Tshooj 95

Cov tib neeg xav tias txhua yam yuav yooj yim tshaj plaws, thaum txog qhov tseeb tiag lawm qhov no tsis yog. Muaj cov kev zais tob nyob hauv txhua yam, nrog rau Kuv kev txawj ntse thiab Kuv tej kev npaj tseg. Tsis muaj cov ncauj lus nthuav dav twg raug hla dhau, thiab txhua yam raug npaj los ntawm Kuv Tus Kheej lawm. Qhov kev txiav txim siab ntawm hnub tseem ceeb yuav tshwm sim rau txhua tus uas tsis hlub Kuv siab dawb paug (nco ntsoov, kev txiav txim siab hnub tseem ceeb yog tsom rau txhua tus neeg uas tau txais lub npe no) thiab ua rau lawv quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Lub suab quaj nyiav no yog los ntawm Ntuj Tawg thiab dab tuag teb los; nws tsis yog tib neeg quaj nyiav, tab sis yog cov niag dab ntag. Nws yog Kuv txoj kev txiav txim uas coj txoj kev quaj nyiav no, uas coj Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg txoj kev cawm dim zaum kawg los rau tib neeg. Kuv muaj kev cia siab rau ib txhia tib neeg lawm. Tab sis saib tam sim no, Kuv yuav tsum tso cov neeg no ib tug zuj zus, vim qhov no yog theem Kuv tes hauj lwm tau los txog lawm, thiab qhov no yog qee yam tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau. Txhua tus uas tsis yog Kuv cov tub hlob los sis Kuv cov neeg yuav tsum puav leej raug tso pov tseg thiab yuav tsum khiav tawm ntawm Kuv mus! Koj yuav tsum nkag siab tias, hauv Suav Teb, tsis suav nrog Kuv cov tub hlob thiab Kuv cov neeg, tag nrho lwm cov ces yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog thiab yuav tsum raug muab pov tseg. Nej txhua tus yuav tsum nkag siab, thaum kawg Suav Teb yog ib haiv yuav raug Kuv foom phem, thiab nrog rau qee leej ntawm Kuv cov neeg tsis muaj ib yam dab tsi tshaj li cov uas ua dej num rau Kuv cov hauj lwm yav tom ntej. Muab hais ua lwm lo lus, dhau ntawm Kuv cov tub hlob lawm, tsis muaj lwm tus li lawm—lawv puav leej yuav tsum piam sij. Tsis txhob xav tias Kuv ua heev dhau nyob rau hauv Kuv tej kev ua—qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Cov neeg uas raug tsim txom rau hauv Kuv txoj kev foom phem yog tej khoom uas Kuv ntxub, thiab qhov no tsis muaj hnub hloov pauv tau lawm. Kuv ua tsis yuam kev; yog tias Kuv pom ib tug neeg uas tsis nyiam Kuv, Kuv yuav ncaws lawv tawm; qhov ntawd ua pov thawj txaus tau tias koj tau raug foom phem los ntawm Kuv thiab yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog. Cia Kuv qhia koj dua—tsuas yog muaj Kuv cov tub hlob nyob hauv Suav Teb (dua li ntawm Kuv cov neeg ua dej num) thiab qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Tiam sis Kuv cov tub hlob muaj tsawg heev thiab txhua tus raug npaj tseg ua ntej tos los ntawm Kuv lawm—Kuv paub hais tias Kuv ua dab tsi. Kuv tsis ntshai koj qhov tsis zoo thiab Kuv tsis ntshai tias tsam koj yuav tig ntxeev siab thiab tom Kuv, vim Kuv muaj Kuv txoj cai tswj fwm thiab Kuv muaj kev chim siab. Qhov ntawd hais tau tias, Kuv tuav cov kev puas tsuaj loj hauv Kuv txhais tes thiab Kuv tsis ntshai dab tsi li, vim Kuv xam tias txhua yam kom tau ua tiav, thiab thaum hnub ntawd los txog Kuv yuav saib xyuas koj kom thoob plaws du lug. Tsis muaj ib tug neeg twg raug ua kom zoo tiav log thiab raug txhim tsa ua ib tug neeg kom rais los ua Kuv tus tub hlob tau lawm—qhov xwm txheej no nyob ntawm Kuv txoj kev xav tseg ua ntej tag nrho. Tus twg los xij uas Kuv hais tias yog tus tub hlob ces yog tus tub hlob xwb; tsis txhob sim sib tw kom tau ua nws los sis txeeb ua nws. Tag nrho txhua yam nyob ntawm Kuv, tus Vajtswv Tus Kheej uas muaj hwj chim loj kawg nkaus.

