Tshooj 73

Kuv cov lus raug ua tiav log kiag thaum Kuv tau hais tej lus ntawd tag; tej lus ntawd yeej tsis hloov, thiab yeej raug xwb xwb. Nco ntsoov qhov no nawb! Koj yuav tsum ua tib zoo xav txog txhua lo lus thiab koog lus uas hais tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj los. Ua tib zoo saib xyuas tshwj xeeb ntxiv, nyab tsam koj yuav ntsib kev piam sij thiab tsuas tau txais Kuv txoj kev txiav txim, Kuv txoj kev npau taws, thiab Kuv txoj kev hlawv kom ua hluav xwb. Tam sim no Kuv txoj hauj lwm tab tom mus tau nrawm heev, txawm hais tias nws hais luv luv xwb los xij; nws yog qhov ntxaws heev uas tsis tuaj yeem saib pom rau ntawm qhov muag tau, thiab tib neeg tsis tuaj yeem tuav tau ntawm txhais tes. Nws muaj kev ceev faj tshwj xeeb heev. Kuv ib txwm tsis hais tej lus qhuav qhawv; txhua yam Kuv hais mas muaj tseeb. Koj yuav tsum ntseeg tias Kuv txhua lo lus yog qhov tseeb thiab raug. Txhob tsis xyuam xim; qhov no yog ib lub sij hawm tseem ceeb heev! Txawm hais tias koj yuav tau txais tej koob hmoov los sis tau txais hmoov phem los xij yuav raug txiav txim rau lub sij hawm no kiag, thiab qhov sib txawv mas zoo npaum li saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv lub ntiaj teb ntag. Txawm koj yuav tau mus saum ntuj ceeb tsheej los sis mus hauv Dab Tuag Teb los txhua yam yog nyob ntawm Kuv txoj kev tswj. Cov uas tig hau ntej mus rau Dab Tuag Teb ces tab tom peem rau lawv peem ua zaum kawg, hos cov uas tab tom mus rau saum ntuj ceeb tsheej ces tab tom ntsib kev txom nyem ua zaum kawg thiab muab kev fij rau Kuv ua zaum kawg. Yav tom ntej, txhua yam lawv ua yuav yog kev lom zem xyiv fab thiab kev qhuas, tsis muaj txhua yam tsis muaj qab hau uas yuav ua teeb meem rau tib neeg tau (kev sib yuav, kev ua hauj lwm, kev tsis txawm peem nyiaj txiag, lub meej mom, thiab lwm yam). Txawm li cas los xij, rau cov uas mus rau Dab Tuag Teb, lawv txoj kev txom nyem yuav muaj mus ib txhis (qhov no hais txog lawv tus ntsujplig, tus ntsuj, thiab lub cev); lawv yeej yuav khiav tsis dim kev rau txim los ntawm Kuv txhais tes. Ob sab no mas tsis sib haum zoo li hluav taws thiab dej ntag. Lawv sib tod ua ke tsis tau hlo li: Cov neeg uas ntsib hmoov phem ces yuav ntsib kev hmoov phem mus, hos cov tau txais koob hmoov ces yuav ntsib kev lom zem xyiv fab hlo rau hauv lawv lub siab.

Kuv tau tswj tag nrho tej xwm txheej thiab txhua yam, tsis hais txog yam uas haj tseem tshaj qhov ntawd, nej—Kuv cov tub, cov Kuv hlub—tuaj Kuv tog. Nej yog yam pom tshab ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo; nej yog Kuv tej khoom muaj nqis. Txhua tus uas Kuv hlub yog cov Kuv txaus siab, vim lawv qhia tshwm meej rau Kuv; txhua tus uas Kuv ntxub, Kuv dhuav haj tseem tsis xav ntsia lawv li, vim lawv yog Ntxwgnyoog cov xeeb leej xeeb ntxwv thiab tuaj Ntxwgnyoog tog. Niaj hnub niam no, tib neeg txhua tus yuav tsum tau ntsuam xyuas lawv tus kheej: Yog hais tias koj tej kev xav yog lawm, thiab koj hlub Kuv tiag tiag, ces Kuv yeej yuav hlub koj xwb xwb. Koj yuav tsum hlub Kuv tiag, thiab tsis ntxias dag Kuv! Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas qhov tob tshaj plaws puag hauv tib neeg lub siab! Yog hais tias koj tej kev xav tsis raug, thiab koj ua ntsej muag dub nciab thiab tsis tso siab npuab Kuv, ces Kuv yeej yuav tsis nyiam koj kiag li xwb xwb; Kuv tsis xaiv koj thiab yeej tsis xaiv koj ua ntej li. Tsuas yog tos kom txog thaum koj mus rau dab tuag teb xwb! Tej zaum lwm tus tib neeg yuav tsis pom tej yam no, tab sis tsuas yog koj thiab Kuv, uas yog tus Vajtswv saib tob rau hauv tib neeg lub siab, thiaj li paub tej no xwb. Lawv yuav tsum raug nthuav tawm tag nrho thaum txog ib lub sij hawm los txog. Tus neeg uas ua siab dawb paug ces tsis tas txhawj, thiab tus neeg uas tsis ua siab dawb paug los tsis tas ntshai. Nov yog tag nrho txhua feem ntawm Kuv tej kev npaj tseg uas ntse.

