Tshooj 78

Kuv twb hais qhia ua ntej lawm tias Kuv yog Tus ua txoj haujlwm no, tsis yog ib tus neeg twg ua. Nrog Kuv, txhua yam yog so thiab zoo siab, tab sis nrog nej, txhua yam sib txawv heev; nej ntsib teeb meem nyuaj rau txhua yam nej ua. Txhua yam uas Kuv pom zoo, Kuv yuav tsum ua tiav; txhua tus uas Kuv pom zoo, Kuv yuav ua kom zoo tiav log. Tib neeg: Tsis txhob cuam tshuam nrog Kuv tes haujlwm! Nej tsuas yog yuav tsum tau ua thaum raws Kuv txoj kev coj, ua qhov Kuv nyiam, tsis lees txais txhua yam uas Kuv ntxub, tshem tawm nej tus kheej ntawm kev ua txhaum, thiab muab nej tus kheej mus tso rau Kuv txoj kev hlub puag. Kuv tsis yog lam khav theeb rau nej, thiab Kuv tsis yog neeg hais dhau qhov tseeb; qhov no yog qhov muaj tseeb. Yog Kuv hais tias Kuv yuav rhuav tshem lub ntiaj teb, ces lub sij hawm ntev li nej ib ntsais muag xwb, lub ntiaj teb yuav dhau mus ua tshauv tag. Feem ntau nej ntxhov siab dhau, thiab ntxiv rau nej tus kheej lub nra, ntshai hauv siab tias Kuv cov lus tsis muaj qab hau. Yog li, nej thiaj khiav ib ncig rau sim “nrhiav ib txoj kev tawm” rau Kuv. Niag dig muag! Niag ruam! Nej twb tsis paub txog nej tus kheej muaj nqis, tab sis nej sim ua tus kws sab laj rau Kuv. Koj puas yog tus tsim nyog ma? Saib kom tseeb tseeb hauv daim iav!

Cia Kuv qhia koj qee yam! Cov neeg txaj muag yuav tsum raug qhuab qhia vim lawv txoj kev txaj muag, hos cov muaj kev ntseeg siab yuav tau txais koob hmoov rau lawv txoj kev ntseeg. Hais kom meej tias, lub ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws tam sim no yog kev ntseeg. Ua ntej cov koob hmoov yuav los rau nej raug qhia tshwm, tam sim no—nej yuav tsum tau—los fij txhua yam them rau Kuv tso. Nov yog qhov tseeb uas hais txog qhov tias “tau txais koob hmoov” thiab “kev txom nyem ntawm kev kub ntxhov.” Kuv cov me tub! Puas yog Kuv cov lus tseem faus nyob rau hauv nej lub siab? “Rau cov neeg uas txaus siab them nqi rau Kuv tiag, Kuv yuav muab koob hmoov zoo rau koj ntau heev.” Hnub no, koj puas to taub lub ntsiab lus uas nyob sab hauv? Kuv tsis hais ib cov lus qhuav xwb; txij no mus tsis muaj dab tsi yuav zais npog cia. Ntawd yog, yam uas tau muab zais rau hauv Kuv cov lus tam sim no yuav qhia tawm rau nej, ib qho zuj zus, yam tsis muaj kev zais ib yam dab tsi. Tsis tas li ntawd, txhua lo lus yuav yog Kuv lub ntsiab lus tseeb, txawm yog kev qhia tshwm tus neeg, xwm txheej, thiab txhua yam zais ntawm Kuv xub ntiag los yeej yuav ua tau yooj yim thiab yuav tsis muaj qhov nyuaj rau Kuv. Txhua yam Kuv ua muaj txoj kev xav ntawm Kuv kev yog tib neeg nrog rau txoj kev xav ntawm Kuv txoj kev yog Vajtswv tuav log. Nej puas muaj kev nkag siab zoo tiag txog cov lus no? Vim li no Kuv thiaj qhia tas qhia dua tias koj yuav tsum tsis txhob maj rawm dhau heev. Kev qhia tshwm ib tus neeg los sis khoom tsis yog ib qho nyuaj rau Kuv, thiab yeej ib txwm muaj ib lub sij hawm rau nws. Qhov ntawd tsis yog li no lod? Coob leej ntau tus tau qhia tshwm lawv tus qauv tseeb rau ntawm Kuv xub ntiag. Txawm hais tias lawv yog ntsujplig-hma liab, dev, los sis hma ntsuab, lawv txhua tus yuav qhia tshwm lawv cov qauv tseeb nyob rau lub sij hawm tshwj xeeb uas Kuv txiav txim siab, vim txhua yam Kuv ua yog ib feem ntawm Kuv txoj kev npaj. Txog qhov no koj yuav tsum muaj kev nkag siab kom meej meej!

