Tshooj 92

Txhua leej txhua tus yeej pom tau Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab Kuv lub tswv yim nyob rau hauv Kuv cov lus thiab Kuv tej kev ua. Kuv txawm yuav mus qhov twg los xij, Kuv tes hauj lwm yeej nyob qhov ntawd. Kuv tej hneev taw tsis yog nyob hauv Suav Teb nkaus xwb; qhov tseem ceeb tshaj ces yog qhov uas lawv nyob rau txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb. Txawm li cas los xij, cov uas xub tau txais lub npe no ces tsuas yog xya lub teb chaws uas tham txog dhau los lawm xwb, vim qhov no yog qhov txheej txheem ntawm Kuv tes hauj lwm; nyob rau yav tom ntej, nej yuav muaj kev pom meej txog qhov no, to taub qhov no zoo. Yog Kuv qhia nej tam sim no, Kuv ntshai tsam feem coob yuav ntog vim qhov ntawd, vim rau qhov Kuv tau hais rau nej ua ntej lawm hais tias Kuv hais rau nej thiab hais Kuv lub suab tawm rau nej raws nraim li nej tus yeeb yam, thiab tag nrho tej Kuv ua yeej muaj Kuv lub tswv yim tsis txawj kawg ntawd nyob rau hauv, uas tsis muaj ib tug twg yuav nkag siab tau li; tib txog kev ces yog qhia rau nej nyob rau hauv tej pawg xwb. Cia li paub qhov no! Qhov Kuv pom ces nej yeej yog me nyuam mus ib txhis; nyob rau hauv txhua txhua kauj ruam uas nej rhais, nej yuav tsum raug Kuv coj thiab raug Kuv qhia. Tib neeg—tsuas yog nyob rau hauv Kuv txoj kev coj qhia xwb mas nej thiaj li ua tau lub neej mus; yog tsis muaj txoj kev coj qhia no, ces tsis muaj ib tug twg uas yuav muaj cuab kav ua tau lub neej nyob ntxiv mus lawm. Tag nrho lub ntiaj teb hauv qab ntuj khwb no yog nyob hauv Kuv ob txhais tes, tab sis koj tsis pom Kuv khiav vig voog rau ub rau no xwb. Txawv qhov ntawd, ces Kuv so twj ywm thiab zoo siab hlo. Tib neeg tsis paub Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus, thiab tseem nyuaj siab rau Kuv—cas nej yuav paub nej tus kheej tsawg ua luaj li! Nej tseem khav txog nej qhov niag me me uas tsis muaj nuj nqis ntawd rau ntawm Kuv xub ntiag, qhuas nej tus kheej kawg thiab! Kuv twb pom tshab plaws qhov no los ntev lawm. Thiab nej siv kev ntxias dag rau ntawm Kuv xub ntiag, nej cov ntsej muag phem ntxim ntxub! Cia li khiav tawm hauv Kuv lub tsev mus tam sim no kiag! Kuv tsis xav tau cov nyuag neeg phem li nej. Kuv xum cia tsis muaj ib tug nyob hauv Kuv lub nceeg vaj kiag mas zoo dua nej cov nyuag—neeg phem ntxim ntxub! Koj puas paub hais tias Kuv twb tsum tsis ua hauj lwm rau koj lawm, txawm hais tias koj tseem noj mov thiab hnav ris tsho li qub los xij? Tab sis koj puas paub hais tias koj ua neej nyob rau Ntxwgnyoog xwb, thiab hais tias koj ua dej num rau Ntxwgnyoog? Tab sis koj tseem muaj plhus ntxiag los sawv rau ntawm Kuv xub ntiag thiab! Koj mas tsis paub txaj muag tiag tiag li lau!

