Tshooj 9

Kuv xav rov hais rau koj tias txawm muaj kev tsis nkag siab los sis kev tsis ua zoo saib Kuv txoj lus me ntsis xwb los nws yeej yog yam txais yuav tsis tau lawm; koj yuav tsum mloog thiab ua raws, thiab xyaum ua raws nraim li Kuv tej kev xav. Koj yuav tsum ceev faj tas li, thiab tsis txhob khav theeb los sis muaj tus cwj pwm qhuas tias koj tus kheej coj ncaj; txhua lub sij hawm, koj yuav tsum cia siab rau Kuv los muab tus cwj pwm qub, ib txwm muaj uas nyob rau hauv koj ntawd ntiab tawm mus. Koj yuav tsum muaj cuab kav tuav tus yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawd rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab muaj tus cwj pwm ruaj khov. Koj txoj kev xav yuav tsum meej thiab tseeb, thiab yuav tsum tsis raug tswj los sis haub ntxias los ntawm ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, los sis ib yam dab tsi li. Koj tsim nyog muaj peev xwm nyob tau nstiag to rau ntawm Kuv lub xwb ntiag, thiab tuav rawv txoj kev nyob ze thiab kev sib koom nrog Kuv tas li. Koj yuav tsum siv dag zog thiab txha nrab qaum, thiab sawv kom khov kho rau ntawm koj txoj kev hais lus tim khawv rau Kuv; cia li sawv tsees thiab hais lus sawv cev rau Kuv, thiab txhob ntshai tej uas lwm tus tib neeg hais. Cia li ua kom Kuv tej kev xav tiav hlo, thiab txhob cia ib tug twg tswj koj. Qhov Kuv nthuav tawm rau koj ntawd yuav tsum ua raws li Kuv tej kev xav, thiab tsis tuaj yeem ncua cia kom qeeb. Hauv koj nruab siab koj xav li cas? Koj puas khab seeb, los tsis khab seeb thiab? Koj yuav to taub. Vim li cas koj thiaj li tsis muaj cuab kav sawv tsees thiab hais lus sawv cev rau Kuv, thaum tseem tab tom muab Kuv lub nra coj los ua twb zoo xav? Koj tawm tsam txoj kev koom tes nrog txoj kev dag ntxias, tiam sis Kuv pom txhua yam tseeb meej lawm. Kuv yog tus txhawb nqa koj thiab yog daim hlau tiv thaiv koj, thiab txhua yam yog nyob hauv Kuv ob txhais tes. Yog li ntawd ces, koj ntshai dab tsi? Tsis yog koj xav ntau dhau lawm los? Koj yuav tsum muab koj tej kev xav tso pov tseg kom sai li sai tau; Kuv tsis ua raws li txoj kev xav, tiam sis ua los ntawm kev ncaj ncees xwb. Yog koj niam koj txiv ua ib yam dab tsi uas tsis muaj qab hau rau pawg ntseeg, ces nkawd tsis tuaj yeem khiav dim. Kuv tej kev xav tau muab koj nthuav tawm lawm, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsis quav ntsej txog tej kev xav ntawd. Tiam sis, koj yuav tsum tsom txhua yam ntawm koj txoj kev xav rau tej kev xav ntawd, thiab muab txhua yam tso rau ib sab es los caum raws kom kawg lub siab lub ntsws. Kuv yuav ceev koj cia rau hauv Kuv ob txhais tes tas li. Tsis txhob txaj muag thiab txhob nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm koj tus txiv los sis tus poj niam; koj yuav tsum cia rau Kuv lub siab nyiam los ua hauj lwm.

Cia li muaj kev ntseeg! Cia li muaj kev ntseeg! Kuv yog koj tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus. Tej zaum koj yuav muaj kev nkag siab tob txog qhov no lawm, tab sis koj tseem yuav tsum tau ceev faj. Vim rau ntawm pawg ntseeg, Kuv lub siab nyiam, thiab Kuv txoj kev cawm tib neeg, koj yuav tsum tau mob siab rau, thiab koj yuav tsum raug ua kom pom meej txog tej lus zais tob thiab qhov tshwm sim. Yuav tsis muaj kev ncua ntxiv lawm; lub sij hawm tab tom yuav tag. Koj yuav tsum ua dab tsi? Koj yuav tsum nrhiav kev loj hlob thiab paub tab rau hauv koj lub neej li cas? Koj tuaj yeem ua koj tus kheej kom siv tau rau Kuv kom sai li sai tau li cas? Koj yuav pab kom Kuv lub siab nyiam ua hauj lwm tau li cas? Cov lus nug no cheem tsum kev xav kom ntau thiab kev sib qhia kom tob nrog rau Kuv. Vam khom Kuv, ntseeg Kuv, txhob lam tau lam ua, thiab txawj ua txhua yam raws li Kuv txoj kev coj qhia. Koj yuav tsum npaj kom zoo nrog qhov tseeb, thiab koj yuav tsum nquag noj thiab haus qhov tseeb kom ntau. Txhua qhov tseeb yuav tsum muab coj los xyaum ua ntej mas thiaj li yuav nkag siab kom meej.

