Tshooj 84

Vim yog lawv tsis muaj kev paub txog Kuv, tib neeg tau cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg thiab ntxeev Kuv cov kev npaj ntau zaus suav tsis txheeb, tab sis lawv yeej tsis muaj peev xwm cuam tshuam Kuv cov kauj ruam kev nce qib tau. Qhov no yog vim Kuv yog ib tug Vajtswv uas muaj tswv yim. Nyob hauv Kuv mas muaj tswv yim mus ib txhis, thiab nyob hauv Kuv yeej tsis muaj qhov kawg thiab tej lus zais tob uas piav tsis tau li. Txij puag thaum lub sij hawm nco tsis tau los lawm, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm to taub thiab nkag siab tag nrho cov no. Qhov ntawd tsis yog li no lod? Tsis yog tias tsuas yog muaj tswv yim hauv txhua cov lus Kuv hais tawm xwb, tab sis txhua lo lus tseem muaj Kuv cov lus zais tob uas to taub nyuaj nyob rau hauv thiab. Nrog Kuv, txhua yam yog lus zais tob uas to taub nyuab; txhua feem ntawm Kuv yog lus zais tob uas to taub nyuaj. Hnub no nej tsuas lam pom lo lus zais tob uas to taub nyuaj xwb, uas yog qhov tias nej tau pom Kuv tus neeg—tab sis nej tseem tsis tau nthuav tawm lo lus zais tob uas to taub nyuaj zais nyob rau hauv. Tib neeg tsuas tuaj yeem nkag mus rau Kuv lub teb chaws los ntawm kev raws Kuv kev coj xwb; tsis yog li ntawd, lawv yuav piam sij nrog lub ntiaj teb thiab ua plua tshauv mus. Kuv yog Vajtswv Tus Kheej tiav log; Kuv tsis yog leej twg tab sis yog Vajtswv Tus Kheej. Cov lus yav dhau los uas hais tias “qhov tshwm sim ntawm Vajtswv,” twb yog qhov qub dhau lawm; lawv muaj tej khoom qub uas coj los siv tsis tau ntxiv lawm. Muaj pes tsawg leej ntawm nej tau los to taub txog qhov no? Muaj pes tsawg leej ntawm nej uas paub tseeb ntawm Kuv los txog rau qhov no? Txhua tus yuav tsum raug piav qhia thiab qhia meej los ntawm Kuv.

Ntxwgnyoog lub teb chaws tau raug rhuav tshem lawm, thiab tsis ntev xwb nws cov neeg yuav tsum ua tiav lawv txoj kev ua dej num rau Kuv. Ib tug zuj zus, lawv yuav raug ntiab tawm ntawm Kuv lub tsev, uas txhais tau hais tias cov neeg uas tau ntoo ntsej muag cuav ua ntau lub luag hauj lwm tau raug muab lawv cov xim tseeb nthuav tawm, thiab txhua tus yuav raug txiav tawm ntawm Kuv lub teb chaws mus. Tsis txhob hnov qab! Txij hnub no mus, txhua tus uas Kuv tso pov tseg, suav nrog cov uas Kuv tau tso pov tseg puag thaum ub lawm, yog cov uas coj los ua yam ntxwv, thiab tsuas yog kev txaj muag xwb; lawv tsuas yog ua yeeb yam rau Kuv xwb, thiab tom qab qhov kev ua si no dhau mus lawm, lawv yuav tsum tawm ntawm lub sam thiaj mus. Cov uas yog Kuv cov tub tiag yuav tau nyob hauv Kuv lub teb chaws kom tau txais Kuv txoj kev hlub thiab txaus siab rau tej koob hmoov uas Kuv tau npaj rau nej lawm. Tau koob hmoov ces yog cov tub hlob! Vim tias nej tau raug cob qhia los ntawm Kuv ua ntej lawm, tam sim no nej haum rau Kuv siv lawm. Ntseeg tias Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus. Tej yam uas tib neeg tsis tuaj yeem ua tiav log, Kuv muaj peev xwm ua tau yam uas tsis muaj qhov khaus li, thiab yeej tsis muaj chaw rau thuam tau kiag li. Tsis txhob xav tias nej ua tsis tau dab tsi li los yog tias nej tsis tsim nyog los ua Kuv cov tub hlob li. Nej yeej muaj nuj nqis kawg nkaus! Qhov no yog vim tias txhua yam vam khom rau Kuv ua kom tiav; lawv txhua tus vam khom rau Kuv los ua kom tiav. Vim li cas tam sim no nej thiaj xav tias nej tus yeeb yam zoo li no? Qhov no tsuas yog vim lub sij hawm rau Kuv los siv nej tiag tseem tsis tau los txog. Cov txuj ci zoo tsis tuaj yeem siv rau tej hom phiaj tsis tseem ceeb; nej puas nkag siab? Thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no, puas yog nej tsuas raug txwv kom nyob twj ywm rau hauv lub Suav Teb me me no xwb? Ntawd yog, txhua tus neeg thoob plaws hauv qab ntuj khwb no yuav raug muab rau nej saib xyuas thiab coj, rau qhov nej yog cov tub hlob, thiab kev coj nej cov kwv tij yog nej lub luag hauj lwm uas yuav tsum ua kom tiav. Paub qhov no! Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus! Kuv ntxhov siab dua ib zaug ntxiv uas Kuv tab tom cia nej txaus siab rau nej tus kheej. Kuv yog Tus uas ua hauj lwm—tus Vajntsujplig ua hauj lwm nyob txhua qhov chaw, thiab ua tus coj kiag ntag.

