Tshooj 85

Kuv siv ntau tus neeg los ua kom tau raws li Kuv txoj kev xav: Kuv cov lus foom phem yog los ntawm cov neeg uas Kuv qhuab ntuas, ib yam li Kuv cov koob hmoov rau cov neeg uas Kuv hlub. Tam sim no, lo lus nug ntawm leej twg ntawm nej yuav tau txais Kuv cov koob hmoov thiab leej twg yuav raug tsim txom ntawm Kuv txoj kev foom phem tag nrho nyob rau ib lo lus ntawm Kuv; nws yog txhua yam uas tau txiav txim los ntawm Kuv cov lus tshaj tawm. Koj paub tias tus neeg uas Kuv tau ua zoo rau tam sim no tau cog lus yuav tsum tau txais Kuv cov koob hmoov txhua lub sij hawm (lub ntsiab lus, maj mam los paub Kuv thiab loj hlob zuj zus ntxiv thiab paub tseeb txog Kuv ntxiv, txais qhov kaj tshiab thiab kev qhia tshwm, thiab ua kom caum cuag nrog ntawm Kuv tes haujlwm). Tus uas Kuv ntxub (qhov no yog qee yam hauv Kuv uas neeg tsis tuaj yeem pom sab nraud tuaj) yog cov neeg uas yuav raug Kuv cov lus foom phem, thiab lawv yeej yog cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog; xws li, lawv yuav muaj feem nrog Kuv qhov kev foom phem ntawm nws. Hais ntawm cov neeg uas Kuv ntsia tsis taus uas nws qhov peev xwm Kuv pom zoo tsis tas, thiab tus ua tsis tau kom zoo tshaj plaws los sis raug siv los ntawm Kuv, lawv tseem yuav muaj txoj hau kev kom raug cawm dim, thiab lawv yuav koom nrog Kuv cov tub. Yog tias qee tus tsis muaj Kuv txoj kev zoo, tsis tuaj yeem to taub txog ntawm sab ntsujplig, thiab tsis paub txog Kuv tab sis muaj qhov kev xav txog lub siab xav, ces tus neeg ntawd yuav raug xaiv los ua ib tug ntawm Kuv cov neeg. Kuv xav txog cov uas koom nrog Kuv txoj kev foom phem mus dhau kev cawm dim lawm, thiab lawv yog cov uas tau raug dab ua los ntawm cov ntsujplig phem. Kuv kub siab muab lawv ncaws tawm. Lawv tau yug los ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab yog cov uas Kuv ntxub tshaj plaws. Txij ntawm no mus, Kuv tsis tas yuav lawv los ua dej num rau Kuv lawm. Kuv tsuas yog tsis xav tau lawv ntxiv lawm! Kuv tsis xav tau ib tug ntawm lawv li! Txawm tias lawv quaj thiab zom hniav qawv rau ntawm Kuv xub ntiag los yeej tsis muaj kev cuam tshuam li; Kuv tsis ntsia ib tug ntawm lawv li. Kuv tsuas yog muab lawv ncaws pov tseg xwb. Cov khoom dab tsi ntawd yog koj? Koj puas tsim nyog tau nyob rau ntawm Kuv xub ntiag? Koj puas tsim nyog? Koj tseem ua txuj ua tus neeg coj zoo thiab ua neeg txo hwj chim! Tom qab koj tau ua tag nrho cov kev lim hiam uas suav tsis txheeb, Kuv txuag puas tau koj? Thiab tom qab ntawd, tsis ntev koj yuav sawv rau ntawm Kuv xub ntiag li koj pib tawm tsam Kuv dua. Koj tsis tau muaj lub siab zoo hlo li; koj tsuas yog xav dag Kuv xwb! Koj puas tuaj yeem ua tus zoo tiag thaum koj twb yog xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog? Tsis tau! Koj twb tau raug foom phem los ntawm Kuv lawm, thiab Kuv txiav txim rau koj dhau mus dhau los! Ua dej num rau Kuv tag siab, nrog kev ncaj ncees, thiab hauv ib txoj kev qhuab qhia, thiab tom qab ntawd rov qab mus rau koj lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws! Koj puas xav koom nrog Kuv lub teb chaw? Koj ua npau suav! Ua cas tsis paub txaj muag li! Koj, nrog koj lub cev qias neeg thiab vuab tsuab, tau ua siab tsis ncaj rau ib qib twg, los koj tseem muaj plhus sawv rau ntawm Kuv xub ntiag! Txav kev! Yog koj ncua sij hawm ntxiv mus, Kuv yuav rau txim rau koj hnyav heev! Txhua tus neeg uas sib koom ua kev coj tsis ncaj thiab dag rau ntawm Kuv xub ntiag yuav tsum tau muab qhia tshwm. Koj tuaj yeem nkaum qhov twg? Koj tuaj yeem zais koj tus kheej qhov twg? Txawm koj yuav nkaum npaum li cas los yog coj npog, koj puas tuaj yeem khiav dim ntawm Kuv txoj kev tswj? Yog hais tias koj tsis ua dej num rau Kuv kom yog, ces koj haj yam yuav muaj lub neej luv dua; koj yuav tas kiag tam sim!