Nyob rau yav tag los, Kuv hais tas li hais tias, “Tej kev puas ntsoog loj yuav los sai sai no; tej kev puas ntsoog loj tau poob ntawm Kuv ob txhais tes los lawm.” “Tej kev puas ntsoog loj” ntawd yog hais txog dab tsi, thiab qhov “poob los” ntawd yuav muab piav li cas? Nej xav hais tias tej kev puas ntsoog loj no yog hais txog tej kev puas ntsoog uas khiav tsis dim uas ua rau tib neeg tus ntsuj, tus plig thiab lub cev raug mob, thiab nej xav hais tias tej “av qeeg, kev tshaib kev nqhis thiab kab mob sib kis loj” uas Kuv hais ntawd ces yog tej kev puas ntsoog loj no. Tab sis nej tsis paub hais tias nej tau tshab txhais Kuv cov lus yuam kev lawm. Thiab nej xav hais tias qhov “poob los” no txhais hais tias tej kev puas ntsoog loj ntawd twb pib lawm—qhov no mas txaus luag kawg li! Qhov no ces yog qhov nej to taub qhov ntawd tiag tiag li, thiab tau hnov nej tej lus piav tag lawm, Kuv chim tiag tiag li. Qhov lus zais tob uas tib neeg tsis muaj cuab kav qhia tshwm (uas yog qhov lus zais tob tshaj plaws) ces yog qhov uas tau raug tshab txhais yuam kev loj tshaj plaws thoob plaws txhua tiam lawm, thiab nws yog ib qho lus zais tob uas tsis muaj ib tug twg tau ntsib tau pom ntawm lawv tus kheej kiag (uas nws tau raug coj los siv nyob rau tiam kawg, thiab tsuas yog nyob rau tiam kawg xwb mas tib neeg thiaj li pom qhov lus zais tob ntawd, txawm hais tias lawv yuav tsis paub qhov lus zais tob ntawd los xij), vim Kuv tau muab nws kaw cia ruaj heev lawm, es kom tib neeg tsis txhob nkag tau rau nws (txawm yuav yog ib qho me me xwb los xij). Tam sim no Kuv tes hauj lwm twb raug ua nyob rau tiam no lawm, Kuv qhia nej raws li qhov kev tim tsum ntawm Kuv tes hauj lwm; tsis li ntawd, ces tib neeg yuav tsis muaj kev to taub li. Tam sim no Kuv pib muab lus sib qhia lawm; txhua tus yuav tsum cuab pob ntseg mloog, vim leej twg los xij uas tsis xyuam xim, suav tag nrho Kuv cov tub hlob tib si, yuav raug Kuv qhov kev txiav txim, thiab nyob rau tej qhov phem tshaj, ces lawv yuav raug Kuv txhais tes ntaus kom vau hlo (uas txhais tau hais tias lawv tus ntsuj, tus plig, thiab lub cev yuav raug txeeb mus). Tej kev puas ntsoog loj ntawd mas muab hais piv rau txhua txoj kev cai tswj fwm ntawm Kuv lub nceeg vaj, thiab txhua txoj ntawm Kuv cov kev cai tswj fwm ces yog ib feem ntawm tej kev puas ntsoog loj ntawd. (Kuv cov kev cai tswj fwm mas tseem tsis tau muab qhia tawm tag nrho rau nej, tab sis tsis txhob txhawj txog nej tus kheej los sis nyuab siab txog qhov no; muaj qee yam uas yuav muaj txiaj ntsig tsawg tsawg rau nej xwb yog hais tias nej paub tej ntawd ntxov dhau heev lawm. Nco ntsoov qhov no! Kuv yog ib tug Vajtswv uas ntse heev.) Yog li ntawd, lwm qhov ntawd ho yog dab tsi tiag? Tej kev puas ntsoog loj ntawd mas muaj ob qho: Kuv cov kev cai tswj fwm, thiab Kuv qhov kev npau taws. Lub sij hawm thaum cov kev puas ntsoog loj no los ces kuj yuav yog thaum Kuv pib chim tuaj thiab tswj Kuv cov kev cai tswj fwm no. Ntawm no, Kuv qhia Kuv cov tub hlob: Nej yuav tsum tsis txhob rais mus ua neeg phem vim qhov no. Koj puas tau nov qab hais tias txhua yam thiab txhua qhov twb yeej xub raug Kuv xaiv cia ua ntej lawm? Kuv tus me tub, tsis txhob ntshai! Kuv yeej yuav tiv thaiv koj xwb xwb li; koj yuav tau xyiv fab hlo rau tej koob hmoov zoo nrog Kuv mus ib txhis, thiab yuav tau nrog Kuv ua ke mus ib txhis. Vim koj yog tus uas Kuv hlub, Kuv yuav tsis tso koj tseg li. Kuv tsis ua tej yam niag ruam ruam li ntawd, tab sis yog Kuv rhuav ib yam khoom uas raug tsim los yam nyuab kawg nkaus ntawd pov tseg, ces tseem tsis yog Kuv rov tsim teeb meem rau Kuv Tus Kheej xwb lod? Kuv paub koj xav li cas nyob hauv koj lub siab. Koj puas nco qab qhov no lawm? Koj yuav kom Kuv hais dab tsi ntxiv thiab? Kuv yuav hais ntau ntxiv txog tej kev puas ntsoog loj. Thaum tej kev puas ntsoog loj ntawd los, nws yuav yog lub sij hawm uas txaus ntshai tshaj plaws, thiab tej kev puas ntsoog ntawd yuav nthuav tawm tib neeg txoj kev phem dab tuag ntawd ntau tshaj plaws. Txhua txhua tus yam ntxwv ntawm tej ntsej muag phem yuav raug nthuav tawm rau hauv txoj kev kaj ntawm Kuv lub ntsej muag, thiab lawv yuav tsis muaj chaw nkaum, tsis muaj chaw vov tob hau li; lawv yuav raug nthuav tawm tag nrho tib si. Qhov meem txheej com ntawm tej kev puas ntsoog loj ntawd ces yog yuav ua kom tag nrho cov tsis yog cov uas Kuv xaiv tseg los sis xaiv ua ntej lawm ntawd txhos caug rau ntawm Kuv xub ntiag thiab thov kev zam txim rau, nrog rau kev quaj thiab zom hniav qawv. Qhov no yog Kuv qhov kev txiav txim rau Ntxwgnyoog, Kuv qho kev txiav txim yam npau taws vog. Kuv tab tom ua tes hauj lwm no tam sim no, thiab muaj qee tus, tej zaum, yuav xav ua txuj hais tias muaj kev zoo tsim nyog thiab dag kom tau kev tshab plaws los; yog lawv yim ua li ntawd, ces Ntxwgnyoog yim ua hauj lwm rau lawv xwb, kom txog ntua thaum, ib qho chaw kiag, lawv lub cev thaum chiv thawj raug nthuav tawm.