Yav dhau los, tib neeg tsis muaj kev nkag siab txog Kuv txoj kev cawm dim. Tam sim no nej puas nkag siab? Muaj ntau yam ntawm Kuv txoj kev cawm dim: Ib qho yog hais tias rau qee cov neeg, tsis muaj qhov kev npaj ua ntej li, uas txhais tau tias lawv tsis muaj peev xwm txaus siab tau rau Kuv txoj hmoov hlub li; lwm qhov yog tias muaj cov neeg uas tau raug npaj tseg ua ntej thaum pib lawm, uas txaus siab rau Kuv txoj hmoov hlub ib ntus, tab sis tom qab qee lub sij hawm lawm, uas yog lub sij hawm uas Kuv tau npaj tseg ua ntej, Kuv yuav tshem lawv tawm, thiab tom qab ntawd lawv lub neej yuav tag nrho mus lawm. Tseem muaj lwm qhov uas yog hais tias cov uas Kuv tau npaj tseg thiab tau xaiv tseg lawm, thiab cov uas tau txais koob hmoov nyob mus ib txhis; lawv txaus siab rau Kuv txoj hmoov hlub txij thaum pib mus txog thaum kawg, suav nrog txoj kev nyuaj uas lawv tau raug txom nyem ua ntej thiab tom qab lees txais Kuv lawm, nrog rau kev qhuab qhia thiab pom meej ntxiv uas lawv tau txais tom qab lees yuav Kuv. Txij no mus, lawv yuav pib txaus siab rau cov koob hmoov—ntawd yog, lawv yog cov uas Kuv tau cawm cia zoo heev. Nov yog qhov hais qhia kom pom tseeb tshaj plaws ntawm kev ua tiav ntawm Kuv txoj hauj lwm loj. Yog li ces tej koob hmoov hais txog dab tsi? Cia Kuv nug nej: Nej xav ua dab tsi tshaj plaws? Nej ntxub dab tsi tshaj plaws? Nej cia siab tias yuav tau txais dab tsi tshaj plaws? Nej tau tiv dhau txoj kev mob thiab kev txom nyem yav dhau los, txhua yam yog rau qhov yog kom tau txais Kuv thiab kom nej lub neej muaj peev xwm loj hlob; cov uas muaj ib feem ntawm txoj hmoov hlub. Qhov raug foom “koob hmoov” txhais tau hais tias yav tom ntej, nej yuav tsis muaj tej yam uas nej ntxub ntxiv lawm, uas txhais tau tias tej no yuav tsis tshwm sim muaj nyob rau hauv nej lub neej tiag lawm; lawv yuav raug tshem tawm tag nrho, kiag ntawm nej ob lub qhov muag. Tsev neeg, txoj hauj lwm, tus poj niam, tus txiv, cov me nyuam, cov phooj ywg thiab cov txheeb ze, thiab txawm tias peb pluas noj ib hnub twg uas nej ntxub txhua hnub, yuav ploj mus. (Qhov no txhais tau tias tsis raug txwv los ntawm lub sij hawm, thiab taug kev tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv tau tiav log. Tsuas yog koj tus ntsujplig txaus siab thiaj muaj peev xwm tswj koj lub cev, tab sis qhov no hais txog koj lub cev, tsis yog cev nqaij daim tawv. Koj yuav nyob ywj pheej thiab nyob siab dua tag nrho. Qhov no yog qhov txuj ci loj tshaj thiab pom tau meej tshaj plaws uas Vajtswv tau qhia tshwm suav txij li thaum tau tsim lub ntiaj teb los.) Txhua yam ntawm cov av yuav raug tshem tawm ntawm nej lub cev, thiab nej yuav yog lub cev ntawm sab ntsujplig uas dawb huv thiab tsis tsuas dab tsi li, muaj peev xwm mus ntoj ncig thoob lub qab ntuj khwb thiab mus rau qhov kawg ntawm lub ntiaj teb. Txij lub sij hawm ntawd mus, nej yuav tshem