Tshooj 77

Kev paub tsis tseeb txog Kuv cov lus ntawd yog zoo tib yam li muaj tus cwj pwm tsis kam lees Kuv cov kev nqis tes ua ntag. Ntawd yog, Kuv cov lus tau tawm hauv Kuv tus Tub los, tab sis nej tseem saib cov lus ntawd tsis tseem ceeb. Nej mas ruam dhau lawm! Muaj ntau cov lus tau tawm hauv Kuv tus Tub los, tab sis nej tseem tsis ntseeg thiab tsis paub tseeb. Nej yog neeg dig muag! Nej tsis to taub lub hom phiaj uas nyob tom qab txhua yam uas Kuv tau ua lawm. Cov lus Kuv nthuav tawm los ntawm Kuv tus Tub tsis yog Kuv tus kheej cov lus lod? Muaj qee yam uas Kuv tsis kam tawm suab hais ncaj qha, yog li Kuv kom Kuv tus Tub hais. Vim li cas, nej thiaj li ruam ua luaj es pheej xav tias Kuv yuav tsum ua tus hais kiag no mas? Nej tsis to taub Kuv, thiab nej yeej ib txwm tsis ntseeg txog Kuv tej kev nqis tes thiab kev ua! Kuv tsis tau hais ua ntej lawm tias Kuv txhua qhov kev txav mus los thiab Kuv txhua qhov kev nqis tes ua thiab kev ua puav leej yog tag no no lod? Tib neeg yuav tsum tseg kiag tsis txhob tshawb xyuas tej ntawd kom meej ntxiv lawm. Thim koj txhais tes qias neeg tawm mus! Cia Kuv qhia koj ib yam dab tsi: Txhua tus tib neeg uas Kuv siv mas yeej raug npaj cia ua ntej Kuv tsim lub ntiaj teb lawm, thiab niaj hnub no los lawv kuj raug pom zoo los ntawm Kuv thiab. Nej mas rau siab ntso siv zog rau tej yam zoo li ntawd, tshawb xyuas tus neeg uas Kuv yog ntawd kom meej thiab kawm Kuv tej kev nqis tes ua. Nej txhua tus muaj txoj kev xav sib hloov pauv. Yog tias qhov no tshwm sim dua, ces nej yeej kawg raug Kuv xuas tes npuaj xwb xwb li. Qhov Kuv tab tom hais no ces yog li no: Tsis txhob tsis ntseeg Kuv, thiab tsis txhob txheeb xyuas los sis xav txog tej yam uas Kuv tau ua lawm. Nej yuav tsum haj yam tsis txhob mus cuam tshuam tej yam zoo li ntawd kiag li, vim qhov no muaj feem xyuam nrog Kuv cov kev cai tswj hwm. Qhov no tsis yog teeb meem me me!

Siv sij hawm los ua txhua ua yam uas Kuv tau qhia lawm. Cia Kuv rov hais dua, thiab kuj hais li yog ib qho kev ceeb toomtias: Cov neeg txawv teb chaws tab tom yuav ntws los rau hauv Suav Teb. Nov yog qhov tseeb kawg nkaus! Kuv paub tias tib neeg feem ntau tsis ntseeg txog qhov no, thiab tsis paub tseeb, yog li Kuv ceeb toom rau nej ib zaug tag ib zaug dua kom nej thiaj li yuav nrhiav kev loj hlob ntawm lub neej kom sai thiab muaj peev xwm ua tau zoo raws li Kuv txoj kev xav kom sai zog. Txij hnub no mus rau yav tom ntej, qhov xwm txheej thoob ntiaj teb yuav haj yam nthuav loj ntxiv, thiab ntau lub teb chaws yuav pib puas tsuaj nyob rau sab hauv. Nyob rau hauv Suav Teb, hnub zoo siab yuav los xaus. Qhov no txhais tau hais tias cov neeg ua hauj lwm yuav mus tawm tsam, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tawm ntawm lawv chav kawm mus, cov neeg ua lag luam yuav tsum tsis ua lag luam lawm, thiab txhua lub tuam txhab tsim khoom yuav kaw thiab tsis muaj peev xwm ua mus ntxiv lawm. Cov neeg ua hauj lwm ntawd yuav pib npaj nyiaj txiag thiaj li khiav dim tau (qhov no, ib yam nkaus thiab, yuav pab Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg), thiab cov thawj coj ntawm tsoom fwv txhua qeb yuav khwv heev los tsom ntsoov rau qee yam rau ntawm qhov kev siv nyiaj txiag ntawm lwm tus thaum lawv txhua tus npaj (qhov no yog pab rau kauj ruam tom ntej). Ua tib zoo saib! Qhov no yog ib yam uas muaj feem cuam tshuam nrog tag nrho lub qab ntuj khwb, tsis yog Suav Teb nkaus xwb, rau qhov Kuv tes hauj lwm yog taw mus rau tag nrho lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, nws kuj yog kev ua dej num tsim cov vajntxwv tawm ntawm pab pawg neeg uas yog cov tub hlob los thiab. Koj puas pom qhov no meej mas? Maj nrawm nroos mus nrhiav! Kuv yuav tsis saib nej yam tsis ncaj ncees li; Kuv yuav cia kom nej muaj kev xyiv fab rau nej lub siab txoj kev txaus siab.

