Tshooj 9

Kuv xav rov hais rau koj tias txawm muaj kev tsis nkag siab los sis kev tsis ua zoo saib Kuv cov lus me ntsis ces nws yuav yog yam txais yuav tsis tau; koj yuav tsum mloog thiab ua raws, thiab xyaum ua kom raws nraim li Kuv lub siab xav. Koj yuav tsum nco ntsoov tas li, thiab tsis txhob khav los sis muaj tus cwj pwm khav teeb; txhua lub sij hawm, koj yuav tsum cia siab rau Kuv kom muab tej qub pov tseg, tus cwj pwm phem ntawm koj. Koj yuav tsum muaj cuab kav tuav tus cwj pwm ib txwm ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab muaj tus cwj pwm ruaj khov. Koj txoj kev xav yuav tsum meej thiab tseeb, thiab yuav tsum tsis raug tswj los ntawm ib tug twg, ib qhov xwm txheej los sis ib yam dab tsi. Koj tsim nyog ib txwm tuaj yeem nyob nstiag to rau ntawm Kuv lub xwb ntiag, thiab tuav kev nyob ze thiab kev phooj ywg zoo nrog Kuv tas li. Koj yuav tsum siv dag zog thiab txha nraub qaum, thiab sawv ruaj khov ntawm koj zaj lus tim khawv rau Kuv; sawv thiab hais lus sawv cev rau Kuv, thiab txhob ntshai tej lwm tus tib neeg hais. Cia li ua kom tiav qhov Kuv xav ua, thiab txhob cia ib tug twg tswj koj. Qhov Kuv qhia rau koj yuav tsum tau ua raws li qhov Kuv xav ua, thiab tsis tuaj yeem ncua lub sij hawm. Ntawm koj lub siab tob koj xav li cas? Koj puas khab seeb, los tsis khab seeb thiab? Koj yuav nkag siab. Vim li cas koj thiaj tsis muaj cuab kav sawv thiab hais lus sawv cev rau Kuv, thaum tseem tab tom xav txog kev ris lub nra rau Kuv? Koj hais tias yuav koom tes nrog cov phiaj xwm, tiam sis Kuv pom txhua yam tseeb meej. Kuv yog tus txhawb nqa koj thiab yog daim hlau thaiv koj, thiab txhua yam yog nyob hauv Kuv ob txhais tes. Yog li ntawd, koj ntshai dab tsi? Puas yog koj xav ntau dhau lawm? Koj yuav tsum tso pov tseg koj txoj kev txhawj xeeb sai li sai tau; Kuv tsis ua dab tsi los ntawm kev npau taws, tiam sis ua los ntawm kev ncaj ncess xwb. Yog koj niam koj txiv ua dab tsi uas tsis muaj qab hau rau pawg ntseeg, nkawd tsis tuaj yeem khiav dim. Kuv qhov kev xav tau pub rau koj lawm, thiab koj tsis quav ntsej tsis tau. Nws yuav zoo dua, koj yuav tsum tsom txhua yam ntawm koj txoj kev xav rau nws, thiab pov tseg txhua yam rau ib sab kom los raws tag nrho lub siab lub ntsws. Kuv yuav muab koj cia rau hauv Kuv ob txhais te ib txwv. Tsis txhob txaj muag thiab txhob nyob hauv kev tswj hwm ntawm koj tus txiv los sis tus poj niam; koj yuav tsum cia rau Kuv li dej siab ua hauj lwm.

Cia li muaj kev ntseeg! Cia li muaj kev ntseeg! Kuv yog koj tus uas Muaj Hwj Chim Kawg Nkaus. Tej zaum koj yuav muaj kev nkag siab txog qhov no, tab sis koj tseem yuav tsum tau ceev faj. Vim rau ntawm pawg ntseeg, Kuv lub siab nyiam, thiab Kuv txoj kev tswj, koj yuav tsum tau mob siab rau, thiab koj yuav tsum raug ua kom pom meej txog qhov to taub nyuaj thiab qhov kawg. Yuav tsis muaj kev ncua ntxiv lawv; lub sij hawm tab tom yuav tag. Koj yuav tsum ua dab tsi? Koj yuav tsum nrhiav kev loj hlob thiab paub tab hauv koj lub neej li cas? Koj tuaj yeem ua koj tus kheej kom muaj ntxiaj ntsim qab hau rau Kuv kom sai li sai tau li cas? Koj yuav pab kom Kuv lub siab nyiam ua hauj lwm tau li cas? Cov lus noog no cheem tsum kev xav kom ntau thiab kev sib raug zoo nrog Kuv. Vam khom Kuv, Ntseeg Kuv, txhob lam ua, thiab txawj ua txhua yam raws li Kuv cov lus qhia. Koj yuav tsum coj zoo nrog qhov tseeb, thiab koj yuav tsum noj thiab haus qhov tseeb kom ntau zaus. Txhua qhov tseeb yuav tsum muab coj los xyaum ua ntej thiaj yuav nkag siab tseeb meej.