Muaj ib hnub Kuv yuav cia nej txhua tus pom tias Kuv txoj cai tswj fwm yog dab tsi thiab Kuv txoj kev chim siab yog dab tsi (txhua tus yuav txhos caug thov Kuv, txhua tus yuav pe hawm Kuv, txhua tus yuav thov kom Kuv zam txim rau thiab txhua tus puav leej yuav mloog hais; ziag no Kuv tsuas yog tso cai rau Kuv cov tub hlob pom ib feem ntawm txoj cai tswj fwm xwb). Kuv yuav ua kom txhua tus xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog tau pom tias Kuv tau xaiv ntau tus los ua kev txi (txhua tus tab sis tsis zam Kuv cov tub hlob) txhawm rau ua kom Kuv cov tub hlob zoo tiav log, tias Kuv tau ua rau tus zaj loj liab ploog plam rau nws tus kheej lub tswv yim ntxias dag. (Hauv Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, tus zaj loj liab ploog xa cov neeg ua dej num ntawd rau Kuv—uas yog txhua tus tab sis zam Kuv cov tub hlob—los cuam tshuam Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg; tiam sis nws tau plam rau nws tus kheej lub tswv yim ntxias dag, thiab lawv txhua tus puav leej ua dej num rau Kuv tes hauj lwm. Nov yog ib feem ntawm lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv coj rau txhua tus ua dej num rau Kuv.) Niaj hnub no, thaum ua tag nrho txhua yam tiav lawm, Kuv yuav muab lawv pov tseg tag nrho, zuaj lawv rau hauv Kuv qab xib taws, thiab dhau los ntawm qhov no Kuv yuav ua kom tus zaj loj liab poob ntsej poob muag thiab ua rau nws txaj muag heev (lawv tas zog ua kom lawv muaj txoj hauv kev mus txais tej koob hmoov, tab sis lawv yeej tsis xav tias lawv yuav ua dej num rau Kuv)—qhov no yog Kuv txoj kev ntse. Hnov li no, tib neeg xav tias Kuv tsis muaj tej kev xav los sis tsis muaj kev hlub tshua, thiab tias Kuv tsis muaj kev ua neeg. Qhov tseeb tiag Kuv tsis muaj tej kev xav los sis muaj kev hlub tshua rau Ntxwgnyoog, thiab tshaj qhov no Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas yog tus nyob siab dhau tib neeg. Koj yuav hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv muaj kev ua neeg tau li cas? Koj tsis paub tias Kuv tsis yog neeg ntiaj teb no lod? Koj tsis paub tias Kuv nyob siab dua tag nrho txhua yam no lod? Dua ntawm Kuv cov tub hlob lawm, ces tsis muaj ib tug zoo li Kuv lawm, tsis muaj leej twg uas muaj Kuv tus moj yam lawm (tus moj yam uas tsis yog tib neeg, tab sis los saum ntuj los), thiab tsis muaj leej twg muaj Kuv tej peev xwm.

