Tshooj 96

Kuv yuav qhuab ntuas txhua tus uas yug los ntawm Kuv uas tsis paub Kuv kom pom tag nrho txog Kuv txoj kev npau taws, Kuv lub hwj chim loj, thiab Kuv lub tswv yim puv npo. Hauv Kuv, txhua yam ncaj ncees, thiab yeej tsis muaj kev tsis ncaj ncees kiag li, tsis muaj kev ntxias dag, tsis muaj kev coj tsis ncaj; leej twg uas coj coj tsis ncaj thiab ntxias dag yuav tsum yog ib tug tub ntawm ntuj tawg, yug hauv Yeeb Ceeb. Hauv Kuv txhua yam qheb lug; yam twg uas Kuv hais yuav tsum ua kom tiav, yuav tsum ua kom tiav tiag, yam twg uas Kuv hais yuav tsum tau rhawv, yuav tsum tau rhawv, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov pauv los sis qog tej no tau vim yog Kuv yog tus ntawd thiab Vajtswv Tus Kheej. Hauv yam uas tseem yuav tshwm tuaj, txhuas tus uas nyob hauv pawg ntawm Kuv tau ceev thiab tau xaiv ua cov tub hlob lawm yuav raug nthuav tawm ib tug zuj zus, thiab txhua leej uas tsis nyob hauv pawg ntawm cov tub hlob yuav raug Kuv muab ntiab tawm mus los ntawm qhov no. Nov yog hau kev Kuv ua thiab kev ua Kuv tes dej num kom tiav. Tam sim no, Kuv qhia tshwm rau qee leej tib neeg xwb kom Kuv cov tub hlob muaj peev xwm pom txog Kuv tej kev ua zoo, tiam sis tom qab ntawd Kuv yuav tsis ua tes dej num zoo li no lawm. Tiam sis, Kuv yuav ua los ntawm qhov xwm txheej ib txwm yuav zoo dua kev cia lawv qhia tawm txog lawv cov yeeb yam tseeb ib tug zuj zus (vim yog cov dab phem puav leej zoo ib yam tag nrho, xaiv ob peb leeg coj los ua piv txwv xwb nws yeej txaus lawm). Kuv cov tub hlob txhua tus mas muaj qhov meeb nyob hauv lawv lub siab lawm, thiab nws yeej tsis cheem tsum kom Kuv qhia kom meej (vim yog nyob rau lub sij hawm uas tau teev tseg, lawv yeej yuav raug nthuav tawm ib leeg zuj zus).

Nws yog Kuv tus yam ntxwv uas tuav Kuv cov lus cog tseg, thiab hauv Kuv yeej tsis muaj dab tsi raug zais los sis npog cia kiag li. Kuv yuav qhia nej txhua tus txhua yam uas nej tsim nyog nkag siab txog, thiab Kuv yeej yuav tsis qhia nej ib yam dab tsi uas tsis tsim nyog paub, tsam nej yuav tsis muaj peev xwm sawv ruaj nreeg tau. Tsis txhob tuav rawv rau tej yam me me thiab ho plam tej yam tseem ceeb lawm—nws yeej tsim tsis nyog rau tus nqi kiag li. Ntseeg tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab ces txhua yam yuav raug ua kom tiav thiab txhua yam yuav yooj yim thiab zoo siab. Nov yog qhov Kuv ua txhua yam li cas. Leej twg los xij uas ntseeg, Kuv yuav cia rau nws pom, thiab leej twg los xij uas tsis ntseeg, Kuv yuav tsis cia nws paub, thiab Kuv yuav tsis cia nws nkag siab. Hauv Kuv yuav tsis muaj kev xav ntau los sis kev hlub tshua, thiab txawm yog leej twg uas ua tub qaug Kuv txoj kev qhuab ntuas, Kuv yeej yuav muab lawv tua yam tsis zam kiag li los ntawm Kuv txhais tes, thiab Kuv yuav ua rau lawv txhua tus zoo ib yam nkaus. Kuv ua zoo ib yam nkaus rau txhua leej txhua tus—Kuv tsis muaj kev xav ntau rau ib tug twg li thiab yeej yuav tsis muaj ib qho kev tu siab kiag li. Ua cas tib neeg thiaj tsis muaj peev xwm pom Kuv txoj kev ncaj ncees thiab qhov muaj tsim los ntawm qhov no? Qhov no yog Kuv lub tswv yim thiab Kuv tus yam ntxwv, uas tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm paub meej. Kuv ob txhais tes ib txwm nyob hauv cov lus txib txhua yam, txhua lub sij hawm, thiab Kuv ib txwm npaj txhua yam kom ua dej num rau Kuv kiag thaum Kuv cheem tsum thiab hu. Muaj ntau leej tab tom ua dej num sawv cev rau Kuv ua kom tiav raws Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, tiam sis nyob rau thaum kawg lawv pom cov koob hmoov tiam sis tsis muaj peev xwm txaus siab tau—cas yuav ntxim khuv leej ua luaj li! Tiam sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov Kuv lub siab tau. Qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm (thaum twg yog tej kev cai tswj fwm tau hais txog lawm, qhov no yog hais txog qee yam uas tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov pauv tau, yog li thaum Kuv hais txog yam uas nyob tom ntej, yog tias Kuv tau txiav txim siab rau qee yam lawm, ces qhov ruaj khov tshaj plaws ces yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Nco ntsoov! Tsis txhob ua tub qaug qhov no, tsam koj ntsib kev puas tsuaj), thiab nws kuj tseem yog ib feem ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Nws yog Kuv tus kheej tes dej num, tsis yog ib yam uas ib tug tib neeg twg muaj peev xwm ua tau. Kuv yuav tsum ua qhov no—Kuv yuav tsum npaj qhov no, uas nws txaus rau kev qhia tawm tias Kuv loj kawg nkaus thiab qhia tawm txog Kuv txoj kev npau taws.

