Tshooj 91

Kuv tus Ntsujplig hais lus thiab hais Kuv lub suab tawm tas mus li—nej muaj pes tsawg leej paub Kuv? Vim li cas Kuv thiaj li yuav tsum tau los ua cev nqaij daim tawv thiab los nrog nej nyob? Qhov no yog ib lo lus zais tob heev. Nej xav txog Kuv thiab ntshaw Kuv tag hnub, thiab nej qhuas Kuv, xyiv fab rau Kuv, thiab noj thiab haus Kuv txhua hnub, tiam sis hnub no nej tseem tsis paub Kuv. Cas nej yuav ruam thiab dig muag ua luaj li! Cas nej paub Kuv tsawg ua luaj li! Nej muaj pes tsawg leej thiaj li ua twb zoo xav txog Kuv lub siab nyiam? Qhov ntawd yog, nej muaj pes tsawg leej thiaj li paub Kuv? Nej txhua tus puav leej yog hom tib neeg uas phem heev, tiam sis nej tseem xav ua kom tau zoo raws Kuv lub siab nyiam thiab lov? Cia li tsum kiag! Cia Kuv qhia koj tias: Txawm hais tias Ntxwgnyoog tej kev ua yuav zoo npaum li cas los xij, tej kev ua ntawd yog txhob txwm los rhuav tshem Kuv txoj kev tsim kho thiab los cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg nkaus xwb. Txawm hais tias nws tej kev ua, nws lub ntsiab tseem ceeb tsis hloov pauv los xij—nws tawm tsam Kuv. Vim li ntawd, tib neeg coob leej ntau tus thiaj li raug Kuv txhais tes rhuav tshem yam tsis ras txog thiab raug ntiab tawm ntawm Kuv tsev neeg mus yam tsis ras txog li. Hnub no, tsis muaj ib yam uas (tsis hais loj los me) yog tib neeg coj li; txhua yam puav leej yog nyob rau hauv Kuv ob txhais tes xwb. Yog tias ib tug neeg twg hais tias txhua yam yog nyob rau hauv tib neeg txoj kev tswj kav, ces Kuv hais tias koj tawm tsam Kuv lawm, thiab Kuv yeej yuav rau txim rau koj kom hnyav xwb xwb li thiab ua kom koj lub taub hau tsis muaj ib qho chaw so mus ib txhis li. Tag nrho tej xwm txheej thiab txhua yam, yam dab tsi uas tsis nyob rau hauv Kuv ob txhais tes? Yam dab tsi uas tsis yog Kuv teeb tsa, los sis Kuv txiav txim siab? Es koj tseem tham txog qhov paub Kuv! Tej no yog cov lus uas phem heev. Koj tau coj tsis ncaj rau lwm tus, yog li ntawd koj thiaj li xav tias koj coj tsis ncaj tau rau Kuv ib yam nkaus thiab lov? Koj xav tias yog tsis muaj leej twg paub yam koj tau ua lawm, ces yuav tsis muaj dab tsi tshwm sim tuaj no lov? Tsis txhob xav tias koj yuav khiav dhau yooj yim! Kuv yuav tsum ua kom koj txhos caug rau ntawm Kuv lub xub ntiag thiab hais qhov ntawd tawm. Tsis hais tawm mas yeej tsis tau li; qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm!