Tam sim no koj puas xav tias koj tsis muaj sij hawm txaus thiab? Koj puas hnov hauv nruab siab txog qhov ntawd, koj zoo txawv yav thaum ub lawm, thiab tam sim no koj lub nra zoo li hnyav heev? Kuv qhov kev xav ua yog nyob rau ntawm koj; koj yuav tsum meej pem, tsis txhob nrug deb ntawm tej ntawd, thiab yuav tsum txuas ze nrog Kuv tas li. Nyob ze Kuv, nrog Kuv nyob, paub txog Kuv lub siab, thiab muaj cuab kav ua hauj lwm koom tes nrog lwm tus, kom yam Kuv lub siab nyiam thiaj yuav raug nthuav rau nej ib txwv. Ua tib zoo mloog txhua lub sij hawm! Ua tib zoo mloog! Txhob cia kom nws taug ib qho me ntsis li; qhov ntawd ces yog koj txoj hauj lwm, thiab Kuv tes hauj lwm nyob rau hauv.

Txog ntawm no, tej zaum koj yuav tau nkag siab me ntsis, thiab xav tias qhov no zoo kawg nkaus. Tej zaum koj tau ua xyem xyav nyob rau yam tag los, xav tias nws zoo tsis thooj li noob neej tej tswv yim thiab kev xav, tab sis tam sim no koj cia li to taub nws. Nov yog Kuv tes hauj lwm zoo kawg nkaus, thiab nws yog Vajtswv tes hauj lwm ib yam nkaus thiab; koj yuav tsum feeb meej tiag thiab tos ntsoov thaum koj taug kev mus rau hauv. Sij hawm nyob hauv Kuv ob txhais tes, tsis txhob nkim sij hawm, thiab tsis txhob ncua ib pliag kiag li; kev nkim sij hawm ua rau Kuv tes hauj lwm ncua thiab nws ua rau Kuv dej siab raug khuam nyob rau hauv koj. Koj yuav tsum nquag ua tib zoo xav thiab ua phooj ywg nrog Kuv. Koj kuj yuav tsum nqa tag nrho koj tej kev ua, tej kev txav, tej kev xav, tej tswv yim—koj tsev neeg, koj tus txiv, koj tej tub thiab koj tej ntxhais rau ntawm Kuv xwb ntiag. Tsis txhob cia siab rau koj tus kheej tej kev xyaum, tsis yog li ntawd Kuv yuav npau taws, thiab koj qhov kev poob yuav hnyav heev.

Tswj koj tus kheej tej kauj ruam txhua lub sij hawm, thiab mus nrog nraim Kuv cov lus. Koj yuav tsum muaj Kuv lub tswv yim. Cia los rau ntawm Kuv xub ntiag yog tias koj ntsib teeb meem dab tsi, thiab Kuv yuav muab kev taw qhia rau koj. Tsis txhob ua teeb meem los yog kev sib ntxub. Yog tias koj lub neej tsis tau txais txiaj ntsig, nws yog vim koj tsis muaj kev paub thiab tsis tuaj yeem faib ntawm cov lus zoo thiab lus phem. Koj yuav tsis paub txog qhov no txog thaum koj raug mob, nyob rau qhov tsis zoo, thiab tsis muaj Vajntsujplig nrog koj nyob, thiab thaum ntawd, nws yuav lig dhau lawm. Lub sij hawm nias ceev heev tam sim no, yog li koj yuav tsum tsis txhob poob qis ib qho me ntsis li rau hauv kev sib tw ntawm lub neej; koj yuav tsum ua raws li Kuv tus hneev taw txhob nrug deb. Thaum muaj teeb meem tshwm sim tuaj, muab coj los xav kom ntau nrog rau kev nyob ze rau ntawm Kuv, thiab koom ua phooj ywg ncaj qha nrog Kuv. Yog tias koj nkawg siab tau txog txoj hauv kev no, qhov no yuav yooj yim rau koj kev mus pev hauv ntej.

