Tshooj 98

Tag nrho txhua yam yuav los rau ntawm nej txhua tus, thiab tej ntawd yuav ua rau nej paub Kuv ntau ntxiv thiab ua rau nej ntseeg siab ntau ntxiv txog Kuv. Tej ntawd yuav ua rau nej paub Kuv, tib tug Vajtswv Tus Kheej, los paub Kuv, tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, los paub Kuv, tus Vajtswv Tus Kheej uas yug los ua neeg. Tom qab ntawd, Kuv yuav tawm ntawm cev nqaij daim tawv mus, rov qab mus rau Xi-oos, mus rau thaj av zoo ntawm Khana-as, uas yog Kuv qhov chaw nyob thiab Kuv lub hom phiaj, lub hauv paus uas Kuv tau tsim tag nrho txhua yam. Tam sim no, tsis muaj nej leej twg ntawm ko to taub lub ntsiab lus ntawm cov lus uas Kuv tab tom hais; tsis muaj ib tug neeg uas tuaj yeem to taub lub ntsiab lus ntawm cov lus no. Tsuas yog thaum txhua yam raug nthuav tawm rau nej lawm ces nej mam to taub tias vim li cas Kuv thiaj li hais cov lus no. Kuv tsis yog lub ntiaj teb, Kuv haj yam tsis yog lub qab ntuj khwb hlo li, vim Kuv yog tib tug Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb. Kuv tuav lub ntiaj teb thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb rau hauv Kuv txhais tes, Kuv Tus Kheej yog tus saib xyuas tej ntawd, thiab tib neeg tsuas zwm rau Kuv lub hwj chim, hais Kuv lub npe dawb huv, txhawb nqa thiab qhuas Kuv xwb. Txhua yam yuav maj mam nthuav tawm rau nej. Txawm hais tias tsis muaj dab tsi zais los xij, los nej yeej tseem tsis tuaj yeem to taub qhov Kuv hais los sis lub suab ntawm Kuv cov lus li. Nej tseem tsis tau to taub tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tias yog dab tsi. Yog li, tom qab ntawd Kuv yuav qhia nej txhua yam uas nej tsis to taub txog qhov Kuv tau hais vim tias txhua yam mas yooj yim thiab meej tseeb rau Kuv xwb, hos nws nyuaj heev rau nej, thiab nej tsis to taub tej ntawd kiag li. Vim li no, Kuv yuav hloov Kuv qhov kev hais lus, thiab thaum Kuv hais Kuv yuav tsis hais txhua yam uas muaj feem sib txuas ua ke ntxiv lawm, tab sis yuav taw qhia ib qho zuj zus kom meej tseeb.

Kev sawv ntawm qhov tuag rov qab los yog txhais li cas? Puas yog txhais tias tom qab tuag mus ntawm cev nqaij daim tawv lawm ces rov qab ciaj los ua lub cev? Qhov no puas yog lub ntsiab lus ntawm kev sawv ntawm qhov tuag rov los? Puas yooj yim npaum li ntawd ma? Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus; koj paub dab tsi txog ntawm qhov no? Koj to taub qhov no li cas? Kuv qhov kev sawv hauv qhov tuag rov los thaum Kuv yug los ua neeg thawj zaug puas yog tiag tiag ma? Raws li qhov txheej txheem tau piav qhia rau hauv cov ntaub ntawv no puas muaj tiag tiag ma? Kuv tau hais lawm tias yog Kuv tsis hais kom ncaj ncees thiab yog Kuv tsis qhia kom meej tseeb rau tib neeg, ces yuav tsis muaj leej twg muaj peev xwm to taub lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus li. Txhua tiam dhau los yeej tsis muaj ib tus neeg twg uas yuav xav tias kev sawv ntawm qhov tuag rov los yuav zoo li ntawd. Txij thaum tsim lub ntiaj teb los, tsis muaj leej twg to tau lub ntsiab lus tiag ntawm qhov no li. Kuv puas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tiag tiag ma? Thiab tom qab tuag lawm Kuv puas tawm hauv lub qhov ntxa rov los? Puas tshwm sim zoo li no tiag ma? Qhov no puas muaj tseeb tiag? Tsis muaj leej twg hauv txhua tiam mob siab rau qhov no li, tsis muaj leej twg los