Kuv qhia nej nrog txhua yam meej tseeb tias hom neeg twg yog Kuv cov tub hlob, thiab Kuv muab rau nej cov pov thawj uas tseeb. Yog tsis zoo li ntawd, nej yuav tsis tuaj yeem nyob ntawm nej qhov chaw kom yog, thiab yuav txiav txim siab yuam kev rau nej tus kheej yam uas nej qhov chaw yog nyob qhov twg. Ib txhia yuav txo hwj chim heev li, thiab ib txhia yuav tswv tsis tau li; thiab cov neeg uas tsis muaj Kuv qhov zoo, los sis nws qhov zoo tsis muaj li, txhua tus yuav xav ua Kuv cov tub hlob. Tej kev nthuav tawm uas hais los ntawm Kuv cov tub hlob yog dab tsi? Ua ntej tshaj plaws, lawv tsom Kuv txoj kev xav thiab txiav txim siab rau nws. Ntxiv mus, lawv txhua tus muaj tus Vajntsujplig ua haujlwm rau lawv. Qhov ob, lawv mob siab nrhiav hauv lawv tus ntsujplig, tsis txhob ua qhov txhaum, thiab ua raws li Kuv ciam ntawm txhua lub sij hawm; lawv yeej zoo li ib txwm. Ntxiv mus, hauv kev coj tus cwj pwm li no, lawv tsis qog. (Vim tias lawv tau tsom mus rau kev paub txog tes dej num ntawm tus Vajntsujplig, thiab muaj kev paub txog Kuv txoj kev hlub rau lawv, lawv tau ceev faj txhua lub sij hawm, thiab muaj kev ntshai tob heev txog qhov poob rau kev xav ntawm kev ntxeev siab los sis tawm tsam Kuv.) Qhov peb, lawv ua siab dawb paug rau Kuv, muaj peev xwm muab lawv tus kheej tag nrho, thiab tau tshem tawm ib qho kev xav ntawm lawv tus kheej txoj kev cia siab yav tom ntej, lawv lub neej, lawv noj dab tsi, hnav, thiab siv, thiab lawv nyob qhov twg. Qhov plaub, lawv pheej tshaib thiab nqhis rau txoj kev ncaj ncees, thiab lawv ntseeg tias lawv tsis tu ncua ntau heev thiab lawv tseem tsis tau paub tab. Qhov tsib, raws li Kuv tau hais ua ntej lawm, lawv mauj koob muaj npe zoo hauv lub ntiaj teb, tab sis raug muab pov tseg los ntawm cov neeg hauv lub ntiaj teb. Hauv lawv cov kev sib raug zoo nrog cov poj niam txiv neej, lawv muaj lub neej ncaj ncees. Txhua yam ntawm no yog cov pov thawj, tab sis tam sim no Kuv tsis tuaj yeem qhia tawm tag nrho tej no rau nej, vim Kuv qhov haujlwm tsis tau txog rau theem ntawd. Cov tub hlob, nco ntsoov! Lub neej txoj kev xav nyob hauv koj, koj txoj kev hwm rau Kuv, koj txoj kev hlub rau Kuv, koj txoj kev paub txog Kuv, koj txoj kev nrhiav Kuv, nej txoj kev ntseeg—txhua yam no tuav Kuv txoj kev hlub rau nej; cov no puav leej yog cov pov thawj uas Kuv muab rau nej kom nej los ua Kuv cov tub hlob uas kuv hlub thiab yuav zoo ib yam li Kuv, noj, nyob thiab muaj kev txaus siab nrog rau Kuv nyob hauv lub yeeb koob zoo.