Tib neeg feem ntau tseem tsis tau paub thiab tsis tau meej txog Kuv txoj kev ua tib neeg. Kuv twb tau hais ntau zaus lawm, tiam sis nej tseem tsis pom meej thiab tsis nkag siab. Tiam sis qhov no yog Kuv tes dej num, thiab tam sim no, nyob rau lub sij hawm no, leej twg los xij uas paub, paub thiab leej twg los xij uas tsis paub, Kuv yuav tsis yuam. Nws tsuas tuaj yeem ua tau li no xwb. Kuv twb tau hais txog nws meej meej lawm, thiab Kuv yuav tsis hais txog nws ib zaug ntxiv li lawm (vim Kuv twb tau hais ntau ntau lawm, thiab Kuv tau hais meej heev lawm. Tus uas paub Kuv yeej yuav muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab yeej yuav yog ib tug ntawm Kuv tus tub hlob yam tsis ua xyem xyav kiag li. Tus uas tsis paub Kuv yeej yuav tsis yog kiag li, qhia tau tias Kuv twb tau rho Kuv tus Ntsujplig tawm ntawm nws mus lawm). Tiam sis nyob rau thaum kawg, Kuv yuav ua kom txhua tus paub Kuv—paub Kuv kom zoo, tsis hais nyob rau Kuv txoj kev ua tib neeg thiab Kuv txoj kev ua neeg qaum ntuj. Muaj ntau theem ntawm Kuv tes dej num, thiab Kuv yuav tsum ua dej num rau txoj kev no. Qhov no kuj yog Kuv txoj kev cai tswj fwm thiab. Txhua tus yuav tsum hu Kuv tias tus tseem Vajtswv, thiab qhuas thiab txaus siab hlo xyiv fab rau Kuv yam tsis paub xaus.

Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg twb tau ua tiav tag lawm, thiab txhua yam twb ua tau tiav los ntev lawm. Nyob rau ntawm tib neeg ob lub qhov muag, nws ntsia zoo li Kuv tes dej num ntau yam tseem nyob hauv kev tab tom ua, tiam sis Kuv twb tau npaj nws zoo zoo lawm, thiab txhua yam uas tseem tos yog qhov kom tiav raws li Kuv cov theem ntawm txhua qhov hauj lwm ib yam zuj zus (qhov no vim yog ua ntej kev tsim ntawm lub ntiaj teb lawm Kuv twb tau ceev tseg tias leej twg muaj cuab kav sawv ruaj nreeg hauv kev sim siab, leej twg tsis muaj peev xwm raug xaiv thiab raug ceev los ntawm Kuv lawm, thiab leej twg tsis muaj peev xwm muaj feem rau hauv Kuv txoj kev txom nyem lawm. Cov uas muaj peev xwm muaj feem rau hauv Kuv txoj kev txom nyem—ntawd yog, cov uas raug ceev tseg thiab raug xaiv los ntawm Kuv lawm, Kuv yeej yuav tuav lawv cia thiab pab cuam kom lawv hla dhau txhua yam). Kuv muaj kev tseeb meej nyob hauv Kuv lub siab tias leej twg muaj lub luag hauj lwm dab tsi. Kuv paub zoo tias leej twg yuav ua dej num rau Kuv, leej twg yog ib tug tub hlob, thiab leej twg nyob ntawm Kuv cov tub thiab Kuv cov tib neeg. Kuv paub qhov no li Kuv sab qaum tes kiag ntag. Leej twg los xij uas Kuv tau hais nyob rau yav dhau los tias yog tus tub hlob ces tseem yog tus tub hlob tam sim no, thiab leej twg los xij uas Kuv tau hais nyob rau yav dhau los tias tsis yog tus tub hlob ces tam sim no los yeej tsis yog tus tub hlob. Yam twg los xij uas Kuv ua, Kuv tsis tu siab, thiab tsis hloov pauv nws yooj yim. Kuv txhais yam uas Kuv hais (hauv Kuv tsis muaj dab tsi uas tsis muaj qab hau li), thiab nws tsis hloov pauv! Cov uas ua dej num rau Kuv ib txwm ua dej num rau Kuv: Lawv yog Kuv cov nyuj twm; lawv yog Kuv cov nees (tiam sis cov tib neeg no yeej tsis raug qhia kom paub rau hauv lawv tus ntsujplig; thaum Kuv siv lawv mas muaj qab hau heev, tiam sis thaum Kuv tsis siv lawv lawm, Kuv muab lawv tua. Thaum Kuv hais txog cov nyuj twm thiab cov nees, Kuv txhais tau tias yog cov uas tsis raug qhia kom paub rau hauv lawv tus ntsujplig, tus uas tsis paub Kuv, thiab tus uas tsis mloog Kuv lus, thiab txawm tias lawv mloog lus thiab muaj kev zwm thiab yooj yim thiab ncaj ncees, los lawv tseem yog cov nyuj twm thiab cov nees tseeb tiag). Tam sim no, tib neeg feem ntau mas tub nkeeg thiab mob siab rau ntawm Kuv lub xub ntiag, hais lus thiab luag nrov heev, tsis muaj tus cwj pwm hwm—lawv tsuas pom Kuv txoj kev ua tib neeg xwb, thiab tsis pom Kuv txoj kev ua neeg qaum ntuj. Hauv Kuv txoj kev ua tib neeg cov cwj pwm no muaj peev xwm dhau mus thiab Kuv muaj peev xwm coj Kuv Tus Kheej los zam txim rau lawv tau, tiam sis hauv Kuv txoj kev ua neeg qaum ntuj nws yeej tsis yooj yim ua tau kiag li. Nyob rau yav tom ntej, Kuv yuav txiav txim tias koj puas tau ua txaum los ntawm kev thuam. Muab ua lwm lolus hais, Kuv txoj kev ua tib neeg muaj peev xwm ua tub qaug rau tau, tiam sis Kuv txoj kev ua neeg qaum ntuj tsis muaj peev xwm ua tub qaug rau tau, thiab leej twg los xij uas tawm tsam Kuv txawm yog ib qho me me xwb los, Kuv yuav txiav txim kiag rau tam sim, yam tsis muaj kev tos li. Txhob xav tias vim koj tau sib raug zoo ua ke los tau ntau xyoo nrog tus tib neeg no uas yog Kuv thiab tau rais los swm nrog Kuv lawm, koj muaj peev xwm hais thiab uas phem tau kawg. Kuv yeej tsis qhuav ntsej kiag li! Txawm tias nws yuav yog leej twg los xij, Kuv yuav ua rau lawv nrog rau txoj kev ncaj ncees. Qhov no yog Kuv txoj kev ncaj ncees.

