Tshooj 68

Kuv txoj lus tab tom raug siv rau hauv txhua lub teb chaws, txhua thaj chaw, txhua haiv neeg, thiab txhua pab pawg, thiab nws tab tom tshwm sim txhua txhia ces kaum ntawm txhua lub sij hawm. Kev puas tsuaj uas tshwm sim txhua qhov chaw tsis yog tib neeg tej kev sib tawm tsam, los yog lawv sib ntaus nrog tej cuab yeej. Tom qab ntawd, yuav tsis muaj tsov rog ntxiv lawm. Txhua yam puav leej nyob rau hauv Kuv xib teg. Txhua yam yuav ntsib Kuv txoj kev txiav txim thiab ploj nrog kev puas tsuaj mus. Cia cov tawm tsam Kuv, nrog rau cov tsis yeem sawv tsees los koom nrog Kuv, raug kev ntsim plawv ntau yam ntawm kev puas tsuaj; cia lawv quaj thiab lawv qos hniav qawv mus ib sim, nyob hauv kev tsaus ntuj mus tag ib txhis. Lawv yuav ciaj tsis taus. Kuv ua ncaj qha mus thiab nrawm nroos, thiab Kuv tsis muab sij hawm xav txog koj txoj kev ntseeg Kuv yav dhau los lawm; yog koj tawm tsam Kuv, Kuv sab tes txiav txim yuav tso kev chim siab sai sai los rau koj, tsis qeeb kiag li—twb tsis muaj ib xaws nkoos li—thiab tsis muaj ib qho kev hlub tshua kiag li. Kuv yeej tau hais ua ntu zus lawm tias Kuv yog tus Vajtswv uas ceev Nws txoj lus. Txhua lo lus Kuv hais tawm yuav muaj tiav, thiab Kuv yuav ua kom nej pom ib lo lus zuj zus txhua nrho. Nov yog lub ntsiab tseeb tiag uas nkag mus rau hauv qhov tseeb ntawm txhua yam.

Tej kev puas tsuaj loj yuav tsum tsis tshwm sim rau Kuv cov tub, cov Kuv hlub; Kuv yuav saib ntsoov Kuv cov tub txhua lub sij hawm thiab txhua xaws nkoos. Nej yuav tsum tsis tau tiv tej kev mob nkeeg thiab kev txom nyem zoo li ntawd lawm. Lub ntsiab ntawd yog los ua kom Kuv cov tub zoo tiav log, thiab los ua kom Kuv txoj lus muaj tiav rau hauv lawv. Vim li ntawd, nej yuav paub Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, kev hlob ntxiv hauv lub neej, ris nra rau Kuv tsis ntev no, thiab muab kiag tag nrho nej tus kheej rau qhov kev ua tiav log ntawm Kuv txoj kev npaj cawm neeg. Nej yuav tsum xyiv fab nrog txoj kev kaj siab thiab kev zoo siab vim qhov no. Kuv yuav muab tag nrho txhua yam rau nej, cia nej los tuav kev tswj fwm; Kuv yuav tso nws rau hauv nej tes. Yog nws muaj tseeb tias ib leej tub txais tau nws leej txiv lub cuab tam tag nrho, ces qhov no tseem yuav tseeb tshaj npaum li cas nej, Kuv cov tub hlob? Nej yog cov tau txais koob hmoov tiag. Dua li qhov raug txom nyem los ntawm kev puas tsuaj loj lawm, nej yuav kaj siab rau tej koob hmoov mus ib txhis. Yeeb koob dab tsi! Yeeb koob dab tsi!

Nej mus kev kom nrawm me ntsis, thiab caum Kuv cov hneev taw mus txhua qhov thiab txhua lub sij hawm; tsis txhob poob tuaj tom qab. Cia nej lub siab caum Kuv lub siab, thiab cia nej cov tswv yim caum Kuv lub tswv yim. Koom tes nrog Kuv thiab cia li ua ib tug rau hauv lub siab thiab lub tswv yim xwb. Noj nrog Kuv, nyob nrog Kuv, thiab zoo siab xyiv fab nrog Kuv. Tej koob hmoov zoo tab tom tos rawv nej los nrog zoo siab thiab coj mus. Tej yam piv tsis tau uas muaj nplua mias no muaj nyob rau hauv Kuv. Tab txawm me me xwb los twb tsis npaj pub rau lwm tus li; Kuv ua li no tag nrho rau Kuv cov tub xwb.

