Tshooj 79

Dig muag! Tsis paub! Ib pawg khoom pov tseg uas tsis muaj nqi! Koj cais Kuv txoj kev ua neej tawm ntawm Kuv lub hwj huaj uas muaj txhua yam tiav hlo! Nej tsis pom tias qhov no yog kev ua txhaum rau Kuv lod? Ntxiv mus, nws yog qee yam uas nyuaj zam txim! Tus Vajtswv uas muab qab hau tau los rau ntawm nej hnub no lawm, tab sis nej tsuas yog paub ib sab ntawm Kuv xwb—Kuv txoj kev ua neej—thiab tsis tau pom txhua sab ntawm Kuv uas muaj hwj chim qaum ntuj kiag li. Puas yog koj xav tias Kuv tsis paub tias leej twg sim dag Kuv nyob rau tom Kuv qub qab no lod? Kuv tsis thuam koj; Kuv tsuas saib kom pom tias qib twg koj tuaj yeem ncav cuag xwb, thiab saib seb koj yuav kawg rau qhov kawg li cas. Kuv cov lus tau hais ntau pua txhiab lo lawm, tab sis nej tau ua tiav ntau yam kev phem loj heev. Vim li cas nej pheej dag Kuv zaum tag zaum dua? Ceev faj txog ntawm kev poob koj lub neej! Yog tias koj ua rau Kuv npau taws mus rau ib qib twg, ces Kuv yuav tsis muaj kev hlub tshua rau koj li, thiab koj yuav raug ncaws tawm. Kuv yuav tsis suav tias koj tus kheej zoo li cas dhau los lawm, txawm hais tias koj tau ua siab npuab los yog rau siab, koj tau ncig ntau npaum cas, los sis seb koj tau fij ntau npaum li cas rau Kuv; Kuv yuav tsis saib tej no ib qho hlo li. Koj tsuas yog ua kom Kuv npau taws tam sim no xwb, thiab Kuv yuav muab koj pov tseg rau hauv lub qhov ntuj. Leej twg tseem yuav muaj cuab kav los dag Kuv thiab ma? Nco ntsoov qhov no! Txij no mus, thaum twg los xij Kuv npau taws, tsis hais tus twg nrog tus twg, Kuv yuav ntxuav koj tawm tam sim ntawd kom thiaj li tsis muaj teeb meem ntxiv rau yav tom ntej lawm thiab kom Kuv tsis txhob pom koj ntxiv lawm. Yog tias koj tawm tsam Kuv, Kuv yuav rau txim rau koj tam sim ntawd. Nej puas khaws qhov no cia rau hauv nruab siab ma? Cov neeg ntse ntawm nej yuav tsum hloov siab lees txim tam sim ntawd.