Kuv tsis tuaj yeem muaj kev zam txim rau ib tug neeg uas tau tsim txom Kuv, txhua tus uas tsis paub txog Kuv (suav nrog ua ntej Kuv lub npe tau muaj pov thawj), leej twg ntseeg Kuv yog neeg, los sis ib tug neeg uas tau hais thuam Kuv thiab tau hais lus saib tsis taus Kuv yav dhau los. Txawm hais tias lawv yuav tsum ua tim khawv tshaj plaws rau Kuv tam sim no, los nws tseem yuav tsis txaus. Kev tsim txom Kuv yav dhau los yog ib txoj hau kev ntawm kev ua dej num rau Kuv, thiab yog cov tib neeg ntawd los ua tim khawv rau Kuv hnub no, lawv tseem yuav yog Kuv cov cuab yeej. Tsuas yog cov neeg uas yeej ua tau zoo tshaj plaws los ntawm Kuv hnub no thiaj li yog cov uas siv tau rau Kuv, vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees, thiab Kuv tau tawm ntawm cev nqaij daim tawv thiab cais tawm ntawm Kuv Tus Kheej los ntawm txhua qhov kev sib raug zoo hauv ntiaj teb. Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, thiab txhua tus neeg, xwm txheej, thiab txhua yam uas tau siv nyob puag ncig Kuv yog nyob rau hauv Kuv ob txhais tes. Kuv twb tsis muaj lub siab xav, thiab Kuv xyaum ua raws kev ncaj ncees nrog txhua yam. Kuv ncaj ncees, thiab tsis muaj ib qho me ntsis ntawm kev vuab tsuab li. Koj puas nkag siab lub ntsiab ntawm Kuv cov lus? Nej puas tuaj yeem ua tiav qhov no? Tib neeg xav tias Kuv kuj muaj kev ua neej, thiab muaj ib tsev neeg thiab lub siab ntsws—tab sis nej puas paub tias nej yuam kev tag lawm? Kuv yog Vajtswv! Puas yog nej tsis nco qab qhov no lawm? Puas yog nej tsis meej pem? Nej tseem tsis tau paub Kuv!