Nyob li tam sim no, yam Kuv muaj hauv Kuv lub tswv yim yog yam yuav ua kom muaj tiav. Thaum lub sij hawm Kuv hais lus tag rau nej lawm, cov teeb txheem no twb meej tseeb tiav tag lawm. Txoj dej num yeej ua mus ceev tiag tiag li, thiab nws hloov txhua lub sij hawm. Yog koj xav lwm yam li ib ntsais muag xwb, kev tshwm sim hauv nruab nrog “twb txav lawm”, thiab koj yuav raug xyob mus deb heev, yog li ntawd koj yuav ncaim npoj mus. Yog nej tsis kub siab lug nrhiav tiag, nej yuav ua rau Kuv tej dag zog no tsis muaj qab hau. Nyob rau yav tom ntej, tib neeg ntawm txhua haiv neeg yuav coob ua plag nplas tuaj thaum twg los yeej tau: Ntawm nej theem tam sim no, nej puas yuav muaj peev xwm coj tau lawv? Kuv yuav cob qhia nej kom ntxaws ntxaws los ua ib co tub rog zoo nyob rau lub sij hawm luv luv no kom los ua tau Kuv cov lus txib muaj tiav. Kuv xav kom nej los qhuas Kuv lub npe rau txhua fab, thiab los hais tej lus tim khawv zoo rau Kuv. Cia cov uas lawv ntxub sawv kom siab tshaj lawv hnub no, los coj thiab tswj fwm lawv. Nej puas nkag siab Kuv tej kev xav? Nej puas paub tau Kuv txoj kev siv siv zog uas Kuv ua? Kuv ua li no rau nej nkaus xwb. Nws yog nyob ntawm seb nej puas muaj rab peev xwm los nyiam txog Kuv cov koob hmoov los tsis muaj xwb.

Kuv, tus Vajtswv uas nrhiav lub tswv yim thiab lub siab ntawm noob neej, ncig mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb. Puas muaj leej twg tawv txaus tsis kam los ua dej num rau Kuv? Teeb meem nruj zuj zus rau ntawm txhua haiv neeg, thiab tej ntawd mas cov nyom heev li; txawm li cas los xij, nyob rau thaum kawg lawv yuav dhia tsis dhau ntawm Kuv txhais xib teg. Kuv yuav tsis tso lawv yooj yim. Kuv yuav coj lawv los txiav txiam ib tug zuj zus raws li qhov lawv ua, raws li tej pej thuam hauv ntiaj teb, thiab raws li tej kev zoo siab hauv ntiaj teb. Kuv yuav tsis zam ib tug twg li. Kuv txoj kev chim siab twb pib nthuav tawm zuj zus lawm, thiab nws yuav poob li nag los rau lawv. Tag nrho tej no yuav muaj tiav rau hauv lawv ib tug zuj zus, thiab lawv coj tej no tag nrho los rau lawv tus kheej xwb. Cov tib neeg uas tsis lees paub Kuv los yog ntxub Kuv yav dhau los yuav ntsib Kuv txoj kev txiav txim. Hos cov uas muab Kuv cov tub tsim txom, Kuv yuav qhuab ntuas lawv raws li lawv cov lus thiab tej kev ua yav dhau los lawm. Kuv yuav tsis tseg tab txawm yog cov me nyuam yaus los xij; tag nrho cov tib neeg no yog Ntxwgnyoog hom tib neeg xwb. Tab txawm lawv tsis hais thiab tsis ua dab tsi li los xij, yog tias, tob rau hauv, lawv zais kev ntxub ntxaug rau Kuv cov tub, Kuv yuav tsis tseg ib tug ntawm lawv cov ntawd kiag li. Kuv yuav ua kom lawv txhua tus pom tias peb—pawg tib neeg no—kav thiab tuav hwj chim hnub no; nws yeej tsis yog lawv li. Vim qhov laj thawj no, nws tseem ceeb heev uas koj muab hlo koj lub zog loj dua ntais thiab muab koj tus kheej fij kiag rau Kuv, xwv kom koj thiaj li qhuas thiab ua tim khawv rau Kuv lub npe rau ntawm txhua qhov chaw, txhua ces kaum, txhua txoj kev ntseeg, txhua pab pawg, thiab muab nws tshaj tawm mus thoob plaws qab ntuj khwb thiab mus txog qab ntuj kawg!

Qhov Dhau Los: Tshooj 67

Ntxiv Mus: Tshooj 69

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No