Kuv tsis maj ua Kuv tes hauj lwm, thiab Kuv Tus Kheej coj txhua tus neeg kiag (qhov no yog ib qho lus hais tuam mom lawv, ua pov thawj qhia hais tias lawv yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab Kuv tsis cuab pob ntseg mloog lawv, yog li ces nws thiaj li tsis yog ib qho tshaj tshaj uas siv loj lus “coj”), thiab Kuv Tus Kheej ua txhua yam kiag. Txhua yam ces raug ua tiav log nrog Kuv, thiab nws yog ib qho kev ua tiav log uas nyab xeeb thiab ruaj khov; txhua yam Kuv ua ces twb yeej raug npaj ua ntej lawm, ib kauj ruam zuj zus. Kuv qhia nej txog Kuv txoj kev xav thiab txog Kuv lub nra ib qho zuj zus. Txij qhov no mus, ces Kuv cov lus pib tshwm los rau txhua haiv neeg thiab txhua pab neeg. Vim Kuv cov tub hlob twb raug ua kom muaj txhua yam lawm (Kuv cov lus ces tsi ntsees rau Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg), txoj kev uas Kuv ua hauj lwm ces twb pib hloov dua lawm thiab. Nej puas pom qhov no tseeb tseeb? Nej puas hnov lub suab ntawm Kuv cov lus ob peb hnub dhau los no? Kuv nplij siab rau Kuv cov tub hlob txhua txhua kauj ruam ntawm txoj kev, tab sis txij ntawm no mus (vim Kuv cov tub hlob twb raug ua kom muaj txhua yam lawm), Kuv nqa ib rab riam ntawm Kuv txhais tes (“rab riam” txhais tau hais tias “cov lus uas nruj thiab khov tshaj plaws”). Leej twg los xij uas Kuv xam hais tias tsis txaus nyiam ib pliag ntshis xwb (qhov no ces yog hais txog cov uas tsis tau raug npaj los sis xaiv ua ntej, thiab yog li ntawd thiaj li tsis muaj lus sib nraus), Kuv tsis quav ntsej hais tias lawv txawm yuav ua dej num rau Kuv los xij, los sis txawm lawv yuav yog lwm yam txawv li; Kuv yuav muab lawv ntsaig pov tseg tam sim ntawd kiag. Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab Kuv muaj peev xwm ua kom txhua tus neeg ua dej num rau Kuv. Kuv yuav tsis ua xyem xyav yuav ncaim cov neeg zoo li ntawd mus kiag li; yog Kuv hais tias Kuv tsis xav tau lawv, ces Kuv yeej tsis xav tau lawv. Tam sim no uas lub sij hawm no twb los txog lawm, tsuav yog Kuv pom ib tug twg uas ua tsis haum Kuv siab xwb ces Kuv yuav muab lawv cuam pov tseg tam sim ntawd kiag, yam tsis tas muaj kev soj ntsuam xyuas dab tsi li, vim Kuv yog tus Vajtswv uas ua raws nraim li Nws txoj lus. Hais rau cov uas Kuv twb xub xaiv ua ntej los ua dej num rau Kuv lawm—tsis hais koj yuav zoo npaum li cas li, tsis hais txawm koj yuav tau ua tej yam dab tsi uas tawm tsam Kuv li, yog koj ua tsis haum Kuv siab, ces Kuv yuav ncaws koj tawm. Kuv yeej tsis ntshai teeb meem yav tom ntej li. Kuv muaj Kuv cov kev cai tswj fwm, Kuv yeej ua raws nraim li Kuv txoj lus, thiab Kuv txoj lus mas yuav tsum raug ua kom tiav hlo. Kuv puas yuav cia Ntxwgnyoog nyob mas? Mloog Kuv hais nawb, nej cov neeg ko nas! Nej tsis tas ntshai li; koj yuav tsum muab tawm tej yam uas Kuv kom koj muab tawm. Tsis txhob keb ub keb no rau Kuv; Kuv tsis muaj lus hais rau koj lawm! Vim rau qhov Kuv twb ua siab ntev kawg lawm, thiab lub sij hawm yuav tswj Kuv cov kev cai tswj fwm twb los txog lawm, thiab nej hnub kawg kuj los txog nov lawm thiab. Tau ntau txhiab xyoo lawm, nej yeej ua kev phem kev qias thiab ua tej yam uas tawv ncauj tas mus li xwb, txhob txwm ua kiag, tab sis Kuv yeej zam tas mus li (raws li qhov uas Kuv ua siab loj siab dav thiab cia nej tej kev qias vuab tsuab ntawd muaj mus txog ib theem). Tab sis tam sim no, Kuv txoj kev zam txheej ntawd tau los txog lawm, thiab lub sij hawm tau los txog rau nej kom raug tswj thiab cuam mus rau hauv lub pas dej hluav taws thiab leej faj lawm. Kav tsij maj nrawm nroos thiab txav kev tawm. Kuv pib tswj Kuv txoj kev txiav txim yam raws kev raws cai lawm, thiab Kuv pib tso Kuv txoj kev npau taws tawm lawm.

