Tshooj 80

Hauv tag nrho txhua yam, kev sib txuas lus tiag nrog Kuv mas tseem ceeb rau tus uas muaj kev paub thiab paub qhov tseeb; tsuas yog dhau los ntawm qhov no xwb tus ntsujplig thiaj li yuav nyob thaj yeeb. Tsis li ntawd ces, tus ntsujplig yuav tsis muaj kev thaj yeeb li. Tam sim no, qhov ua rau nej tsis kaj siab tshaj plaws ces yog kev cais Kuv qhov kev ua neeg nyob los ntawm Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj; tshaj qhov ntawd, feem coob ntawm nej hais txog Kuv qhov kev ua neeg nyob, npaum nkaus li nej yeej tsis paub dua tias Kuv kuj muaj lub hwj huaj saum qaum ntuj tiag log thiab. Qhov no thuam Kuv! Nej puas paub li ntawd? Nej tus mob hnyav heev lawm yog hais tias nej tsis maj nroos los kho kom zoo rov los, ces nej yuav raug tua los ntawm Kuv txhais tes. Ntawm Kuv xub ntiag nej coj ib yam (coj li ib tug neeg hwm; txo hwj chim thiab ua siab ntev), tiam sis dhau ntawm Kuv mus lawm nej coj txawv tag nrho huv si (hais lus zoo tab sis siab phem, ua raws yus siab nyiam thiab tsis muaj kev cheem, ua yam dab tsi los xij uas koj xav ua, tsim cov pab pawg, teeb tsa cov teb chaws ywj pheej, xav ntxeev siab rau Kuv). Nej mas dig muag lawm lau! Rua koj lub qhov muag uas raug ntxias dag los ntawm Ntxwgnyoog! Saib seb Kuv yog leej twg tiag! Koj tsis txaj muag kiag li lau! Koj tsis paub tias Kuv tej kev nqis tes ua mas phim hwj tshaj! Koj tsis paub Kuv lub hwj chim uas loj kawg nkaus! Leej twg thiaj li tuaj yeem hais tau tias ua dej num rau Khetos tiam sis tseem ho tsis raug cawm no? Koj tsis paub tias koj tab tom ua lub luag hauj lwm dab tsi! Koj keev los rau ntawm Kuv xub ntiag hauv qhov kev ua cuav, khav koj qhov kev ntxim nyiam—koj siab phem! Kuv yuav ncaws koj tawm hauv Kuv lub tsev mus; Kuv tsis siv hom neeg no, vim hais tias Kuv yeej tsis tau npaj tseg thiab yeej tsis xaiv lawv li.

Kuv ua qhov Kuv hais. Yuav tsum txhob ntshai cov neeg uas ua phem; Kuv tsis ua qhov tsis yog rau ib tug twg. Kuv ib txwm ua raws li Kuv txoj kev npaj thiab ua txhua yam raws li Kuv txoj kev ncaj ncees. Vim hais tias cov uas ua phem yog Ntxwgnyoog cov xeeb leej xeeb ntxwv txij thaum qhov kev tsim tawm los lawm, Kuv tsis tau xaiv lawv; qhov no yog lub ntsiab lus ntawm qhov hais tias, “txawm tias tej roob thiab tej dej ntws yuav txav thiab hloov pauv los xij, yus tus yeeb yam yuav tsis hloov pauv.” Ntawm tej xwm txheej uas tib neeg tsis tuaj yeem nkag siab tau, txhua yam raug qhia meej tseeb lawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi raug zais rau Kuv. Tej zaum koj tuaj yeem zais qee yam los ntawm ib txhia tib neeg cov qhov muag, thiab haj tseem kov yeej ua rau ob peb tus neeg ntseeg thiab, tab sis nrog Kuv mas nws tsis yooj yim li. Thaum kawg, koj yuav tsis tuaj yeem khiav dim Kuv txoj kev txiav txim. Kev ntsia pom ntawm tib neeg muaj qhov txwv, thiab txawm tias cov uas tuaj yeem nkag siab me me txog qhov xwm txheej tam sim no xwb los yeej suav tias muaj qee qhov txuj ci lawm. Rau ntawm Kuv, txhua yam ua mus tau yooj yim thiab tsis muaj ib qho me me tav Kuv kev li, vim txhua yam nyob hauv Kuv qab tswj thiab kev npaj. Leej twg muaj cuab kav tsis zwm rau Kuv txoj kev tswj! Leej twg muaj cuab kav los tab kaum Kuv txoj kev cawm tib neeg! Leej twg muaj cuab kav ntxeev siab los sis tsis hawm rau Kuv! Leej twg muaj cuab kav qhia Kuv qee yam uas tsis muaj tseeb, thiab dua ntawd tseem qhia tej lus dag rau Kuv! Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv yuav khiav dim Kuv txhais tes chim siab. Txawm hais tias tam sim no koj tau lees swb lawm, thiab txaus siab hlo los txais qhuab ntuas thiab poob mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, Kuv tseem yuav tsis tseg koj yooj yim. Kuv yuav tsum rub koj tawm los ntawm lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws los kom koj thiaj li rov raug Kuv qhov kev rau txim npau taws (qhov tsis nyiam kiag li) dua ib zaug ntxiv. Puas muaj ib qhov chaw twg rau koj khiav kom dim ma? Qhov Kuv ntxub tshaj plaws yog thaum tib neeg cais Kuv qhov kev ua neeg nyob los tawm ntawm tag nrho Kuv lub hwj huaj qaum ntuj.

