Tshooj 97

Kuv yuav ua kom txhua tus tib neeg pom Kuv tej dej num uas phim hwj thiab hnov Kuv cov lus uas ntse. Qhov no yuav tsum suav nrog tag nrho txhua tus tib neeg, thiab yuav tsum tshwm sim nyob hauv txhua txhia yam. Nov yog Kuv txoj kev cai tswj fwm, thiab nov yog Kuv txoj kev npau taws. Kuv yuav nyob nrog txhua tus tib neeg thiab txhua qhov xwm txheej es kom txhua tus tib neeg uas nyob hauv lub qab ntuj khwb no thiab mus rau ntau ces kaum ntuj kawg tau pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag; Kuv yuav tsis tso tseg kom txog ntua thaum ua qhov no tiav tso. Kuv txoj kev npau taws tshwm tag nrho los lawm, tsis tseg ib qho me me li. Hais ncaj qha rau txhua tus tib neeg uas lees txais lub npe no (yuav tig mus rau txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb sai sai no). Thiab Kuv txoj kev npau taws yog dab tsi? Nws hnyav npaum li cas? Kuv txoj kev npau taws yuav poob rau saum hom neeg twg? Tib neeg feem coob xav tias kev npau taws yog qhov kev chim siab heev tshaj plaws, tab sis qhov no twb piav tsis tau kom tag tag thiab. Kuv txoj kev npau taws thiab Kuv cov kev cai tswj fwm yog ob ntu uas muab sib cais tsis tau; thaum Kuv tsim Kuv cov kev cai tswj fwm, ces yuav muaj kev npau taws caum cov kev cai tswj fwm ntawd qab los. Yog li kev npau taws yog dab tsi tiag? Kev npau taws yog txoj kev txiav txim uas Kuv muab rau tib neeg thiab nws yog lub hauv paus ntsiab lus uas nyob tom qab txoj kev muab ib qho ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm twg. Tus neeg twg ua txhaum rau ib qho ntawm Kuv cov kev cai tswj fwm, ces Kuv txoj kev npau taws yuav ua pauj rov qab kom sib npauj, nyob ntawm seb ua txhaum rau txoj kev cai tswj fwm twg. Thaum Kuv txoj kev npau taws tshwm los, ces Kuv cov kev cai tswj fwm los kuj yuav tshwm los thiab, thiab sib pauv mus los. Kuv cov kev cai tswj fwm thiab kev npau taws ua rau muaj ib qho uas muab sib cais tsis tau. Nws yog qhov kev txiav txim hnyav tshaj plaws, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem ua txhaum tau rau li. Txhua tus tib neeg yuav tsum ua raws txoj kev cai no, los sis tsis li ntawd ces lawv yuav zam tsis dhau txoj kev raug Kuv txhais tes ntaus ntog yam yooj yim. Tib neeg yeej ib txwm tsis paub txog txoj cai no thoob plaws hauv txhua tiam (txawm hais tias muaj qee tus tib neeg raug kev txom nyem los ntawm kev puas tsuaj loj los xij, lawv yeej tseem tsis tau paub txog txoj kev cai tswj fwm no; txawm li cas los xij, txoj kev siv ntawm txoj kev cai tswj fwm no mas tau pib txij tam sim no mus lawm), tab sis hnub no Kuv muab txoj kev cai tswj fwm no nthuav tawm tag nrho rau nej, kom nej thiaj li zam dhau txoj kev ua txhaum.