paub txog Kuv los ntawm qhov no los thiab tsis muaj ib tus neeg uas tsis ntseeg qhov no; txhua tus xav tias yog tiag. Lawv tsis paub tias Kuv txhua lo lus muaj lub ntsiab lus sab hauv. Ces, kev sawv ntawm qhov tuag rov qab los yog dab tsi tiag tiag? (Tsis ntev tom ntej no, nej yuav ntsib yuav pom qhov no, yog li Kuv thiaj li qhia qhov no rau nej ua ntej.) Tsis muaj ib tug neeg twg txaus siab xav tuag; txhua tus xav muaj sia nyob. Hauv qhov Kuv xav, kev tuag ntawm cev nqaij daim tawv tsis yog kev tuag tiag. Thaum Kuv tus Ntsujplig rov qab los ntawm ib tus neeg, ces tus neeg ntawd tuag. Yog li ntawd, Kuv thiaj li hu tag nrho cov dab phem raug ua qias vuab tsuab los ntawm ntawd tias yog Ntxwgnyoog (cov uas tsis muaj kev ntseeg, txhua tus tsis ntseeg) uas twb tuag lawm. Txij li thaum tsim lub ntiaj teb los, Kuv tau muab Kuv tus Ntsujplig rau txhua tus neeg uas Kuv tau xaiv. Txawm li cas los xij, tom qab lub sij hawm tsim tag, tib neeg raug Ntxwgnyoog siv ib ntus. Yog li Kuv thiaj li ncaim mus lawm, thiab tib neeg pib txom nyem (qhov kev txom nyem uas Kuv tau tiv thaum Kuv yug los ua neeg thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, raws li tau hais los ntawd). Txawm li cas los xij, txog thaum lub sij hawm uas Kuv tau npaj tseg ua ntej (lub sij hawm xaus Kuv qhov kev tso tseg cov tib neeg lawm), Kuv thiaj li tau rov qab los txeeb cov neeg uas Kuv tau npaj tseg ua ntej, thiab Kuv tau tso Kuv tus Ntsujplig los nyob hauv nej lub cev ib zaug ntxiv kom nej rov muaj txoj sia tuaj. Qhov no hu ua “kev sawv hauv txoj kev tuag rov los.” Tam sim no, cov uas nyob hauv Kuv tus Ntsujplig tiag tiag mas puav leej zoo tshaj, thiab lawv puav leej nyob hauv lub cev lawm. Txawm li cas los xij, tshuav tsis ntev, nej txhua tus yuav tso tag nrho nej txoj kev xav, nej tej kev xav phem, thiab txhua yam kev cuam tshuam hauv ntiaj teb tseg. Tab sis, nws tsis zoo li tib neeg xav, kev sawv hauv qhov tuag los tom qab raug kev txom nyem. Tias qhov uas nej nyob tam sim no yog lub hauv paus rau kev nyob hauv lub cev; nws yog txoj hau kev tseem ceeb nkag mus rau sab yeeb ceeb. Kev hla dhau ntawm kev ua neeg nyob uas Kuv hais txog qhov tsis muaj tsev neeg, tsis muaj poj niam, tsis muaj me nyuam, thiab tsis muaj tej kev xav tau ntawm tib neeg. Tsuas yog tsom ntsoov rau kev ua neej nyob raws Kuv tus duab nkaus xwb, tsom ntsoov rau kev to taub sab hauv Kuv thiab tsis xav txog lwm yam sab nraud ntawm Kuv; txhua qhov chaw koj mus yog koj lub tsev. Qhov no yog kev hla dhau ntawm kev ua neeg nyob. Nej to taub yuam kev loj heev rau Kuv cov lus no lawm; nej qhov kev to taub mas ntiav dhau lawm. Kuv yuav tshwm sim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg tau li cas kiag ma? Puas yog hauv cev nqaij daim tawv niaj hnub nim no lod? Tsis yog! Thaum lub sij hawm los txog, Kuv yuav tshwm sim hauv Kuv lub cev rau hauv txhua haiv neeg ntawm lub qab ntuj khwb. Lub sij hawm uas cov neeg txawv teb chaws xav tau nej mus tu lawv tseem tsis tau los txog. Thaum sij hawm ntawd nej yuav tsum tawm ntawm cev nqaij daim tawv los mus thiab nkag mus rau hauv lub cev los mus tu lawv. Qhov no yog qhov tseeb, tab sis nws tsis yog “kev sawv hauv txoj kev tuag rov los” uas tib neeg xav. Thaum txog sij hawm teem tseg lawm, nej yuav cia li plhis ntawm cev nqaij daim tawv los yam tsis paub