Tshooj 82

Thaum hnov Kuv cov lus, txhua tus ntshai heev; txhua tus tib neeg mas ntshai puv npo. Nej ntshai dab tsi? Kuv tsis yog yuav tua nej! Qhov ntawd yog nej muaj lub siab xav tsis zoo; qhov uas nej pheej ua rau tom Kuv nraub qaum mas tsis muaj qab hau thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi hlo li. Qhov no ua rau Kuv ntxub nej tshaj plaws uas ua rau Kuv xav xav muab txhua tus uas Kuv tsis tau xaiv tseg ua ntej thiab tsis tau xaiv pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, kom raug tsoo tawg ua tej daim mos mos. Txawm li cas los xij, Kuv muaj Kuv txoj kev npaj; Kuv muaj Kuv cov hom phiaj. Kuv yuav tseg koj lub neej me me no nyob rau lub sij hawm no, thiab yuav tsis ncaws koj tawm kom txog thaum koj ua dej num rau Kuv tiav tso. Kuv tsis xav pom yam tsim tawm los zoo li ntawd; lawv ua puas rau Kuv lub npe! Nej puas paub qhov no? Nej puas nkag siab? Niag neeg tsis muaj nqis! Siv nej lub hlwb los txais qhov no ma! Thaum koj raug siv, qhov ntawd yog Kuv yog tus ua li ntawd, thiab thaum koj tsis raug siv, qhov no los ib yam nkaus, yog vim Kuv thiab. Txhua yam raug coj raug qhia los ntawm Kuv, thiab nyob hauv Kuv ob txhais tes, txhua yam raug ua tau zoo thiab mus raws txheej txheem. Leej twg los xij muaj cuab kav txav tawm ces yuav tsum raug Kuv sab tes ntaus kiag tam sim ntawd. Kuv keev hais tias “raug ntau”; koj puas xav tias Kuv yuav siv Kuv tus kheej txhais tes ntaus tiag tiag ma? Kuv tsis tas ua li ntawd! Kuv tej kev ua mas tsis ruam li tib neeg xav. Nws txhais li cas thaum hais tias txhua yam raug tsim thiab raug ua tiav los ntawm Kuv cov lus? Txhua yam raug ua tiav yam tsis tas tsa Kuv ib tug ntiv tes li. Nej puas to taub lub ntsiab tseeb ntawm Kuv cov lus?

Kuv yeej yuav tsis muab txoj kev cawm dim los rau ib tug ntawm cov uas ua dej num rau Kuv; lawv tsis muaj feem rau hauv Kuv lub teb chaws. Qhov no vim hais tias cov tib neeg no lawv tus kheej tsuas khwv heev rau tej xwm txheej sab nraud xwb, tiam sis tsis ua raws li Kuv txoj kev xav li. Txawm hais tias tam sim no Kuv tab tom siv lawv los xij, hauv qhov tseeb lawv yog cov tib neeg uas Kuv ntxub tshaj plaws; cov tib neeg uas Kuv dhuav tshaj plaws. Niaj hnub nim no, Kuv hlub tus twg los xij uas muaj peev xwm ua raws li Kuv txoj kev xav, tus uas muaj peev xwm xav txog Kuv tej nra, thiab tus uas muaj peev xwm muab txhua yam ntawm lawv rau Kuv nrog lub siab tiag thiab ua siab dawb paug. Kuv yuav qhia lawv tas li, thiab tsis cia lawv yuam kev tawm ntawm Kuv mus ib qho me me kiag li. Kuv keev hais tias, “Rau cov neeg uas txaus siab them nqi rau Kuv tiag, Kuv yuav muab koob hmoov zoo rau koj ntau heev.” Lo lus “foom koob hmoov” hais txog dab tsi? Koj puas paub txog? Hauv cov ntsiab lus ntawm txoj hauj lwm tam sim no ntawm tus Vajntsujplig, nws hais txog tej nra uas Kuv muab rau koj. Vim txhua tus muaj peev xwm ris lub nra rau pawg ntseeg, thiab tus uas ua lub siab dawb paug muab lawv tus kheej cob rau Kuv, lawv lub nra thiab lawv txoj kev mob siab puav leej yog tej foom koob hmoov uas los ntawm Kuv los. Tsis tas li ntawd, Kuv tej kev qhia tshwm rau lawv kuj yog kev foom koob hmoov los ntawm Kuv thiab. Qhov no vim hais tias cov neeg uas tam sim no tsis ris lub nra ces yog cov tsis raug npaj tseg ua ntej thiab tsis raug xaiv los ntawm Kuv; Kuv tej lus foom phem twb poob los rau lawv lawm. Muab hais ua lwm lo lus, cov neeg uas Kuv tau npaj tseg ua ntej thiab tau xaiv lawm thiaj li koom nrog kis zoo ntawm qhov Kuv tau hais, hos cov uas Kuv tsis raug npaj tseg ua ntej thiab tsis raug xaiv ces tsuas yog koom rau kis tsis zoo ntawm