Tam sim no koj puas xav tias koj tsis muaj sij hawm txaus thiab? Koj puas paub rau hauv nruab siab tias, koj zoo txawv yav thaum ub lawm, thiab tias tam sim no koj lub nra zoo li hnyav heev lawm? Kuv tej kev xav yog nyob rau saum koj lawm; koj yuav tsum meej pem, tsis txhob khiav ntawm tej ntawd mus, thiab yuav tsum nyob twj ywm txuas kom ze nrog Kuv tas li. Nyob twj ywm kom ze Kuv, nrog Kuv sib tham, paub txog Kuv lub siab, thiab muaj cuab kav ua dej num koom tes nrog lwm tus, es kom Kuv tej kev xav thiaj li yuav raug nthuav tawm rau nej tas li. Ua twb zoo mloog txhua lub sij hawm! Ua twb zoo mloog! Txhob cia ntaug ib qho me me li; qhov ntawd ces yog koj tes dej num, thiab Kuv tes hauj lwm nyob rau hauv.

Nyob rau theem no, tej zaum koj yuav tau txais ib qho kev to taub me me lawm, thiab xav tias qhov no zoo kawg nkaus. Tej zaum koj tau ua xyem xyav nyob rau yav tag los lawm, xav tias nws zoo tsis thooj li noob neej tej ntsiab lus, tej tswv yim, thiab tej kev xav, tab sis tam sim no koj cia li nkag siab nws lawm. Nov yog Kuv tes hauj lwm phim hwj, thiab nws yog Vajtswv tes hauj lwm phim hwj ib yam nkaus thiab; koj yuav tsum feeb meej tiag tiag thiab tos ntsoov thaum koj taug kev mus rau hauv. Sij hawm yog nyob hauv Kuv ob txhais tes, tsis txhob nkim sij hawm, thiab tsis txhob ntaug ib pliag kiag li; kev nkim sij hawm ua rau Kuv tes hauj lwm ncua thiab nws ua rau Kuv lub siab nyiam raug khuam rau hauv koj. Koj yuav tsum nquag ua twb zoo xav thiab sib koom nrog Kuv. Koj kuj yuav tsum coj tag nrho koj tej kev ua, tej kev txav, tej kev xav, tej tswv yim—koj tsev neeg, koj tus txiv, koj tej tub thiab koj tej ntxhais los rau ntawm Kuv xub ntiag. Tsis txhob cia siab rau koj tus kheej tej kev xyaum ua, tsis yog li ntawd ces Kuv yuav npau taws, thiab koj qhov kev poob yuav hnyav heev.

Tswj koj tus kheej tej kauj ruam txhua lub sij hawm, thiab nrog nraim Kuv cov lus tas li. Koj yuav tsum muaj Kuv lub tswv yim. Cia li los rau ntawm Kuv xub ntiag yog tias koj ntsib teeb meem dab tsi, thiab Kuv yuav muab kev coj qhia rau koj. Tsis txhob tsim teeb meem los yog kev kub ntxov. Yog tias koj lub neej tsis tau txais txiaj ntsig, nws yog vim koj tsis muaj kev paub thiab tsis tuaj yeem qhia tau qhov txawv ntawm cov lus zoo thiab lus phem. Koj yuav tsis paub txog qhov no txog thaum koj raug mob, nyob rau qhov xwm txheej tsis zoo, thiab tsis muaj Vajntsujplig nyob ntawd, thiab thaum ntawd ces nws yuav lig dhau heev lawm. Tam sim no mas lub sij hawm nias ceev heev, yog li koj yuav tsum tsis txhob qeeb ib qho me me li rau hauv txoj kev sib tw ntawm lub neej; koj yuav tsum ua twb zoo caum raws Kuv tej hneev taw. Thaum muaj teeb meem tshwm sim tuaj, nquag muab coj los ua twb zoo xav los ntawm qhov nyob ze rau ntawm Kuv, thiab sib koom ncaj qha nrog Kuv. Yog tias koj to taub txog txoj hau kev no, qhov no yuav yooj yim rau koj txoj kev mus lawm tom ntej.