Kuv cov lus tsis yog hais rau koj xwb; tab sis rau txhua tus hauv pawg ntseeg uas tseem tu ncua ntau yam. Koj yuav tsum ua phooj ywg ntau dua no, muaj cuab kav noj thiab haus ywj siab thaum lub sij hawm koj fij koj tus kheej ntawm sab ntsuj plig, thiab muaj cuab kav paub qhov tseem ceeb ntawm qhov tseeb thiab coj los xyaum ua tam sim ntawd. Koj yuav tsum tau txais txoj kev xav rau qhov tseeb ntawm Kuv lo lus; paub nws lub hauv paus thiab cov ntsiab, thiab txhob cia koj ob txhais tes taug. Ib txwm nco ntsoov xav txog, thiab ib txwm koom kev sib raug zoo nrog Kuv, thiab txhua yam yuav maj mam nthuav rau koj. Koj tsis tuaj yeem txav los ze Vajtswv ib me pliag thiab, tsis tos kom koj lub siab nyob twb ywm ntawm Nws lub xwb ntiag, ceev faj thaum muaj lwm yam tshwm sim rau koj. Koj yeej ib txwm tsis meej pem thiab tsis to taub txog ntau yam, thiab tsis muaj cuab kav pom Kuv lub ntsej muag; xws li, koj tsis tuaj yeem nkag siab meej txog Kuv lub siab— thiab txawm tias koj tuaj yeem nkag siab txog nws me ntsis, koj tseem paub tsis meej thiab tseem tsis ntseeg. Tsuas yog thaum Kuv tau koj lub siab tag nrho, thiab koj txoj kev xav tsis muaj dab tsis cuam tshuam los ntawm tej yam hauv ntiaj teb thiab koj tuaj yeem tos nrog lub siab meej thiab txoj kev xav tus, Kuv yuav tsum qheb kev tshwm sim rau nej, ib leeg dhau ib leeg, raws nraim li qhov Kuv xav ua. Nej yuav tsum nkag siab txog txoj kev nyob ze ntawm Kuv. Leej twg ntaus los sis foom koj, los sis txawm yog yam uas tib neeg ua zoo npaum li rau koj, nws yuav txais yuav tsis tau yog tias tej ntawd ua rau koj nrug deb ntawm Vajtswv. Cia koj lub siab nyob rau hauv Kuv txoj kev tuav, thiab tsis txhob ncaim ntawm Kuv ib sab. Txoj kev sib raug zoo thiab kev phooj ywg zoo li no, koj niam koj txiv, koj tus txiv, koj tus me nyuam, lwm tsev neeg, thiab kev koom nrog ntiaj teb yuav ploj mus tag nrho. Koj yuav nyiam qhov qab zib uas piav tsis tau nyob rau hauv koj lub siab, thiab koj yuav paub tus ntxhiab tsw qab thiab zab zib, tshaj ntawd, koj yuav cais mus tsis tau ntawm Kuv tiag. Yog tias koj ua raws li no ntxiv mus, nej yuav nkag siab txog yam nyob hauv Kuv lub siab. Koj yuav tsis poob koj txoj kev thaum koj mus rau yav tom ntej, vim Kuv yog nej txoj kev, thiab txhua yam muaj twb vim yog Kuv. Koj lub neej loj hlob li cas, thaum twg koj thiaj yuav muaj cuab kav cais tau ntawm lub neej ntiaj tej, thaum twg koj thiaj yuav muaj cuab kav tso koj tej kev xav tseg, thaum twg koj thiaj muaj cuab kav tso tseg koj tus txiv thiab tej me nyuam rau tom qab, thaum koj lub neej yuav loj hlob...txhua yam no yuav tshwm sim tuaj raws nraim Kuv lub sij hawm. Tsis txhob nyuaj siab.

Koj yuav tsum nkag mus rau sab kev zoo xwb. Yog koj cia li nyob tos xwb, ces koj yuav mus rau sab tsis zoo. Koj yuav tsum yog tus muab kev koom tes nrog Kuv; rau siab ua hauj lwm, thiab tsis txhob tub nkeeg. Cog kev raug zoo nrog Kuv txhua lub sij hawm thiab muaj kev paub zoo txog Kuv. Yog tias koj tsis nkag siab, tsis txhob ua siab kub rau cov qhov kawg. Nws tsis yog tias Kuv yuav tsis qhia koj; nws tsuas yog tias Kuv xav pom seb koj puas cia siab rau Kuv thaum koj nyob hauv Kuv lub xub ntiag, thiab seb koj puas ruaj siab rau txoj kev cia siab rau Kuv. Koj yuav tsum nyob ze rau ntawm Kuv twb ywm, thiab muab txhua yam teeb meem tso rau hauv Kuv ob txhais tes. Tsis txhob tig rov qab mus yam tsis tau txais txiaj ntsim dab tsi. Tom qab koj tau nyob ze ntawm Kuv tau ib ntus, Kuv cov kev xav yuav nthuav rau koj. Yog koj paub txog tej ntawd, ces koj yuav los tim ntsej tim muag nrog Kuv tiag, thiab koj yuav tau pom Kuv lub ntsej muag tiag. Koj yuav feeb meej tshaj qub thiab yuav nyob ruaj khov, thiab yuav ua rau koj muaj qee yam cia siab rau Kuv. Koj kuj yuav muaj lub hwj chim, nrog rau kev ruaj siab, thiab koj yuav muaj ib txoj hauv kev rau yav tom ntej. Txhua yam yuav los rau koj yooj yim.

Qhov Dhau Los: Tshooj 8

Ntxiv Mus: Tshooj 10

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 88

Tib neeg tsuas yog tsis muaj peev xwm xav txog tias qhov uas Kuv rhais ruam tau nrawm npaum li cas: Qhov no yog kev xav tsis thoob uas tau...

Tshooj 26

Leej twg tau nyob rau hauv Kuv lub tsev? Leej twg tau sawv txhawm rau Kuv? Leej twg tau raug tsim txom sawv Kuv cev? Leej twg tau cog nws...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No