Kuv cov lus hais xwb. Yim hais Kuv cov lus ntau npaum li cas, yim ua rau cov ntsiab lus meej tuaj ntau npaum li ntawd; Kuv yim hais tej lus ntau npaum li cas, tej lus ntawd yim rais los dawb huv ntau npaum li ntawd. Txhua tus ntawm cov neeg uas coj nkhaus thiab txawj dag, thiab cov uas Kuv tsis tau npaj tseg ua ntej, ces yeej raug foom phem los ntawm Kuv ua ntej kev tsim lub ntiaj teb. Vim li cas thiaj li hais tias lub xyoo, hli, hnub, thiab teev, feeb, thiab chib rau ntawm nej lub hnub yug mas puav leej raug npaj tsim nyog los ntawm Kuv lawm? Kuv twb npaj tseg ua ntej los ntev lawm tias leej twg yuav tau txais lub meej mom ntawm cov tub hlob. Kuv ntsia ntsoov lawv; lawv mas muaj nuj nqis rau Kuv los ntev lawm, thiab muaj nyob rau hauv Kuv lub siab los ntev lawm. Txhua lo lus Kuv hais muaj kuab thiab muaj Kuv cov tswv yim. Tib neeg muaj dab tsi? Tshwj tsis yog ob peb tug uas Kuv hlub, cov uas muaj lub meej mom ntawm cov tub hlob, muaj pes tsawg leej thiaj li xav txog Kuv txoj kev xav? Kuv cov tub muaj nqis li cas? Kuv cov neeg muaj nqis li cas? Yav dhau los, lo lus tias “Kuv cov tub” yog cov lus qhia txog Kuv cov tub hlob, tab sis cov neeg ntawm Kuv cov tub thiab Kuv cov tib neeg uas tsis paub txaj muag xav tias nws yog ib lub npe ntxim hwm rau lawv tus kheej. Txhob lam tuav lub luag hauj lwm ntawm Kuv cov tub hlob yam tsis paub txaj muag. Koj puas tsim nyog tuav qib hauj lwm no ma? Niaj hnub nim no, tsuas yog cov uas tau raug tshuaj xyuas pom tseeb lawm xwb thiaj li yog cov uas raug muab tso rau hauv txoj hauj lwm tseem ceeb ntawm Kuv xub ntiag; cov tib neeg no tau txais lub meej mom ntawm cov tub hlob lawm. Lawv twb koom rau hauv Kuv lub zwm txwv lawm, Kuv lub kaus mom vaj ntxwv, Kuv lub yeeb koob, thiab Kuv lub teb chaws. Txhua yam raug tib zoo npaj tseg los ntawm Kuv lawm. Txhua tus neeg uas niaj hnub no tau txais lub meej mom ntawm cov tub hlob puav leej tau txais kev mob, kev tsim txom, thiab kev nyuaj siab ntau tshaj, suav nrog qhov lawv tau ntsib tau pom hauv lawv tsev neeg txij thaum yug los, lawv tus kheej tej kev xav, tes hauj lwm, thiab kev txij nkawm. Cov tub hlob ntawd tsis tau muaj yeej lub meej mom no yog tsis tau tiv kev txom nyem; tab sis, lawv twb tau tiv dhau txhua kis hauv lub neej los lawm: qhov zoo thiab qhov phem, qhov siab thiab qhov nqis. Txhua tus neeg uas yav dhau los tau txais kev qhuas yam siab kawg los ntawm cov tib neeg hauv ntiaj teb, thiab cov ua neej nyob kaj siab lug rau tim tsev, tsis muaj feem rau hauv cov tub hlob. Lawv tsis tsim nyog yog cov tus hlob; lawv nqa kev txaj muag los rau Kuv lub npe, thiab Kuv tsis xav tau lawv kiag li. Kuv cov tub thiab Kuv cov tib neeg, uas Kuv xaiv lawm, kuj muaj koob muaj npe zoo nyob hauv lub ntiaj teb, tab sis lawv tsis muaj yam uas Kuv cov tub hlob muaj. Tam sim no Kuv tab tom siv qee cov tib neeg, tab sis rau ntawm lawv muaj ntau tus tsis tsim nyog los ua Kuv cov neeg li. Lawv yog tej yam khoom ntawm kev puas tsuaj mus ib txhis; lawv raug siv los ua dej num rau Kuv rau ib ntus, tab sis tsis tau txhais hais tias yuav siv mus ntev. Kuv twb txiav txim siab tob rau hauv Kuv lub siab lawm tias leej twg yog tus yuav raug siv mus ntev. Ntawd yog, cov uas Kuv muab tso rau hauv cov qib hauj lwm tseem ceeb thiaj li yog cov uas Kuv hlub, thiab Kuv twb pib siv lawv los ntev lawm. Muab hais ua lwm lo lus, lawv cov hauj lwm twb raug teeb tsa lawm. Vim cov neeg uas Kuv ntxub, ces tam sim no lawv nyob rau theem tsuas siv mus ib ntus xwb. Thaum cov neeg txawv teb chaws tuaj, ntawd yog thaum yuav tau nthuav tawm cov tub hlob kom meej tseeb rau nej.

