Tshooj 81

Cas tiam qub no yuav muaj kev phem thiab kev plees kev yi ua luaj li! Kuv yuav muab koj nqos kiag! Lub Roob Xi-oo! Cia li sawv los hwm Kuv! Vim rau qhov Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tiav hlo lawm, vim rau qhov Kuv tes hauj lwm loj tiav log lawm, leej twg thiaj li tsis muaj cuab kav sawv tsees los qw zoo siab! Leej twg thiaj li tsis muaj cuab kav sawv tsees los dhia yam xyiv fab hlo mus tsis paub kawg li? Lawv yuav ntsib lawv txoj kev tuag rau ntawm Kuv txhais tes! Kuv nqa txoj kev ncaj ncees los rau txhua tus, yam tsis muaj txoj kev hlub tshua los sis kev hlub siab zoo ib qho me me li, thiab Kuv ua li ntawd yam tsis nyiam kiag li. Txhua tus tib neeg! Cia li sawv tsees los qhuas thiab ua rau Kuv tau yeeb koob! Muaj txhua lub yeej koob uas tsis paub kawg, txij ntawm qhov nyob ib txhiab ib txhis mus rau qhov nyob ib txhiab ib txhis ntawd, yog vim Kuv, thiab yog Kuv rhawv nkaus xwb. Leej twg thiaj li yuav muaj cuab kav muab lub yeeb koob rau nws tus kheej? Leej twg thiaj li yuav muaj cuab kav saib Kuv lub yeeb koob yam li yog ib qho khoom siv xwb? Lawv yuav raug Kuv txhais tes tua! Au, cov niag noob neej siab phem es! Kuv tsim nej thiab pab cuam rau nej, thiab Kuv twb tau coj nej los txog niaj hnub no lawm, tiam sis nej tsis paub Kuv ib qho me me li, thiab nej tsis hlub Kuv kiag li. Kuv yuav ua li cas qhia txoj kev hlub tshua rau nej dua lawm? Kuv yuav ua li cas cawm tau nej? Kuv tsuas yog ua tau rau nej raws li Kuv txoj kev npau taws lawm xwb! Kuv yuav tsum muab kev puas tsuaj, thiab kev rau txim mus ib txhis los them rov qab rau nej. Qhov no yog txoj kev ncaj ncees; tsuas muaj tib txoj kev no lawm xwb.