tawm txhua yam teeb meem kev ntxuav thiab ntxhua kom huv, thiab nej yuav txaus siab rau nej tus kheej kom tag nrho. Txij li ntawd mus, nej yuav tsis xav txog kev sib yuav lawm (vim tias Kuv tab tom xaus ib tiam, tsis tsim lub ntiaj teb), thiab yuav tsis muaj kev mob plab yug me nyuam uas tsim txom rau cov poj niam ntxiv lawm. Nej yuav tsis ua hauj lwm los sis khwv ntxiv nyob rau yav tom ntej lawm. Nej yuav muab nej tus kheej faus tag nrho hauv Kuv txoj kev hlub, txaus siab rau cov koob hmoov uas Kuv tau muab rau nej. Qhov no yog qhov tseeb. Thaum nej tab tom txaus siab rau cov koob hmoov no, txoj hmoov hlub yuav caum raws nej txuas ntxiv mus. Txhua yam uas Kuv tau npaj rau nej—ntawd yog, yam khoom muaj nqis uas muaj txiaj ntsig thoob plaws ntiaj teb—yuav raug muab rau nej. Tam sim no, nej tsis muaj peev xwm paub los sis tsis xav txog txhua yam ntawm no, thiab tsis muaj leej twg tau txaus siab lawv ua ntej dhau los li. Thaum cov koob hmoov no los rau nej, nej yuav zoo siab tsis muaj qhov kawg—tab sis tsis txhob hnov qab tias cov no yog tag nrho vim yog Kuv lub hwj chim, Kuv tes dej num, Kuv li kev ncaj ncees, thiab, ntau ntxiv yog, Kuv lub meej mom. (Kuv yuav ua siab zoo rau cov uas Kuv xaiv ua siab zoo rau, thiab Kuv yuav muaj lub siab hlub tshua cov uas Kuv xaiv los ua lub siab hlub tshua rau.) Lub sij hawm ntawd, nej yuav tsis muaj niam muaj txiv, thiab yuav tsis muaj kev txheeb ze koom roj koom ntshav. Nej txhua tus yog cov neeg uas Kuv hlub, Kuv cov tub uas Kuv hlub. Txij hnub ntawd mus, tsis muaj leej twg yuav twv yuav thuam nej. Nws yuav yog ib lub sij hawm rau nej los loj hlob mus ua neeg laus, thiab yog ib lub sij hawm uas nej kav lub teb chaws nrog tus pas hlau! Leej twg muaj cuab kav cuam tshuam Kuv cov tub uas Kuv hlub? Leej twg muaj cuab kav tawm tsam lawv? Txhua tus yuav hwm Kuv cov tub uas Kuv hlub, vim tias Leej Txiv tau txais lub yeeb koob lawm. Txhua yam uas tsis muaj leej twg tuaj yeem xav txog yuav tshwm sim ntawm nej ob lub qhov muag; lawv yuav tsis muaj qhov kawg, tsis tag, thiab tsis paub xaus li. Tshuav tsis ntev, nej yuav tsis tas yuav ziab tshav los ntawm lub hnub los sis tiv cua sov uas tsim txom ntxiv lawm, los sis nej yuav tsis tau tiv qhov txias los sis tiv nag, daus, los sis cua ntxiv lawm. Qhov no vim tias Kuv hlub nej, thiab nws yuav yog ib lub ntiaj teb ntawm Kuv txoj kev hlub. Kuv yuav muab rau nej txhua yam uas nej xav tau, thiab Kuv yuav npaj rau nej txhua yam uas nej yuav tsum tau. Leej twg muaj cuab kav twv tias Kuv tsis ncaj ncees? Kuv yuav tua nej pov tseg tam sim ntawd, vim tias Kuv tau hais ua ntej tias Kuv txoj kev npau taws (tawm tsam cov phem) yuav nyob mus ib txhis, thiab Kuv yuav tsis tso ib qho me me li. Txawm li cas los xij, Kuv txoj kev hlub (rau Kuv cov tub uas Kuv hlub) tseem yuav nyob mus tag ib txhis; Kuv yuav tsis thim nws rov qab kom tsawg.