Nej puas to taub tiag tiag tias Kuv tus Ntsujplig yog leej twg, thiab Kuv tus kheej ntawm sab cev nqaij daim tawv yog leej twg? Qhov tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg yog dab tsi? Nej leej twg tau ua twb zoo xav txog qhov tseem ceeb tshaj plaws no thiab tau txais qee yam kev qhia tshwm los ntawm Kuv los? Nej txhua tus puav leej dag nej tus kheej xwb! Vim li cas Kuv thiaj li hais tias koj yog tus xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog? Hnub no, Kuv muab lo lus zais tob ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg ntawd nthuav tawm rau nej, ib lo lus zais tob uas tib neeg tsis muaj peev xwm qhia tau txij li puag thaum ntuj tsim teb raug los lawm, uas tau ua rau ntau yam uas Kuv ntxub puas tsuaj mus lawm. Thiab yog li niaj hnub no los ib yam nkaus thiab. Vim yog Kuv cev nqaij daim tawv, coob leej ntau tus uas Kuv hlub thiaj li raug ua zoo tiav log lawm. Vim li cas Kuv thiaj li yuav tsum tau los ua cev nqaij daim tawv tiag tiag? Thiab yog vim li cas Kuv thiaj li tshwm los yam li Kuv tshwm los no (rau hauv txhua yam, nrog rau qhov Kuv siab, lub ntsej muag, tus yam ntxwv, thiab lwm yam ntxiv)? Leej twg puas muaj dab tsi hais txog qhov ntawd? Muaj ntau yam tseem ceeb txog Kuv txoj kev yug los ua neeg uas hais tsis tau tawm tag nrho. Kuv yuav qhia nej tam sim no txog ib feem ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg xwb (raws li cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm uas tau ua los deb npaum li no lawm, ces Kuv yuav tsum ua qhov no thiab hais qhov no): Kuv txoj kev yug los ua neeg ces tseem ceeb yog taw ncaj qha rau ntawm Kuv cov tub hlob xwb, kom Kuv thiaj li tau saib xyuas lawv thiab kom lawv thiaj li txuas lus thiab tham tau nrog Kuv tim ntsej tim muag; nws tseem qhia tau ntxiv tias Kuv thiab Kuv cov tub hlob ib leeg ncawg ib leeg (txhais tau hais tias peb noj mov ua ke, nyob ua ke, thiab nqis tes ua hauj lwm ua ke), kom Kuv thiaj li yuav pub tau rau lawv noj tiag tiag—tej no tsis yog cov lus qhuav xwb, tiam sis yog qhov tseeb. Yav dhau los, tib neeg ntseeg Kuv tiam sis tsis to taub qhov tseeb, thiab qhov no yog vim tias Kuv tseem tsis tau yug los ua neeg. Hnub no, Kuv txoj kev yug los ua neeg ua rau nej txhua tus to taub txog qhov tseeb thiab ua rau cov uas muaj lub siab hlub Kuv tiag tiag paub Kuv—uas yog tus Vajtswv ntse Tus Kheej—vim yog Kuv txoj kev hais lus thiab tus cwj pwm thiab cov hauv paus ntsiab lus txhawb txoj kev uas Kuv saib xyuas tej no. Nws kuj cia rau cov uas tsis nrhiav Kuv tiag tiag pom txog Kuv tej kev ua me ntsis txog Kuv uas yog Kuv txoj kev ua neej, vim li ntawd lawv thiaj li tawm tsam Kuv, thiab tom qab ntawd thiaj li raug Kuv rhuav tshem tuag yam “tsis muaj qab hau kiag li.” Kev ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag, txoj kev yug los ua neeg ntawd ua tim khawv rau Kuv nrov heev; tsis yog Kuv tsuas muaj peev xwm tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv los xwb, tiam sis Kuv kuj nyob tau rau hauv cev nqaij daim tawv thiab. Kuv yeej tsis raug ib cheeb tsam los sis ib thaj chaw twg txwv li; rau Kuv mas, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tab kaum kiag li, thiab txhua yam mus tau zoo heev. Nws yog vim qhov no es Ntxwgnyoog thiaj li txaj muag tshaj plaws, thiab thaum Kuv tawm hauv cev nqaij daim tawv los, Kuv yeej tseem ua Kuv tes hauj lwm hauv Kuv cev ncaij daim tawv, thiab tsis raug dab tsi cuam tshuam kiag li. Kuv yeej tseem mus ko taw hla toj rooj hauv pes, hav dej, pas dej, thiab txhua ceg kaum ntawm lub qab ntuj khwb, nrog rau ntau yam suav tsis txheeb uas nyob hauv lub qab ntuj khwb no. Kuv tau yug los ua neeg kom tau los nthuav tawm txhua tus uas yug los ntawm Kuv los tiam sis tau sawv los tawm tsam Kuv lawm. Yog tias Kuv tsis los ua cev nqaij daim tawv, ces yeej tsis muaj ib txoj hau kev twg los muab lawv nthuav tawm li (hais txog cov uas ua ib yam rau Kuv pom thiab ua lwm yam rau tom Kuv nrab qaum). Yog tias Kuv tseem yog ib tug Ntsujplig, ces tib neeg yuav pe hawm Kuv raws li lawv tej kev xav phem, thiab yuav xav tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas tsis muaj lub cev thiab mus cuag tsis tau. Kuv txoj kev yug los ua neeg hnub no mas txawv ntawm tib neeg tej kev xav phem (hais txog qhov Kuv siab thiab lub ntsej muag), Nws tsuas zoo ib yam li tej tib neeg dog dig thiab tsis tshua siab pes tsawg. Nws yog qhov no uas ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag tshaj plaws thiab yog qhov muaj hwj chim tshaj plaws los tawm tsam tib neeg tej kev xav phem (Ntxwgnyoog tej lus thuam). Yog tias Kuv lub ntsej muag txawv txhua tus lub, ces qhov ntawd yuav ua rau muaj teeb meem—txhua tus yuav cia li tuaj pe hawm Kuv thiab to taub Kuv raws li lawv tej kev xav phem, thiab yuav tsis muaj peev xwm ua tau tim khawv zoo rau Kuv li. Yog li ntawd, Kuv thiaj li siv tus yam ntxwv uas Kuv muaj niaj hnub no, uas yeej tsis nyuaj to taub kiag li. Txhua tus yuav tsum tawm ntawm noob neej tej kev xav phem mus kom tsis txhob raug Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias lawm. Kuv mam qhia nej ntxiv rau yav tom ntej, ib qho zuj zus, raws li tej kev cheem tsum ntawm Kuv tes hauj lwm.

