tsis paub yuav koom tes ua li cas nrog Koj.” Qhov kev ruam zoo li no! Koj tseem hais tau tias koj tsis paub yuav koom tes nrog Kuv li cas thiab! Tag nrho tej no yog kev dag yam txaus txaj muag kawg nkaus li! Thaum nej tawm lub suab hais lus txog tej yam zoo li no, vim li cas, thaum muaj qhov tseeb tiag, nej puas rov qab nthuav tawm qhia txog sab nraum lub cev nqaij daim tawv? Nej cov lus yeej zoo, tab sis nej tsis ua rau qhov yooj yim thiab tsis ua kom txaus siab. Nej yuav tsum to taub qhov no: Hnub no Kuv tsis thov nej ntau lawm, los sis tsis hais kom nej ua tshaj qhov nej to taub Kuv cov dej num; feem ntau, yog yam tib neeg yeej ua tau. Kuv tsis ntaus nqi tshaj yam uas nej tsis paub. Kuv tseem tsis paub txog tib neeg rab peev xwm thiab los? Kuv yeej to taub zoo heev txog nws lawm.

Kuv cov lus qhia nej tas li, tiam sis nej lub siab tawv heev, thiab nej tsis muaj peev xwm nkag siab Kuv txoj kev xav nyob hauv nej tus ntsujplig! Qhia Kuv: Kuv twb ceeb toom rau nej pes tsawg zaus lawm kom txhob npaj rau cov khoom noj, tej ris tsho, los sis yam nej pom, thiab yuav tsum npaj rau sab hauv nej lub neej txoj sia? Nej yeej tsis mloog li. Kuv chim siab txog yam Kuv hais. Qhov no puas yog yam ua rau nej xav tsis tawm? Puas yog nej tsis muaj kev xav li lawm? Puas yog Kuv cov lus uas tau hais ntawd tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li? Kuv puas tau hais tej yam tsis yog? Kuv cov tub! Yuav tau kub siab rau Kuv tej kev xav! Kiag thaum nej lub neej txoj sia loj txaus lawm, yuav tsis muaj kev txhawj ntxiv lawm, thiab txhua yam yeej raug npaj lawm. Tsis muaj nqis rau kev npaj tej yam no rau tam sim no. Kuv lub teb chaws yeej raug lees paub tag nrho lawm, thiab nws tau los txog hauv lub ntiaj teb rau sawv daws pom; qhov no txhais tau tias txhua yam uas Kuv txiav txim twb los txog lawm. Nej puas tau ntsib nws? Kuv tsis nyiam txiav txim rau nej, tab sis nej ua rau pom tias Kuv lub siab tsis muaj kev txiav txim dab tsi kiag li. Nws yog Kuv txoj kev ntshaw uas xav kom nej raug saib xyuas thiab tiv thaiv los ntawm Kuv txoj kev hlub tas li, tam rau kev txiav txim yam tsis muaj kev hlub tshua. Puas yog koj yeej txaus siab cia txiav txim? Yog tsis txaus siab, ces vim li cas koj ho tsis rov qab txav los kom ze Kuv dua, sib koom nrog Kuv, thiab muaj kev sib khiav nrog Kuv? Koj coj lub siab txias to rau Kuv xwb, tiam sis thaum Ntxwgnyoog muab cov tswv yim rau koj, koj ho qhuas thiab txaus siab rau, xav tias lawv ua raws li koj tus kheej txoj kev xav—tiam sis yam koj ua yeej tsis muaj txiaj ntsig rau Kuv kiag li. Nej yeej nyiam coj lub siab phem li no rau Kuv tas mus li lod?