Kuv tej lus zais tob raug muab nthuav tawm rau tib neeg thiab lawv pom tseeb zuj zus tuaj ib hnub dhau ib hnub, raws li tej theem ntawm txoj kev qhia tshwm, ces yeej txaus coj los qhia kom pom hais tias Kuv txoj hauj lwm mus ceev li cas. Qhov no yog Kuv lub tswv yim (Kuv tsis hais nws ncaj qha. Kuv qhia Kuv cov tub hlob kom paub thiab ua kom cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog dig muag). Tsis tas li ntawd, niaj hnub nim no Kuv nthuav tawm qhov to taub nyuaj ntawm Kuv rau nej los ntawm Kuv tus Tub. Tej yam uas tib neeg xav tsis txog Kuv yuav nthuav tawm rau nej hnub no, cia kom nej paub kom txhua thiab muaj ib qho kev nkag siab tseeb. Ntau tshaj ntawd, qhov to taub nyuaj no muaj nyob hauv txhua tus uas tsis yog Kuv cov tub hlob, tiam sis tsis muaj leej twg muaj peev xwm nkag siab txog nws tau li. Txawm tias nws muaj nyob hauv txhua leej tib neeg los, yeej tsis muaj leej twg paub kiag li. Kuv tab tom hais dab tsi? Hauv Kuv tes dej nwm thiab hauv Kuv cov lus hais tawm nyob rau lub sij hawm no, Kuv hais tas li txog tus zaj loj liab ploog, Ntxwgnyoog, tus dab phem, thiab tus thawj tub txib saum ntuj. Lawv yog dab tsi? Lawv txoj kev sib txheeb yog dab tsi? Tej no qhia txog dab tsi? Qhov qhia txog tus zaj loj liab ploog yog kev tawm tsawm Kuv, tsis muaj kev nkag siab thiab to taub txog cov lus txhais ntawm Kuv cov lus, feem ntau yog kev tsim txom ntawm Kuv, thiab kev nrhiav cov hau kev los cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg. Ntxwgnyoog raug qhia tawm raws li ntawm no: tawm tsam nrog Kuv rau lub hwj chim, xav tau Kuv cov neeg xaiv tseg, thiab muab cov lus phem los ntxias dag Kuv cov tib neeg. Qhov kev qhia tawm ntawm tus dab phem (cov uas tsis lees txais Kuv lub npe, cov uas tsis ntseeg, puas leej yog dab phem tag nrho) muaj raws li ntawm no: ntshaw kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv, muaj lub siab nyiam kev plees kev yi, nyob hauv kev ua Ntxwgnyoog qhev, qee leej tawm tsam Kuv thiab qee leej txhawb nqa Kuv (tiam sis tsis qhia tseeb tias lawv yog Kuv cov tub uas ntxim hlub). Qhov kev qhia tawm ntawm tus thawj tub txib saum ntuj mas muaj raws li ntawm no: hais lus khav theeb, tsis muaj kev ncaj ncees, feem ntau qog Kuv lub suab coj los qhuab qhia tib neeg, tsuas tsom nyob rau sab nraud ntawm kev qog Kuv xwb, noj yam uas Kuv noj thiab siv yam uas Kuv siv; muab hais luv luv tias, xav muaj kev sib txig sib luag nrog Kuv, muaj kev muab hlob tiam sis tsis muaj Kuv rab peev xwm thiab tsis muaj Kuv txoj sia, thiab tsuas yog ib qho khoom tsis muaj nqes dab tsi li xwb. Ntxwgnyoog, tus dab phem, thiab tus thawj tub txib saum ntuj puav leej yog kev qhia tawm ntawm tus zaj loj liab ploog, yog li cov uas tsis raug ceev thiab raug xaiv los ntawm Kuv puav leej yog cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog: Qhov no yog kiag li tiag! Tej no puav leej yog Kuv cov yeeb ncuab. (Txawm li cas los xij, Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam tsis xam nyob rau qhov no. Yog tias koj tus yeeb yam nyob hauv Kuv qhov zoo, yeej yuav tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau. Vim yog tam sim no koj tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv, muaj ntau zaus koj yuav ntsib ntau qhov kev sim siab los ntawm Ntxwgnyoog—qhov no yuav zam tsis dhau li—tiam sis koj yuav tsum xyuam xim tas li.) Yog li ntawd, Kuv yuav tso tseg cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog txhua tus uas tsis yog Kuv cov tub hlob. Lawv tus yeeb yam yuav tsis muaj peev xwm hloov pauv tau li—nws yog qhov zoo ntawm Ntxwgnyoog. Nws yog tus dab phem uas lawv qhia tawm, thiab nws yog tus thawj tub txib saum ntuj uas ua neej nyob. Qhov no muaj tseeb tiag. Tus zaj loj liab ploog uas Kuv hais txog tsis yog ib tug zaj loj liab ploog tiag tiag; tiam sis nws yog tus ntsujplig phem uas tsis haum nrog Kuv, “tus zaj loj liab ploog” yog ib lo lus uas muaj lub ntsiab zoo ib yam xwb. Yog li ntawd, cov ntsujplig uas tsis yog tus Vajntsujplig Dawb Huv puav leej yog cov ntsujplig phem, thiab muaj peev xwm hais tau tias yog cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog. Qhov no nyaj yuav pom tseeb meej rau txhua tus lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 95

Ntxiv Mus: Tshooj 97

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No