Koj puas tau nkag siab meej txog kab lus tias “Twb yuav txog sij hawm lawm” yog hais txog dab tsi? Yav dhau los, nej ib txwm xav tias nws hais txog Kuv hnub, tab sis nej txhua tus tau txhais Kuv cov lus raws li nej txoj kev xav. Cia Kuv qhia koj! Txij no mus, tus neeg twg txhais Kuv cov lus tsis ncaj yog ruam tshaj plaws! Cov lus Kuv hais, “Twb yuav txog sij hawm lawm,” hais txog nej cov hnub kev lom zem nrog cov koob hmoov; uas yog, hnub uas txhua tus ntsujplig phem yuav raug rhuav tshem thiab raug ncaws tawm hauv Kuv pawg ntseeg thiab tib neeg txhua txoj hauv kev ua txhua yam yuav raug tsis lees paub. Ntxiv mus, qhov kev qhia no hais txog lub sij hawm thaum txhua yam kev puas tsuaj loj los txog. Nco ntsoov qhov no! Txhua yam yog kev puas tsuaj loj; tsis txhob txhais qhov no yuam kev ntxiv lawm. Kuv cov kev puas tsuaj loj yuav los ntawm Kuv ob txhais tes rau thoob plaws lub ntiaj teb. Cov uas tau txais Kuv lub npe yuav tau txais koob hmoov, thiab yuav tsis tas yuav nyiaj dhau tej kev txom nyem no. Koj puas tseem nco txog qhov ntawd? Koj puas nkag siab qhov Kuv tab tom hais no? Lub sij hawm uas Kuv hais meej yog lub sij hawm uas Kuv pib ua haujlwm (thaum kev puas tsuaj loj los tau tshwm sim lub sij hawm ntawv). Nej tsis to taub Kuv tej kev xav tiag. Nej puas paub vim li cas Kuv thiaj li nqua hu nej yam ua nruj ua tsiv, tsis ua siab ntev hlo li? Kiag thaum teeb meem thoob ntiaj nruj, thiab thaum cov neeg muaj hwj chim hauv Suav Teb tau npaj txhua yam, qhov no yog tib lub sij hawm uas lub sij hawm foob pob yuav tawg. Cov neeg ntawm xya haiv neeg uas nrhiav txoj kev tseeb yuav khiav mus rau Suav Teb zoo li dej ntws tawm ntawm lub qhov rooj dej, yam tsis xav txog tus nqi npaum li cas. Ib txhia raug Kuv xaiv, thiab ib txhia los pab cuam Kuv, tab sis tsis muaj leej twg tau ua tub hlob li. Qhov nov yog Kuv ua! Qhov no twb tau ua tiav thaum Kuv tsim lub ntiaj teb. Muab koj tej kev xav li tib neeg pov tseg. Tsis txhob xav tias Kuv hais lus tsis muaj tseeb! Qhov Kuv xav txog yog qhov uas Kuv twb tau ua tiav lawm, thiab Kuv txoj kev npaj yog qee yam uas Kuv twb tau ua tiav lawm, ib yam nkaus. Koj puas paub meej txog qhov no?

Tag nrho ib puas tsav yam yog nyob rau hauv Kuv tej kev xav thiab nrog Kuv txoj kev npaj. Kuv tus me tub! Kuv xaiv koj rau koj lub hom phiaj thiab, ntxiv mus, vim Kuv hlub koj. Leej twg muaj cuab kav tsis mloog lus hauv txoj kev xav, los sis tsim kev khib, tus ntawd yuav tsum tuag vim yog Kuv txoj kev foom thiab kev hlawv. Qhov no cuam tshuam nrog kev cai tswj hwm ntawm Kuv lub teb chaws, vim hais tias lub teb chaws twb tau tsim hnub no lawm. Txawm li cas los xij, Kuv tus tub, koj yuav tsum tau ceev faj thiab yuav tsum tsis txhob saib xyuas qhov no ua ib qho peev nyiaj. Koj yuav tsum xav txog koj Leej Txiv lub siab thiab, los ntawm qhov no, txaus siab rau koj Leej Txiv txoj kev mob siab ua haujlwm. Txij ntawm no mus, Kuv tus tub yuav tsum to taub tias hom neeg Kuv hlub tshaj yog hom twg, hom neeg twg Kuv hlub zeeg ob, hom neeg twg Kuv ntxub tshaj plaws, thiab hom neeg twg Kuv tsis nyiam kiag li. Tsis txhob khaws kev kub ntxhov rau koj tus kheej. Yam dab tsi los xij peem uas koj muaj tau raug npaj ua ntej los ntawm Kuv, thiab yog ib qho kev qhia tshwm ib tug txoj kev xav ntawm Kuv tus moj yam Vajtswv. Tseg koj txoj kev tsis meej pem! Kuv tsis muaj kev ntxub ntxaug koj. Kuv yuav tsum hais qhov no li cas? Koj tseem tsis to taub thiab lod? Puas yog koj tseem raug txwv los ntawm koj tej kev ntshai? Leej twg muaj siab npuab, leej twg mob siab rau, leej twg siab ncaj ncees, leej twg dag—Kuv paub txhua tus, ib yam li Kuv tau hais dhau los, Kuv paub txog cov xwm txheej ntawm cov ntseeg zoo li Kuv sab qaum tes.