Nws tsis yog tias Kuv tsis xav muab rau koj, tab sis qhov ntawd nej tsis txaus siab them tus nqi. Yog zoo li no, nej txhais tes yeej tuav tsis tau dab tsi hlo li. Nej tseem tsis pom tes dej num raug ua tiav sai npaum li cas ntawm tus Vajntsujplig thiab los? Nej tseem tsis pom tias Kuv lub siab npau taws cuag li hluav taws kub thiab los? Kuv thov kom nej koom tes nrog Kuv, tab sis nej tseem tsis txaus siab. Yuav tsum tshwm sim txhua yam kev puas tsuaj, ib tug rau ib tug; txhua haiv neeg thiab txhua qhov chaw yuav ntsib kev puas tsuaj loj heev: Muaj kab mob, kev tshaib nqhis, dej nyab, ntuj qhuav, thiab av qeeg rau txhua qhov txhia chaw. Tej kev puas tsuaj no tsis yog tshwm sim rau ib qho chaw los sis ob qho chaw nkaus xwb, los sis tsis yog yuav tag mus rau hauv ib hnub los sis ob hnub xwb; qhov tseeb, lawv yuav tshwm sim mus dav zuj zus thoob plaws ib qho rau ib qho, thiab ua rau yim muaj kev puas tsuaj ntau zuj zus tuaj. Thaum lub sij hawm no, yuav tshwm sim cov kab mob los ntawm txhua hom kab ib tug rau ib tug zuj zus tuaj, thiab yuav pom tshwm sim tib neeg noj tib neeg rau txhua qhov txhia chaw. Qhov no yog Kuv txoj kev txiav txim rau txhua haiv neeg thiab cov tib neeg. Kuv cov tub! Nej yuav tsum tsis ntsib kev nyuaj siab los sis kev txom nyem los ntawm tej kev puas tsuaj no. Nws yog Kuv txoj kev ntshaw uas xav kom nej los sai thiab sai li sai tau, los ris lub nra uas nyob rau saum Kuv ob lub xwb pwg. Vim li cas nej tsis to taub Kuv txoj kev xav li? Tes dej num nyob tom hau ntej haj yam yuav muaj ntau zuj zus thiab nyuaj zuj zus tuaj. Nej tseem ua lub siab tawv qhawv tso Kuv tseg nrog tes dej num kom puv Kuv ob txhais tes, cia Kuv tus kheej ua tes dej num ib leeg xwb los? Kuv yuav tso tes dej num rau qhov ua kom tau yooj yim dua: Cov neeg uas nws lub neej txoj sia loj txaus lawm yuav nkag mus rau qhov chaw nyab xeeb, thiab tsis ntsib kev nyuaj siab los sis kev txom nyem; ho cov neeg uas nws lub neej txoj sia tseem tsis tau loj txaus yuav tsum ntsib kev nyuaj siab thiab kev puas tsuaj. Kuv cov lus yeej meej txaus lawm puas yog?

Kuv lub npe yuav tsum nrov mus thoob plaws thiab mus rau txhua qhov chaw, yog li ntawd txhua tus neeg thiaj li yuav paub Kuv lub npe dawb huv thiab paub Kuv. Txhua haiv neeg lub neej txoj sia nyob rau teb chaws Mekas, Nyij Pooj, Kanadas, Ximkabpaus, Xuvviaj, Maskaub, Hoojkoos, thiab lwm lub teb chaws yuav sib sau nkag los ua ke rau Suav Teb, tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Kuv lub npe twb raug ua tim khawv rau lawv lawm; txhua yam uas tseem tshuav yog cia rau nej kom loj txaus sai li sai tau, yog li ntawd nej thiaj li tau qhia thiab coj lawv kev. Yog vim li qhov no Kuv thiaj hais tias yuav muaj tes dej num ntau ntxiv uas yuav tau ua kom tiav. Kuv lub npe yuav ncha mus dav rau thaum muaj kev puas tsuaj, thiab yog nej tsis xyuam xim, nej yuav poob yam nej tsim nyog yuav tau txais. Nej puas ntshai? Kuv lub npe nrov mus thoob txhua txoj kev ntseeg, txhua hais neeg lub neej txoj sia, txhua haiv neeg, thiab txhua pab pawg neeg. Qhov no yog Kuv tes dej num raug ua tiav raws li tus txheej txheem, raws li kev sib koom tes zoo; txhua yam tshwm sim los ntawm Kuv txoj kev npaj uas ntse. Kuv tsuas xav kom nej muaj peev xwm ua txhua khauj ruam tau zoo xwb, sib koom ua mus raws li Kuv tej hneev taw.

Qhov Dhau Los: Tshooj 64

Ntxiv Mus: Tshooj 66

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No