Tshooj 71

Kuv tau ua tag nrho ntawm Kuv Tus Kheej kom tshwm meej rau nej txhua tus, tab sis vim li cas nej ho tsis muaj peev xwm xav txog Kuv cov lus kom tag nrho nej lub siab thiab tus ntsuj? Vim li cas nej thiaj li saib Kuv cov lus tsis muaj qab hau? Puas yog qhov Kuv hais tsis raug lod? Puas yog Kuv cov lus tsoo rau feem tsis zoo ntawm nej lawm lod? Nej pheej laug sij hawm thiab ua siab deb tas mus li. Yog vim li cas nej thiaj ua li no? Puas yog Kuv hais lus tau tsis meej tseeb lod? Kuv tau hais tias, ntau zaus heev, tias yuav tsum tau ua tib zoo xav rau Kuv cov lus, thiab tias nej yuav tsum ua tib zoo saib tej ntawd. Puas muaj leej twg ntawm nej uas muaj cov me nyuam mloog lus thiab yoog raws nej ma? Puas yog Kuv cov lus tsis muaj qab hau dab tsi li lod? Tsis muaj qhov cuam tshuam rau lawv hlo li lod? Koj muaj peev xwm yoog raws li Kuv txoj kev xav ntau npaum li cas? Yog hais tias, koj cia li ua mus yam tsis tham lus li ib pliag xwb los xij, ces koj yuav rais los ua tus tsis txaus ntseeg thiab tswj tsis tau. Yog hais tias Kuv tsis hais kom meej tseeb yuav ua li cas ua thiab hais lus, ces qhov tseeb tiag hauv koj lub siab koj tsis muaj tswv yim dab tsi li puas yog? Cia Kuv qhia koj! Tus uas raug kev txom nyem yog ib tug uas tsis mloog lus, tus uas tsis zwm rau, thiab tus uas ntseeg ruam heev! Cov neeg uas tsis mob siab rau yam uas Kuv hais thiab tsis nkag siab cov ntsiab lus ces yuav tsis muaj peev xwm to taub Kuv tej kev xav, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm ua hauj lwm rau Kuv. Cov neeg zoo li no yuav raug Kuv qhuab ntuas thiab mag Kuv qhov kev txiav txim. Kev tsis nkag siab cov ntsiab lus yog qhov ua lub siab tawv qhawv, thiab txob txwm ua xwb; Kuv mas ntxub cov neeg zoo li no tshaj, thiab yuav tsis hais yooj yim rau lawv. Kuv yuav tsis pub txoj kev hlub tshua rau lawv; Kuv tsuas ua kom lawv pom Kuv qhov hwj chim tshaj thiab kev txiav txim xwb. Saib seb, tom qab ntawd, koj puas tseem yuav muaj cuab kav ntxias dag Kuv lawm. Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas tob puag hauv tib neeg lub siab. Theem no yuav tsum ua pov thawj rau txhua tus; tsis yog li ntawd ces, lawv yuav cia li ua lawv txoj hauj lwm ywj siab thiab lam saib xyuas Kuv kom dhau mus xwb. Qhov no yog qhov laj thawj uas qee tus neeg raug Kuv nplawm sab yam xav tsis txog. Kuv tau hais lawm tias Kuv yuav tsis saib ib tus twg yam tsis ncaj ncees, tias Kuv tsis ua ib qho twg tsis yog, thiab txhua yam kev nqis tes ua ntawm Kuv raug ua tiav los ntawm tej npaj ntse ntawm Kuv txhais tes.

Kuv txoj kev txiav txim tau poob mus rau txhua tus tib neeg uas tsis hlub Kuv tiag. Thaum lub sij hawm no tau pom meej tseeb lawm tias Kuv tau npaj thiab xaiv leej twg tseg ua ntej lawm, thiab leej twg yuav yog tus uas raug muab ntiab tawm. Tej no puav leej yuav raug nthuav tawm ib tug zuj zus, thiab tsis muaj ib yam yuav raug zais cia. Txhua tus tib neeg, tej xwm txheej, thiab txhua yam yuav ruaj ntsees thiab muaj nyob ua Kuv cov lus kom tiav hlo, thiab txhua tus puav leej khwv tiag raws nraim li cov lus uas Kuv tau hais tawm. Kuv tib leeg tau tswj tag nrho lub qab ntuj khwb thiab muab lub ntiaj teb xaus. Kuv yuav tsum nplawm txhua tus uas muaj cuab kav tsis ua raws li Kuv cov lus los sis tsis kam ua raws li Kuv tej kev ua, yuav ua kom tus neeg ntawd poob mus rau hauv Dab Tuag Teb thiab tsis muaj nyob. Tag nrho Kuv cov lus mas yeej haum thiab tsim nyog, thiab tsis muaj qhov yuav tsis dawb huv kiag li. Tus yeeb yam ntawm qhov nej hais lus puas zoo thooj ib yam li Kuv hais ma? Nej mas ua siab qeeb tshaj; nej tsis muaj laj thawj, thiab piav qhia tsis tau nej tus kheej tau meej tseeb—tiam sis, nej tseem xav tias nej tau txais qee yam lawm, thiab tias nej yuav luag tau txais tej ntawd lawm. Cia Kuv qhia koj! Tib neeg yim txaus siab rau yus tus kheej ntau npaum li cas, lawv yim txav mus deb ntawm Kuv cov qauv ntau npaum li ntawd. Pom tias lawv tsis muaj kev xav txog Kuv txoj kev xav li, thiab lawv coj tsis ncaj rau Kuv thiab rhuav Kuv lub npe hnyav heev! Tsis paub txaj muag ua luaj li! Koj tsis saib koj tus kheej tias muaj tus yeeb yam zoo li cas. Cas koj yuav ruam thiab tsis muaj qab hau ua luaj!

