Tshooj 70

Tias Kuv txoj kev zais raug nthuav tawm thiab qhib lug, thiab yuav zais tsis tau mus ntxiv lawm, vim tag nrho yog Kuv txoj kev hlub thiab kev hmov tshua. Tsis tag li no xwb, Kuv tej lus pom nyob nrog tib neeg thiab yuav tsis raug zais mus ntxiv lawm, kuj yog vim Kuv txoj kev hlub thiab kev hmov tshua. Kuv hlub txhua tus uas tau siv lawv tus kheej txhawm rau Kuv thiab mob siab rau Kuv. Kuv ntxub txhua tus uas yug tawm ntawm Kuv los tab sis tseem tsis tau paub Kuv li, thiab tseem tawm tsam Kuv. Kuv yuav tsis tso ib tug twg uas ua lub siab dawb paug rau Kuv; tab sis Kuv yuav muab cov koob hmoov rau tus neeg ntawd ob npaug. Kuv yuav rau txim ob npaug rau cov uas tsis coj ua zoo thiab ua txhaum Kuv txoj kev ua siab zoo, thiab Kuv yuav tsis tso lawv tseg yooj yim. Nyob hauv Kuv lub teb chaws tsis muaj kev coj nkhaus los sis dag ntxias li, thiab tsis muaj kev ntiaj teb li; ntawd yog, tsis muaj tus ntxhiab tsw lwj. Dua ntawd, txhua yam yog qhov tseeb thiab kev ncaj ncees; txhua yam yog kev dawb huv thiab qhib siab lug, tsis muaj ib yam dab tsi zais los sis npog cia li. Txhua yam yog qhov tshiab, txhua yam yog kev zoo siab xyiv fab, thiab txhua yam yog kev tsim kho. Leej twg tseem muaj ntxhiab tsw ntawm cov tuag yuav nyob tsis tau hauv Kuv lub teb chaws thiab tseem yuav raug tswj los ntawm Kuv tus pas hlau. Ntau yam uas peb tsis paub txog tag nrho yuav tsis muaj qhov xaus pib txij thaum nco tsis tau los txog ntua rau hnub no, tag nrho tej no puas leej muab los nrhuav qhia rau nej lawm—cov pawg neeg uas muab tau los ntawm Kuv nyob rau lub sij hawm kawg. Puas yog nej tsis tau koob hmoov li? Thaum hnub uas nthuav tawm qhib lug lawm, tshaj ntawd, hnub uas nej qhia txog Kuv txoj kev tswj hwm.

Pawg neeg uas tswj hwm zoo tam li cov vaj ntxwv nce raws ntawm Kuv txoj kev npaj thiab kev xaiv, thiab yeej tsis muaj ib tug neeg twg kiag li nyob hauv nws. Ib tug neeg uas tsis kam koom nrog rau qhov no yuav tsum raug kev kub ntxhov ntawm Kuv txhais tes, thiab cov neeg zoo li no yuav raug Kuv cov hluav taws kub; qhov no yog lwm qhov ntawm Kuv txoj kev ncaj ncees thiab meej mom. Kuv tau hais lawm tias Kuv kav txhua yam, Kuv yog tus Vajtswv uas muaj tswv yim uas muaj hwj chim puv ntoob, thiab Kuv yeej tsis zam leej twg kiag li; Kuv yog tus neeg phem kawg kiag li, tsis muaj kev xav kiag li. Kuv saib xyuas leej twg (txawm hais tias nws hais tau lus zoo npaum li cas los xij, Kuv yuav tsis tso nws dim) nrog Kuv txoj kev ncaj ncees, kev nyob ncaj ncees, thiab lub meej mom, nyob rau tib lub sij hawm no ua rau txhua tus pom tau zoo dua txog qhov phim hwj ntawm Kuv tej num, nrog rau qhov seb Kuv tej num ntawd txhais li cas. Ib leeg dhau ib leeg, Kuv rau txim rau cov ntsujplig phem rau txhua yam kev coj ua uas lawv ua, muab lawv txhua tus pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Txoj hauj lwm no Kuv tau ua tiav ua ntej lub sij hawm pib lawm, tawm hauv lawv mus yam tsis muaj lub luag hauj lwm tuav, ua rau lawv tsis muaj chaw nyob los ua lawv txoj hauj lwm. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg uas Kuv tau xaiv—cov uas tau npaj tseg thiab xaiv tseg los ntawm Kuv—tuaj yeem tuav tau los ntawm cov ntsujplig phem, thiab yeej ib txwm yog tus dawb huv. Raws li cov uas Kuv tsis tau npaj tseg thiab tsis xaiv tseg, Kuv yuav muab lawv xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, thiab tsis pub lawv nyob. Nyob hauv txhua qhov, Kuv tej kev cai koom nrog Kuv txoj kev ncaj ncees thiab Kuv lub meej mom. Kuv yuav tsis tso cov neeg tab txawm ib leeg xwb los xij uas Ntxwgnyoog ua hauj lwm ib zaug, thiab muab lawv lub cev pov rau hauv Dab Teb, vim Kuv ntxub Ntxwgnyoog. Kuv yuav tsis lam tso nws cia yooj yim, tab sis yuav tsum rhuav tshem nws, tso cai rau nws tsis yog muab hwv tsam rau nws los ua nws txoj hauj lwm. Cov neeg uas Ntxwgnyoog tau ua tsis ncaj rau ib qib twg (ntawd yog, cov uas yog cov khoom ntawm kev puas tsuaj) yog nyob rau hauv kev npaj ntawm Kuv tus kheej txhais tes. Tsis txhob xav tias qhov no tau tshwm sim vim Ntxwgnyoog lub siab lim hiam; paub tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas kav lub qab ntuj khwb thiab txhua yam! Ntawm Kuv, tsis muaj teeb meem uas tsis tuaj yeem daws tau, thiab qhov tsawg dua yog qhov ntau uas tsis muaj peev xwm ua tiav los sis tsis muaj ib lo lus twg uas tsis tuaj yeem hais tau li. Tib neeg yuav tsum tsis txhob coj li Kuv cov kws pab tswv yim. Ceev faj tsam raug ntaus los ntawm Kuv txhais tes tsoo thiab poob mus rau hauv Dab Teb. Kuv mam qhia rau koj txog qhov no! Cov neeg uas muaj kev koom tes nrog Kuv niaj hnub no yog cov uas ntse tshaj plaws, thiab lawv yuav zam kev poob thiab khiav dim ntawm qhov mob thaum txiav txim. Tag nrho cov no yog Kuv npaj cia, xaiv cia los ntawm Kuv. Ua tsis muaj qhov tsis nco qab thiab tsis txhob hais lus cem, xav tias koj mas zoo kawg lawm. Puas yog txhua yam no tsis yog los ntawm Kuv qhov kev xaiv cia ua ntej los? Koj, tus uas yuav yog Kuv tus pab tawm tswv yim, tsis paub txaj muag li! Koj tsis paub koj tus kheej lub siab; cas yuav txaus hlub ua luaj! Txawm li ntawd los, koj xav tias qhov no tsis muaj qhov tseem ceeb, thiab tsis paub koj tus kheej. Ib ntus dhau ib ntus, nej tsis tig pob ntseg rau Kuv cov lus li, ua rau Kuv txoj kev mob siab rau kev ua hauj lwm tsis muaj nuj nqis thiab tsis pom tias lawv yog kev qhia txog Kuv txoj kev hmov tshua thiab kev hlub tshua. Dhau li no, koj sim qhia tawm koj tus kheej qhov ntse dua ntxiv. Koj puas nco qab qhov no? Tib yam kev qhuab qhia uas neeg yuav tsum tau txais, leej twg xav hais tias lawv ntse heev? Nyob rau qhov sib txawv thiab tsis ncaj ncees rau Kuv cov lus, thiab tsis muab lawv txua nkag mus nyob hauv koj lub siab, koj siv Kuv li lus qhia ua qhov no thiab qhov ntawd. Cov neeg phem! Thaum twg koj thiaj yuav muaj peev xwm xav txog Kuv lub siab? Koj tsis muaj kev txiav txim siab rau nws, yog li hu nej ua “cov ua phem” tsis yog kev saib tsis taus nej. Nws haum nej zoo kawg nkaus!