txog thiab nkag mus rau sab yeeb ceeb thiab kav tag nrho txhua haiv neeg nrog Kuv. Tseem tsis tau txog lub sij hawm. Thaum Kuv xav kom nej nyob hauv cev nqaij daim tawv, ces nej yuav tsum nyob hauv cev nqaij daim tawv (raws nraim li tej kev cheem tsum ntawm Kuv tes hauj lwm, tam sim no nej yuav tsum muaj kev xav thiab tseem yuav tsum nyob hauv cev nqaij daim tawv thiab, yog li nej tseem yuav tsum tau ua txhua yam uas nej yuav tsum tau ua hauv cev nqaij daim tawv raws li Kuv cov kauj ruam; txhob tos ntev, vim qhov no yuav ua rau qeeb sij hawm). Thaum Kuv xav tau nej los ua hauj lwm hauv lub cev los tu pawg yaj ntawm pawg ntseeg, nej yuav tsum plhis ntawm cev nqaij daim tawv mus, tso nej tej kev xav tseg, thiab tsuas vam khom Kuv rau kev ua neej nyob xwb. Muaj kev ntseeg Kuv lub hwj chim thiab Kuv txoj kev ntse. Txhua yam yuav raug ua tiav los ntawm Kuv tus kheej. Nej tsuas yog nyob tos thiab xyiv fab xwb. Tag nrho tej koob hmoov yuav los rau nej, thiab nej yuav muaj noj muaj haus tsis tag tsis kawg. Thaum hnub ntawd los txog, nej yuav to taub lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov uas Kuv ua qhov no li cas, nej mam paub Kuv tej kev ua txuj ci phim hwj, ces nej mam li to taub tias Kuv coj Kuv cov tub hlob rov mus rau Xi-oos li cas. Qhov no yeej tsis nyuaj npaum li qhov nej xav kiag li, tab sis kuj tsis yooj yim npaum li qhov nej xav thiab.

Kuv paub tias thaum Kuv hais qhov no haj tseem yuav ua rau nej tsis to taub lub hom phiaj uas nyob tom qab Kuv cov lus thiab haj tseem ua rau tsis meej pem ntau ntxiv thiab. Yog nej muab tej ntawd sib xyaw nrog qhov uas Kuv tau hais ua ntej ntawd ces yuav ua rau nej tsis to taub dab tsi li, thiab nws yuav zoo li tsis muaj txoj hauv kev tawm. Txawm li cas los xij, txhob txhawj. Kuv yuav qhia rau nej txhua yam. Txhua yam Kuv hais muaj lub ntsiab lus. Kuv tau hais tias Kuv tuaj yeem ua rau txhua yam uas muaj nyob kom ploj mus tag nrho thiab tuaj yeem tsim txhua yam uas tsis tau muaj kom muaj tuaj. Hauv tib neeg txoj kev xav, kev nkag mus rau lub cev los ntawm cev nqaij daim tawv, yus yuav tsum sawv hauv txoj kev tuag rov los. Yav dhau los, Kuv tau siv lub tswv yim no lawm thiab tau qhia tshwm meej txog Kuv qhov txuj ci phim hwj loj tshaj plaws, tab sis niaj hnub nim no tsis zoo li yav dhau los lawm. Kuv yuav coj nej ncaj qha ntawm cev nqaij daim tawv mus rau hauv lub cev lawm xwb. Qhov no tseem tsis yog lub cim thiab txuj ci phim hwj loj tshaj thiab lod? Qhov no tseem tsis yog qhov qhia tshwm meej txog Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab lod? Kuv muaj Kuv txoj kev npaj, thiab Kuv muaj Kuv tej kev xav. Leej twg thiaj li tsis nyob hauv Kuv txhais tes ma? Kuv paub tes hauj lwm uas Kuv ua. Kuv tej tswv yim ua hauj lwm niaj hnub nim no mas puav leej txawv dua yav dhau los lawm. Kuv kho Kuv tej tswv yim ua hauj lwm kom raws li kev hloov pauv ntawm txhua tiam. Thaum Kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ntawd yog Tiam Hmoov Hlub, tab sis tam sim no yog tiam kawg lawm. Tab tom ua Kuv tes hauj lwm kom nrawm dua qub; los nws tsis ua nrawm tau ib yam li yav dhau los lawm, thiab yuav tsis qeeb dua yav dhau los lawm. Qhov tseeb, nws ua tau nrawm dua yav dhau los lawm ntau. Tsuas yog tsis paub yuav piav qhia tau xwb, thiab tsis tas yuav muaj cov txheej txheem cov nyom