Kuv tej kev nqis tes ua mas phim hwj kawg. Thaum muaj kev puas tsuaj loj nthuav dav nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab thaum txhua tus neeg ua phem thiab cov tswj kav tau txais kev rau txim—los yog kom paub meej kiag, thaum cov neeg ua phem, cov uas nyob sab nraum Kuv lub npe, raug kev txom nyem—Kuv yuav pib muab Kuv cov koob hmoov rau nej. Nov yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov lus, “Nej yeej yuav tsis raug kev mob nkeeg los sis kev piam sij ntawm cov kev puas tsuaj no kiag li,” uas Kuv tau hais tag los hais dua nyob rau yav dhau los lawm. Nej puas to taub qhov no? “Zaum no” Kuv hais txog lub sij hawm thaum cov lus tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj los. Vajntsujplig tes hauj lwm ua tautiav nrawm heev; Kuv yuav tsis qeeb los sis tsis nkim ib feeb los sis ib xaws nkoos hlo li. Tab sis, Kuv yuav ua raws li Kuv cov lus thaum lub sij hawm tau hais kiag cov lus ntawd tas lawm. Yog Kuv hais tias hnub no Kuv tab tom muab ib tug neeg twg tshem tawm, los sis tias Kuv ntxub ib tug neeg twg, ces sij hawm yuav tag rau tus neeg ntawd tam sim ntawd lawm. Muab hais ua lwm lo lus tias, Kuv tus Vajntsujplig yuav thim ntawm lawv los tam sim ntawd, thiab lawv yuav dhau mus ua tus neeg tuag uas mus kev, tsis muaj qab hau dab tsi li lawm. Cov neeg zoo li no tej zaum tseem ua pa, mus kev, thiab tham, thiab tej zaum tseem thov rau ntawm Kuv xub ntiag, tab sis lawv yeej yuav tsis paub tias Kuv tau ncaim lawv mus lawm. Lawv yuav yog cov neeg tsis muaj qab hau kiag li lawm. Qhov no yog qhov tseeb thiab muaj tiag tiag li!

Kuv cov lus sawv cev rau qhov kev yog tib neeg uas Kuv yog. Nco ntsoov qhov no! Tsis txhob tsis ntseeg; koj yuav tsum paub kom tseeb kiag. Qhov no yog ib qho xwm txheej ntawm lub neej txoj sia thiab kev tuag! Qhov no yog qhov tseem ceeb heev! Nyob rau lub sij hawm tam sim no kiag uas Kuv cov lus tau hais tawm, yam uas Kuv xav ua twb tau tshwm sim mus lawm. Tag nrho cov lus no yuav tsum raug hais los ntawm Kuv tus Tub. Nej leej twg tau ua tib zoo xav txog qhov xwm txheej no mas? Kuv tuaj yeem piav qhia lwm yam ntxiv tau li cas mas? Tso tseg txoj kev ntshai thiab txaj muag txhua lub sij hawm. Puas yog Kuv tsis muaj kev xav txog tib neeg cov kev xav kiag li mas? Kuv puas yuav niaj hnub ntiab cov neeg uas Kuv pom zoo tawm mas? Txhua yam Kuv ua yeej teeb muaj hauv paus. Kuv yuav tsis rhuav txoj kev cog lus uas Kuv Tus Kheej tau rhawv lawm, los sis Kuv yuav tsis tab kaum Kuv txoj kev npaj ib zaug li. Kuv tsis yog neeg ruam zoo li nej. Kuv tes hauj lwm yog ib qho zoo tshaj; nws yog ib yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau tiav. Kuv tau hais lawm tias Kuv ncaj ncees, thiab rau cov uas hlub Kuv, Kuv hlub lawv. Koj tsis ntseeg tias qhov no muaj tseeb no lod? Koj tseem pheej muaj qhov tsis paub tseeb! Yog tias koj muaj lub siab zoo paub meej txog txhua yam, ces vim li cas koj thiaj li tseem ntshai mas? Tag nrho ces yog vim tias koj tau khi koj tus kheej cia lawm. Kuv tus me tub! Kuv tau qhia koj ntau zaug lawm kom tsis txhob tu siab los sis los kua muag, thiab tias Kuv yuav tsis tso koj tseg. Puas yog koj tseem tsis ntseeg Kuv thiab? Kuv yuav tuav rawv koj cia thiab tsis tso koj mus; Kuv yuav puag koj rau hauv Kuv txoj kev hlub tas li. Kuv yuav saib xyuas koj, tiv thaiv koj, thiab muab cov kev qhia tshwm thiab kev thoob tsib to nrog txog txhua yam rau koj kom koj thiaj li pom tias Kuv yog koj Leej Txiv, thiab tias Kuv yog tus uas txhawb nqa koj. Kuv paub hais tias koj ib txwm xav paub seb koj yuav ua li cas thiaj li pab ua tau rau lub nra saum koj Leej Txiv lub xub pwg sib dua. Qhov no yog lub nra uas Kuv tau muab rau koj lawm. Tsis txhob sim hle lub nra no tawm! Muaj pes tsawg tus neeg niaj hnub no tuaj yeem muab siab npuab rau Kuv? Kuv vam tias koj tuaj yeem ua tau kom koj qhov kev cob qhia ntawd mus sai thiab loj hlob sai thiab ua tau zoo raws Kuv lub siab. Leej Txiv ua hauj lwm hnyav rau leej tub nruab hnub thiab hmo ntuj, yog li leej tub yuav tsum xav txog Leej Txiv txoj kev npaj cawm tib neeg, rau txhua feeb thiab txhua xaws nkoos. Nov yog qhov kev koom tes ncaj ncees nrog Kuv uas Kuv keev tau hais dhau los lawm.

