Tshooj 94

Kuv rov qab los rau Xi-oo nrog Kuv cov tub hlob—nej puas to taub lub ntsiab lus tseeb ntawm cov lus no tiag tiag? Raws li qhov Kuv tau ceeb toom nej zaum tas zaum thiab lawm, Kuv xav kom nej loj hlob sai thiab kav nrog Kuv. Nej puas nco qab? Tej yam no puav leej muaj feem ncaj qha rau Kuv qhov kev yug los ua neeg: Los ntawm Xi-oo los, Kuv los rau hauv lub ntiaj teb hauv cev nqaij daim tawv lawm, txhawm rau kom tau txais ib pawg tib neeg uas muaj tib lub siab nrog Kuv, thiab yuav ua tau li ntawd, ces Kuv yuav tau rov qab los rau Xi-oo. Qhov no txhais tau tias peb tseem yuav tsum tau hloov lub cev nqaij daim tawv rov qab mus rau lub cev chiv thawj. Qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm “kev rov qab los rau Xi-oo.” Qhov no kuj yog lub ntsiab lus tseeb thiab kev tsom ntsoov tag nrho rau Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab haj tseem muaj ntau dua ntawd, nws yog feem tseem ceeb tshaj ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem thaiv tau, thiab uas yuav ua tiav kiag tam sim ntawd. Thaum nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, yus yeej tsis tuaj yeem tso tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav tau li, thiab tsawg kawg nkaus yus thiaj li tsis xav tau huab cua los sis tsis xav tau tej pluas plav hauv lub ntiaj teb, thiab yus ib txwm zais ntshis tus cwj pwm tas li; tsuas yog hauv lub cev nkaus xwb yus thiaj li tsim nyog tau txais tej koob hmoov xyiv fab lug. Koob hmoov yog dab tsi? Nej puas nco qab? Hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis muaj peev xwm xav txog tej koob hmoov, yog li txoj kev los ntawm cev nqaij daim tawv mus rau lub cev yog ib qho uas txhua tus tub hlob yuav tsum tau ua raws. Hauv cev nqaij daim tawv, nej raug caij tsuj thiab raug tsim txom los ntawm tus zaj loj liab ploog (uas yog vim nej tsis muaj hwj chim thiab tsis tau txais lub yeeb koob), tab sis hauv lub cev, nws yuav sib txawv heev, thiab nej yuav txaus siab thiab xyiv fab hlo. Lub sij hawm ntawm kev caij tsuj yuav tiav mus du lug lawm, ces nej yuav raug tso thiab nyob tau ywj pheej mus ib txhis. Tsuas yog txoj hau kev no nkaus xwb Kuv thiaj li tuaj yeem koom nrog qhov Kuv yog thiab qhov Kuv muaj rau hauv nej. Tsis li ntawd ces, nej tsuas muaj Kuv qhov zoo xwb. Txawm tias ib tug neeg yuav qog lwm tus neeg sab nrauv npaum li cas los xij, lawv tsis tuaj yeem zoo thooj ib yam nkaus. Tsuas yog nyob hauv tus ntsujplig dawb huv lub cev nkaus xwb (txhais tau tias yog lub cev) peb thiaj li yuav zoo thooj ib yam nkaus (uas hais txog kev muaj tib tug cwj pwm zoo, muaj peev txheej ib yam, thiab muaj peev xwm ua tau tib lub siab, koom siab thooj ntsws ua ke, tsis sib faib tau, thiab tsis sib cais tau, vim tag nrho yog tus ntsujplig dawb huv lub cev).