Cov uas coj ncaj nees rau Kuv ces tau txais koob hmoov; ntawd yog, cov neeg uas txheeb xyuas Kuv tias yog Vajtswv Tus Kheej tiag tus uas tshuaj xyuas tib neeg lub siab ces thiaj li tau txais koob hmoov. Kuv yeej yuav muab tej koob hmoov ob peb npaug ntxiv rau koj xwb xwb, kom koj xyiv fab hlo rau tej koob hmoov zoo rau hauv Kuv lub teb chaws mus ib txhis. Qhov no kuj yog txoj hau kev zoo tshaj plaws los ua kom Ntxwgnyoog txaj muag thiab. Txawm li cas los xij, txhob ua siab kub heev los sis txhob ntxhov siab heev; Kuv teem ib lub sij hawm rau txhua yam lawm. Yog hais tias lub sij hawm uas Kuv tau npaj tseg ua ntej tseem tsis tau los txog, ces txawm tias nws tshuav li ib chib lawm xwb los, Kuv yuav tsis nqis tes ua. Kuv nqis tes ua kom mus raws nraim li lub caij nyoog uas yog; Kuv tsis nqis tes ua yam tsis muaj laj thawj. Los ntawm tib neeg qhov kev xam pom los, Kuv yeej tsis ntxhov siab kiag li; Kuv zoo ib yam li lub roob Moos Tais—tab sis koj tsis paub tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus lod? Txhob ua siab kub heev; txhua yam nyob hauv Kuv ob txhais tes lawm. Tau npaj txhua yam ntev los lawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi tuaj yeem tos ua dej num rau Kuv. Tag nrho lub qab ntuj khwb tshwm sim ntxhov quas niab rau sab nraud, tab sis los ntawm Kuv txoj kev xav los, txhua yam yog mus raws kab ke. Yam uas Kuv tau npaj rau nej tsuas yog kom nej muaj kev xyiv fab xwb. Nej puas paub qhov no? Txhob cia koj tus kheej nkag los rau hauv Kuv txoj kev cawm tib neeg. Kuv yuav cia txhua tus tib neeg thiab tag nrho txhua haiv neeg pom Kuv txoj kev muaj hwj chim uas loj kawg nkaus los ntawm Kuv tej kev nqis tes ua, thiab Kuv yuav cia lawv foom koob hmoov thiab qhuas Kuv lub npe dawb huv rau Kuv tej kev ua txuj ci phim hwj. Qhov no vim hais tias, raws li Kuv tau hais lawm tias, tsis muaj ib yam dab tsi uas Kuv ua yuav tsis muaj paus muaj ntsis; feem ntau, txhua yam muaj puv npo nrog Kuv txoj kev ntse thiab Kuv lub hwj chim, nrog rau Kuv txoj kev ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj, thiab, haj tseem muaj ntau tshaj ntawd, nrog Kuv txoj kev npau taws.

