Tshooj 69

Thaum Kuv txoj kev xav tshaj tawm mus, leej twg los xij muaj cuab kav tiv thiab leej twg los xij muaj cuab kav los txiav txim los sis ua xyem xyav, Kuv yuav muab tshem tawm kiag tam sim ntawd. Niaj hnub niam no, tus twg los xij uas tsis ua raws li Kuv txoj kev xav, los sis tus twg los xij uas ua yuam kev rau Kuv txoj kev xav, ces tus ntawd yuav raug ntiab tawm thiab muab tshem tawm ntawm Kuv lub nceeg vaj mus. Yuav tsis muaj lwm tus ntxiv nyob hauv Kuv lub teb chaws lawm; txhua tus puav leej yog Kuv cov tub—yog cov neeg uas Kuv hlub thiab cov uas xav txog Kuv lawm xwb. Tsis tas li ntawd xwb, lawv yog cov uas ua raws li Kuv txoj lus thiab muaj peev xwm los kav lub hwj chim txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg sawv cev rau ntawm Kuv. Tshaj qhov ntawd, lawv yog ib pab pawg ntawm cov tub hlob uas dawb huv thiab nquag plias, yooj yim thiab qhib siab lug, thiab siab ncaj thiab ntse tib si. Kuv txaus siab rau nej, thiab qhov uas Kuv xav ua yog yuav tsum ua kom muaj tiav rau hauv nej, tsis muaj kev ua yuam kev li, qhib dav fo thiab nthuav tawm. Cov uas txhob txwm muaj lub siab xav thiab lub hom phiaj tsis raug, Kuv tau pib muab tso tseg, thiab Kuv yuav ua rau lawv poob, ib tug zuj zus. Kuv yuav rhuav tshem lawv ib tug zuj zus mus kom txog theem uas lawv tsis tuaj yeem muaj sia nyob—thiab tag nrho cov no puav leej hais txog lawv tus ntsujplig, lawv tus ntsuj, thiab lawv lub cev.

Nkag siab tias tej kev nqis tes ua ntawm Kuv txhais tes—txhawb nqa cov neeg txom nyem, saib xyuas thiab tiv thaiv cov neeg uas hlub Kuv, cawm cov neeg tsis paub qab hau thiab mob siab uas tsis cuam tshuam rau Kuv txoj kev cawm tib neeg, rau txim rau cov uas tawm tsam Kuv thiab cov uas tsis koom tes nquag plias nrog Kuv—tag nrho txhua yam no yuav tsum raug lees ib tug zuj zus, kom mus raws li Kuv tej lus hais. Koj puas yog tus neeg uas hlub Kuv tiag tiag? Koj puas yog ib tug uas kub siab muab koj tus kheej fij rau Kuv? Koj puas yog ib tug uas mloog Kuv txoj lus thiab ua raws li ntawd? Koj puas yog ib tug uas tawm tsam Kuv, los sis koj puas yog ib tug uas tsis sib haum nrog Kuv? Tob puag hauv nruab siab, koj puas muaj lub tswv yim meej tseeb txog ntawm tej yam no? Koj puas tuaj yeem teb txhua yam uas Kuv tau hais? Yog hais tias koj tsis tuaj yeem teb tau, ces koj yog ib tus neeg kub siab nrhiav tab sis tsis nkag siab txog Kuv txoj kev xav. Cov tib neeg zoo li no yuav cuam tshuam rau Kuv txoj kev cawm tib neeg thiab ua yuam kev rau Kuv txoj kev xav tau yooj yim heev. Yog hais tias lawv muaj lub siab xav tsis raug txawm tias yog ib pliag xwb los xij, lawv yuav raug Kuv txoj kev tshem tawm thiab kev rhuav pov tseg.