Vim li cas tam sim no nej thiaj li pib ntxub lub ntiaj teb, dhuav tsis xav noj, hnav, thiab tag nrho txhua yam kev xeeb txob zoo li no, thiab tshaj qhov ntawd, tsis tuaj yeem tos tau muab tej ntawd tshem tawm? Qhov no yog lub cim qhia tias nej yuav nkag mus rau sab yeeb ceeb (lub cev). Nej puav leej muaj tej kev paub ua ntej txog qhov no (txawm tias lawv yuav muaj theem sib txawv los xij). Kuv yuav siv cov tib neeg sib txawv, cov xwm txheej sib txawv, thiab txhua yam sib txawv, tag nrho hauv qhov kev ua ntawm Kuv qhov kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws, thiab tej no puav leej ua dej num rau Kuv. Kuv yuav tsum ua li ntawd. (Qhov tseeb, Kuv ua tsis tiav qhov no rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tsuas yog Kuv tus Ntsujplig Nws Tus Kheej thiaj li muaj peev xwm ua txoj hauj lwm no tau xwb, vim hais tias lub sij hawm tseem tsis tau los txog.) Qhov no yog zaum kawg ntawm kev ua hauj lwm hauv lub ntiaj teb thoob plaws lub qab ntuj khwb. Txhua tus yuav qhuas Kuv thiab qw qhuas Kuv yam xyiv fab hlo. Kuv txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj twb tiav lawm. Xya lub tais ntawm tej kab mob mus rau zaj qho li kawg los ntawm Kuv txhais tes, xya lub suab xob nroo, xya lub suab raj nrov, thiab xya lub cim mas qhib lug—rau lub ntiaj teb thoob plaws lub qab ntuj khwb, rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, thiab rau txhua lub roob, tej dej ntws, thiab tag nrho txhua yam. Xya lub tais ntawm tej kab mob yog dab tsi? Lawv lub hom phiaj tiag yog dab tsi? Vim li cas Kuv thiaj li hais tias tej ntawd yuav mus rau zaj qho li kawg los ntawm Kuv txhais tes los? Sij hawm twb dhau mus ntev lawm ua ntej txhua tus neeg yuav ntseeg siab tag, ua ntej txhua tus nkag siab tag. Txawm hais tias Kuv qhia rau nej tam sim no los, nej tsuas yog nkag siab ib feem me me xwb. Raws li tib neeg txoj kev xav, xya lub tais ntawm tej kab mob tau npaj rau txhua lub teb chaws thiab cov neeg hauv ntiaj teb, tab sis qhov tseeb ces qhov no tsis yog qhov teeb meem “Xya lub tais ntawm tej kab mob” yog hais txog Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias phem, thiab hais txog kev koom tes xav phem ntawm tus zaj loj liab ploog (yam khoom uas Kuv siv los ua dej num rau Kuv). Thaum sij hawm ntawd, Kuv yuav tso Ntxwgnyoog thiab tus zaj loj liab ploog los qhuab ntuas cov tub thiab cov tib neeg, ces yog li ntawd thiaj li raug nthuav tawm tias leej twg yog cov tub thiab leej twg yog cov tib neeg. Cov dag ntxias yog cov uas tsis yog lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev npaj tseg ua ntej, hos Kuv cov tub hlob yuav kav nrog Kuv rau thaum lub sij hawm ntawd. Ua li no, Kuv yuav ua kom cov tub thiab cov tib neeg ua tiav log. Qhov kev nchuav xya lub tais ntawm tej kab mob tawm yuav tsis poob mus rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, tab sis tsuas yog nchuav mus rau Kuv cov tub thiab Kuv cov tib neeg nkaus xwb. Tej koob hmoov yuav tsis los yooj yim; yuav tsum tau uv kom puv npo. Thaum cov tub thiab cov tib neeg loj hlob tuaj lawm, xya lub tais ntawm tej kab mob mam li ploj mus du lug, thiab tom qab ntawd, lawv yuav tsis muaj nyob mus ntxiv lawm. “Xya lub suab xob nroo” yog dab