Tshooj 67

Kuv cov tub tshwm sim qhib lug thiab nyob rau ntawm txhua tus neeg hauv ntej. Kuv yuav rau txim loj rau tus uas muaj cuab kav tawm tsam lawv yam qhib lug; ntawd yog qhov tseeb. Hnub no, txhua tus neeg uas muaj peev xwm sawv los tau thiab saib xyuas pawg ntseeg tau muaj lub meej mom ntawm tus tub hlob, thiab tam sim no nrog Kuv nyob hauv lub yeeb koob—tag nrho cov uas yog Kuv li kuj yog nej li thiab. Kuv muab txoj hmoov hlub rau txhua tus uas zwm rau Kuv los ntawm lub siab, kom koj yuav yog tus muaj zog, tshaj li lwm tus tib neeg lub zog. Kuv txoj kev xav tag nrho mus rau nej, cov tub hlob, thiab Kuv tsuas xav kom nej paub tab sai li sai tau thiab ua tiav cov uas Kuv tau muab cob rau nej. Paub qhov no! Qhov uas Kuv muab cob rau nej yog tes dej num kawg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Kuv tsuas vam tias kom nej muaj peev xwm muab tag nrho nej lub cev rau Kuv, nrog tag nrho koj lub siab, lub ntsws, thiab lub zog, thiab siv tag nrho rau Kuv. Lub sij hawm yeej tsis tos leej twg tiag li, thiab tsis muaj ib tug neeg, ib qho xwm txheej, los sis ib yam twg muaj peev xwm cuam tshuam Kuv tes num. Paub qhov no! Kuv tes dej num ua mus tau zoo, yam tsis muaj dab tsi cuam tshuam, hauv txhua kauj ruam.

Kuv tus hneev taw hla mus thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, Kuv ob lub qhov muag tau tshuaj xyuas txhua tus tib neeg tsis tu ncua, thiab, ntxiv mus, Kuv saib thoob plaws lub qab ntuj khwb. Kuv cov lus yeej ua hauj lwm nyob rau txhua ces kaum ntuj. Leej twg los xij uas tsis kam ua dej num rau Kuv, leej twg los xij uas tsis muab siab npuab Kuv, leej twg los xij uas txiav txim Kuv lub npe, thiab leej twg los xij uas thuam thiab hais lus phem rau Kuv cov tub—cov uas muaj peev xwm ua tau li ntawd yuav tsum raug txiav txim hnyav rau. Kuv qhov kev txiav txim yuav tshwm sim tag nrho, uas txhais tau tias tam sim no yog lub caij nyoog ntawm kev txiav txim, thiab, los ntawm kev ua twb zoo soj ntsuam xyuas, koj yuav pom tias Kuv qhov kev txiav txim yuav nthuav dav mus thoob plaws hauv lub ntiaj teb. Muaj tseeb tiag, Kuv lub tsev yuav tsis raug zam li; kev txiav txim yuav los rau cov uas lawv tej kev xav, tej lus hais, los sis tej kev ua uas tsis yoog raws li Kuv txoj kev xav. Nkag siab txog qhov no! Kuv qhov kev txiav txim mas taw ncaj qha rau tag nrho lub ntiaj teb thoob plaws, tsis yog rau ib pab tib neeg los sis ib co khoom nkaus xwb. Nej puas tau paub txog qhov no? Yog tias, tob puag hauv nruab siab, koj cov kev xav tsis sib haum txog Kuv, ces koj yuav raug txiav txim nyob rau sab hauv tam sim ntawd.