Thaum lub rooj vag mus rau sab yeeb ceeb tau qhib lawm, nej yuav pom txhua yam zais tob, ua kom nej txhua tus to taub qhov tseeb txog sab kev ywj pheej du lug, kom nkag mus rau hauv Kuv txoj kev hlub tshua puag ntawm xub ntiag thiab rau hauv Kuv cov koob hmoov uas nyob mus ib txhis. Kuv txhais tes ib txwm txhawb nqa tib neeg. Tiam sis muaj ib feem ntawm cov tib neeg mas Kuv yuav cawm thiab ib feem mas Kuv yuav tsis cawm. (Kuv hais tias “txhawb nqa” vim hais tias tsis muaj Kuv txoj kev txhawb nqa, ntshe tag nrho lub ntiaj teb twb poob mus rau hauv Ntuj Tawg los ntev lawm.) Paub txog li no! Nov yog Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Ces Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg yog dab tsi? Kuv tau tsim tib neeg, tab sis Kuv yeej tsis tau npaj kom tau txais txhua tus neeg, tsis hais tau txais ib feem me me ntawm tib neeg xwb los xij. Yog li vim li cas Kuv thiaj li tsim tib neeg coob ua luaj li? Kuv tau hais ua ntej lawm tias, nrog Kuv, txhua yam yog kev ywj pheej thiab kaj siab, thiab Kuv ua dab tsis los xij uas Kuv xav tau. Thaum Kuv tsim tib neeg lawm, nws tsuas kom lawv ua lub neej tau zoo li lub neej uas ib txwm muaj thiab tom qab ntawd tshuav ib feem me me ntawm cov tib neeg ntawd ces yuav yog Kuv cov tub hlob lawm, Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg. Nws tuaj yeem hais tau tias tag nrho txhua tus neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom—dhau ntawm Kuv cov tub hlob lawm, ces Kuv cov neeg thiab Kuv cov tub—yog txhua tus neeg ua Vajtswv tes dej num ces yuav tsum puav leej raug rhuav tshem du lug. Ua li no, ces tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg thiaj li yuav los xaus. Nov yog Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, nws yog Kuv tes hauj lwm thiab nws yog cov kauj ruam uas Kuv nqis tes ua. Thaum ua txhua yam tiav lawm Kuv mam tau so tiav hlo. Thaum lub sij hawm ntawd, txhua yam yuav zoo; txhua yam yuav muaj kev thaj yeeb lug thiab ruaj ntseg.

Kev rhais kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm mas nrawm heev uas nws tshaj qhov tib neeg lub tswv yim xav tawm. Nws pauv ib hnub dhau ib hnub thiab leej twg los xij caum tsis cuag ces yuav ntsib kev poob; tsuas yog yus tuaj yeem tuav qhov nrawm mus rau qhov kaj tshiab txhua hnub tau xwb (txawm tsis muaj ib qho kev hloov pauv hauv Kuv txoj kev cai tswj fwm, nrog rau cov zeem muag thiab qhov tseeb uas Kuv sib qhia los xij). Vim li cas Kuv thiaj li hais lus txhua hnub? Vim li cas Kuv thiaj li niaj hnub qhia koj? Koj puas to taub lub ntsiab lus tseeb nyob hauv? Cov neeg feem coob tam sim no tseem xav luag thiab xav tias sib tso dag xwb thiab tsis mob siab ua tiag. Lawv tsis quav ntsej dab tsi rau Kuv cov lus li, tab sis tsuas yog muaj kev ntxhov siab thaum lawv hnov cov lus. Tom qab ntawd, tsis ntev lawv cia li hnov qab Kuv cov lus lawm thiab tsis ntev txawm tsis paub txog lawv tus kheej thiab lawv cia li rais los tsis quav ntsej dab tsi li lawm. Koj puas paub koj lub meej mom yog dab tsi? Seb leej twg yuav ua dej num rau Kuv los sis leej twg yog cov raug npaj tseg thiab raug xaiv los ntawm Kuv mas thiaj li raug tswj los ntawm Kuv txhais tes xwb; tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov qhov no—Kuv yuav tsum ua qhov no los ntawm Kuv Tus Kheej, Kuv yuav tsum xaiv thiab npaj lawv los ntawm Kuv Tus Kheej. Leej twg muaj cuab kav hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv ruam no ma? Txhua lo lus uas Kuv hais thiab txhua yam Kuv ua yog Kuv txoj kev txawj ntse. Leej twg muaj cuab kav los cuam tshuam Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg los sis rhuav tshem Kuv tej kev npaj? Kuv yuav tsis zam txim rau lawv hlo li! Lub sij hawm nyob ntawm Kuv txhais tes thiab Kuv tsis ntshai tsam ncua sij hawm qeeb; puas yog Kuv tsis yog Tus uas txiav txim siab lub sij hawm thaum Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg yuav xaus ma? Nws tsis yog txhua tus puav leej nyob ntawm Kuv tib qho kev xav xwb lod? Thaum twg Kuv hais kom nws raug ua tiav, ces nws txawm tiav lawm ntag, thiab thaum Kuv hais tias nws xaus, ces nws xaus. Kuv tsis maj dab tsi thiab Kuv yuav tsim tej kev npaj tseg kom tsim nyog. Tib neeg yuav tsum txhob tas zog thab zes mus rau hauv Kuv tes hauj lwm thiab lawv yuav tsum tsis txhob ua tej yam rau Kuv raws li lawv siab nyiam. Kuv foom phem rau tus los xij uas tas zog thab zes mus rau hauv—qhov no yog ib qhov ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm. Kuv Tus Kheej ua Kuv tes hauj lwm thiab Kuv tsis xav tau lwm tus (Kuv cia cov neeg ua Vajtswv tes dej num nqis tes ua, tsis li ntawd ces lawv yuav tsis muaj cuab kav los nqis tes maj nroos los sis ua ntsej lag muag dig). Txhua yam haujlwm yog raug npaj los ntawm Kuv lawm, thiab yog raug txiav txim siab los ntawm Kuv, vim Kuv yog ib tug Vajtswv Tus Kheej.

Txhua haiv neeg hauv ntiaj teb no sib txeeb lub hwj chim thiab nyiaj txiag nrog ib tug rau ib tug, thiab sib ntaus sib tua txeeb daim av, tab sis tsis txhob ceeb txhob ntshai, vim tag nrho txhua yam no nyob hauv Kuv qhov kev saib xyuas lawm. Thiab vim li cas Kuv thiaj li hais tias tej ntawd nyob hauv Kuv qhov kev saib xyuas? Kuv ua txhua yam tsis tsa ib tug ntiv tes li. Kev txiav txim rau Ntxwgnyoog, xub thawj Kuv ua kom lawv tsis sib haum xeeb rau ntawm lawv tus kheej thiab thaum kawg coj lawv mus rau kev puas tsuaj thiab ua kom lawv plam rau lawv tus kheej lub tswv yim ntxias dag (lawv xav sib txeeb lub hwj chim nrog Kuv, tab sis thaum kawg lawv tau ua dej num rau Kuv). Kuv tsuas yog hais lus thiab muab Kuv cov Kev lus txib xwb, thiab txhua tus neeg ua li Kuv hais kom koj ua, los sis tsis li ntawd ces Kuv yuav rhuav tshem koj kiag tam sim ntawd. Tej no puav leej yog ib feem ntawm Kuv txoj kev txiav txim, vim Kuv tswj tag nrho txhua yam, thiab tag nrho txhua yam puav leej raug npaj tseg los ntawm Kuv lawm. Leej twg los xij ua ib yam dab tsi uas tsis yog yeem siab, kev ua li ntawd mas los ntawm Kuv tus kheej txoj kev npaj tseg. Kuv vam tias nej tuaj yeem tau txais puv npo Kuv txoj kev txawj ntse nyob rau hauv cov xwm txheej uas yuav tshwm sim sai sai no. Tsis txhob lam tau lam nkag los, tab sis txav los ze Kuv kom ntau dua thaum muaj tej yam tshwm sim rau nej; yuav tsum ua tib zoo saib thiab ceev faj txhua kis kom tsis txhob ua txhaum rau Kuv txoj kev rau txim, thiab zam kom txhob poob rau Ntxwgnyoog lub tswv yim ntxias dag. Nej yuav tsum