tsi? Qhov no to taub tsis nyuaj. Thaum sij hawm Kuv cov tub hlob thiab Kuv rais los ua ib lub cev, xya lub suab xob nroo mam nrov deeg daws. Qhov no ua rau tag nrho lub qab ntuj khwb co deeg daws, npaum nkaus li yog lub ntuj thiab lub ntiaj teb nphau ntxeev tiaj khwb rwg. Txhua tus neeg yuav paub qhov no; tsis muaj leej twg tias yuav tsis quav ntsej txog nws li. Thaum sij hawm ntawd, Kuv cov tub hlob thiab Kuv yuav tau txais lub yeeb koob ua ke thiab pib kauj ruam ua hauj lwm tom ntej. Coob tus tib neeg yuav txhos caug ntua thov txoj kev hlub tshua thiab kev zam txim vim xya lub suab xob nroo nrov deeg daws. Tab sis nws yuav tsis muaj ntxiv nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm: Nws yuav yog lub sij hawm rau kev npau taws. Vim txhua tus uas ua phem (yog cov uas deev luag poj luag sev, los sis kov nrog cov nyiaj tsis huv, los sis xyov coj tus cwj pwm tsis meej pem nrog hom neeg uas txawv yus hom, los sis cov uas cuam tshuam los sis ua puas tsuaj rau Kuv txoj kev cawm tib neeg, los sis cov uas tsis nkag siab txog tej xwm txheej sab ntsujplig, los sis cov uas raug tej ntsujplig phem looj koov, thiab muaj ntau yam zoo li ntawd—tag nrho txhua tus tsuas zam cov neeg Kuv xaiv xwb), yuav tsis tso ib tug twg dim li, thiab tsis muaj ib tug twg raug zam txim, tab sis yuav muab lawv tshem tawm ib tug zuj zus, mus rau Dab Tuag Teb, qhov chaw uas lawv yuav piam sij mus ib txhis! “Xya lub suab xob nroo” tsis yog hais txog ib qho xwm txheej loj tshaj, ib puag ncig uas tsis sib haum xeeb, thiab tsis yog hais txog ib qho kev tshaj tawm rau lub ntiaj teb; tej no yog tib neeg tej kev xav phem du lug xwb. “Xya lub suab raj nrov” yog hais txog Kuv cov lus hais chim siab. Thaum Kuv lub suab (kev txiav txim muaj hwj chim tshaj thiab kev txiav txim npau taws tshaj) hais tawm los, xya lub suab raj nrov. (Hauv qhov xwm txheej tam sim no, hauv Kuv tsev, qhov no yog qhov hnyav tshaj plaws, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dim qhov ntawd.) Thiab txhua tus dab phem nyob hauv Dab Tuag Teb thiab dab teb, tus loj tshaj thiab me, yuav pos lawv taub hau khiav tawm rau txhua xub ke, quaj nyiav thiab tom hniav nkawv, txaj muag thiab tsis muaj chaw nkaum qhov twg. Thaum sij hawm no, nws tsis yog xya lub suab raj pib nrov, tab sis yog Kuv qhov kev npau taws thiab Kuv qhov kev txiav txim hnyav tshaj plaws, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dim thiab txhua tus yuav tsum raug txiav txim. Thaum sij hawm no, yam uas tau qhia tawm tsis yog cov ntsiab lus ntawm xya lub cim lawm. Xya lub cim no yog cov koob hmoov uas nej yuav xyiv fab rau yav tom ntej. Qhov “kev qhib” tsuas hais qhia tej ntawd rau nej txog xwb, tab sis nej tseem tsis muaj kev xyiv fab txog cov koob hmoov no. Thaum nej xyiv fab hlo rau cov koob hmoov no lawm, ces nej yuav paub cov ntsiab lus ntawm xya lub cim no. Tam sim no nej tsuas chwv tau ib feem uas tseem tsis tau tiav xwb. Kuv tsuas qhia tau txhua kauj ruam thaum nws tshwm sim rau lub sij hawm ua hauj lwm yav tom ntej xwb, yog li nej yuav ntsib yuav pom tej ntawd los ntawm yus tus kheej thiab hnov lub yeeb koob uas tsis muaj qhov piv tau, thiab nej yuav muaj ib tug yam ntxwv zoo siab uas tsis txawj tag.

