Tshooj 76

Kuv cov lus hais tawm yog tag nrho tej kev nthuav tawm ntawm Kuv lub siab nyiam. Leej twg tuaj yeem xav txog Kuv lub nra? Leej twg tuaj yeem nkag siab Kuv txoj kev xav? Nej puas tau xav txog txhua lo lus nug uas Kuv tau nug nej lawm? Xws li tej kev lam ua no! Koj muaj peev xwm cuam tshuam Kuv cov phiaj xwm tau li cas? Koj tes ncav tsis cuag! Yog tseem muaj kev ua hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem txuas ntxiv mus, Kuv yuav muab lawv cuam pov tseg tam sim ntawd kom tuag nyob rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws! Kuv tau pom meej txog ntau yam kev ua ntawm cov ntsujplig phem ntev los lawm. Thiab cov tib neeg uas raug siv los ntawm cov ntsujplig phem (cov neeg uas muaj tej kev xav yuam kev, cov neeg uas ntshaw kev ua plees ua yi ntawm lub cev nqaij daim tawv los sis kev nplua nuj, cov neeg uas txhawb nqa lawv tus kheej, cov neeg uas cuam tshuam pawg ntseeg, thiab lwm yam.) Kuv kuj tau pom txhua nrho. Tsis txhob xav tias txhua yam ua tiav thaum cov ntsujplig phem tau raug ntiab tawm lawm. Cia Kuv qhia rau koj! Txij no mus, Kuv yuav tsum muab cov neeg no pov tseg ib tug zuj zus, tsis muaj hnub siv lawv lawm! Uas yog hais tau tias, txhua tus neeg uas raug ua tsis ncaj los ntawm cov ntsujplig phem lawm yuav tsis raug siv los ntawm Kuv lawm, thiab yuav raug ncaws tawm! Tsis txhob xav tias Kuv tsis muaj kev xav dab tsi li! Paub qhov no! Kuv yog tus Vajtswv dawb huv, thiab Kuv yuav tsis nyob hauv ib lub tsev teev ntuj vuab tsuab li ntawd! Kuv tsuas yog siv cov neeg siab ncaj thiab ntse uas muab siab npuab Kuv tag nrho thiab txawj xav txog Kuv lub nra. Qhov no yog vim hais tias cov neeg xws li no tau raug npaj tseg ua ntej los ntawm Kuv lawm, thiab yeej tsis muaj ntsujplig phem ua hauj lwm nyob rau hauv lawv kiag li. Cia Kuv piav ib qho kom meej: Txij no mus, txhua tus uas tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yog muaj txoj hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem. Cia Kuv rov hais dua: Kuv tsis xav tau ib tug tib neeg uas muaj cov ntsujplig phem tseem ua hauj lwm rau. Lawv txhua tus yuav raug pov rau hauv Dab Teb nrog lawv cev nqaij daim tawv!

Kuv cov kev cheem tsum ntawm nej yav dhau los tau xoob me ntsis, thiab nej tau liam heev thaum los hais txog ntawm cev nqaij daim tawv. Txij hnub no mus, Kuv yuav tsis cia nej ua li no mus ntxiv lawm. Yog tias nej cov lus thiab kev ua tsis qhia txog Kuv rau hauv txhua txoj hau kev, los sis yog tias lawv txawm txawv me ntsis ntawm Kuv qhov zoo li, ces Kuv yuav tsis cia tso koj tawm yooj yim. Tsis yog li ntawd ces, nej yuav ib txwm luag thiab tso dag, luag nej lub taub hau, yam tsis muaj kev txwv. Thaum twg koj ua tej yam tsis raug, koj tsis xav tias Kuv tso koj tseg lawm no lod? Yog thaum koj paub li, vim li cas koj tseem ua liam? Puas yog koj tos rau Kuv qhov kev txiav txim? Txij hnub no mus, Kuv yuav rau txim tam sim rau ib tug neeg twg uas tsis ua raws li Kuv txoj kev xav txawm yog ib pliag xwb los xij. Yog tias koj zaum ua ke sib taug xaiv, ces Kuv yuav tso koj tseg. Tsis txhob hais lus yog tias koj tsis muab khoom rau sab ntsujplig. Kuv hais qhov no tsis yog los txwv nej, tab sis Kuv txhais tau tias txij li Kuv txoj hauj lwm tau nce los txog rau nws theem tam sim no lawm, Kuv yuav ua mus ntxiv raws li Kuv txoj kev npaj. Yog tias nej zaum ua ke sib tham txog tej yam ntawm sab ntsujplig hauv lub neej, ces Kuv yeej yuav nrog nraim nej xwb xwb li. Kuv yuav tsis saib nej yam tsis ncaj ncees. Yog tias koj rua koj lub qhov ncauj, Kuv yuav muab cov lus kom phim rau koj. Koj yuav tsum txaus siab rau Kuv lub siab tawm hauv Kuv cov lus los. Kuv tsis yog hais kom nej ua txuj kaw qhov ncauj, thiab tsis yog Kuv tsis hais kom nej koom nrog kev sib tham kom tsawg.