Kuv kev txiav txim mas qhov zoo li cas los muaj tag nrho. Paub qhov no! Kuv yog tus Vajtswv tsis xws li leej twg thiab txawj ntse ntawm ntiaj teb! Tsis muaj ib yam dab tsi dhau Kuv lub hwj chim. Kuv kev txiav txim yuav nthuav qhia tag nrho rau nej: Yog hais tias koj tsis sib haum xeeb txog Kuv hauv koj cov kev xav, Kuv yuav qhia kom koj paub, ua ib qho kev ceeb toom. Yog tias koj tsis mloog, Kuv yuav tso koj tseg kiag tam sim ntawd (hauv qhov no Kuv tsis hais txog kev tsis tshua ntseeg Kuv lub npe, tab sis hais rau tus cwj pwm sab nraud uas cuam tshuam txog kev lom zem rau sab kev plees kev yi). Yog tias koj cov kev xav rau Kuv yog qhov tawm tsam, yog tias koj yws Kuv, yog tias koj rov qab lees yuav cov tswv yim ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tias koj tsis ua raws li cov kev xav ntawm lub neej, ces koj tus ntsujplig yuav nyob hauv txoj kev tsaus ntuj thiab koj lub cev yuav raug kev mob kev ntsaj. Koj yuav tsum los nyob kom ze Kuv dua qub. Koj tsis muaj cuab kav kho koj tus yam ntxwv ib txwm coj nyob rau hauv ib los sis ob hnub, thiab koj lub neej yuav poob qis raws li qhov pom meej. Hos hais txog cov neeg uas hais lus liam, Kuv yuav rau txim nej lub qhov ncauj thiab tus nplaig, thiab yuam kom nej tus nplaig raug saib xyuas. Cov uas tsis tso txoj kev liam tseg, Kuv yuav ceeb toom nej nyob hauv nej cov ntsujplig, thiab Kuv yuav rau txim hnyav rau cov uas tsis mloog. Cov neeg uas txiav txim thiab tawm tsam Kuv yam qhib siab lug, yog cov uas tsis mloog lus los sis ua tej yam tsis zoo, Kuv yuav tshem lawv tawm thiab muab lawv pov tseg kiag, ua rau lawv puam tsuaj thiab poob koob hmoov ntau tshaj plaws; cov no yog cov uas yuav raug tshem tawm tom qab raug xaiv. Cov neeg uas tsis paub dab tsi, yog cov uas tej zeem muag pom kev tsis meej, Kuv tseem yuav qhia lawv thiab cawm lawv; txawm li cas los xij, cov uas nkag siab qhov tseeb tab sis tseem tsis tau xyaum siv nws yuav raug tswj hwm raws li cov cai uas tau hais los ua ntej, txawm hais tias lawv tsis paub dab tsi li los sis paub. Rau cov neeg uas tau muaj siab xav yuam kev txij thaum pib los, Kuv yuav ua kom lawv tsis muaj peev xwm paub qhov tseeb mus ib txhis, thiab, thaum kawg, lawv yuav raug muab maj mam tshem tawm, ib leeg zuj zus. Tsis muaj leej twg yuav seem nyob, txawm hais tias lawv tseem nyob tam sim no los ntawm Kuv kev npaj (vim Kuv tsis ua tej yam kom nrawm nroos, tab sis maj mam mus yam muaj qib muaj duas).

Kuv txoj kev txiav txim tau raug qhia tawm tag nrho; nws hais txog ntau cov neeg, uas txhua tus yuav tsum nyob rau lawv cov chaw kom yog. Kuv yuav tswj hwm thiab txiav txim rau tib neeg raws li cov cai twg uas lawv tau ua txhaum. Hos hais txog cov neeg uas tsis nyob hauv lub npe no thiab tsis lees txais Khetos ntawm tiam kawg, tsuas muaj ib txoj cai siv rau nkaus xwb: Kuv yuav coj cov ntsuj, cov; plig, thiab lub cev ntawm txhua tus uas tawm tsam Kuv thiab muab lawv pov rau hauv Ntuj Tawg; leej twg los xij uas tsis tawm tsam Kuv, Kuv yuav tos kom nej paub tab ua ntej ua qhov kev txiav txim zaum ob. Kuv cov lus piav qhia txhua yam meej tshaj plaws, thiab tsis muaj dab tsi zais hlo li. Kuv tsuas cia siab tias nej yuav muaj peev xwm khaws lawv cia hauv nruab siab txhua lub sij hawm!

Qhov Dhau Los: Tshooj 66

Ntxiv Mus: Tshooj 68

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No