Tshooj 72

Yog hais tias koj pom ib qho tsis zoo txaus los sis qaug zog nyob hauv koj tus kheej, koj yuav tsum vam khom Kuv kom muab tej ntawd tshem tawm ntawm koj mus kiag tam siv. Txhob laug sij hawm; tsis li ntawd ces, tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig yuav nyob deb ntawm koj heev, thiab koj yuav poob qab deb heev. Tes hauj lwm uas Kuv muab tso rau koj ntawd mas yuav raug ua tau tiav nkaus xwb yog los ntawm kev nquag txav los ze, thov Vajtswv, thiab muaj kev sib qhia rau hauv Kuv xub ntiag. Yog hais tias koj tsis ua tej no, ces tsis tau txais txiaj ntsig dab tsi, thiab txhua yam yuav raug ua tiav yam tsis muaj nqis. Kuv tes hauj lwm niaj hnub niam no tsis zoo li yav dhau los; lub neej ntawm cov neeg Kuv hlub nws txawv heev ntawm qhov uas nws tau muaj dhau los. Lawv txhua tus puav leej muaj kev nkag siab meej tseeb txog Kuv cov lus, nrog rau kev nkag siab tob rau hauv tej ntawd. Qhov no yog kis pom tseeb tshaj plaws, uas muaj peev xwm qhia pom qhov txuj ci phim hwj ntawm Kuv txoj hauj lwm. Kuv tes hauj lwm mus tau nrawm dua, thiab tes hauj lwm no yeej txawv dua yav dhau los lawm. Nws yog qhov nyuaj rau tib neeg los xav thiab tshaj qhov ntawd, tsis muaj hnub lawv yuav xav tau li. Tsis muaj ib yam dab tsi zais tob rau nej mus ntxiv lawm; tiam sis, txhua yam raug ua rau paub thiab tshwm meej lawm. Nws pom tshab, nws dim pa hlo, tshaj qhov no mas, nws kaj siab lug. Cov neeg uas Kuv hlub yeej yuav tsis raug txwv los ntawm ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, los sis ib yam dab tsi, thiab los ntawm ib qhov chaw los sis thaj chaw twg; lawv yuav nyob siab dua qhov kev tswj hwm los ntawm tag nrho ib puag ncig thiab tshwm hauv cev nqaij daim tawv los. Qhov no yog kev ua tiav ntawm Kuv tes hauj lwm loj tshaj. Tom qab ntawd yuav tsis ua dab tsi ntxiv lawm; twb ua tej ntawd tiav log lawm.

Kev ua tiav log ntawm txoj hauj lwm loj tshaj mas tau hais txog txhua tus tub hlob thiab txhua tus neeg uas Kuv hlub. Tom qab ntawd, koj yuav tsis raug tswj los ntawm ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg los sis ib yam dab tsi lawm. Koj yuav mus ntoj ncig kom thoob plaws ntau haiv neeg hauv lub qab ntuj khwb, tshuaj ntsuam xyuas mus thoob plaws lub ntuj thiab tso nej tej hneev taw tseg cia rau txhua qhov chaw. Txhob xav hais tias qhov no yog ib txoj kev deb; nws yog qee yam uas yuav rais los muaj tseeb, sai sai no, kiag ntawm koj lub qhov muag. Qhov Kuv ua yuav raug muab tso rau nej, thiab cov chaw uas Kuv tau tsuj yuav muaj nej cov hneev taw. Tshaj qhov ntawd, qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm peb—nej thiab Kuv—ua vajntxwv kav ua ke. Koj puas tau xav tias vim li cas tej kev nthuav tawm uas Kuv tau tso cai mas pom meej tseeb dua qub thiab pom meej ntau zuj zus tuaj, tsis muaj ib qho me me zais npog li lawm? Vim li cas Kuv thiaj li tau ua tim khawv zoo tshaj plaws thiab tau qhia tag nrho tej kev zais tob no thiab tag nrho cov lus no rau nej? Tsis muaj lwm lub laj thawj tshaj dua ntawm tes hauj lwm uas tau hais ua ntej dhau los ntawd. Txawm li cas los xij, qhov kev nce qib ntawm nej tes hauj lwm, tam sim no, mas qeeb heev. Nej tsis muaj peev xwm rhais ruam cuag Kuv cov kauj ruam, nej tsis muaj peev xwm koom tes kom tau zoo tshaj nrog Kuv li, thiab, tam sim no, nej tseem tsis muaj peev xwm ua tiav Kuv txoj kev xav. Kuv yuav tsum siv zog cob qhia nej kom ntau ntxiv thiab ceev nrooj ua kom tiav log Kuv kev ua rau ntawm nej, kom nej tiaj li tuaj yeem ua kom tau txaus Kuv siab sai li sai tau.