Nyob rau hauv Kuv, muaj tej yam zais tob uas tsis paub kawg, uas piav tsis tau. Kuv yuav qhia tej ntawd tshwm rau cov tib neeg ib tug zuj zus, raws li Kuv txoj kev npaj. Ntawd yog, Kuv yuav nthuav tawm tej ntawd rau Kuv cov tub hlob. Cov neeg uas tsis ntseeg thiab tawm tsam Kuv, Kuv yuav cia lawv mus raws li qhov sawv daws nyiam; txawm li cas los xij, thaum kawg, Kuv yuav tsum ua rau lawv to taub tias Kuv yog tus muaj hwj chim tshaj thiab yog tus txiav txim. Cov tsis ntseeg niaj hnub niam no tsuas yog muaj kev paub txog tej yam uas tshwm sim nyob rau ntawm lawv hauv ntej xwb, tab sis lawv tsis tau paub Kuv txoj kev xav. Tsuas yog Kuv cov tub—cov tib neeg uas Kuv hlub nkaus xwb—thiaj li paub thiab to taub Kuv txoj kev xav. Rau Kuv cov tub, Kuv tau nthuav tawm qhib lug; rau Ntxwgnyoog, Kuv yog tus muaj hwj chim tshaj thiab yog tus txiav txim, thiab tsis tau zais ntxiv lawm. Niaj hnub niam no, tsuas yog Kuv cov tub hlob nkaus xwb thiaj li tsim nyog paub Kuv txoj kev xav; tsis muaj leej twg yuav tsim nyog paub—thiab txhua yam no Kuv tau npaj tseg ua ntej txoj kev tsim tawm los lawm. Thaum ntxov, Kuv tau npaj tseg zoo lawm tias leej twg yuav tau txais koob hmoov thiab leej twg yuav raug nplawm; Kuv pom meej tseeb txog qhov no, thiab niaj hnub niam no tej ntawd tau tshwm meej tag nrho lawm: Cov uas tau txais koob hmoov tau pib xyiv fab hlo rau lawv cov koob hmoov, hos cov uas raug nplawm ces pib raug kev puas tsuaj. Cov uas tsis xav kom raug nplawm los yeej yuav zam tsis dhau, vim tias qhov no yog qhov Kuv tau npaj tseg ua ntej thiab qhov uas Kuv txhais tes tau npaj tseg txoj kev cai tswj fwm lawm. Hais tau tias hom neeg twg tau txais koob hmoov, thiab hom neeg twg raug rau txim? Kuv twb nthuav tawm tej no lawm; qhov no tsis yog ib qho kev zais tob rau nej, tab sis nws yog qhov qhia tawm qhib lug: Cov tib neeg uas lees txais Kuv tab sis muaj lub siab xav tsis raug; cov uas lees txais Kuv tiam sis tsis nrhiav kom paub Kuv; cov uas paub Kuv tab sis tsis zwm rau Kuv; cov neeg uas koom nrog kev coj tsis ncaj thiab ua siab phem los ntxias dag Kuv; cov neeg uas nyeem Kuv cov lus tab sis hais qhov tsis zoo, thiab cov neeg uas tsis paub lawv tus kheej, cov uas tsis paub tias lawv yog leej twg, cov uas xav tias lawv tus kheej zoo tshaj, thiab cov uas xav tias lawv paub tab lawm (qhov piv txwv ntawm Ntxwgnyoog)—tag nrho cov neeg zoo li no yog tej khoom uas yuav raug muab rhuav tshem. Cov tib neeg uas lees txais Kuv thiab cov uas muaj lub siab xav rau Kuv (thiab, yog hais tias lawv ua rau muaj kev cuam tshuam, Kuv yuav tsis xav li cas rau lawv tej kev ua txhaum—tab sis lawv lub siab xav yuav tsum raug, thiab lawv yuav tsum nco ntsoov ceev faj, xyuam xim, thiab tsis txhob ua lwj ua liam; thiab lawv yuav tsum tuav txoj kev xav mloog Kuv hais thiab zwm rau Kuv ntawd kom ruaj); cov uas dawb huv; cov uas qhib siab lug; cov uas ua siab ncaj; cov neeg uas tsis raug tswj hwm los ntawm ib tus neeg, tej yam, los sis xwm txheej; thiab cov neeg uas tshwm sim zoo li me nyuam yaus tab sis nws coj tau zoo li yog neeg loj rau hauv lub neej lawm—cov no yog cov neeg Kuv hlub, cov khoom ntawm Kuv tej koob hmoov. Tam sim no, nej txhua tus yuav tsum nyob rau nej qhov chaw kom raug raws li nej tus yeeb yam. Tshaj qhov ntawd, koj yuav paub tias seb koj yuav tau txais koob hmoov los sis yuav raug rhuav tshem; Kuv tsis tas hais qhia kom meej. Cov uas tau txais koob hmoov yuav tsum xyiv fab thiab zoo siab, hos cov uas ntsib kev rhuav tshem yuav tsum ntxhov siab. Ob yam no puav leej rau npaj tseg ua ntej los ntawm Kuv txhais tes lawm, txawm hais tias Kuv tsis liam tias: Nws yog koj tus kheej qhov tsis mob siab koom tes nrog Kuv, thiab koj tsis nkag siab tias Kuv yog tus Vajtswv uas tshawb nrhiav qhov tob tshaj plaws puag hauv tib neeg lub siab. Nov yog qhov Kuv tau npaj tseg ua ntej lawm, thiab koj tau ua mob rau koj tus kheej dhau los ntawm koj tus kheej lub tswv yim phem; koj tau tsim qhov no rau koj tus kheej! Tias koj yuav tsum poob mus rau hauv Dab Tuag Teb tsis yog kev ua phem ntawm koj! Nov yog koj qhov kawg; nov yog koj qhov tshwm sim!

Cov tub hlob uas tau txais koob hmoov! Sawv maj nroos thiab qw qhuas! Sawv maj nroos thiab muab kev qhuas! Txij no mus yuav tsis muaj kev iab thiab tsis muaj kev txom nyem ntxiv lawm; txhua yam nyob hauv peb txhais tes. Txhua tus neeg uas muaj kev xav zoo li Kuv li yog tus neeg uas Kuv hlub, thiab yuav tsis ntsib kev puas tsuaj. Txawm tias koj lub siab ntshaw dab tsi los xij, Kuv yuav ua qhov ntawd kom tiav hlo (txawm tias nws tsis tuaj yeem ua tau raws li siab nyiam los xij); nov yog Kuv tes hauj lwm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 68

Ntxiv Mus: Tshooj 70

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No