Kuv lub nceeg vaj nyob ruaj khov thiab khov kho; nws yeej yuav tsis muaj hnub puas tsuaj li. Nws yuav nyob mus ib txhis! Kuv cov tub, Kuv cov tub hlob, thiab Kuv cov tib neeg yuav nrog Kuv xyiv fab rau tej koob hmoov mus ib txhiab ib txhis li! Cov uas tsis to taub txog ntawm sab ntsujplig thiab cov uas tsis tau txais kev qhia tshwm los ntawm Vajntsujplig los yuav raug txiav tawm ntawm Kuv lub nceeg vaj mus sai sai no los sis tsis ntev no. Lawv tus kheej yuav tsis kam tawm mus, tiam sis Kuv tus pas hlau thiab Kuv lub hwj chim txoj kev cai yuav qhuab yuam lawv tawm mus; ntxiv ntawd, lawv yuav raug Kuv txhais taw ncaws tawm mus. Cov uas tau raug cov ntsujplig phem nkag rau ib ntus lawm (txhais hais tias, txij thaum yug los) yuav raug muab qhia tshwm tag nrho tam sim no kiag. Kuv yuav ncaws koj tawm! Koj puas tseem nco qab yam Kuv tau hais lawm? Kuv—tus Vajtswv uas dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam li—tsis nyob rau hauv ib lub tuam tsev uas tsis huv thiab qias neeg. Cov uas raug cov ntsujplig phem nkag rau yeej paub qhov no txog lawv tus kheej lawm, thiab Kuv tsis tas yuav qhia kom meej li lawm. Kuv tsis tau npaj koj tseg ua ntej! Koj yog tus niag Ntxwgnyoog laus, tiam sis koj xav nkag mus rau hauv Kuv lub nceeg vaj. Yeej tsis tau kiag li! Kuv qhia rau koj! Hnub no Kuv yuav tsum qhia rau koj kom meej meej tias: Cov uas Kuv xaiv thaum lub sij hawm tsim tib neeg ntiaj teb lawm, Kuv twb muab Kuv qhov zoo thiab Kuv tus moj yam nias cim rau lawm; yog li ntawd, niaj hnub no lawv thiaj li ua lub siab ncaj ncees rau Kuv ib leeg nkaus xwb, lawv thiaj li ris tau ib lub nra rau pawg ntseeg, thiab lawv thiaj li txaus siab hlo muab lawv tus kheej siv rau Kuv thiab muab tag nrho lawv tus kheej fij rau Kuv. Yog li ntawd, cov uas Kuv tsis tau xaiv tseg thiaj li raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab loj heev lawm, thiab lawv yeej tsis muaj Kuv qhov zoo thiab Kuv tus moj yam ib qho li. Nej xav tias Kuv cov lus tsis sib dho, tiam sis cov lus uas hais tias, “Nej yog Kuv npaj tseg thiab Kuv xaiv tseg lawm, tiam sis nej ris lub txim uas nej ua,” puav leej yog hais txog Ntxwgnyoog nkaus xwb. Tam sim no Kuv yuav piav qhia txog ib lub ntsiab: Hnub no, cov uas sawv tau los thiab lees txais yuav lub hwj chim ntawm cov pawg ntseeg, saib xyuas cov pawg ntseeg ntawd, ua twb zoo xav txog Kuv lub nra, thiab ua kom tiav tej hauj lwm tshwj xeeb—cov tib neeg ntawd yeej tsis muaj ib tug yog ua dej num rau Khetos li; lawv txhua tus puav leej yog cov uas Kuv tau npaj tseg ua ntej thiab xaiv tseg lawm xwb. Kuv qhia qhov no rau nej kom nej thiaj li tsis txhob txhawj dhau lawm thiab ncua nej lub neej txoj kev loj hlob. Muaj pes tsawg leej tuaj yeem yeej lub meej mom ntawm tus tub hlob? Qhov no puas yooj yim npaum li qhov muab ib daim ntawv kawm tiav xwb? Yeej tsis yooj yim kiag li! Yog tias tsis yog vim Kuv txoj kev ua kom nej zoo tiav log, mas ntshe nej twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab los ntev lawm. Vim yog li no Kuv thiaj li pheej hais tias Kuv yuav tsum saib xyuas thiab tiv thaiv cov uas ua lub siab ncaj ncees rau Kuv thiab thaiv lawv kom tsis txhob raug kev puas tsuaj thiab kev txom nyem. Cov uas Kuv tsis tau npaj tseg ua ntej yog cov uas cov ntsujplig phem tau nkag rau lawm; lawv yog cov uas loog tag, qeeb qeeb, thiab tsis loj hlob ntawm sab ntsujplig, thiab cov uas tsis tuaj yeem saib xyuas tau pawg ntseeg (txhais hais tias, cov uas muaj kev kub siab lug tiam sis tsis paub meej txog tej zeem muag). Tsim nyog muab koj tshem tawm mus kom sai es kom Kuv tsis txhob pom, yim sai npaum li cas ces yim zoo npaum li ntawd, ntshai tsam Kuv yuav qias thiab npau taws thaum Kuv pom koj. Yog tias koj txav kom deb sai npaum li sai tau, ces koj yuav tau txais kev rau txim sib me ntsis—tiam sis yog koj yim nyob ntev, ces yim raug rau txim hnyav. Koj puas to taub? Tsis txhob ua li tsis txaj muag kiag li! Koj yog ib tug neeg nyiam kev phem thiab tsis tswj koj tus kheej, tsis xav thiab tsis quav ntsej, thiab tsis paub tias koj yog hom khoom seem txeej twg li! Koj yog neeg dig muag!

