Tshooj 93

Qhov tseeb yog ua tiav hlo rau ib tug pom kiag, thiab txhua yam twb ua tiav hlo lawm; kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm mas ceev heev, nce siab, zoo li lub foob pob hluav taws tom qab tua tawm lawm. Tsis muaj leej twg xav txog qhov no li. Tsuas yog tom qab txhua yam los dhau lawm ces nej mam to taub lub ntsiab tseeb ntawm Kuv cov lus xwb. Cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog mas yeej tsis muaj kev zam li, thiab lawv yuav tsum raug yuam kom pom Kuv cov kev ua uas zoo kawg nkaus los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag. Tsis txhob xav tias vim koj paub tseeb txog Kuv tom qab tau pom Kuv tej kev ua lawm, Kuv yuav tsis tso koj tseg—nws tsis yooj yim npaum li ntawd! Kuv yuav ua kom tiav raws li cov lus Kuv tau hais lawm thiab qhov xwm txheej uas Kuv tau txiav txim siab lawm, thiab lawv yuav tsis rov qab los cuag Kuv yam qhuav qhawv. Hauv Suav Teb, txawv ntawm haiv neeg tsawg uas yog Kuv cov tub hlob, muaj tsawg leej uas yog Kuv cov neeg. Yog li hnub no, Kuv hais meej meej rau nej (cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog, cov uas tau tsim txom Kuv heev tshaj) tias nej yuav tsum tsis txhob tuav rau ib qho kev cia siab loj twg lawm, thiab tias qhov tsom ntsoov rau ntawm Kuv tes hauj lwm ntawd (txij li thaum tau tsim lub ntiaj teb los) tau muab rau Kuv cov tub hlob thiab rau ntau lub teb chaws uas dhau ntawm Suav Teb mus lawm. Vim li no, thaum Kuv cov tub hlob loj tuaj lawm, Kuv txoj kev xav yuav tsum ua tau tiav hlo. (Thaum Kuv cov tub hlob tuaj lawm, txhua yam yuav tiav, vim rau qhov txoj hauj lwm tom ntej yog muab rau lawv lawm.) Tam sim no Kuv cia cov neeg no pom ib feem ntawm Kuv tej kev ua uas zoo kawg nkaus mas tsuas yog kom ua rau tus zaj loj liab ploog txaj muag xwb. Cov neeg no tsuas yog tsis muaj peev xwm txaus siab rau qhov ntawd xwb tab sis tsuas zoo siab tias lawv ua dej num rau Kuv. Thiab lawv tsis muaj lwm txoj kev xaiv, vim rau qhov Kuv muaj Kuv tej kev cai tswj hwm thiab tsis muaj leej twg tau luag ua txhaum tej kev cai tswj hwm ntawd.

Tam sim no Kuv yuav qhia txog qee qhov xwm txheej uas cuam tshuam txog cov neeg txawv teb chaws, kom nej thiaj li paub txog ua ntej, npaj txhua yam zoo los ua tim khawv rau Kuv lub npe, thiab mus sawv saum lawv thiab kav lawv. (Kuv hais tias “sawv saum lawv thiab kav lawv” vim tias tus loj tshaj ntawm lawv tseem yog tus qis tshaj plaws ntawm nej.) Cov neeg no tau txais tag nrho txoj kev qhia tshwm ntawm tus Vajntsujplig lawm, thiab nyob rau yav tom ntej, lawv txhua tus yuav los koom ua ke rau hauv Suav Teb, cuag nkaus li yog los ntawm txoj kev npaj ua ntej lawm ntag. Tus zaj loj liab ploog tsis paub thiab sim txhua yam los tawm tsam, tab sis nco ntsoov ib qho! Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg twb tau pom tag nrho lawm, thiab tsis muaj dab tsi thiab tsis muaj tib neeg tau luag thaiv Kuv cov kauj ruam li. Kuv muab kev qhia tshwm rau lawv txhua lub sij hawm, thiab lawv ua raws nraim li txoj kev coj qhia ntawm tus Vajntsujplig. Lawv yeej yuav tsis raug txoj kev ua qhev rau tus zaj loj liab ploog, vim nyob rau ntawm Kuv mas, txhua tus raug muab tso tawm lawm thiab dim dawb. Kuv tau npaj txhua yam yam tsim nyog kawg, tos tsoov nej los ua tes hauj lwm npaj saib xyuas lawv. Kuv twb tau hais ntev heev los lawm, tab sis nej feem coob tseem tsuas yog ib nrab thiaj li ntseeg xwb. Tam sim no ne? Nej xav tsis thoob li, tsis yog los?