Tam sim no Kuv cheem tsum kom nej loj hlob tsuag tsuag thiab xav txog Kuv lub nra. Lub nra no tsis loj heev, thiab Kuv tsuas xav kom nej ua qhov nej muaj peev xwm ua tau xwb. Kuv paub nej lub siab; Kuv paub cov hauj lwm uas nej tuaj yeem ua tau. Kuv paub tag nrho tej no, thiab Kuv to taub tej yam no; Kuv tsuas xav kom nej, Kuv cov tub, txaus siab hlo tsis lees nej tus kheej thiab tsim kho tiag tiag los nyiam yam uas Kuv nyiam, ntxub yam uas Kuv ntxub, ua yam uas Kuv ua, thiab hais yam uas Kuv hais. Txhob cia raug tswj los ntawm qhov chaw, thaj chaw, lub sij hawm, los sis lwm tus neeg. Nws yog Kuv txoj kev xav kom nej cov ntsujplig nyob tau ywj pheej, rau txhua qhov chaw, thiab nej txhua tus ntawm ko muaj peev xwm tuav qib dej num ntawm Kuv cov tub hlob tau. Niaj hnub nim no leej twg muab tag nrho lawv lub neej cob rau Kuv? Leej twg fij rau Kuv ncaj ncees? Leej twg ua hnub ua hmo ua txhawm rau Kuv? Leej twg leg qav leg num hauv Kuv tsev neeg rau Kuv? Leej twg ris lub nra ntawm Kuv lub xub pwg rau Kuv? Lawv tsis yog Kuv cov tub lod? Txhua yam Kuv ua mas yuav tsum ua kom Kuv cov tub zoo tiav log thiab tau tiam rau Kuv cov tub. Nej puas nkag siab? Txhua yam yog txhawm rau Kuv cov tub hlob, thiab Kuv ua tsis muaj qhov yuam kev li. Txhob ua hauj lwm raws hauv qhov nkag siab yuam kev tias Kuv txiav txim rau tib neeg tsis raug, thiab txhob xav tias Kuv saib tsis taus koj. Txhob kwv yees tias Kuv siv txuj ci tsawg heev, los sis xav tias Kuv ua yuam kev tsis raws li qhov tau npaj tseg ua ntej rau koj. Nws tsis yog li ntawd; qhov ntawd koj tsis tsim nyog tau txais! Koj puas paub qhov ntawd ma? Tam sim no Kuv yuav qhia qee yam rau nej tias: Leej twg nquag ua rau Kuv npau taws thiab keev thuam los sis hais Kuv lub hom phiaj, ces yeej yog lub hom phiaj ntawm qhov Kuv ntxub xwb xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsum tuag xwb xwb—qhov no tau teev tseg rau lub pob zeb lawm. Kuv twb hais lawm tias Kuv yuav tsis hais Kuv cov tub hlob ntxiv lawm, vim hais tias cov tib neeg no twb ua dhau Kuv tej kev sim hnyav thiab tau txais Kuv qhov kev pom zoo lawm. Leej twg los xij uas Kuv ua ntsej muag npau taws hlo rau ces yeej ntsib kev phom sij xwb xwb. Nej tsis ntshai lod? Muaj coob leej tuag tam sis thaum hais Kuv cov lus tawm los ntawm Kuv lub qhov ncauj. Txawm li cas los xij, ib txhia tseem nyob hauv lawv cev nqaij tawv li qub; nws tsuas yog hais tias lawv tus ntsujplig twb tuag lawm xwb. Lawv qhov taw qhia meej tshaj plaws yog qhov uas lawv tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig thiab lawv tsis muaj ib yam dab tsi tuav lawv cia li. (Lawv twb raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab los txog rau ib theem uas tob heev lawm.) Thaum twg los xij lawv cev nqaij tawv tag lawm, ces tom qab ntawd nws mam li tshwm sim raws li qhov Kuv ua tib zoo npaj tseg thiab tshwm sim rau thaum lub sij hawm Kuv tau teev tseg. Lawv tus ntsujplig tuag los yeej pab Kuv tsis tau ntau dab tsi; Kuv yuav siv lawv lub cev nqaij tawv los ua kom pom Kuv tej kev txuj ci phim hwj. Txij no mus, tib neeg mam li ntseeg; lawv yuav qhuas tsis paub tag, thiab yuav tsis muaj leej twg yuav tsis hwm thiab ntshai Kuv. Kuv tsis saib txhua yam kom ntxaws; txhua tus yuav tsum nyob los sis tuag rau Kuv, thiab tsis muaj leej twg yuav khiav tawm mus tau kom txog thaum lawv ua hauj lwm rau Kuv tiav. Txawm yog Ntxwgnyoog kiag los tsis muaj peev xwm thim rov qab kom txhob poob mus rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws kom mus txog thaum nws ua nws qhov hauj lwm rau Kuv tiav. Txhua kauj ruam uas Kuv ua mas khov kho thiab ruaj ntseg, thiab nyob rau ntawm lub chaw ruaj khov; qhov tsawg kawg ces—tsis muaj kauj ruam twg uas Kuv yuav ua tsis tau.