Cov uas ras dheev tam siv thaum hnov Kuv cov lus yuav tau txais Kuv tej koob hmoov xwb xwb thiab yuav tau txais Kuv txoj kev tiv thaiv thiab kev saib xyuas xwb xwb. Lawv yuav tsis ntsib tsis pom txoj kev txom nyem ntawm kev rau txim; feem ntau, lawv yuav xyiv fab hlo rau txoj kev zoo siab ntawm tsev neeg. Koj puas paub qhov no? Kev txom nyem nyob mus ib txhis, thiab kev xyiv fab haj tseem muaj ntau mus ib txhis; lawv tau ntsib tau pom ob qho no suav txij tam sim no mus. Txawm koj ntsib kev txom nyem los yog muaj kev ntsib kev pom kev xyiv fab li cas los xij yog nyob ntawm hom cwj pwm uas koj muaj thaum koj lees paub koj qhov kev txhaum. Txawm koj yuav yog los sis tsis yog tus uas Kuv tau npaj tseg ua ntej thiab tau xaiv tseg los xij, koj tsim nyog ruaj siab rau qhov kev kaj no ntawm qhov koj tau hais. Koj tuaj yeem dag tib neeg, tab sis koj tsis tuaj yeem dag tau Kuv. Cov uas Kuv tau npaj tseg ua ntej thiab tau xaiv yuav tau txais koob hmoov ntau tshaj txij tam sim no mus; hos cov uas Kuv tsis tau npaj tseg ua ntej thiab tsis tau xaiv, ces Kuv yuav qhuab ntuas lawv hnyav heev txij tam sim no mus. Qhov no yuav yog Kuv qhov ua pov thawj rau nej. Cov uas tau txais koob hmoov tam sim no yog cov neeg ntseeg uas Kuv hlub; hos cov neeg raug qhuab qhia, ces hais tau tias lawv tsis yog cov uas Kuv tau npaj tseg ua ntej thiab tau xaiv tseg. Koj yuav tsum paub meej txog qhov no! Qhov ntawd hais tau tias, yog hais tias qhov koj tau txais tam sim no yog raug qhuab ntuas los ntawm Kuv, thiab yog hais tias koj tau txais Kuv cov lus ntawm kev txiav txim hnyav heev, ces koj raug ntxub thiab raug dhuav nyob hauv Kuv lub siab lawm thiab koj yuav yog ib tug ntawm cov uas Kuv yuav muab cuam pov tseg. Yog hais tias koj tau txais Kuv txoj kev hlub tshua thiab Kuv txoj kev pab txhawb rau lub neej txoj sia, ces koj nyob rau hauv cov Kuv qhov kev tswj; koj yog ib tug uas Kuv hlub. Koj tsis tuaj yeem txiav txim qhov no raws li Kuv tus duab tshwm sim sab nraud. Txhob poob siab heev rau qhov no!