Hnub no—txhais tau tias, tam sim no—Kuv npau taws. Nej yuav tsum muab siab npuab Kuv thiab muab tag nrho koj lub neej rau Kuv. Koj yuav tsum tsis txhob ua qeeb ib zaug ntxiv lawm. Yog koj tsis quav ntsej Kuv tej lus, Kuv yuav xyab Kuv txhais tes thiab ntaus koj. Ua li no, Kuv yuav qhia Kuv Tus Kheej kom txhua tus paub; nyob rau hnub no, Kuv npau taws thiab muaj hwj chim tshaj rau txhua tus neeg (uas yog qhov tseem hnyav dua Kuv txoj kev txiav txim lawm thiab). Kuv tau hais ntau lo lus lawm, tab sis nej tsis tau ua raws hlo li; nej yeej ruam heev li tiag tiag lod? Kuv tsis xav tias nej ruam. Tus no yog tus dab qub nyob sab hauv nej, txog qhov kev phem no. Nej puas pom qhov no meej? Ua maj nrawm kom muaj kev hloov pauv loj! Hnub no, Vajntsujplig tes hauj lwm tau nce mus rau theem no lawm; nej tsis tau pom lod? Kuv lub npe yuav nrov ncha moo lug ib lub tsev mus rau ib lub tsev, rau txhua haiv neeg thiab rau txhua txoj xub kev, thiab yuav raug qw tawm ntawm lub qhov ncauj ntawm cov laus thiab me nyuam yaus tib yam nkaus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb ntiaj teb; qhov no yog ib qho tseeb tiag. Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas tsis xws li leej twg thiab, ib qho ntxiv, Kuv yog tus thiab yog tib tug neeg ntawm Vajtswv xwb. Ntau dua ntawd, Kuv, tag nrho lub cev nqaij daim tawv, yog qhov kev tshwm sim txhua yam puv npo ntawm Vajtswv. Leej twg los kav liam uas tsis hwm Kuv, leej twg los kav liam uas muaj kev tawm tsam nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag, thiab leej twg los kav liam uas nyiam hais lus tawm tsam Kuv ces yuav tuag los ntawm Kuv txoj kev foom phem rau thiab txoj kev npau taws (yuav muaj kev foom phem vim Kuv txoj kev npau taws). Tsis tas li ntawd, leej twg los kav liam uas tsis muab siab npuab rau Kuv los sis saib tsis taus Kuv, thiab leej twg los kav liam uas muaj cuab kav sim dag Kuv, yuav tsum tuag los ntawm Kuv txoj kev ntxub. Kuv txoj kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim yuav ntxeem nyob mus ib txhiab thiab ib txhis. Thaum xub thawj, Kuv tau hlub thiab muaj lub siab hlub tshua, tab sis qhov no tsis yog tus moj yam ntawm Kuv lub hwj huaj uas muaj txhua yam tiav hlo; kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim tsuas yog muaj kev txiav txim tus moj yam ntawm Kuv, Vajtswv Tus Kheej uas muaj txhua yam tiav hlo. Thaum Tiam Hmoov Hlub, Kuv muaj kev hlub thiab kev hlub tshua. Vim yog txoj hauj lwm Kuv yuav tsum ua kom tiav, Kuv muaj kev hlub siab zoo thiab kev hlub tshua; tom qab ntawd, txawm li cas los xij, tsis muaj kev xav tau ntxiv rau tej yam ntawd lawm (thiab ib txwm tsis tau muaj dua ib zaug li). Nws yog kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim, thiab qhov no yog tag nrho tus moj yam ntawm Kuv txoj kev ua neej ua ke nrog Kuv lub hwj huam uas muaj txhua yam tiav hlo.

Cov neeg uas tsis paub Kuv yuav piam sij mus nyob rau hauv lub qhov ntuj, hos cov neeg uas paub txog Kuv yuav nyob mus ib txhis, uas yuav tau kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv nyob hauv Kuv txoj kev hlub. Lub caij Kuv hais ib lo lus, tag nrho lub qab ntuj khwb thiab qhov kawg ntawm lub ntiaj teb yuav deeg daws. Leej twg tuaj yeem hnov Kuv cov lus thiab tsis ntshai tshee hnyo ma? Leej twg tuaj yeem tiv tau kev nyab xeeb nrog kev hwm Kuv? Thiab tus uas tsis muaj peev xwm paub txog Kuv txoj kev ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj los ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm! Thiab leej twg tsis pom Kuv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab txoj kev ntse nyob rau hauv Kuv tej kev ua hauj lwm! Leej twg los kav liam uas tsis xyuam xim yeej yuav tuag xwb xwb li. Qhov no yog vim cov uas tsis muaj kev xyuam xim yog cov uas tawm tsam Kuv thiab cov uas tsis paub Kuv; lawv yog tus thawj tub txib saum ntuj, thiab yog tus uas ntxim ntxub tshaj plaws. Tshuaj xyuas nej tus kheej: Leej twg uas ntxim ntxub, qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, muab hlob, thiab khav theeb yeej yog daim phiaj ntawm Kuv txoj kev ntxub, thiab yuav tsum piam sij!