Txhua tus neeg yuav tsum hnov Kuv lub suab thiab ntseeg Kuv cov lus. Tsis li ntawd ces, Kuv yuav tsis ua, thiab Kuv yuav tsis ua ib qho hauj lwm dab tsi li. Kuv txhua lo lus thiab kev nqis tes ua yog tej qauv uas nej yuav tsum xyaum raws; tej ntawd yog nej tus qauv zoo thiab tej ntawd yog ib tug qauv rau nej xyaum ua raws. Qhov laj thawj uas Kuv yug los ua neeg ntawd yog kom nej thiaj pom yam uas Kuv yog thiab yam uas Kuv muaj hauv Kuv kev ua neej. Nyob rau yav tom ntej, Kuv yuav cia nej pom yam Kuv yog thiab yam Kuv muaj nyob hauv Kuv lub hwj huaj. Txhua yam yuav tsum ua tiav ib qib zuj zus hauv txoj hau kev no. Tsis li ntawd ces, tib neeg yuav cia li tsis ntseeg, thiab lawv yuav tsis muaj kev paub txog Kuv li. Tab sis, lawv yuav tsuas yog muaj lub zeem muag tsis meej thiab pom tsis tseeb, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm muaj ib txoj kev to taub meej txog Kuv li. Kuv cov lus tau qhia tias Kuv tus neeg tau tshwm sim tag nrho los rau nej pom lawm, tab sis tib neeg hnov Kuv cov lus los tseem tsis paub Kuv—vim tib qho laj thawj uas lawv yog neeg ruam thiab tsis paub nkaus xwb. Txawm tias tam sim no Kuv tau yug los ua neeg lawm los, tib neeg yeej tseem tawm tsam Kuv, yog li ntawd ces Kuv thiaj li siv Kuv qhov kev npau taws thiab Kuv cov kev cai tswj fwm los rau txim rau tiam qub uas lim hiam thiab tsis ncaj ncees no thiab kom ua rau Ntxwgnyoog thiab cov dab phem txaj muag. Nov yog tib txoj kev xwb; nws yog lub hom phiaj rau tib neeg, thiab nws yog qhov kawg uas tos tib neeg. Qhov tshwm sim ces yog lub ntsiab tias tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau los sis tham txog lawv txoj hau kev tawm tau. Kuv ib leeg xwb thiaj li muaj txoj kev txiav txim siab kawg; nov yog Kuv txoj kev cawm tib neeg thiab nov yog Kuv txoj kev npaj. Tib neeg txhua tus yuav tsum ntseeg thiab ntseeg rau hauv nruab siab thiab hauv txoj lus. Cov uas muaj txiag nplua nuj hauv lub neej no yuav raug kev txom nyem mus ib txhis xwb xwb li, hos cov uas raug kev txom nyem hauv lub neej no yuav tau txais koob hmoov mus ib txhis xwb xwb li—qhov no Kuv twb tau npaj cia ua ntej lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau li. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau Kuv lub siab, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ntxiv tau ib lo lus ntxiv rau Kuv cov lus, thiab haj yam tsis tso cai rau lawv los tshem ib lo lus twg tawm; yog leej twg ua txhaum qhov no, Kuv yuav tsum muab lawv rau txim xwb xwb li.