Qhov muaj peev xwm xyiv fab rau tej koob hmoov ntawm cov tub hlob mas tsis yog ib qho yooj yim thiab tsis yog qee yam uas cov neeg dog dig tuaj yeem ua tau. Kuv yuav hais qhia ib zaug ntxiv thiab hais nias qees ntxiv tias Kuv yuav tsum hais kom nruj rau Kuv cov tub hlob. Tsis li ces, lawv yuav tsis qhuas Kuv lub npe. Kuv tsis txais yuav leej twg los xij uas ua puas koob puas npe rau hauv lub ntiaj teb, thiab Kuv haj tseem tsis lees txais yuav ib tug twg uas muaj kev ua plees ua yi yam tsis xaiv ntsej muag. (Lawv tsis muaj feem rais los ua Vajtswv cov neeg—Kuv yeej hais tshwj xeeb rau qhov no tas li.) Txhob xav tias qhov nej tau ua yav dhau los ces twb dhau mus lawm thiab tiav tag lawm—yuav muaj yam zoo li no tau li cas! Qhov tau txais lub meej mom ntawm tus tub hlob mas yooj yim heev lod? Kuv tsis kam txais yuav ib tug twg uas tawm tsam Kuv tib yam nkaus, ib tug twg uas tsis lees paub Kuv nyob hauv Kuv lub cev nqaij daim tawv, ib tug twg uas cuam tshuam rau Kuv thaum Kuv ua Kuv txoj kev xav, thiab ib tug twg uas tsim txom Kuv—Kuv mas nyaum npaum li no ntag (vim hais tias Kuv tau Kuv lub hwj chim rov qab los tag lawm)! Thaum kawg, Kuv tsis kam txais yuav ib tug neeg twg uas yeej tsis tau ntsib kev swb rau hauv lub neej dua li. Kuv ces xav tau cov uas, zoo ib yam li Kuv, tau tawm ntawm lawv tej kev txom nyem los, txawm tias tej ntawd yog tej kev txom nyem me me xwb los xij. Yog hais tias lawv tsis tau ntsib, ces lawv yog hom neeg uas Kuv yuav muab ncaws tawm. Txhob txaj muag, xav ua Kuv tus tub hlob, ces coj koj tus kheej kom zoo rau ntawm Kuv xub ntiag. Khiav mus kom deb ntawm Kuv, sai sai nawb! Yav dhau los koj tau hais tej xwm txheej tsis muaj qab hau rau Kuv, tas zog ua kom yeej Kuv lub siab! Qhov no mas dig muag lawm lau! Koj tsis paub tias Kuv ntxub koj lod, koj tsis muaj nuj nqis hlo li? Koj xav tias ntshe Kuv tsis paub koj tej kev ua zais ntshis thiab kev tsis ncaj ncees no lod? Koj zais zaum tas zaum thiab! Koj tsis paub tias koj twb qhia pom koj lub niag ntsej muag dab phem lawm lod? Txawm hais tias tib neeg tsis muaj peev xwm pom qhov ntawd los xij, koj puas xav tias ntshe Kuv tsis muaj peev xwm pom no? Cov uas ua dej num rau Kuv tsis zoo; lawv yog ib pawg neeg phem uas tsis muaj nqis. Kuv yuav tsum rhuav tshem lawv. Kuv yuav muab lawv pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws thiab hlawv lawv pov tseg!