Vim li cas Kuv thiaj pheej hais tias tsis tshuav sij hawm ntau lawm, thiab hais tias Kuv hnub yuav tsum tsis txhob qeeb? Nej puas tau ua tib zoo xav txog qhov no? Koj puas to taub lub ntsiab ntawm Kuv cov lus tiag tiag? Ntawd yog, Kuv tau ib txwm ua hauj lwm los mus txij li thaum Kuv pib los hais lus lawm. Txhua leej thiab txhua tus ntawm nej tau yog lub hom phiaj ntawm Kuv txoj hauj lwm. Tsis yog ib tus neeg tshwj xeeb twg; thiab tsis tas li ntawd, tsis yog leej twg ntxiv. Nej tsuas yog txhawj txog tsam tsis txaus siab rau cov koob hmoov xwb, tab sis nej tsis xav txog nej lub neej. Nej mas ruam tiag tiag li! Nej txom nyem kawg nkaus li! Nej tsis xav txog Kuv lub nra hlo li!

Tag nrho Kuv tej kev mob siab thiab tus nqi uas Kuv tau them lawm yog rau nej li txiaj ntsig. Yog tias nej tsis xav txog Kuv lub nra li, ces nej tsis tau ua neej nyob raws li Kuv tej kev cia siab ntawm nej. Txhua haiv neeg tab tom tos nrhw nej los kav, thiab txhua haiv neeg tab tom tos nrhw nej los tswj kav lawv. Kuv tau cwb txhua yam rau nej ob txhais tes lawm. Tam sim no, cov uas muaj hwj chim tau pib nqis zuj zus thiab tau vau lawm, thiab lawv tau tsuas yog tos rau Kuv qhov kev txiav txim rau lawv lawm xwb. Pom meej lawm lod! Lub ntiaj teb tam sim no poob mus rau ib cag, thaum Kuv lub nceeg vaj tau raug tsim tiav lawm. Kuv cov tub tau tshwm sim thiab Kuv cov tub hlob tau yug los nrog Kuv ua vaj ntxwv, kav teb kav chaw rau txhua haiv neeg thiab cov neeg. Tsis txhob xav tias qhov no yog qhov tsis tseeb; nws yog qhov tseeb tiag. Tsis yog lod? Sai li sai kiag thaum nej thov thiab taij rau Kuv, Kuv yuav tsum ua tam sim ntawd thiab rau txim rau cov neeg uas tsim txom nej, saib xyuas cov neeg uas tab kaum nej, rhuav tshem cov uas nej ntxub, thiab cawm tej neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom uas ua dej num rau nej. Kuv tau hais qhov no ntau zaus lawm: Kuv yuav tsis coj txoj kev cawm dim los rau txhua tus uas ua dej num rau Khetos (ntawd yog, tus uas ua dej num rau Kuv tus Tub). Kev ua dej num rau Kuv tus Tub tsis tau txhais tias lawv yog neeg zoo; nws tsuas yog los ntawm Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab tej kev ua zoo kawg nkaus xwb. Tsis txhob tso ntau yam tseem ceeb rau tib neeg. Cov neeg zoo li no tsis muaj Vajntsujplig txoj hauj lwm thiab tsis to taub txog ntawm sab ntsujplig kiag li. Lawv yuav siv tsis tau tom qab Kuv ua tiav nrog lawv lawm. Nco ntsoov qhov no! Nov yog Kuv kev pom zoo rau nej. Tsis txhob nkag siab yam tsis muaj qauv, to taub lawm lod?