Hnub no, Kuv tes hauj lwm loj tau ua tiav hlo lawm, thiab Kuv txoj kev npaj tiav hlo lawm thiab. Kuv twb muab tau ib pab tib neeg uas koom tes nrog Kuv ua ib lub siab lawm. Qhov no yog lub sij hawm uas muaj yeeb koob rau Kuv tshaj plaws. Kuv cov tub uas Kuv hlub (txhua tus uas hlub Kuv) muaj peev xwm koom tau ua ib lub siab thiab ib txoj kev xav nrog Kuv rau txoj kev ua tiav hlo, nrog Kuv, txhua yam uas Kuv cheem tsum ua kom tiav log ua ke. Qhov no yog ib yam uas zoo kawg nkaus. Tom qab hnub no lawm, cov uas Kuv suav hais tias tsis zoo yuav tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm lawm, txhais tau hais tias Kuv yuav muab cov uas tsis ua raws li tej uas Kuv tau hais tseg yav dhau los lawm ntawd tshem tawm mus. Tib neeg yuav tsum ua kom tau zoo tiav log li qhov Kuv hais. Nco ntsoov qhov no! Koj yuav tsum ua kom tau zoo tiav log. Tsis txhob to taub yuam kev; txhua yam yog nyob rau ntawm Kuv xwb. Tib neeg—tsis txhob hais lus rau Kuv. Yog Kuv hais tias koj tsim nyog, ces twb muab qhov ntawd sau rau hauv pob zeb lawm; yog Kuv hais tias koj tsis tsim nyog, tsis txhob mob siab thiab liam rau Ntuj Ceeb Tsheej thiab lub ntiaj teb. Nws puav leej yog Kuv txoj kev npaj xwb. Leej twg hais kom koj tsis txhob hwm koj tus kheej? Leej twg hais kom koj ua tej yam ruam ruam ntawd? Tab txawm koj tsis hais ib yam dab tsi kiag li los xij, koj yeej zais tsis tau qhov tseeb kom Kuv txhob pom li. Yog li Kuv cov lus uas thaum Kuv hais tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas tshuaj xyuas tib neeg lub siab uas tob tshaj plaws no yog hais rau leej twg? Kuv hais qhov no rau cov uas tsis muaj lub siab ncaj ncees. Cas yuav tsis txaj muag li—ua tej yam zoo li no rau tom Kuv nrab qaum! Puas yog koj xav dag Kuv? Nws tsis yooj yim npaum li ntawd! Cia li tawm ntawm no mus, tam sim no! Niag tub ntxeev siab! Koj tsis hlub koj tus kheej, thiab koj tsis hwm koj tus kheej! Koj tsis txhawj txog koj tus kheej, tiam sis koj tseem xav kom Kuv hlub koj no lov? Cia li sum kiag! Kuv tsis xav tau ib tug neeg txhaum zoo li no kiag li. Nej txhua tus, cia li khiav ntawm Kuv mus! Qhov no ua rau Kuv puas koob puas npe loj heev; yog nej tsis pom qhov no meej meej, ces qhov ntawd tsis ua li ntawd. Nej yuav tsum tiv thaiv nej tus kheej kom tsis txhob raug kev qias vuab tsuab tsuas nyob rau hauv tiam qub uas muaj kev phem kev qias no; nej yuav tsum dawb huv tshaj plaws thiab tsis muaj chaw thuam li. Hnub no, cov uas tsim nyog los ua vajntxwv nrog Kuv kav yog cov uas tsis raug kev qias vuab tsuab tsuas li, vim rau qhov Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv, thiab Kuv tsis xav ib tug twg uas ua rau Kuv puas koob puas npe. Cov tib neeg zoo li no yog Ntxwgnyoog txib tuaj sim Kuv, thiab tseeb tiag, lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog cov tub qhe uas yuav tsum tau muab ntaus rov qab (muab lawv pov rau hauv lub qhov ntuj tob tob).