Kuv tej lus zais tob raug muab nthuav tawm rau nej txhua hnub lawm—nej puas to taub txog tej lus zais tob ntawd tiag tiag mas? Nej puas paub tseeb txog tej lus zais tob ntawd tiag tiag mas? Thaum Ntxwgnyoog dag koj, koj puas muaj peev xwm pom tshab qhov no mas? Qhov no tau txiav txim siab raws li nej cov yeeb yam hauv lub neej. Vim Kuv hais tias txhua yam twb raug Kuv npaj cia ua ntej lawm, ces vim li cas Kuv thiaj li yuav tsum tau yug los ua neeg kiag es kom ua tau Kuv cov tub hlob zoo tiav log mas? Ib qho ntxiv, vim li cas Kuv thiaj li tau ua ntau tes hauj lwm ua luaj es kom tib neeg xav tias tsis muaj txiaj ntsig mas? Puas yog Kuv yog tus tsis meej pem lawm mas? Nco qhov no! Txhua yam Kuv ua tsis yog tsuas ua kom tau txais Kuv cov tub hlob xwb tab sis, qhov tseem ceeb dua, ua kom Ntxwgnyoog txaj muag. Txawm hais tias Ntxwgnyoog tawm tsam Kuv los xij, tab sis Kuv muaj lub hwj chim los ua kom nws cov xeeb ntxwv txeev siab rau nws thiab tig los qhuas Kuv. Ntxiv rau qhov ntawd, txhua yam uas Kuv ua yog ua kom cov kauj ruam tom ntej ntawm tes hauj lwm mus tau zoo, thiab kom tag nrho lub ntiaj teb thiaj li yuav zoo siab thiab qhuas Kuv thiab txhua yam uas ua pa yuav txhos caug pe hawm Kuv thiab qhuas Kuv; hnub ntawd yuav yog hnub uas muaj yeeb koob. Kuv tuav txhua yam rau hauv Kuv ob txhais tes, thiab thaum xya lub suab xob nroo nrov tuaj, ces txhua yam yuav ua tiav hlo lawm, yeej tsis hloov pauv, txhua yam raug kho tiav. Txij qhov ntawd mus rau yav tom ntej, lub neej tshiab ntawm lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab yuav tsum raug paub tseeb, tag nrho cov xwm txheej tshiab yuav tsum raug paub tseeb, thiab lub neej ntawm lub nceeg vaj yuav tsum pib. Tab sis nyob rau hauv lub nceeg vaj yuav zoo li cas mas? Tib neeg tsis tuaj yeem pom tseeb (vim tias tsis muaj leej twg tau saj lub neej ntawm lub nceeg vaj dua, thiab yog li nws tsuas yog raug xav nyob rau hauv tib neeg lub siab thiab raug xav tsis thoob nyob hauv lawv lub siab xwb). Hauv qhov kev hloov pauv ntawm lub neej hauv pawg ntseeg mus rau lub neej hauv lub nceeg vaj, uas yog hloov pauv tus yam ntxwv tam sim no mus rau tus yam ntxwv yav tom ntej, mas muaj ntau yam yuav tshwm sim nyob rau lub sij hawm no uas tib neeg tsis tau xav txog dua li. Lub neej hauv pawg ntseeg yog lub hauv paus rau kev to taub qhov tseeb txog lub neej ntawm lub nceeg vaj, yog li ua ntej lub neej ntawm lub nceeg vaj yuav tshwm sim los, Kuv yuav siv zog los txhawb nqa lub neej hauv pawg ntseeg lawm. Lub neej hauv pawg ntseeg yog dab tsi? Nws zoo li no: txhua tus, suav nrog Kuv cov tub hlob tib si, uas noj, haus thiab xyiv fab rau Kuv cov lus thiab paub txog Kuv, thiaj li tau txais Kuv txoj kev hlawv thiab kev ua kom dawb huv, kom lawv thiaj li to taub Kuv cov kev cai tswj hwm, Kuv txoj kev txiav txim thiab Kuv txoj kev npau taws, thiab zam kev ua txhaum rau lub neej ntawm lub nceeg vaj. Hos “lub neej ntawm lub nceeg vaj” yog dab tsi? Lub neej ntawm lub nceeg vaj yog qhov chaw uas Kuv cov tub hlob kav li cov vaj ntxwv ua ke nrog Kuv, kav txhua tus neeg thiab txhua haiv neeg (tsuas yog Kuv cov tub hlob thiab Kuv thiaj li muaj peev xwm xyiv fab tau rau lub neej ntawm lub nceeg vaj xwb). Txawm hais tias Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg los tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj los xij, lawv tsis muaj peev xwm xyiv fab rau lub neej ntawm lub nceeg vaj tau. Lub neej ntawm lub nceeg vaj tsuas yog tuaj yeem xyiv fab tau los ntawm cov neeg uas paub txog sab yeeb ceeb nkaus xwb. Yog li ces tsuas yog Kuv cov tub hlob thiab Kuv xwb thiaj li muaj peev xwm nyob hauv qhov chaw no tau, thaum lub sij hawm uas Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv. (Tab sis qhov no tsis yog cev nqaij daim tawv uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Kuv cov tub hlob nrog Kuv kav ua ke li cov vaj ntxwv.) Tag nrho lwm cov neeg ces yuav muab lawv tus ntsujplig, ntsuj duab thiab lub cev coj mus pov tseg rau hauv Dab Teb. Qhov ntawd ces hais tau tias cov neeg no yuav liam sim tag thiab yuav tsis muaj nyob mus ntxiv lawm (tab sis lawv tseem yuav tsum hla dhau txhua txoj kev cov nyom thiab kev lim hiam ntawm Ntxwgnyoog, xws li kev txom nyem thiab kev puas tsuaj). Thaum qhov no tiav lawm, lub neej ntawm lub nceeg vaj yuav ua mus raws txoj cai, thiab Kuv yuav pib nthuav tawm Kuv tej dej num raws kev raws cai (muab nthuav tawm qhib lug thiab tsis zais li). Txij ntawd mus, yuav tsis muaj kev xyu thiab tsis poob kua muag ntxiv lawm. (Vim yuav tsis muaj ib yam dab tsi uas tuaj yeem ua rau tib neeg mob, los sis ua rau lawv quaj los sis ua rau lawv raug kev txom nyem lawm, thiab qhov no muaj rau Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg ib yam nkaus; tab sis muaj ib qho uas yuav tsum tau hais txog, uas yog Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg yuav muaj cev nqaij daim tawv nyob mus ib txhiab ib txhis.) Txhua tus yuav zoo siab hlo—ib lub zeem muag ntawm txoj kev zoo siab. Nws yuav tsis yog tej yam uas muaj lub cev nqaij, tab sis yog qee yam uas tsis tuaj yeem siv qhov muag saib pom. Cov neeg uas yog Kuv cov tub hlob los kuj tseem yuav muaj peev xwm xyiv fab rau qhov ntawd thiab; nov yog Kuv tes dej num uas phim hwj, thiab qhov no yog Kuv lub hwj chim loj.