Tam sim no Kuv tshaj tawm cov kev cai tswj fwm ntawm Kuv lub teb chaws: Txhua yam yog nyob hauv Kuv txoj kev txiav txim, txhua yam nyob hauv Kuv txoj kev ncaj ncees, txhua yam nyob hauv Kuv qhov muaj hwj chim tshaj, thiab Kuv ua Kuv txoj kev ncaj ncees mus rau txhua tus. Cov neeg uas hais tias lawv ntseeg Kuv tab sis, nyob tob puag hauv nruab siab, tawm tsam Kuv, los sis cov neeg uas lawv lub siab tau tso Kuv tseg lawm, yuav raug ncaws tawm mus—tab sis txhua yam no yog nyob hauv Kuv tus kheej lub sij hawm zoo. Cov neeg uas hais lus thuam txog Kuv, tab sis hauv ib txoj hau kev uas lwm tus tsis paub, yuav tuag tam sim ntawd (lawv yuav piam sij ntawm sab ntsujplig, lub cev, thiab tus ntsuj hlau). Cov neeg uas tsim txom los sis tsis ua phooj ywg rau Kuv cov hlub yuav raug txiav txim tam sim ntawd los ntawm Kuv txoj kev npau taws. Qhov no txhais tau tias cov neeg uas khib xeeb cov uas Kuv hlub, thiab tus uas xav tias Kuv tsis ncaj ncees, yuav raug muab cob rau cov uas Kuv hlub txiav txim. Txhua tus uas muaj kev coj zoo, yooj yim, thiab ncaj ncees (suav nrog cov uas tsis muaj kev txawj ntse), thiab tus uas saib Kuv nrog tib-txoj kev xav lub siab dawb paug xwb, txhua tus yuav nyob hauv Kuv lub teb chaws. Cov uas tsis tau txais kev cob qhia—txhais tias, cov neeg uas siab dawb uas tsis muaj kev txawj ntse thiab kev to taub tob—yuav muaj hwj chim nyob hauv Kuv lub teb chaws. Txawm li cas los xij, lawv kuj tau raug saib xyuas thiab rhuav tshem. Tias lawv tsis tau dhau kev cob qhia tsis raug saib tias yog yam dog dig kiag li. Tiam sis, nws yog los ntawm tej yam no uas Kuv yuav qhia sawv daws txog Kuv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab Kuv txoj kev txawj ntse. Kuv yuav ncaws tawm txhua tus uas tseem ua xyem xyav rau Kuv; Kuv tsis xav tau ib tug ntawm lawv (Kuv ntxub cov neeg uas tseem ua xyem xyav rau Kuv ntawm lub sij hawm zoo li no). Los ntawm txoj hau kev cov hauj lwm uas Kuv ua thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, Kuv yuav qhia rau cov neeg siab dawb qhov kev xav tsis thoob ntawm Kuv kev ua, ua rau lawv muaj kev txawj ntse, kev to taub tob, thiab kev loj hlob thoob tsib. Kuv kuj tseem yuav ua kom cov neeg dag raug rhuav tshem kiag tam sim ntawd los ntawm Kuv txoj kev ua uas xav tsis thoob. Tag nrho cov tub hlob uas tau xub lees txais Kuv lub npe lawm (txhais tias cov neeg dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam, siab dawb) yuav yog thawj cov uas nkag los rau lub teb chaws thiab kav txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg nrog Kuv, kav tam li cov vaj ntxwv nyob hauv lub teb chaws thiab txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg (qhov no hais txog tag nrho cov tub hlob hauv lub teb chaws, thiab tsis muaj lwm tus lawm). Cov neeg ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg uas tau raug txiav txim, thiab cov uas tau hloov siab lees txim, yuav nkag mus rau Kuv lub teb chaws los ua Kuv cov neeg, hos cov neeg tawv ncauj thiab tsis hloov siab lees txim yuav raug pov rau hauv lub qhov ntuj (kom piam sij mus ib txhis). Qhov kev txiav txim nyob rau hauv lub teb chaws yuav yog qhov kawg, thiab nws yuav yog Kuv qhov kev yaug thoob plaws lub ntiaj teb kom dawb huv. Thaum ntawd yuav tsis muaj kev tsis ncaj ncees, kev tu siab, kua muag, los sis kev quaj ntsuag, thiab, ntxiv mus, yuav tsis muaj dua lub ntiaj teb no mus ntxiv lawm. Txhua yam yuav yog kev qhia txog ntawm Khetos, thiab txhua yam yuav yog Khetos lub teb chaws. Lub yeeb koob zoo li ntawd! Lub yeeb koob zoo li ntawd!

Qhov Dhau Los: Tshooj 78

Ntxiv Mus: Tshooj 80

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No