Kuv txoj kev ncaj ncees tau muab nthuav tawm tag nrho rau nej lawm. Txawm txoj kev uas Kuv saib xyuas nrog rau ib tug neeg twg nthuav tawm txog Kuv txoj kev ncaj ncees thiab Kuv lub koob meej huab tais. Vim tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas coj kev chim siab nrog Nws, Kuv yuav tsis pub dim ib tug neeg twg uas tau tsim txom los sis thuam Kuv. Nyob rau hauv ib txoj cai nruj, nej puas paub txog qhov no? Cov neeg uas Kuv tau xaiv thiab tau npaj tseg ua ntej lawm zoo ib yam li hom hlaws uas txawv los yog ib cov pob zeb ci; lawv tsawg thiab deb hauv nruab nrab. Qhov no vim tias yeej muaj tib neeg tsawg kawg nkaus uas yuav sawv los ua cov vaj ntxwv dua li cov uas yuav los ua Kuv cov neeg, thiab qhov no yog pov thawj ntawm Kuv lub hwj chim thiab Kuv tej kev ua uas zoo tshaj plaws. Kuv keev nquag hais tias Kuv yuav muab nqi zog rau nej thiab muab cov mom vaj ntxwv tso rau nej, thiab hais tias yog nrog Kuv yeej muaj yeeb koob yam tsis muaj kawg. Qhov uas Kuv hais tau txais nqi zog, mom vaj ntxwv, thiab yeeb koob yog txhais li cas? Tib neeg nyob rau hauv txoj kev xav phem hais tias qhov nqi zog yog ib cov khoom siv xws li zaub mov, khaub ncaws, los sis lwm yam uas tuaj yeem siv tau, tab sis qhov no yog qhov kev xav dhau los uas tag sij hawm ntawm txoj kev xav lawm; nws tsis yog qhov Kuv txhais los ntawm cov nqe lus no, thiab ho yog ib qhov ua yuam kev. Tej nqi zog yog tej yam uas tau txais tam sim no, thiab lawv yog ib qho ntawm txoj hmoov hlub. Txawm li cas los xij, kuj tseem muaj qee qhov nqi zog uas cuam tshuam nrog kev nyiam kev mob siab, thiab cov uas ua dej num rau Kuv tab sis tus uas Kuv yuav tsis cawm kuj tseem muaj qee qhov khoom txaus siab (txawm hais tias, cov no tseem yog cov khoom siv uas ua dej num rau Kuv). Ib lub mom vaj ntxwv tsis yog cov npe ntawm chaw ua haujlwm; uas yog, nws tsis yog khoom siv uas Kuv muab rau nej, kom nej yuav txaus siab rau nws. Dua ntawd, nws yog lub npe tshiab uas Kuv muab rau nej, thiab leej twg uas muaj peev xwm ua kom raws li koj lub npe tshiab yuav yog tus neeg uas tau txais ib lub mom vaj ntxwv, uas yog tau txais Kuv cov koob hmoov. Tej nqi zog thiab cov mom vaj ntxwv yeej yog ib feem ntawm tej koob hmoov, tiam sis thaum piv nrog koob hmoov no, lawv txawv npaum li lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Lub yeeb koob tsis tuaj yeem muab xav nrog tib neeg cov kev xav phem, vim hais tias lub yeeb koob tsis yog ib qhov khoom. Rau lawv, nws yog cov tswv yim tsis yooj yim. Dab tsi, ces, yog lub yeeb koob, tiag? Nws txhais tau li cas yog hais tias nej yuav los nrog lub yeeb koob ua ke nrog Kuv? Kuv tag nrho—uas yog, qhov Kuv yog thiab qhov Kuv muaj, txoj kev hlub tshua thiab kev hlub (rau Kuv cov tub), thiab kev ncaj ncees, lub koob meej huab tais, kev txiav txim, kev chim siab, kev foom phem, thiab hlawv (rau txhua tus neeg)—Kuv tus neeg yog lub yeeb koob. Vim li cas Kuv thiaj hais tias nrog Kuv muaj lub yeeb koob tsis muaj kawg? Nws yog vim hais tias nrog Kuv muaj tswv yim yam tsis muaj qhov kawg, ntxiv rau kev nplua nuj uas suav tsis txheeb. Yog li ntawd, qhov nqis los nrog lub yeeb koob nrog Kuv txhais tau tias nej twb tau ua tiav los ntawm Kuv, nej muaj yam Kuv yog thiab yam Kuv muaj, nej twb ua tiav los ntawm Kuv, nej hwm Kuv, thiab nej tsis tawm tsam Kuv. Tseeb tiag tam sim no qhov no pom tseeb rau nej lawm!

Qhov xwm txheej ntawm txhua haiv neeg hauv ntiaj teb no tau mus txog qhov siab kawg kiag, thiab lawv txhua tus npaj los ua dej num rau Kuv thiab lees txais kev kub ntxhov uas Kuv coj los rau lawv. Thaum Kuv txoj kev chim siab thiab kub tuaj txog, yuav tsis muaj qhov yuav qhia tau ua ntej. Txawm li cas los xij, Kuv paub qhov Kuv ua yog dab tsi, thiab Kuv paub tseeb txog nws. Koj yuav tsum paub meej txog Kuv cov lus, thiab koj yuav tsum ua nrawm nrawm mus npaj txhua yam kom txhij. Npaj tos saib xyuas cov uas tuaj nrhiav ntawm txawv teb chaws. Nco ntsoov qhov no! Suav Teb—uas yog, txhua tus neeg thiab qhov chaw nyob hauv Suav Teb—raug rau Kuv qhov kev foom phem. Koj puas nkag siab lub ntsiab ntawm Kuv cov lus?

Qhov Dhau Los: Tshooj 84

Ntxiv Mus: Tshooj 86

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 19

Kev muab Kuv cov lus ua lub hauv paus rau lawv txoj kev muaj sia nyob tau—qhov no yog tib neeg lub luag hauj lwm. Tib neeg yuav tsum npaj...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No