Tshooj 66

Tau ua Kuv txoj hauj lwm txuas ntxiv los txog rau theem no lawm, thiab tau ua txhua yam raws li tej kev npaj ntse ntawm Kuv txhais tes, thiab nws puav leej yog ib qho ua tiav loj tshaj ntawm Kuv. Puas muaj leej twg hauv cov tib neeg ua tau ib yam zoo li no ma? Nws tsis yog kis uas tib neeg cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg lod? Txawm li ntawd los xij, koj yuav tsum paub tias tsis muaj leej twg tuaj yeem ua Kuv txoj hauj lwm hloov Kuv tau, cuam tshuam txoj hauj lwm tau tsawg heev, vim tsis muaj ib tug neeg twg uas tuaj yeem hais los sis ua tau tej yam uas Kuv ua thiab hais. Txawm hais tias muaj li kis no los xij, tib neeg tseem tsis paub Kuv li thiab, Kuv yog tus muaj tswv yim, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Sab nraud, koj yuav tsis muaj cuab kav qhib siab lug tawm tsam Kuv, tiam sis sab hauv koj lub siab lub ntsws, koj npaj koj tus kheej tawm tsam Kuv. Niag neeg ruam! Koj tsis paub tias Kuv yog tus Vajtswv uas saib ntsoov puag hauv qhov tob tshaj plaws ntawm tib neeg lub siab no lod? Koj tsis paub tias Kuv saib ntsoov koj txhua lo lus thiab txhua qhov kev ua no lod? Kuv hais rau koj li no tias: Kuv yeej yuav tsis hais cov lus mos muag ntxiv lawm. Hloov qhov ntawd, Kuv txhua lo lus yuav yog cov lus kev txiav txim ua nruj, thiab Kuv yuav saib seb koj puas tuaj yeem tiv dhau tej ntawd los sis tsis dhau. Txij no mus, cov neeg uas lub siab tsis nyob ze Kuv—txhais tau tias, cov uas tsis muaj kev hlub dawb paug rau Kuv—yog cov uas qhib siab lug tawm tsam Kuv.

Niaj hnub nim no, tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig tau los rau txog ib theem uas tsis siv txoj kev xav yav dhau los mus ntxiv lawm; tiam sis, tau los siv txoj kev xav tshiab lawm xwb. Cov uas tsis koom tes zoo thiab nquag plias nrog Kuv ces yuav poob rau hauv Dab Tuag Teb, lub qhov tuag (thiab cov neeg no yuav ntsib kev puas tsuaj mus ib txhis). Txoj kev xav tshiab muaj xws li nram qab no: Yog hais tias koj lub siab lub ntsws tsis ncaj, ces Kuv txoj kev txiav txim yuav tshwm sim rau koj kiag tam sim ntawd. Qhov no suav nrog kev lo nrog lub ntiaj teb, kev nplua nuj, koj tsev neeg, tus txiv, tus poj niam, me nyuam, niam thiab txiv, kev noj thiab kev haus, khaub ncaws, thiab tag nrho tej yam zoo li no uas tsis yog ib feem ntawm sab ntsujplig. Kev tig ras to taub ntawm cov neeg dawb huv yuav rais los pom tseeb zuj zus; qhov ntawd yog, tej kev xav txog lub neej yuav rais los pom tseeb ntau zuj zus ntxiv, thiab yuav txav mus los tas li. Ib tug neeg uas ua rau muaj kev cuam tshuam ib qho me me xwb los yuav ntsib kev puas tsuaj loj, yuav poob qab rau kev sib tw ntawm lub neej. Cov uas tsis quav ntsej txog, cov uas tsis mob siab nrhiav, ces Kuv yuav tso tseg du lug, thiab Kuv yuav tsis quav ntsej zam rau lawv txhua tus hlo li. Lawv yuav raug ua kom puas tsuaj mus ib txhiab xyoo. Hos cov uas mob siab hlo nrhiav—qhov ntawd yog, cov uas ib txwm ua rau muaj tej kev cuam tshuam tas li—Kuv yuav muab lawv qhov tsis quav ntsej tshem pov tseg thiab ua kom lawv muab siab npuab rau Kuv. Tsis tas li ntawd xwb, lawv yuav muaj tswv yim thiab kev txawj ntse meej tseeb ntxiv, ces yog li ntawd thiaj li nrhiav txoj kev ntseeg tau ntau dua qub. Kuv foom Kuv tej koob hmoov ob npaug rau tag nrho Kuv cov tub hlob, thiab Kuv txoj kev hlub yuav los rau nej txhua lub sij hawm. Kuv ib txwm saib xyuas nej thiab tiv thaiv nej tas li, thiab Kuv yuav tsis cia nej poob mus rau hauv Ntxwgnyoog lub vas. Kuv twb pib ua Kuv tes hauj lwm rau hauv txhua cov tib neeg lawm; qhov ntawd yog, Kuv tau npaj lwm tes hauj lwm ntxiv. Cov no yog cov uas yuav ua hauj lwm rau Khetos rau ntau txhiab xyoo, thiab cov tib neeg coob heev yuav tau los nyob hauv Kuv lub teb chaws.

Kuv cov tub, nej yuav tsum siv zog cob qhia nej ntxiv. Muaj ntau cov hauj lwm tab tom tos nej, cov hauj lwm uas nej yuav tsum ua thiab ua kom tiav. Kuv tsuas xav kom nej maj nrawm nroos thiab loj nrawm nroos xwb, kom nej tuaj yeem ua tiav txoj hauj lwm uas Kuv tau tso rau nej. Qhov no yog nej lub luag hauj lwm, thiab nws yog lub luag haujlwm uas yuav tsum tau ua tiav los ntawm nej uas yog Kuv cov tub hlob. Kuv yuav tiv thaiv nej kom txog rau thaum nej taug txoj kev mus kawg nkaus, thiab Kuv yuav tsom kwm nej kom nej xyiv fab hlo nrog Kuv mus ib txhis! Nej txhua tus yuav tsum muaj kev nkag siab txog qhov tseeb uas Kuv tau npaj ntau yam kev txi thiab ntau qhov chaw ib puag ncig, tag nrho puav leej txhawm rau ua kom nej zoo tiav log. Nej paub tias tej ntawd puav leej yog Kuv cov koob hmoov, puas yog los tsis yog? Nej puav leej yog cov tub uas Kuv hlub. Tsuav yog nej ua siab dawb paug hlub Kuv xwb, ces Kuv yuav tsis tso nej ib tus twg tseg—txawm hais tias qhov no yog nyob ntawm seb nej puas muaj peev xwm koom tes sib haum xeeb los sis tsis haum xeeb nrog Kuv los xij.

Qhov Dhau Los: Tshooj 65

Ntxiv Mus: Tshooj 67

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No