Txhua yam yog Kuv txoj kev ua. Kuv yuav muab lub nra rau cov neeg uas Kuv siv nyob rau hnub no thiab muab lub tswv yim rau lawv kom txhua yam uas lawv ua mus raws li Kuv txoj kev xav, kom Kuv lub nceeg vaj thiaj li raug lees paub, thiab kom lub ntuj thiab lub ntiaj teb tshiab thiaj li yuav tshwm sim tuaj. Cov neeg uas Kuv tsis siv yog cov txawv tag nrho lawm; lawv tsis meej pem tas li, lawv noj tas ces pw xwb, thiab lawv pw tas ces sawv los noj xwb, yeej tsis muaj tswv yim dab tsi tias lub nra txhais tau li cas li. Cov neeg zoo li no tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab yuav tsum raug tshem tawm ntawm Kuv pawg ntseeg mus kom sai li sai tau. Tam sim no Kuv yuav tham txog qee qhov xwm txheej uas muaj feem xyuam nrog rau tej yog toog: Pawg ntseeg yog ib qho xwm txheej uas muaj ua ntej rau lub nceeg vaj; tib neeg tsuas yuav nkag tau mus rau hauv lub nceeg vaj thaum pawg ntseeg raug tsim tsa mus txog rau ib theem twg lawm xwb. Tsis muaj leej twg tuaj yeem nkag ncaj qha mus hauv lub nceeg vaj tau li (yog tias tsis tau cog lus los ntawm Kuv). Pawg ntseeg yog thawj theem, tab sis nws yog lub nceeg vaj uas yog lub hom phiaj ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Txhua yam yuav muaj tshwm los thaum tib neeg nkag mus rau hauv lub nceeg vaj lawm, thiab yuav tsis muaj ib yam dab tsi ntshai ntxiv lawm. Tam sim no, tsuas yog Kuv cov tub hlob thiab Kuv thiaj li tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj xwb thiab pib kav txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg. Ntawd yog, Kuv lub nceeg vaj tab tom pib txhim kho, thiab txhua tus neeg uas yuav ua vajntxwv los sis Kuv cov neeg ntawd twb raug tshaj tawm dav fo lawm. Cov xwm txheej yav tom ntej yuav raug muab qhia rau nej ib theem zuj zus thiab ua ntu zus; tsis txhob ntxhov siab los sis txhawj xeeb dhau heev. Koj puas nco tau txhua lo lus uas Kuv tau hais rau koj lawm? Yog tias koj tuaj Kuv tog tiag tiag, ces Kuv yuav hais kom tseeb tseeb rau koj. Hos cov neeg uas xyaum kev dag thiab kev coj tsis ncaj, Kuv yuav coj phem rov qab rau lawv, thiab ua rau lawv pom meej tias yog leej twg coj cwj pwm zoo li no yuav raug kev puas tsuaj!

Qhov Dhau Los: Tshooj 76

Ntxiv Mus: Tshooj 78

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 18

Tag nrho Vajtswv cov lus ces muaj ib qho ntawm Nws tus moj yam nyob rau hauv. Vajtswv tus moj yam mas yuav muab hais qhia tsis tau tag nrho...

Hais Txog phau Vajluskub (1)

Yuav txav ze rau phau Vajluskub tau li cas nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv? Qhov no yog ib nqe lus nug ntawm lub hauv paus ntsiab...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No