Niaj hnub no, cov neeg uas hnov Kuv cov lus raws li kev txiav txim yog cov uas tsis muaj tus yam ntxwv raug. Txawm li cas los xij, txog thaum lub sij hawm lawv tshawb pom tau tias, tus Vajntsujplig twb tau tso lawv tseg lawm. Sab nraud ntawm lub qab ntuj khwb tag nrho, cov tub hlob raug xaiv los ntawm nej, hos cov tub thiab cov neeg tsuas yog ua ib feem me me ntawm nej xwb. Kuv qhov tseem ceeb yog tag nrho hauv lub qab ntuj khwb, uas txhais tau hais tias cov tub thiab cov neeg yog raug xaiv los ntawm txhua haiv neeg hauv ntiaj teb. Koj puas nkag siab? Vim li cas Kuv thiaj pheej hais meej tias cov tub hlob yuav tsum tau loj hlob kom sai thiab tawm mus coj cov neeg txawv teb chaws no? Nej puas nkag siab lub ntsiab tseeb ntawm Kuv cov lus? Qhov no vim tias Suav Teb yog ib haiv neeg uas Kuv tau foom tsis zoo rau lawm; nws tau tsim txom Kuv tshaj plaws, thiab Kuv ntxub nws tshaj plaws. Nej yuav tsum paub tias Kuv cov tub hlob thiab Kuv tau los saum ntuj los thiab yog neeg ntiaj teb; peb tsis koom nrog ib haiv neeg twg li. Tso tseg tsis txhob lo rau tib neeg cov kev xav phem! Qhov no yog vim tias Kuv tau nthuav tawm Kuv tus neeg rau nej lawm. Txhua yam yog nyob ntawm Kuv. Koj puas muaj peev xwm nco tau Kuv cov lus? Vim li cas Kuv hais tias muaj neeg tsawg zuj zus ntawm nej, thiab tias cov pej xeem tau raug tsim kho kom zoo ntau zuj zus? Nws yog vim tias Kuv txoj kev cawm dim tau hloov zuj zus mus rau lub qab ntuj khwb lawm. Cov uas raug tshem tawm, cov uas tau lees yuav Kuv lub npe, yog cov uas tau ua dej num pab txhim kho cov tub hlob kom zoo tiav log. Koj puas nkag siab? Vim li cas Kuv thiaj hais tias lawv sawv daws yog cov ua dej num rau Kuv cov tub? Tam sim no nej to taub meej lawm, nej tsis to taub lod? Muaj tsawg tiag; yeej muaj tsawg heev. Txawm li cas los xij, cov neeg ntawd tau txais txiaj ntsig ntau vim yog Kuv cov tub, thiab tau txaus siab ntau rau Kuv txoj hmoov hlub ntau—thiab yog vim li ntawd Kuv thiaj hais tias Kuv tau cawm tib neeg rau lub sij hawm kawg. Tam sim no nej paub lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv cov lus lawm! Kuv yuav qhuab ntuas kom hnyav rau tus uas tawm tsam Kuv, thiab Kuv yuav tig Kuv lub ntsej muag rau tus uas tiv thaiv Kuv. Qhov no vim tias, txij puag thaum pib los, Kuv ib txwm yog ib tug Vajtswv uas muaj hwj chim thiab ncaj ncees, thiab txhua yam yuav raug muab nthuav tawm rau nej. Kuv ua hauj lwm nrawm heev hauv txoj kev uas zoo heev, thiab tsis ntev no, tej yam tsis txaus ntseeg uas xav tsis thoob rau tib neeg yuav tshwm sim. Kuv txhais tau tias tam sim ntawd thiab tsis ntev no. Koj puas nkag siab? Nrhiav to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, yam tsis pub qeeb li! Kuv cov tub uas Kuv hlub, txhua yam nyob ntawm no rau nej, thiab txhua yam muaj nyob rau nej li txiaj ntsig.

Qhov Dhau Los: Tshooj 83

Ntxiv Mus: Tshooj 85

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Ntawm Lub Hom Phiaj

Thaum twg hais txog lub hom phiaj, nej saib nws zoo yam li tshwj xeeb heev; nws yog, tshaj ntawd ntxiv, tej yam uas nej txhua tus paub...

Tshooj 28

Thaum Kuv nqis saum Xi-oo los, Kuv tau raug nyob tos los ntawm txhua yam, thiab thaum Kuv tau rov qab mus rau saum Xi-oo lawm, txhua tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No