Muaj neeg tsawg dua qhov qub zuj zus lawm, tab sis cov tswv cuab yeej ib txwm tau raug tsim kho kom zoo dua qub. Nov yog Kuv txoj hauj lwm, Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab ntxiv ntawd yog Kuv txoj kev ntse thiab Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Nws yog qhov ua kom sib haum ntawm Kuv txoj kev ua neej thiab tag nrho Kuv lub hwj huaj. Nej puas pom qhov no meej? Nej puas muaj kev nkag siab tiag txog qhov no? Ib qho zuj zus Kuv yuav ua tiav, los ntawm Kuv lub hwj huaj, txhua yam uas Kuv tau hais ntawm Kuv kev ua neej. Vim li no Kuv thiaj hais ntxiv tias cov lus uas Kuv hais yuav tsum tshwm sim yam tsis muaj kev tsis muaj kev paub tsis meej; tab sis, txhua yam yuav meej thiab pom tseeb heev li. Txhua yam uas Kuv hais yuav raug ua tiav, thiab yeej yuav tsis lam tau lam ua li. Kuv tsis tau hais lus qhuav thiab Kuv tsis ua yuam kev. Leej twg los kav liam uas muaj cuab kav los ntsuas Kuv yuav tsum raug txiav txim, thiab nws yuav tsis muaj peev xwm khiav dim ntawm Kuv lub xib teg. Kiag thaum Kuv cov lus raug hais tawm mus lawm, leej twg muaj cuab kav los tawm tsam ma? Leej twg muaj cuab kav haub ntxias Kuv los sis zais dab tsi ntawm Kuv ma? Kuv twb tau hais qhov no ua ntej lawm tias: Kuv yog tus Vajtswv ntse. Kuv siv Kuv txoj kev ua neej los nthuav tawm txhua tus neeg thiab tus cwj pwm phem, qhia tshwm cov neeg uas muaj tej kev xav tsis yog, cov neeg uas ua ib yam nyob rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab ho ua lwm yam nyob tom qab ntawm lwm tus lub nraub qaum, cov uas tawm tsam Kuv, cov neeg uas tsis muab siab npuab Kuv, cov uas mob siab caum nyiaj txiag, cov uas tsis xav txog Kuv lub nra, cov uas koom nrog kev dag ntxias thiab kev coj tsis ncaj nrog lawv cov kwv tij thiab cov muam, cov uas hais lus nrog ncauj qab zib npliag qab ntsev kom ua rau tib neeg zoo siab, thiab cov uas tsis muaj peev xwm koom ua ke nrog lawv cov kwv tij thiab cov muam tau koom siab ua ke hauv lub siab thiab lub hlwb. Coob leej ntau tus neeg, vim los ntawm Kuv txoj kev ua neej, nyiag ntshis tawm tsam Kuv thiab koom hauv kev dag ntxias thiab txoj kev coj tsis ncaj, xav tias Kuv txoj kev ua neej tsis paub txog. Thiab ntau tus neeg tau mob siab tshwj xeeb rau Kuv txoj kev ua neej, muab tej yam zoo rau Kuv noj thiab haus, ua dej num rau Kuv zoo li cov tub qhe, thiab hais tej uas nyob rau hauv lawv lub siab rau Kuv, txhua yam thaum lawv coj ua sib txawv nyob rau tom Kuv nraub qaum. Cov neeg dig muag! Koj paub Kuv tsawg npaum li cas—tus Vajtswv uas saib mus tob rau puag hauv tib neeg lub siab. Txawm yog tam sim no kiag los koj tseem tsis tau paub Kuv; koj tseem xav tias Kuv tsis tau paub txog ntawm qhov uas koj tab tom ua. Xav rov qab: Muaj pes tsawg tus neeg tau rhuav tshem lawv tus kheej vim Kuv txoj kev ua neej? Cia li tsim dheev los! Tsis txhob dag ntxias Kuv ntxiv lawm. Koj yuav tsum tso tag nrho koj tus yam ntxwv thiab koj tus cwj pwm, koj txhua lo lus thiab cov khoom rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab lees yuav Kuv qhov kev tshuaj ntsuam qhov tseeb.

Qhov Dhau Los: Tshooj 75

Ntxiv Mus: Tshooj 77

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No