Tej no yog tej yam me me xwb; qhov loj tshaj plaws yog nej ua kom tiav tag nrho tes hauj lwm npaj tseg kom sai li sai tau. Tsis txhob ntshai. Tus uas ua tes hauj lwm ntawd yog Kuv thiab, thaum lub sij hawm los txog, Kuv yuav ua Kuv tes hauj lwm los ntawm Kuv Tus Kheej. Kuv tau tsoo tus zaj loj liab ploog ua tej dwb daim lawm. Uas yog hais tias, Kuv tus Ntsujplig tau tawm ntawm txhua tus neeg lawm, dhau ntawm Kuv cov tub hlob lawm (thiab tam sim no nws yooj yim dua los nthuav tawm seb leej twg yog cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog). Cov neeg no tau ua tiav txoj kev ua dej num rau Kuv lawm, thiab Kuv yuav muab lawv xa rov qab mus rau hauv lub qhov ntuj. (Qhov no txhais tau hais tias Kuv yuav tsis siv lawv ib tug twg li lawm. Txij no mus, Kuv cov tub hlob yuav raug muab nthuav tawm tag nrho, thiab cov uas nyob ntawm Kuv ib sab thiab cov uas haum rau Kuv siv yuav tsum yog Kuv cov tub hlob xwb.) Kuv cov tub hlob, nej yeej xyiv fab hlo rau cov koob hmoov uas Kuv muab rau nej (vim rau qhov txhua tus uas Kuv ntxub tau qhia lawv qhov tseeb lawm), thiab txij no mus yuav tsis muaj qee qhov kev tawm tsam Kuv nyob rau ntawm nej lawm. Koj hais tseeb tiag, ib-puas feem pua tseeb txog Kuv. (Tsuas yog hnub no xwb thiaj li tiav hlo npaum li no, thiab Kuv tau npaj lub sij hawm no lawm.) Txhua yam uas nej tuav rawv rau hauv nej lub siab thiab lub hlwb yog txoj kev hlub thiab hwm Kuv uas tsis paub kawg, thiab nej qhuas Kuv thiab muab yeeb koob rau Kuv txhua lub sij hawm. Koj muaj sia nyob rau hauv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv ntawm Kuv txoj kev hlub hauv lub ceeb tsheej thib peb. Cas yuav xyiv fab thiab zoo siab ua luaj li! Nws yog lwm lub ntiaj teb, ib qho uas tib neeg xav tsis txog—lub ntiaj teb tseeb ntawm sab ntsujplig!

Txhua qhov kev puas tsuaj tshwm sim hauv cov kab zuj zus, txhua qhov hnyav dua qhov dhau los, thiab qhov xwm txheej loj zuj zus txhua hnub. Qhov no tsuas yog qhov pib ntawm kev puas tsuaj xwb; cov kev puas tsuaj loj uas tab tom yuav tshwm sim los no mas tib neeg xav tsis txog li. Cia Kuv cov tub hlob muab lawv cais tawm; qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj hwm, thiab Kuv tau npaj nws ntev los lawm. Txhua qhov cim thiab tej txuj ci phim hwj, uas tshwm ntawm Kuv los, tib neeg tsis tau pom dua li, tshwm sim ib qho dhau ib qho los rau txhua tus neeg (txhais tau tias txhua tus neeg ntawm Kuv lub nceeg vaj). Tab sis qhov no yog qee yam uas yuav tshwm sim tsis ntev no rau yav tom ntej. Tsis txhob ntxhov siab. Qhov kev nkag mus rau hauv lub nceeg vaj no, uas yog qhov txhua tus tau hais txog lawm—tus yam ntxwv twg thiaj li nkag tau mus rau lub nceeg vaj? Thiab lub nceeg vaj ntawd yog dab tsi? Puas yog ib lub nroog tiag? Nej to taub yuam kev lawm. Lub nceeg vaj tsis yog nyob hauv ntiaj teb, los sis tsis nyob saum ntuj, tab sis sab yeeb ceeb uas tib neeg pom tsis tau los sis kov tsis tau. Tsuas yog cov neeg uas, tau lees txais Kuv lub npe lawm, raug ua tiav hlo los ntawm Kuv thiab xyiv fab rau Kuv cov koob hmoov xwb thiaj li yuav tuaj yeem nkag mus tau. Sab yeeb ceeb, uas feem ntau tau hais ua ntej lawm, yog cov saum ntug ntawm lub nceeg vaj. Qhov tseeb tiag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, txawm li cas los xij, tsis yog ib qho yooj yim. Cov uas nkag mus hauv yuav tsum tau txais Kuv cov lus cog tseg thiab yuav tsum yog cov neeg uas Kuv tau npaj thiab xaiv tseg los ntawm Kuv Tus Kheej. Yog li ntawd, sab yeeb ceeb tsis yog qhov chaw uas tib neeg tuaj yeem mus mus los los raws li lawv siab nyiam. Tib neeg txoj kev to taub txog qhov no mas ntiav ntiav xwb, thiab muaj tib neeg tej kev xav phem. Tsuas yog cov tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj xwb thiaj li xyiv fab rau cov koob hmoov, yog li tsis yog tib neeg xwb thiaj li tsis muaj peev xwm xyiv fab rau cov koob hmoov no, tab sis ntau dua qho ntawd, lawv tsis tuaj yeem pom tau cov koob hmoov ntawd. Nov yog Kuv txoj kev cai tswj fwm zaum kawg.

Qhov Dhau Los: Tshooj 92

Ntxiv Mus: Tshooj 94

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No