ntau npaum li no. Kuv muaj kev ywj pheej ua txhua yam. Qhov ntawd tsis muaj tseeb lod tias tsuas siv ib lo lus muaj hwj chim los ntawm Kuv los txiav txim tias tau ua tiav hlo Kuv txoj kev xav li cas thiab Kuv yuav ua kom nej zoo tiav log tau li cas? Txhua yam Kuv hais yeej yuav ua tiav xwb xwb. Yav dhau los, Kuv nquag hais tias Kuv yuav ntsib kev txom nyem, thiab Kuv tsis tso cai rau tib neeg hais txog qhov kev txom nyem uas Kuv tau thev dhau los; kev hais txog qhov no yog kev thuam Kuv. Qhov no vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej thiab tsis muaj kev nyuaj dab tsi rau Kuv; thaum koj hais txog qhov kev txom nyem no koj ua rau tib neeg quaj nyiav. Kuv twb hais lawm tias yav tom ntej yuav tsis muaj kev xyu thiab tsis muaj kev poob kua muag lawm. Yuav tsum tau piav qhia los ntawm kis no mas thiaj li to taub lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus. Lub ntsiab lus tias “tib neeg tsis tuaj yeem tiv taus qhov kev txom nyem no” ces yog Kuv tuaj yeem tsoo tau tag nrho tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav, tsoo tau tej kev zoo siab thiab chim siab ntawm lub cev nqaij daim tawv, tsoo tau tag nrho cov cim ntawm sab yeeb ceeb thiab tawm ntawm cev nqaij daim tawv mus, ces Kuv thiaj li tseem khov kho thaum txhua tus tsis lees paub Kuv. Qhov no yeej txaus los ua pov thawj tau tias Kuv yog tib tug Vajtswv Tus Kheej. Kuv hais tias, “Txhua tus tub hlob yuav tsum nkag mus rau sab yeeb ceeb los ntawm cev nqaij daim tawv los; qhov no yog txoj kev uas lawv yuav tsum tau taug los mus kav nrog Kuv ua vajntxwv.” Lub ntsiab lus ntawm kab lus no yog txhais tau tias thaum nej ntsib yam uas nej muaj, yav tag los, tau xav hauv nruab siab, nej yuav tawm ntawm cev nqaij daim tawv mus raws kev raws cai thiab yuav nkag mus rau hauv lub cev raws kev raws cai los pib txiav txim cov tub vajntxwv thiab cov vajntxwv ntawd. Lawv yuav raug txiav txim raws li yam uas tshwm sim nyob rau thaum sij hawm no. Txawm li cas los xij, yeej tsis cov nyom npaum li qhov nej xav—yuav raug ua tiav kiag tam sis. Nej tsis tas sawv hauv txoj kev tuag rov qab los thiab nej tsis tas ntsib kev txom nyem (vim tias nej txoj kev txom nyem thiab tej kev nyuaj hauv lub ntiaj teb twb xaus lawm thiab Kuv twb hais lawm tias Kuv yuav tsis saib xyuas Kuv cov tub hlob mus ntxiv tom qab ntawd lawm). Cov tub hlob yuav xyiv fab hlo rau lawv tej koob hmoov, raws li tau hais los ntawm qhov tseeb tias nej yuav nkag mus rau sab yeeb ceeb yam xav tsis txog. Vim li cas Kuv thiaj li hais tias qhov no yog Kuv txoj kev hlub tshua thiab txoj hmoov hlub? Yog hais tias yus tuaj yeem nkag mus rau sab yeeb ceeb tom qab sawv hauv txoj kev tuag rov los, ces qhov no haj yam yuav deb ntawm txoj kev hlub tshua thiab txoj hmoov hlub lawm. Yog li qhov no yog kev nthuav qhia pom tseeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj kev hlub tshua thiab txoj hmoov hlub thiab, tshaj qhov ntawd, qhov no nthuav tawm cov tib neeg hauv Kuv qhov kev npaj tseg ua ntej thiab cov neeg hauv Kuv qhov kev xaiv. Yeej muaj txaus los qhia tau tias Kuv cov kev cai tswj fwm mas nruj npaum li cas. Kuv yuav ua siab zoo rau tus twg los xij uas Kuv xav ua, thiab hlub tshua rau tus twg los xij uas Kuv xav hlub. Tsis muaj leej twg cav los sis sib ntaus sib tua. Kuv yuav txiav txim siab txhua yam no.