Kuv cov lus mas taw pom txog txhua kis, txhua yam xwm yeem. Puas yog tias koj tseem tsis to taub qhov ntawd lod? Puas yog koj tseem tsis to taub thiab lod? Puas yog koj txhob txwm ua rau Kuv kom tsis tau raws li siab xav lod? Xaiv koj cov ntsujplig, thiab txhawb koj lub siab kom tawv. Kuv tsis lam saib ib tug neeg uas hlub Kuv yam tsis tsim txiaj. Kuv tshuaj xyuas qhov tob tshaj plaws puag hauv tib neeg lub siab, thiab Kuv paub txhua yam uas muaj nyob hauv txhua tus neeg lub siab. Tag nrho txhua yam no yuav raug nthuav tawm, ib qho zuj zus, thiab Kuv puav leej tau tshuaj xyuas lawv txhua tus lawm. Kuv yeej tsis hnov qab ib tug twg uas hlub Kuv tiag tiag; tag nrho lawv puav leej tau txais koob hmoov, thiab yog pawg tub hlob uas Kuv tau teeb tsa los ua vaj ntxwv. Hos cov neeg uas tsis hlub Kuv tiag, lawv yog lub hom phiaj ntawm lawv tus kheej txoj kev dag ntxias, thiab lawv yuav raug kev txom nyem; qhov no los yeej ib yam nkaus thiab, Kuv tau npaj tseg ua ntej lawm. Txhob txhawj; Kuv yuav nthuav tawm lawv ib tug zuj zus. Kuv twb npaj txoj hauj lwm no ua ntej zoo lawm, thiab Kuv twb pib ua nws lawm. Txhua yam raug ua tiav raws li txheej txheem zoo lawm; nws puav leej tsis muaj dab tsi cov nyom li. Kuv twb txiav txim siab ua ntej lawm tias leej twg yuav raug xaiv thiab leej twg yuav raug tshem tawm. Ib tug zuj zus, lawv txhua tus puav leej yuav raug nthuav tawm rau nej pom. Nyob rau hauv cov sij hawm no, nej yuav pom tias Kuv txhais tes ua dab tsi. Txhua tus tib neeg yuav pom tias Kuv txoj kev ncaj ncees thiab kev muaj hwj chim tshaj tsis tso cai rau ib tug twg ua kev ua txhaum los sis tawm tsam tau li, thiab tias leej twg los xij uas ua txhaum ces yuav raug rau txim hnyav heev.

Kuv yog Tib Tug uas tshawb nrhiav qhov tob tshaj plaws puag hauv tib neeg lub siab xwm yeem. Tsis txhob saib sab nraum Kuv los xwb. Cov tib neeg dig muag! Nej tsis mloog cov lus uas Kuv tau hais meej tseeb tshaj lawm, thiab nej cia li tsis ntseeg Kuv—tus Vajtswv Tus Kheej muaj tiav log. Kuv yuav tsis zam kiag li rau ib tug neeg twg uas muaj cuab kav ntxias dag Kuv los sis zais ib yam dab tsi ntawm Kuv.

Koj puas nco qab Kuv cov lus hais txhua lo lus? “Kev tau pom Kuv ces zoo ib yam nkaus li tau pom txhua yam zais npog tob uas yuav muaj nyob mus ib txhiab ib txhis.” Koj puas tau ua tib zoo xav txog cov lus no? Kuv yog Vajtswv, thiab Kuv tej kev zais npog tob tau nthuav qhia rau nej pom lawm. Tsis yog nej tsis pom tej ntawd lod? Vim li cas nej thiaj li tsis mob siab rau Kuv? Thiab vim li cas koj thiaj li pe hawm tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd nyob hauv koj lub siab? Kuv—tus tseem Vajtswv tiag—puas tau ua tej yam tsis raug? Khaws qhov no rau hauv koj lub hlwb! Nco ntsoov nws! Kuv txhua lo lus thiab txoj kev nqis tes ua, Kuv txhua txoj kev ua thiab txhua qhov kev txav mus los, Kuv txoj kev luag nyav, Kuv txoj kev noj, Kuv txoj kev hnav khaub ncaws, Txhua yam ntawm Kuv mas raug ua tiav los ntawm Vajtswv Tus Kheej. Nej txiav txim Kuv tias: Puas yog tias nej tau pom Vajtswv ua ntej qhov Kuv los txog lawm? Yog tsis tau pom, ces vim li cas koj thiaj li vwm ntsuav muab Kuv piv rau koj tus Vajtswv tas li? Tej ntawd yog kiag ib yam raug tsim tawm los ntawm tib neeg tej kev xav phem ntag! Kuv tej kev nqis tes ua thiab coj tus cwj pwm tsis yoog raws li koj tej kev xav hauv nruab siab, puas yog? Kuv tsis pub ib tus neeg twg los muab lus xam pom txawm hais tias Kuv tej kev nqis tes ua thiab tus tej cwj pwm yuav raug los sis tsis raug lo xij. Kuv yog ib tug tseem Vajtswv, thiab nov yog qhov tseeb uas tsis raug hloov pauv tau! Txhob poob mus rau koj tus kheej tej kev ntxias dag. Kuv cov lus tau taw qhia qhov no tawm meej tseeb heev. Tsis muaj ib qho kev ua neeg nyob rau hauv Kuv li; txhua yam ntawm Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, qhia tshwm meej rau nej pom puv npo lawm, tsis muaj ib yam dab tsi raug zais!

Qhov Dhau Los: Tshooj 70

Ntxiv Mus: Tshooj 72

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No