Txoj hauj lwm nyob ntawm tes yog tes hauj lwm yuav tau ua sai sai thiab yog lub nras hnyav, thiab nej yuav tsum fij rau Kuv ua ib zaug kawg thiaj li yuav ua tiav tes hauj lwm kawg no tau. Tiag tiag mas Kuv tej kev cheem tsum tsis kom ua dab tsi ntau kiag li: Kuv tsuas xav kom nej muaj peev xwm sib koom tes tau zoo nrog Kuv, ua kom Kuv txaus siab hauv txhua yam, thiab ua raws li qhov kev coj qhia uas Kuv muab rau koj los hauv lub siab los. Txhob ua ntsej dig lag muag; muaj ib lub hom phiaj, thiab tua tau Kuv tej kev xav los ntawm txhua kis thiab hauv txhua yam. Qhov no vim tias Kuv tsis yog ib tug Vajtswv zais ntshis rau nej mus ntxiv lawm, thiab nej yuav tsum paub kom tseeb txog qhov no tshaj plaws thiaj li nkag siab Kuv tej kev xav. Hauv lub sij hawm luv luv, tsis yog nej tsuas ntsib nrog cov neeg txawv teb chaws uas nrhiav txoj kev tseeb xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj ntawd, ces nej yuav tsum muaj peev xwm qhia txoj kev ntseeg rau lawv. Ntawd yog Kuv txoj kev xav sai sai; nws yuav ua tsis ua yog hais tias nej tsis pom qhov no. Txawm li cas los xij, nej yuav tsum ntseeg Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Tsuav yog cov tib neeg ua yog xwb, Kuv thiaj li yuav cob qhia lawv kom ua tau cov tub rog zoo xwb xwb. Kuv tau npaj tseg txhua yam tsim nyog lawm. Nej yuav tsum txaus siab hlo ntsib kev txom nyem txhawm rau Kuv. Qhov no yog lub sij hawm tseem ceeb. Txhob hnov qab nws! Kuv yuav tsis tuav rawv nyob nrog tej yam uas nej tau ua yav dhau los. Nej yuav tsum thov Vajtswv thiab nquag coj mos muag rau ntawm Kuv xub ntiag; Kuv yuav muab txoj hmoov hlub kom txaus rau koj kom koj muaj kev lom zem xyiv fab thiab muaj txiaj ntsig rau koj. Txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov tsis yog tib yam. Yam uas nej tab tom xyiv fab rau tam sim no yog Kuv txoj hmoov hlub, thiab hauv Kuv lub zeeg muag, nws tsis tsim nyog yuav hais txog li, tej koob hmoov yog yam uas nej yuav zoo siab xyiv fab rau yav tom ntej tsis paub tag li. Lawv tau txais tej koob hmoov uas tsis tau tshwm sim rau tib neeg, thiab yog yam uas lawv tsis tuaj yeem xav tawm tau. Qhov no yog lub laj thawj uas Kuv hais kom nej tau txais koob hmoov, thiab suav txij thaum kev tsim tawm los, tib neeg yeej tsis tau xyiv fab rau tej koob hmoov no dua li.

Kuv twb nthuav tawm tag nrho Kuv rau nej lawm. Kuv tsuas vam thiab cia siab tias nej yuav tuaj yeem xav txog Kuv lub siab, mob siab fij nej tej kev xav rau Kuv rau hauv txhua yam nej ua, thiab xav txog Kuv rau txhua kis, thiab qhov Kuv ib txwm pom mas yog nej lub ntsej muag luag ntxhi. Txij no mus, cov uas tau txais lub meej mom ntawm cov tub hlob yog cov yuav kav ua vaj ntxwv nrog Kuv. Tsis muaj ib tug kwv tij twg yuav thab ze lawv tau, thiab Kuv yuav tsis qhuab qhia thiab qhuab ntuas lawv, vim qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus uas Kuv ua: Cov neeg nyob hauv pab pawg tub hlob no yog cov tib neeg uas tau raug lwm tus saib tsis taus thiab raug thab ze, thiab yog cov uas tau raug txhua yam kev tsim txom nyob hauv lub neej. (Kuv tau qhuab ntuas thiab tau rhuav tshem lawv ua ntej los lawm, thiab kuj raug ua tiav log ua ntej los lawm.) Cov tib neeg no twb txaus siab xyiv fab nrog Kuv ua ntej los lawm, rau tej koob hmoov uas lawv tsim nyog tau txais. Kuv mas ncaj ncees, thiab yeej tsis tau coj tsis ncaj rau ib tug twg dua li.

Qhov Dhau Los: Tshooj 72

Ntxiv Mus: Tshooj 74

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No