Hnub no Kuv qhia nej, ib qho dhau ib qho, yam uas tau muab zais ib zaug. Tus zaj loj liab ploog tau raug muab pov rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws thiab tau raug muab rhuav tshem pov tseg lawm, vim yog ua kom nws tsis muaj dab tsi hlo li; qhov no txhais tau tias nws ua tsis tau hauj lwm rau Khetos. Tom qab no, cov kob liab yuav tsis nyob mus ntxiv lawm; lawv yuav tsum muab pov tseg kom ua tsis tau dab tsi. Kuv ua li Kuv hais; qhov no yog qhov ua tiav ntawm Kuv txoj hauj lwm. Tshem tawm tib neeg tej kev xav phem; txhua yam Kuv hais, Kuv tau ua tiav lawm. Leej twg ua neeg ntse nws tsuas yog coj kev puas tsuaj thiab kev ntxub rau lawv tus kheej xwb, thiab tsis xav ua neej nyob. Yog li ntawd, Kuv yuav txaus siab rau koj, thiab yuav twv yuav raug hu tsis khaws cov neeg no. Tom qab no, cov pej xeem yuav ua tau zoo nce mus, hos txhua tus uas tsis koom tes nrog Kuv yuav raug muab cheb pov tseg mus yam tsis tshuav dab tsi li. Cov uas Kuv pom zoo yog cov uas Kuv xav tias yuav zoo tag nrho, thiab Kuv yuav tsis muab ib tug pov tseg li. Tsis muaj qhov fab ntxeev hauv qhov Kuv hais no. Cov uas tsis koom tes nrog Kuv yuav raug kev tsim txom ntau dua, txawm hais tias, thaum kawg, Kuv yeej yuav cawm lawv los xij. Txog lub sij hawm ntawd, txawm li cas los xij, lub sij hawm ntawm lawv lub neej yuav sib txawv. Puas yog koj xav kom yog tus neeg ntawd? Sawv tsees los thiab koom tes nrog Kuv! Kuv yeej yuav tsis ua phem rau tus uas ua siab dawb paug muab lawv tus kheej fij rau Kuv. Raws li rau cov neeg uas mob siab rau Kuv tiag, Kuv yuav muab tag nrho Kuv cov koob hmoov rau koj. Muab tej yam ntawm koj tus kheej rau Kuv! Koj noj dab tsi, koj hnav dab tsi, thiab koj yav tom ntej yog txhua yam uas nyob hauv Kuv ob txhais tes; Kuv yuav npaj txhua yam kom zoo, kom koj tau muaj kev lom zem tsis paub kawg, uas koj yuav tsis siv li. Qhov no vim tias Kuv tau hais tias, “Rau cov neeg uas txaus siab them nqi rau Kuv tiag, Kuv yuav muab koob hmoov zoo rau koj ntau heev.” Txhua txoj koob hmoov yuav los rau txhua tus neeg uas muab nws tus kheej fij rau Kuv.

Qhov Dhau Los: Tshooj 69

Ntxiv Mus: Tshooj 71

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No