Tam sim no, pom tseeb tshaj plaws lawm tias twb tsim pawg tub hlob tiav log lawm. Txhua tus raug pom zoo los ntawm Kuv lawm, thiab Kuv haj tseem tau npaj tseg ua ntej thiab tau xaiv txij thaum tsim lub ntiaj teb los lawm. Txhua tus raug txhawb nqa los ntawm Kuv tus kheej txhais tes. Tsis muaj hnub uas tib neeg yuav xav txog qhov no tau. Nws tshaj ntawm koj txoj kev tswj. Txhob zoo siab; txhua yam yog Kuv txoj kev siab zoo thiab kev khuv leej. Los ntawm Kuv txoj kev xav los, twb ua txhua yam tiav tas lawm. Tsuas yog tias plooj nej qhov muag dhau lawm, thiab tam sim no nej haj tseem tsis muaj peev xwm pom meej tseeb txog qhov txuj ci phim hwj ntawm Kuv tej kev ua. Tsis muaj leej twg ntawm nej muaj txoj kev to taub meej tseeb los sis to taub tseeb txog Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, Kuv txoj kev txawj ntse, Kuv txhua yam kev nqis tes ua, los sis Kuv txhua txoj lus thiab kev ua. Vim lub laj thawj no, Kuv thiaj li hais lus meej tseeb heev. Rau Kuv cov tub, Kuv cov neeg hlub, Kuv txaus siab hlo them txhua cov nqi, ua hauj lwm hnyav, thiab muab Kuv Tus Kheej fij. Koj puas paub Kuv dhau los ntawm Kuv cov lus? Koj puas xav kom Kuv hais tej lus ntawd kom meej tseeb ntxiv? Txhob ua dog ua dig ntxiv lawm; ua kom pom txog txoj kev xav rau Kuv lub siab! Tam sim no tau qhia qhov kev zais tob loj tshaj zoo li no rau nej lawm, nej yuav hais li cas? Nej puas tseem muaj kev yws lawm? Yog hais tias nej tsis thev taus thiab tsis sib zog ua hauj lwm hnyav, ces nej puas tsim nyog rau tag nrho tej kev siv zog kawg nkaus uas Kuv tau ua?

Niaj hnub tam sim no tib neeg tsis muaj peev xwm tswj tau lawv tus kheej. Ntawm Kuv ces tsis tuaj yeem tshwm sim txoj kev hlub rau hauv cov neeg uas Kuv tsis nyiam txawm tias lawv xav tau kev hlub los xij. Txawm li cas los xij, cov neeg uas Kuv tau npaj tseg ua ntej thiab tau xaiv, lawv yuav tsis muaj peev xwm khiav dim, txawm tias lawv yuav xav khiav kom dim los xij; txawm lawv mus qhov twg los lawv tsis muaj peev xwm zam kom dhau Kuv txhais tes. Ntawd yog Kuv qhov muaj hwj chim tshaj thiab, haj tseem muaj ntxiv, Kuv txoj kev txiav txim. Txhua tus tib neeg yuav tsum ua lawv tej hauj lwm raws li Kuv txoj kev npaj thiab Kuv txoj kev xav. Txij hnub no mus, txhua tsav txhua yam yuav rov qab los rau ntawm Kuv txhais tes xwb xwb thiab tshaj qhov lawv tswj tau lawm. Txhua yam raug tswj thiab npaj los ntawm Kuv. Yog hais tias tib neeg muaj kev koom me me xwb, ces Kuv yuav tsis cia lawv mus yooj yim. Pib hnub no mus, Kuv yuav cia txhua tus neeg los pib paub Kuv—tib tug tseem Vajtswv nkaus xwb, tus uas tsim txhua yam, tus uas los nyob nrog tib neeg thiab lawv tau tsis kam lees yuav thiab tau thuam, thiab tus uas tswj thiab npaj txhua yam hauv tej ntawd du lug tag nrho; tus Vajntxwv uas yog tus kav lub teb chaws; tus Vajtswv Tus Kheej uas tswj lub ntuj; thiab, tshaj qhov ntawd, tus Vajtswv uas tswj txoj sia thiab kev tuag ntawm tib neeg thiab tus uas tuav tus yuam sij ntawm Dab Tuag Teb. Kuv yuav cia txhua tus tib neeg (cov laus thiab cov me nyuam yaus, txawm lawv yuav muaj ntsujplig los sis tsis muaj los xij, thiab txawm tias lawv yuav yog neeg ruam los sis neeg tsis taus, thiab lwm yam neeg los xij) paub Kuv. Kuv yuav tsis zam rau ib tug neeg twg los ntawm tes hauj lwm no los; nws yog tes hauj lwm hnyav tshaj plaws, ib tes hauj lwm uas Kuv tau npaj zoo thiab yog ib yam uas tab tom ua, tab tom pib ua tam sim no mus. Yuav tsum ua kom tia raws li qhov Kuv hais. Qhib koj lub qhov muag sab ntsujplig, tso koj tus kheej tej kev xav phem tseg, thiab lees paub tias Kuv yog tus tseem Vajtswv uas yog tus tswj tag nrho lub qab ntuj khwb! Kuv tsis zais rau leej twg li, thiab Kuv ua raws li Kuv txoj kev cai tswj fwm rau txhua tus.

Tso txhua yam ntawm koj tus kheej tseg. Tsis yog txhua yam uas koj tau txais los ntawm Kuv muaj nqis ntau dua, thiab tseem ceeb dua lod? Puas muaj qhov uas sib txawv ntawm tej ntawd thiab koj tej khoom vuab tsuab lod? Maj nroos thiab muab txhua yam uas tsis muaj txiaj ntsig pov tseg! Tam sim no tab tom txiav txim seb koj yuav tau txais koob hmoov los sis yuav tau txais hmoov phem. Lub sij hawm no tseem ceeb heev; nws yog lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws. Koj puas tuaj yeem pom qhov no tiag tiag?

Qhov Dhau Los: Tshooj 71

Ntxiv Mus: Tshooj 73

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No