Koj hais lus tsis raws kev raws cai, coj tsis ncaj ncees, thiab tsis koom tes zoo nrog lwm tus; tus neeg zoo li no tseem xav ua vajntxwv thiab lod—tsis yog koj npau suav xwb lod? Tsis yog koj ntxias dag lod? Koj tsis pom qhov koj yog li lod? Koj yog ib tug neeg phem tsis muaj nqis! Ib tug neeg zoo li no puas muaj ib qho txiaj ntsig li ma? Tawm mus kom deb ntawm Kuv qhov muag tsuag tsuag! Txhua tus neeg yuav tsum to taub qhov Kuv hais kom meej tseeb, tau txais kev txhawb siab los ntawm Kuv cov lus, lees paub Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, thiab paub Kuv txoj kev ntse. Nws keev hais tias tus ntsujplig dawb huv lub cev twb tshwm sim lawm. Thaum kawg, nej puas yuav hais tias tus ntsujplig dawb huv lub cev twb tshwm sim lawm los sis tsis tau tshwm sim ma? Puas yog qhov Kuv hais tsis muaj qab hau li lod? Tus ntsujplig dawb huv lub cev yog dab tsi? Tus ntsujplig dawb huv lub cev muaj nyob rau tej xwm txheej dab tsi xwb? Rau ntawm tib neeg, ces qhov ntawd yog yam xav tsis tau thiab tsis to taub. Kuv qhia rau nej tias: Kuv tsis muaj chaw thuam, thiab txhua yam nyob rau hauv Kuv mas qhib lug, thiab txhua yam raug tshaj tawm lawm (vim hais tias Kuv coj ntse thiab Kuv hais lus tau ywj pheej lug). Ntawm Kuv tej kev nqis tes ua, tsis muaj leej twg poob ntsej muag, thiab txhua yam ua rau hauv qhov ka, kom txhua tus tuaj yeem ntseeg siab tau tuag nti. Tshaj qhov ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg muaj peev xwm tuav ib qho twg cia rau hauv lawv los siv tej ntawd tawm tsam Kuv. Ntawd yog ib qho kev piav qhia txog “kev dawb huv” hauv “tus ntsujplig dawb huv lub cev.” Yog li, Kuv thiaj li tau hais zaum tas zaum thiab tias Kuv tsis xav tau ib tug uas ua tej yam poob ntsej muag. Qhov no yog ib qho ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm, thiab nws kuj yog ib feem ntawm Kuv tus moj yam thiab. “Tus ntsujplig lub cev” yog hais txog Kuv cov lus hais. Qhov Kuv hais yeej ib txwm muaj hom phiaj, ib txwm muaj kev ntse, tab sis tsis raug tswj. (Kuv hais raws li qhov Kuv xav hais, thiab nws yog Kuv tus Ntsujplig hais Nws lub suab tawm, thiab nws yog Kuv tus neeg hais lus.) Qhov Kuv hais raug tshaj tawm ywj pheej, thiab thaum nws tsis tau raws li tib neeg tej kev xav phem, ces qhov ntawd yog lub sij hawm nthuav tawm tib neeg. Qhov no yog Kuv qhov kev npaj tseg tsim nyog. Yog li ntawd, thaum twg los xij tus neeg uas Kuv hais lus los sis coj rau, thiaj li ib txwm yog lub fib cim zoo los qhia tshwm lub ntsiab ceeb ntawm Ntxwgnyoog. Thaum tus neeg uas Kuv tau ywg dej rau lawm, ces tus ntsujplig dawb huv lub cev mam li tshwm tuaj. Yav tom ntej, “tus ntsujplig dawb huv lub cev” yuav hais txog lub cev, thiab muaj ob kis nyob hauv lub ntsiab lus no. Muaj ib kis ntawm lub ntsiab lus thaum tam sim no, thiab muaj lwm kis ntawm lub ntsiab lus rau yav tom ntej. Tab sis yav tom ntej, tus ntsujplig dawb huv lub cev mas yuav txawv deb heev ntawm lub ntsiab lus tam sim no—qhov sib txawv mas yuav npaum li lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm nkag siab qhov ntawd tau, ces Kuv yuav tsum tau nthuav qhov ntawd tawm rau nej tus kheej.

Qhov Dhau Los: Tshooj 93

Ntxiv Mus: Tshooj 95

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No