Cov uas tuav lub hwj chim nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj puav leej yog cov Kuv ua twb zoo xaiv thiab tau raug sim ntau zaus lawm; yeej tsis muaj leej twg kov yeej lawv li. Kuv tau muab lub zog rau lawv lawm, yog li ntawd lawv yeej yuav tsis ntog los sis mus yuam kev li. Lawv tau txais Kuv txoj kev pom zoo lawm. Txij hnub no mus, cov tib neeg ncauj lus zoo siab nkhaus yuav qhia lawv qhov tseeb tawm. Lawv muaj peev xwm txog txhua yam uas txaj muag, tiam sis thaum kawg, lawv yuav khiav tsis dim Kuv txhais tes, uas rau txim thiab hlawv Ntxwgnyoog kom ciaj tshauv. Kuv lub tuam tsev yuav tsum dawb huv thiab tsis muaj ib qho tsuas li. Txhua yam ntawd yog ib co lus tim khawv rau Kuv, ib txoj kev qhia kom pom tseeb txog Kuv, thiab lub yeeb koob rau Kuv lub npe. Kuv lub tuam tsev yog Kuv lub tsev nyob mus ib txhis thiab yog Kuv txoj kev hlub mus ib txhis; Kuv tas zog plhw lub tuam tsev los ntawm txhais tes uas muaj txoj kev hlub, coj kev nplig siab los rau nws los ntawm hom lus hlub, saib xyuas nws los ntawm ob lub qhov muag uas muaj txoj kev hlub, thiab puag nws rau hauv lub xub ntiag uas muaj txoj kev hlub kom nws thiaj li yuav tsis mag cov tib neeg phem rooj ntxiab los sis raug Ntxwgnyoog dag ntxias. Niaj hnub no, cov uas ua dej num rau Kuv tiam sis yog cov uas tsis raug cawm dim ntawd yuav raug Kuv siv ib zaug ua zaum kawg. Vim li cas Kuv thiaj li maj nroos muab tej no rho tawm ntawm Kuv lub nceeg vaj mus? Vim li cas Kuv thiaj li yuav tsum ntiab lawv tawm mus kom Kuv tsis txhob pom lawm? Kuv ntxub lawv ti nkaus txha! Vim li cas Kuv thiaj li tsis cawm lawv? Yog li vim li cas Kuv thiaj li ntxub lawv? Vim li cas Kuv thiaj li yuav tsum muab lawv ntaus kom tuag? Vim li cas Kuv thiaj li yuav tsum tau rhuav tshem lawv? (Kuv tsis xav pom lawv ib qho dab tsi me me li, nrog rau lawv cov hmoov tshauv tib si.) Vim li cas? Tab txawm yog tus zaj loj liab ploog, tus nab txwj nab laus puag thaum ub, thiab tus Ntxwgnyoog laus los twb nrhiav tsis tau kev los rau hauv Kuv lub nceeg vaj lawm! Tsis txhob ua npau suav ntxiv lawm! Lawv txhua tus yuav raug puas tsuaj thiab raug hlawv kom ciaj tshauv mus kom tag nrho!

Kuv yuav rhuav tshem tiam no, muab nws hloov los ua Kuv lub nceeg vaj, thiab nyob thiab xyiv fab nrog cov tib neeg uas Kuv hlub mus ib txhis. Tej uas tsis huv ntawd tsis txhob xav tias lawv yuav tau nyob hauv Kuv lub nceeg vaj. Koj puas xav tias koj nuv tau ntses hauv cov dej nro? Tsis txhob xav txog tej kev npau suav zoo li no lawm! Koj tsis paub tias Kuv lub qhov muag pom txhua yam! Koj tsis paub tias txhua yam yog Kuv txhais tes npaj tseg lawm! Txhob xav tias tib neeg hwm koj heev! Nej txhua tus yuav tsum nyob ntawm nej qhov chaw uas tsim nyog. Tsis txhob ua txuj ua neeg txo hwj chim (Kuv hais txog cov neeg uas tau txais koob hmoov lawm) los sis cov tshee hnyo thiab ntshai (Kuv hais txog cov neeg uas raug txom nyem vim tsis muaj hmoo). Tam sim no kiag, tib neeg txhua tus yuav tsum paub rau lawv tus kheej hauv lawv lub siab lawm. Tab txawm tias Kuv tsis tuav nej npe hais los xij, nej yeej tseem yuav tsum paub tseeb, vim rau qhov Kuv twb tau taw Kuv cov lus ncaj qha mus rau txhua tus lawm. Tsis hais seb nej yog cov uas Kuv tau xaiv tseg lawm los sis tsis yog, Kuv cov lus yeej hais ncaj qha rau nej txhua tus tus yam ntxwv tam sim no. Qhov ntawd yog hais tias, yog nej nyob rau hauv cov uas Kuv xaiv tseg lawm, ces Kuv hais txog tus yam ntxwv ntawm cov uas Kuv tau xaiv tseg lawm raws li qhov nej qhia nej tus kheej xwb; hos cov uas tsis yog cov Kuv xaiv tseg lawm, los Kuv kuj hais raws li lawv tus yam ntxwv ib yam nkaus thiab. Yog li ntawd, Kuv cov lus thiaj li hais txog ib lub ntsiab lus uas tseem ceeb; nej txhua tus yuav tsum to taub qhov ntawd kom zoo. Tsis txhob dag nej tus kheej! Tsis txhob ntshai! Vim hais tias tsuas muaj ib txhia tib neeg xwb thiaj li to taub, txoj kev dag yuav tsis ua hauj lwm! Leej twg los xij uas Kuv hais tias raug xaiv tseg lawm ces raug xaiv tseg lawm xwb, thiab txawm hais tias koj yuav txawj ua txuj npaum li cas los xij, yog tsis muaj Kuv qhov zoo, ces koj yeej yuav ua tsis tiav li. Vim hais tias Kuv ua li Kuv lo lus, Kuv tsis tshua lam tab kaum Kuv tus kheej tej kev npaj; Kuv ua yam uas Kuv xav ua, vim txhua yam Kuv ua yeej yog lawm. Kuv yog tus siab tshaj plaws, thiab Kuv yog tus tshwj xeeb. Koj puas paub meej txog qhov no? Koj puas to taub?