tau txais kev nkag siab los ntawm Kuv cov lus, paub qhov Kuv yog, thiab pom qhov Kuv muaj. Nej yuav tsum ua txhua yam raws li Kuv lub ntsiab lus zoo thiab yuav tsum tsis txhob los tau lam nqis tes ua. Ua qhov Kuv ua, thiab hais qhov Kuv hais. Kuv hais tej no rau nej ua ntej kom nej thiaj li zam dhau kev ua yuam kev thiab txhob raug sim siab. Dab tsi yog qhov “Kuv yog” thiab “Txhua yam uas Kuv muaj”? Nej puas paub tiag ma? Qhov mob siab Kuv ntsib yog ib feem ntawm qhov Kuv yog, vim nws yog ib feem ntawm Kuv txoj kev ua neeg nyob, thiab qhov Kuv yog tuaj yeem nrhiav tau nyob hauv Kuv lub hwj huaj tiav log—nej puas paub qhov no? Qhov Kuv yog muaj ob qho: Ib qho yog Kuv txoj kev ua neeg, hos lwm qhov yog Kuv lub hwj huajtiav log. Tsuas yog ob qho no los ua ke ua ke mas thiaj li tsim tau Vajtswv Tus Kheej tiav log. Kuv qhov muaj hwj huaj tiav los kuj muaj nyob rau hauv ntau yam zoo: Kuv yuav tsis cia muaj qhov cheem los ntawm ib tug neeg, xwm txheej, los sis tej yam; Kuv hla txhua qhov chaw ib puag ncig; Kuv nyob siab tshaj txhua qhov kev txwv ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw los sis toj roob hauv pes; Kuv paub txhua tus neeg, tej xwm txheej, thiab txhua yam tseeb, zoo li Kuv sab qaum tes; thiab Kuv tseem muaj lub cev nqaij daim tawv thiab tej pob txha, thiab Kuv muaj nyob hauv ib lub cev uas pom tseeb; Kuv tseem yog tus neeg no nyob hauv tib neeg lub siab, tab sis tus yeeb tau hloov lawm—nws tsis yog lub cev nqaij daim ntawv, tab sis yog lub cev ntag. Tej no tsuas yog ib qho me me ntawm qhov ntawd xwb. Kuv txhua tus tub hlob puav leej yuav zoo ib yam no rau yav tom ntej; ntawm no yog txoj kev uas yuav tsum tau taug mus, thiab cov uas hmoov tag ces tsis tuaj yeem khiav dim. Thaum Kuv tab tom ua qhov no, cov uas tsis raug npaj tseg yuav raug ncaws tawm (vim qhov no yog Ntxwgnyoog sim Kuv saib seb Kuv cov lus puas khev). Cov neeg uas raug npaj tseg tsis tuaj yeem khiav dim qhov raug ncaws tawm txawm lawv mus qhov twg los xij, ces nej yuav pom cov hauv paus ntsiab lus txhawb qab ntawm Kuv txoj kev ua no. “Txhua yam uas Kuv muaj” yog hais txog Kuv txoj kev txawj ntse, Kuv txoj kev paub, Kuv cov peev txheej thiab txhua lo lus Kuv hais. Kuv txoj kev ua neeg thiab Kuv lub hwj hua muaj tej ntawd. Qhov ntawd hais tau tias, txhua yam uas tau ua los ntawm Kuv txoj kev ua neeg nrog rau qhov uas ua tiav hlo los ntawm Kuv lub hwj huaj yog txhua yam uas Kuv muaj; tsis muaj ib tug twg nqa tau tej yam no mus los sis muab tej ntawd tshem tawm tau; tej ntawd nyob hauv txhua yam uas Kuv muaj, thiab tsis muaj ib tug twg yuav hloov tej ntawd tau. Nov yog Kuv txoj kev cai tswj fwm loj tshaj plaws (vim tib neeg tej kev xav phem, ntau yam uas Kuv ua tsis yoog raws li lawv tej kev xav phem thiab tshaj qhov tib neeg nkag siab tau lawm; qhov no yog txoj cai uas txhua tus neeg nquag ua txhaum yooj yim tshaj plaws thiab nws kuj yog kev lub txim hnyav tshaj plaws. Yog li lawv lub neej ces yuav ntsib kev puas tsuaj). Kuv yuav rov hais dua tias, nej yuav tsum ua tib zoo xav txog qhov uas Kuv ntuas nej kom ua—nej yuav tsum txhob tsis xuam xim!

Qhov Dhau Los: Tshooj 94

Ntxiv Mus: Tshooj 96

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No