Kuv xav kom nej muaj peev xwm saib pom Kuv lub siab thiab xav txog Kuv lub siab txhua lub sij hawm. Txoj kev zoo siab ib pliag tuaj yeem rhuav tshem tag nrho koj lub neej, tab sis kev txom nyem ib pliag tuaj yeem ua rau muaj koob hmoov nyob mus ib txhis. Tsis txhob tag kev cia siab; nov yog txoj hau kev uas yuav tsum tau hla mus. Kuv tau hais ntau zaus ua ntej lawm tias: “Rau cov neeg uas txaus siab them nqi rau Kuv tiag, Kuv yuav muab koob hmoov zoo rau koj ntau heev.” Thiab “koob hmoov” yog dab tsi? Tej koob hmoov no tsis yog tias tsuas yog cov uas tau txais niaj hnub no xwb, tab sis ntau dua ntawd es kom tej koob hmoov ntawd thiaj li yog tej yam uas yuav tau xyiv fab nyob rau yav tom ntej—tsuas yog cov no thiaj li yog cov koob hmoov tiag xwb. Thaum nej rov qab mus rau saum lub Roob Xi-oo, nej yuav ris txiaj tsis tag tsis kawg rau nej qhov kev txom nyem tam sim no, vim qhov no yog Kuv qhov koob hmoov. Kev ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv tam sim no yog tab tom nyob rau saum Roob Xi-oo (txhais tau tias koj nyob rau hauv Kuv), hos thaum nyob rau hauv lub cev yav tom ntej yuav yog hnub kev muaj yeeb koob, thiab qhov no, tseem tshaj qhov ntawd, yog nyob rau saum lub Roob Xi-oo. Tom qab hnov cov lus uas Kuv hais no tag lawm, nej yeej to taub lub ntsiab lus ntawm “Roob Xi-oo.” Roob Xi-oo yog lub ntsiab lus rau lub nceeg vaj, thiab nws kuj yog yeeb ceeb thiab. Nyob rau saum lub Roob Xi-oo niaj hnub no mas, koj nyob hauv cev nqaij daim tawv uas tau txais kev nplij siab thiab tau txais Kuv txoj hmoov hlub; nyob rau saum lub Roob Xi-oo yav tom ntej mas, koj yuav nyob hauv lub cev xyiv fab rau txoj koob hmoov ntawm txoj kev lav li cov vaj ntxwv. Yuav tsum nco ntsoov qhov no. Thiab tsis txhob cia lub sij hawm uas yuav tau txais koob hmoov dhau mus; hnub no yog hnub no, thiab nws txawv tsis zoo li tag kis lawm. Thaum koj los muaj kev xyiv fau rau tej koob hmoov lawm, koj yuav xav tias qhov hmoov hlub nyob rau hnub no mas tsis tsim nyog hais txog. Nov yog qhov Kuv muab tso rau koj, thiab qhov no yog Kuv lo lus ntuas kawg nkaus.

Qhov Dhau Los: Tshooj 96

Ntxiv Mus: Tshooj 98

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No