Kuv cov lus tsis yog hais ncaj qha rau koj xwb; tab sis rau txhua tus hauv pawg ntseeg uas tseem tu ncua ntau yam. Koj yuav tsum sib koom kom ntau ntxiv, muaj cuab kav noj thiab haus ywj siab rau thaum lub sij hawm koj fij koj tus kheej txoj kev mob siab rau sab ntsujplig, thiab muaj cuab kav to taub qhov tseem ceeb ntawm qhov tseeb thiab muab tej ntawd coj los xyaum ua tam sim ntawd. Koj yuav tsum tau txais txoj kev xav rau qhov tseeb ntawm Kuv txoj lus: To taub nws lub hauv paus thiab nws cov hauv paus ntsiab lus, thiab txhob cia koj ob txhais tes ntaug. Ib txwm nco ntsoov xav txog, thiab ib txwm sib koom nrog Kuv, thiab txhua yam yuav maj mam nthuav ntawm. Koj txav tsis tau ze Vajtswv ib me pliag thiab, tom qab ntawd, tsis tos kom koj lub siab nyob twj ywm rau ntawm Nws lub xwb ntiag, ceev faj thaum muaj lwm yam tshwm sim rau koj. Koj yeej ib txwm tsis meej pem thiab tsis paub meej txog ntau yam, thiab tsis muaj cuab kav pom Kuv lub ntsej muag; xws li, koj tsis tuaj yeem tau txais ib txoj kev to taub meej txog Kuv lub siab—thiab txawm tias koj tuaj yeem to taub txog nws me ntsis los, koj tseem paub tsis meej thiab tseem tsis ntseeg. Tsuas yog thaum Kuv muaj koj lub siab tag nrho, thiab koj txoj kev xav tsis muaj dab tsi cuam tshuam los ntawm tej yam hauv ntiaj teb thiab koj ua tau lub siab meej thiab ua twj ywm tos, ces Kuv yuav tsum muab kev qhia tshwm rau nej, ib leeg zuj zus, raws nraim li Kuv tej kev xav. Nej yuav tsum to taub txog txoj kev nyob ze Kuv. Leej twg ntaus los sis tsawm foom koj, los sis txawm tias tej yam uas tib neeg ua zoo npaum li cas rau koj los xij, nws yuav txais yuav tsis tau yog tias tej ntawd ua rau koj nrug deb ntawm Vajtswv. Cia koj lub siab nyob rau hauv Kuv txoj kev tuav, thiab tsis txhob ncaim ntawm Kuv ib sab mus. Txoj kev sib raug zoo thiab kev sib koom zoo li no, koj niam koj txiv, koj tus txiv, koj cov me nyuam, lwm tsev neeg, thiab kev koom nrog lub ntiaj teb yuav ploj mus tag nrho. Koj yuav xyiv fab qhov qab zib tshaj plaws uas piav tsis tau nyob rau hauv koj lub siab, thiab koj yuav ntsib yuav pom tus ntxhiab tsw qab thiab qab heev, tshaj ntawd, koj yuav raug cais tsis tau tawm ntawm Kuv mus kiag li. Yog tias nej ua raws li no ntxiv mus, nej yuav to taub txog yam nyob hauv Kuv lub siab. Nej yuav tsis poob nej txoj kev thaum nej mus rau yav tom ntej, vim Kuv yog nej txoj kev, thiab txhua yam muaj nyob twb vim yog Kuv. Nej lub neej loj hlob li cas, thaum twg nej thiaj li yuav muaj cuab kav khiav tau tawm ntawm lub neej ntiaj teb mus, thaum twg nej thiaj li yuav muaj cuab kav tso nej tej kev xav tseg, thaum twg nej thiaj li muaj cuab kav tso nej tus txiv thiab tej me nyuam tseg rau tom qab, thaum nej lub neej yuav loj hlob … txhua yam no yuav tshwm sim tuaj raws nraim li Kuv lub sij hawm. Tsis tas yuav nyuaj siab txog li.

Koj yuav tsum muaj kev to taub qhov tseeb txog sab zoo xwb. Yog koj cia li nyob tos twj ywm xwb, ces koj tseem xav phem. Koj yuav tsum yog tus muaj kev koom tes nrog Kuv; rau siab ua hauj lwm, thiab tsis txhob tub nkeeg. Sib koom nrog Kuv tas li thiab muaj kev paub zoo txog Kuv. Yog tias koj tsis to taub, tsis txhob ua siab kub rau qhov tshwm sim. Nws tsis yog tias Kuv yuav tsis qhia koj; nws tsuas yog tias Kuv xav saib seb koj puas cia siab rau Kuv thaum koj nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag xwb, thiab seb koj puas ruaj siab rau txoj kev cia siab rau Kuv xwb. Koj yuav tsum nyob ze rau ntawm Kuv twj ywm, thiab muab txhua yam teeb meem tso rau hauv Kuv ob txhais tes. Tsis txhob tig rov qab mus yam tsis muaj qab hau li. Tom qab koj tau nyob ze rau ntawm Kuv tau ib ntus lawm, ces Kuv tej kev xav yuav raug muab nthuav tawm rau koj. Yog koj to taub txog tej ntawd, ces koj yuav los tim ntsej tim muag nrog Kuv tiag tiag, thiab koj yuav tau pom Kuv lub ntsej muag tiag tiag. Koj yuav feeb meej tshaj qub thiab yuav nyob ruaj khov, thiab yuav ua rau koj muaj qee yam kev cia siab rau Kuv. Koj kuj yuav muaj lub hwj chim, nrog rau kev ruaj siab, thiab koj yuav muaj ib txoj hau kev mus rau yav tom ntej. Txhua yam yuav los rau koj yooj yim heev.

Qhov Dhau Los: Tshooj 8

Ntxiv Mus: Tshooj 10

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No