Kuv tsev neeg mas dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam, thiab Kuv lub tuam tsev mas tseem ceeb thiab muaj hwj chim tshaj (txhais tau hais tias yog cov uas muaj yam uas yog Kuv thiab yam uas Kuv muaj). Leej twg thiaj li muaj cuab kav nkag los thiab tsim teeb meem raws li lawv siab nyiam? Kuv yeej yuav tsis zam txim rau lawv kiag li. Lawv yeej yuav raug rhuav tshem thiab txaj muag heev. Kuv ua yam ntse heev. Tsis tas siv ib rab ntaj, tsis tas siv ib rab phom, thiab tsis tas tsa ib tug ntiv tes li, los Kuv yeej yuav kov yeej cov uas tawm tsam Kuv thiab ua rau Kuv puas koob puas npe ntawd lawm. Kuv yog ib tug neeg siab dawb siab zoo thiab Kuv ua Kuv tes hauj lwm khov kho txuas ntxiv mus li, tab txawm thaum Ntxwgnyoog tsim teeb meem loj npaum li cas los xij; Kuv yeej tsis quav ntsej txog nws thiab Kuv yeej yuav kov yeej nws thaum Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tiav hlo lawm. Qhov no yog Kuv lub hwj chim thiab Kuv lub tswv yim, thiab ntau tshaj qhov ntawd, nws yog ib feem me me ntawm Kuv lub yeeb koob uas tsis paub kawg xwb. Raws li qhov Kuv pom mas, cov uas tawm tsam Kuv zoo ib yam li cov kab uas nkag hauv av uas Kuv muab tau ko taw tsuj kom tuag mus raws li Kuv tej kev npaj siab, lub sij hawm twg los tau. Txawm li cas los xij, Kuv ua hauj lwm raws txoj kev ntse. Kuv yuav cia Kuv cov tub hlob saib xyuas lawv; Kuv tsis maj. Kuv ua raws li kev npaj, kom mus raws qib raws duas thiab kom tsis txhob muaj ib qho yuam kev li. Cov tub hlob ntawd uas yug ntawm Kuv los yuav tsum muaj yam uas yog Kuv, thiab muaj peev xwm pom Kuv lub tswv yim uas tsis paub kawg hauv Kuv tej kev ua!

Qhov Dhau Los: Tshooj 90

Ntxiv Mus: Tshooj 92

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No