Hauv Kuv lub qhov muag, txhua yam tau ua tiav thiab qhia tshwm los ntev lawm. (Kuv yog tus Vajtswv uas txheeb xyuas puag hauv tib neeg lub siab; Kuv lub hom phiaj tsuas yog qhia nej txog yam ntawm Kuv kev ua tib neeg ib txwm muaj.) Txawm li cas los xij, nyob ntawm nej li kev xav, txhua yam tseem raug zais thiab tsis tau ua ib yam dab tsi tiav. Qhov no tseeb tiag yog vim nej tsis paub txog Kuv. Txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes, txhua tus puav leej nyob hauv qab ntawm Kuv txhais ko taw, thiab Kuv ob lub qhov muag txheeb xyuas txhua yam; leej twg thiaj li tuaj yeem khiav Kuv qhov kev txiav txim ma? Txhua tus neeg uas vuab tsuab, cov uas muaj khoom zais, cov uas txiav txim tom qab Kuv nraub qaum, cov neeg uas tawm tsam nyob rau hauv lawv nruab siab, thiab lwm yam—cov neeg no uas Kuv suav hais tias tsis muaj nuj nqis rau Kuv lub qhov muag yuav tsum txhos caug ntawm Kuv xub ntiag thiab txo lawv tus kheej lub nra tseg. Tej zaum, tom qab hnov qhov no, qee tus yuav mob siab me ntsis, hos qee tus yuav tsis saib qhov no muaj tseem ceeb dab tsi. Kuv ceeb toom rau nej! Thov kom cov neeg ntse maj mam hloov siab lees txim! Yog tias nej ruam, ces nej kav tsij tos! Thaum lub sij hawm los txog, saib seb leej twg yuav yog tus raug kev txom nyem los ntawm kev puas tsuaj!

Ntuj ceeb tsheej tseem yog lub ntuj ceeb tsheej qub thiab lub ntiaj teb tseem yog lub ntiaj teb qub, tab sis raws li Kuv pom, ob yam no puas leej hloov tag lawm, thiab tsis yog lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb qub uas lawv ib txwm yog lawm. Ntuj ceeb tsheej yog hais txog dab tsi? Koj puas paub ma? Thiab lub ntuj ceeb tsheej niaj hnub no hais txog dab tsi? Lub ntuj ceeb tsheej yav tag los hais txog dab tsi? Cia Kuv qhia qhov no rau nej: Lub ntuj ceeb tsheej yav dhau los hais txog tus Vajtswv nej ntseeg tab sis tsis muaj leej twg pom dua, thiab Nws yog tus Vajtswv uas tib neeg ntseeg nrog lub siab dawb paug (vim tias lawv tsis pom Nws). Muab ua lwm yam hais ces, lub ntuj ceeb tsheej niaj hnub no yog hais txog Kuv qhov kev ua neej thiab Kuv lub hwj haum qaum ntuj tag nrho huv si; uas yog, nws hais txog qhov kev coj ua ntawm Vajtswv Tus Kheej. Ob qho puas leej yog tib tug Vajtswv, yog li vim li cas Kuv thiaj hais tias Kuv yog lub ntuj ceeb tsheej tshiab? Qhov no yog qhia raws tib neeg tej tswv yim. Lub ntiaj teb niaj hnub no yog hais txog qhov chaw uas nej nyob. Lub ntiaj teb yav dhau los tsis muaj ib qho chaw dawb huv, qhov chaw uas nej mus xyuas niaj hnub no tau muab tsa ua qhov chaw dawb huv. Vim li no Kuv thiaj hais tias lub ntiaj teb no yog lub tshiab. “Tshiab” nov txhais tau tias “dawb huv.” Lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb tshiab tau raug pom tseeb tam sim no. Nej nkag siab nws lawm los tsis tau? Kuv yuav muab txhua yam kev tsis to taub nthuav tawm rau nej, ib nplooj ntawv zuj zus. Tsis txhob maj, thiab yuav muab tej kev paub tsis meej tseem ceeb tshaj ntawd nthuav tawm rau nej paub!

Qhov Dhau Los: Tshooj 77

Ntxiv Mus: Tshooj 79

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No