Kuv cov lus hais rau txhua tus neeg tus yam ntxwv tiag. Nej puas ntseeg tias ntshe Kuv lam xaiv cov ncauj lus los tham xwb pob, los sis tias Kuv tsuas hais yam uas Kuv xav hais xwb ma? Yeej tsis yog kiag li! Kuv txoj kev ntse mas zais rau hauv Kuv txhua lo lus. Koj yuav tsum siv Kuv cov lus coj mus ua qhov tseeb. Hauv ib lub sij hawm luv luv, cov neeg txawv teb chaws uas nrhiav txoj hau kev tseeb tab tom yuav nkag los. Thaum qhov ntawd tshwm sim, nej yuav yoob tag, thiab ua txhua yam tiav hlo yam tsis muaj ib qho kev nyuaj me me kiag li. Tsis yog nej tsis paub tias Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus no lod? Thaum hnov Kuv cov lus no lawm, nej puas ntseeg tej ntawd ruaj nrees, los tsis ntseeg ma? Kuv ua tsis yuam kev hlo li, tsis tau hais ib lo lus twg uas tsis raug li. Nej puas paub qhov no? Yog li ntawd, Kuv thiaj li tau hais tas hais dua tias nej yuav tsum lees txais Kuv qhov kev cob qhia kom sai sai, kom tau los coj thiab saib xyuas lawv. Nej puas paub qhov no? Dhau los ntawm nej Kuv yuav ua kom lawv zoo tiav log. Haj tseem tseem ceeb tshaj ntawd, dhau los ntawm nej Kuv yuav qhia tshwm meej kom pom Kuv cov cim loj kawg nkaus thiab tej txuj ci phim hwj; ntawd yog, cov neeg uas tib neeg saib tsis taus lawv, Kuv tau xaiv ib pab neeg los qhia tshwm meej kom pom Kuv, los muab lub yeeb koob rau Kuv lub npe, los saib xyuas txhua yam rau Kuv, thiab los kav ua vajntxwv nrog Kuv. Yog li, Kuv txoj kev cob qhia nej tam sim no yog txoj kev cawm tib neeg hauv lub ntiaj teb uas loj tshaj plaws; qhov no yog ib yam tshwj xeeb heev uas tib neeg tsis tuaj yeem ua tau. Los ntawm kev ua kom nej zoo tiav log, Kuv yuav muab Ntxwgnyoog pov mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj thiab pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, ua kom tus zaj loj liab ploog tuag mus du lug, tsis sawv rov qab los li lawm. Yog li ntawd, txhua tus neeg uas raug pov mus rau hauv qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog. Kuv ntxub lawv kawg kiag. Qhov no yog qhov Kuv hais txog. Nej tseem tsis pom thiab lod? Txhua tus uas ntxeev siab, thiab txhua tus uas coj tsis ncaj thiab dag ntxias, ces puav leej raug qhia tshwm. Cov neeg khav theeb, tsab ntse, qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab cov uas khav ntxhias yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib saum ntuj, thiab lawv yog tus qauv kiag ntawm Ntxwgnyoog ntag—lawv txhua tus puav leej yog Kuv cov yeeb ncuab uas tau cog lus tseg, Kuv cov yeeb ncuab. Kuv yuav tsum rau txim rau lawv ib tug zuj zus kom daws tau txoj kev ntxub ntxaug hauv Kuv lub siab. Kuv yuav ua qhov no thooj txhij ib zaug, daws ib tug zuj zus.

Tam sim no, lub pas hluav taws thiab leej faj thiab lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws yog dab tsi tiag? Hauv tib neeg nruab siab xav, lub pas hluav taws thiab leej faj yog ib yam cuab yeej, tab sis tib neeg tsis paub tias qhov no yog ib qho kev piav qhia uas tsis raug. Txawm li cas los xij, nws tseem zwm nyob rau hauv tib neeg lub siab. Lub pas hluav taws thiab leej faj yog Kuv txhais tes muab kev rau txim rau tib neeg; leej twg los xij raug pov mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj ces yuav raug tua los ntawm Kuv txhais tes. Cov tib neeg no tej ntsujplig, cov ntsuj, thiab lub cev yuav raug kev txom nyem mus ib txhis. Qhov no yog lub ntsiab lus tiag ntawm Kuv cov lus thaum Kuv hais tias txhua yam mas nyob hauv Kuv txhais tes lawm. Yog li, lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws yog hais txog dab tsi? Tib neeg xav tias nws yog ib lub qhov loj loj khoob lug uas tob tsis paub kawg thiab piav tsis tau tias tob npaum li cas. Lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws tiag mas yog Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Yog hais tias ib tug neeg poob mus rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm, tus neeg no yuav nyob hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws; txawm tias lawv yuav tuaj tis los lawv tsis tuaj yeem ya tawm tau. Yog vim li no thiaj li muab hu ua lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Cov tib neeg zoo li no puav leej yuav raug rau txim mus ib txhis; qhov no yog txoj hauv kev uas Kuv tau npaj tseg.

Qhov Dhau Los: Tshooj 79

Ntxiv Mus: Tshooj 81

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No