Leej twg yuav muaj cuab kav sib piv nrog Kuv? Leej twg yuav muaj cuab kav tawm tsam Kuv? Kuv yuav ntaus koj ntog kiag tam sim ntawd! Kuv yuav tsis tseg ib txoj lw, thiab koj lub cev nqaij yuav raug rhuav pov tseg du lug; qhov no mas muaj tseeb xwb xwb. Thaum Kuv hais txog tej no, Kuv ua tej ntawd kiag tam sim ntawd, thiab yuav tsis muaj hnub tig rov qab lawm. Lub ntiaj teb mas puas ib hnub zuj zus, thiab tib neeg los muaj kev piam sij ib hnub zuj zus. Ib hnub dhau mus zuj zus, Kuv lub teb chaws tab tom loj hlob thiab Kuv cov tub hlob loj hlob zuj zus tuaj lawm. Hnub dhau hnub, Kuv txoj kev npau taws muaj ntau zuj zus tuaj, Kuv tej kev qhuab ntuas mas rais los hnyav zuj zus tuaj, thiab Kuv tej lus los haj yam hais hnyav zuj zus tuaj lawm. Nej tseem tos ntsoov kom Kuv hais lus mos muag rau nej ntau ntxiv, thiab hais Kuv lub suab lus kom yaus zog, tab sis rov xav dua lawm! Kuv lub suab mas nyob ntawm seb Kuv hais nrog cov tib neeg twg. Rau cov uas Kuv hlub, Kuv lub suab yeej mos muag thiab ib txwm nplij siab, tab sis rau ntawm nej, ces Kuv tsuas qhia tawm txoj kev tsiv nyaum thiab kev txiav txim xwb, dua ntawd Kuv muab kev qhuab ntuas thiab kev npau taws ntxiv. Tsis muaj leej twg ras txog qhov ntawd li, qhov xwm txheej nyob hauv txhua lub teb chaws ntawm lub ntiaj teb tau rais los kub ntxhov zuj zus tuaj, puas ntau zuj zus thiab poob mus rau tej kev ntxhov quas niab ib hnub zuj zus. Cov thawj coj ntawm txhua lub teb chaws puav leej cia siab tias thaum kawg yuav tau txais lub hwj chim. Qhov ntawd yeej yuav tsis tshwm sim rau lawv tiag tiag li vim hais tias twb muab Kuv txoj kev rau txim rau lawv lawm. Lawv nrhiav kev los txeeb Kuv lub hwj chim—tiam sis lawv tsuas yog npau suav xwb! Txawm tus thawj coj ntawm lub Koom Haum Ntiaj Teb kiag los yuav tsum thov kev zam txim ntawm Kuv. Tej kev ua phem uas tus thawj coj tau ua txhaum mas muaj ntau heev. Tam sim no yog lub sij hawm rau kev qhuab ntuas lawm, ces Kuv yuav tsis cia nws khiav dim yooj yim li. Txhua tus uas muaj hwj chim yuav tsum hle lawv cov kaus mom vaj ntxwv; tsuas yog Kuv nkaus xwb thiaj li tsim nyog kav tag nrho txhua yam. Txhua yam nce rau Kuv—tag nrho tej no, suav nrog qee cov neeg txawv teb chaws. Kuv yuav ntaus tej neeg uas tshawb xyuas kom meej txog Kuv kiag tam sim ntawd, vim hais tias Kuv tes hauj lwm los txog li no lawm. Txhua hnub pom kev nthuav tawm tshiab; txhua hnub muaj qhov kaj tshiab. Tag nrho rais los tiav ntau zuj zus. Hnub kawg ntawm Ntxwgnyoog tab tom los ze zuj zus thiab pom tseeb zuj zus lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 81

Ntxiv Mus: Tshooj 83

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No