Tam sim no, tom qab nyeem Kuv cov lus lawm, cov uas ua phem thiab cov uas coj nkhaus thiab txawj dag, kuj puav leej rau siab ntso ua hauj lwm kom loj hlob thiab siv zog rau lawv tus kheej ib yam nkaus thiab. Lawv tsuas yog xav them ib tug nqi me me kom tau kev los rau hauv Kuv lub nceeg vaj nkaus xwb. Lawv yuav tsum muab tej kev xav zoo li no tso tseg! (Cov tib neeg no tsis muaj kev cia siab vim Kuv tsis muab lub cib fim rau lawv los lees txim hloov dua siab tshiab.) Kuv zov lub rooj loog mus rau Kuv lub nceeg vaj lawm. Koj puas ntseeg tias tib neeg nkag tau Kuv lub nceeg vaj raws li lawv xav? Koj puas ntseeg tias Kuv lub nceeg vaj yuav cia li lees txais txhua yam khoom uas tsis siv lawm? Tias Kuv lub nceeg vaj yuav cia li txais txhua yam khoom seem txeej uas tsis muaj nqis lawm? Koj yuam kev lawm! Hnub no, cov uas nyob rau hauv lub nceeg vaj yog cov uas nrog Kuv tuav lub hwj chim vajntxwv; Kuv twb ua twb zoo tu lawv lawm. Qhov no tsis yog ib yam uas ua tau tiav tsuas yog los ntawm qhov xav tau xwb; koj yuav tsum tau txais Kuv txoj kev pom zoo. Tshaj ntawd ntxiv, qhov no tsis yog ib yam uas cia li nrog lwm tus sib tham tau; nws yog ib yam uas Kuv npaj Kuv Tus Kheej. Kuv hais dab tsi ces cia li mus. Kuv tej lus zais tob twb raug muab nthuav tawm rau cov uas Kuv hlub lawm. Cov uas ua phem—ntawd yog, cov uas Kuv tsis tau xaiv tseg—lawv tsis muaj cai tau txais Kuv tej lus zais tob ntawd. Tab txawm yog lawv hnov tej lus zais tob no los xij, lawv yeej tsis to taub li, vim Ntxwgnyoog twb npog lawv ob lub qhov muag thiab tswj lawv lub siab lawm, ua rau lawv tus kheej puas tsuaj tag nrho li lawm. Vim li cas thiaj li hais tias Kuv tej dej num mas zoo kawg nkaus thiab ntse heev, thiab tias Kuv sau txhua yam rau hauv Kuv txoj kev ua hauj lwm? Kuv yuav muab cov uas Kuv tsis tau npaj tseg thiab xaiv tseg ntawd cob rau Ntxwgnyoog rau txim thiab ua kom lawv lwj liam, thiab Kuv yuav tsis raus tes rau txoj kev rau txim rau lawv; qhov no yog qhov tias Kuv ntse npaum li cas! Leej twg thiaj li xav txog qhov no? Kuv tes hauj lwm loj tau ua tiav hlo lawm yam tsis siv ib qho dag zog li, tsis yog lov?

Qhov Dhau Los: Tshooj 80

Ntxiv Mus: Tshooj 82

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No