Nyob rau hauv txhua haiv neeg thiab txhua qhov chaw hauv ntiaj teb, av qeeg, kev tshaib kev nqhis, tej kab mob sib kis loj, thiab txhua yam kev puas ntsoog tshwm sim tuab kawg lawm. Thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm loj nyob rau hauv txhua haiv neeg thiab txhua qhov chaw, tej kev puas ntsoog no yuav tshwm tuaj loj tshaj li lwm lub sij hawm txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los lawm. Qhov no yog qhov pib ntawm Kuv qhov kev txiav txim rau txhua pab neeg, tab sis Kuv cov tub yuav nyob cus plaws; tsis muaj kev puas ntsoog yuav los raug nej, thiab Kuv yuav tiv thaiv nej. (Qhov no ces txhais tau hais tias nej yuav nyob rau hauv lub cev tom qab ntawd, tab sis tsis yog hauv cev nqaij daim tawv lawm, ces nej yuav tsis raug kev mob kev ntsaj ntawm ib qho kev puas ntsoog twg li lawm.) Nrog Kuv ua ke, nej yuav cia li kav li ib co vaj ntxwv thiab txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua pab neeg, xyiv fab rau tej koob hmoov zoo nrog Kuv mus ib txhis nyob rau hauv lub qab ntuj khwb thiab nyob rau ntawm tej qhov kawg ntawm lub ntiaj teb. Tej lus no yuav muaj tiav, thiab lawv yuav raug ua kom tiav hlo rau ntawm nej qhov muag sai sai tom ntej no. Kuv yuav tsis ncua ib teev los sis ib hnub kiag li; Kuv ua tej ub tej no tau ceev kawg nkaus li. Tsis txhob txhawj los sis nyuaj siab; qhov koob hmoov Kuv muab rau koj yog tej yam uas tsis muaj leej twg yuav muab tau ntawm koj mus—qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Tag nrho txhua tus neeg yuav ua raws li Kuv hais vim yog Kuv tej kev ua; lawv yuav qw txhawb yam tsis xaus hlo li, thiab tshaj qhov ntawd ces lawv yuav dhia zoo siab hlo yam tsis xaus li.

Qhov Dhau Los: Tshooj 91

Ntxiv Mus: Tshooj 93

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No