Tib neeg tsis tuaj yeem to taub qhov no tau, thiab lawv nias qees lawv tus kheej ua rau lawv ua tsis taus pa, tab sis lawv yeej tseem khi rawv lawv tus kheej cia. Tib neeg txoj kev xav mas muaj tsawg tiag tiag, yog li lawv yuav tsum tso tib neeg txoj kev xav thiab tej kev xav phem tseg. Yog li ntawd, Kuv yuav tsum tau tawm ntawm cev nqaij daim tawv thiab nkag mus rau sab yeeb ceeb los mus tswj txhua yam, los mus cawm txhua yam. Qhov no yog tib txoj hau kev xwb los tswj hwm tag nrho cov tib neeg thiab txhua haiv neeg kom puv npo li Kuv txoj kev xav. Tshuav tsis deb lawm. Nej tsis muaj kev ntseeg Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, thiab nej tsis paub tias Kuv yog leej twg. Nej xav tias Kuv tsuas yog ib tug tib neeg xwb, thiab nej tsis tuaj yeem pom Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj kiag li. Txhua yam yuav raug ua tiav hlo thaum twg los xij uas Kuv xav kom ua tej ntawd tiav. Tsuas yog Kuv tsa ncauj hais tib lo lus xwb. Nej yuav tsum mob siab ntso rau kis no ntawm Kuv txoj kev ua neeg li qhov Kuv nyuam qhuav hais los no, thiab hauv txhua qhov uas Kuv ua mus los nkaus xwb, tab sis nej tsis mob siab ntso rau kis no ntawm Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj hlo li. Qhov ntawd hais tau tias, nej xav tias Kuv kuj muaj txoj kev xav thiab tej kev xav phem tib yam nkaus thiab. Tab sis Kuv twb hais lawm tias Kuv tej kev xav, tej tswv yim thiab lub siab lub ntsws, txhua qhov Kuv ua mus los, txhua yam Kuv ua thiab txhua yam Kuv hais, yog kev tshwm meej tiav log ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm. Puas yog nej tsis nco qab txhua yam no lawm ma? Nej puav leej yog cov tib neeg tsis meej pem lawm ntag! Nej tsis to taub lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus. Kuv twb cia nej pom kis ntawm Kuv qhov kev ua neeg nyob los ntawm qhov Kuv tau hais (Kuv twb cia nej pom Kuv qhov kev ua neeg nyob hauv Kuv lub neej txhua hnub lawm, hauv qhov muaj tseeb, vim nej tseem tsis tau to taub kis ntawm Kuv qhov kev ua neeg nyob los ntawm qhov Kuv tau hais nyob rau lub sij hawm no), tiam sis nej tseem tsis tau to taub txog Kuv qhov kev ua neeg nyob, tab sis nej tsuas tas zog tuav nyem qee yam uas coj los siv tawm tsam Kuv, thiab nej mas tawv ncauj rau ntawm Kuv xub ntiag. Nej mas dig muag lawm ntag! Nej tsis muaj qab hau li! Nej tsis paub Kuv hlo! Kuv tham lus tsis muaj qab hau los ntev heev lawm! Nej tsis paub Kuv hlo li, thiab nej tsis xam tias Kuv qhov kev ua neeg nyob yog ib feem ntawm kev muaj tiav hlo Vajtswv Tus Kheej! Kuv yuav tsis npau taws tau li cas? Kuv yuav rov hlub tshua tau li cas? Kuv tsuas saib xyuas cov niag me nyuam yaus tsis mloog lus no nrog Kuv qhov kev npau taws nkaus xwb. Nej yog neeg khav theeb heev, nej tsis paub Kuv kiag li! Nej xav tias Kuv ua tsis yog lawm ntag! Kuv puas ua tau yuam kev ma? Kuv cia li yuav xaiv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg yam tsis xuam xim li lod? Kuv qhov kev ua neeg thiab Kuv lub hwj chim saum qaum ntuj yog ob qhov sib cais tsis tau uas tsim muaj tiav log Vajtswv Tus Kheej. Tam sim no nej yuav tsum paub kom meej tiav log txog qhov no! Kuv cov lus tau los txog theem siab tshaj plaws lawm, thiab tsis tuaj yeem piav qhia Kuv cov lus kom ntev dua nod tau lawm!

Qhov Dhau Los: Tshooj 97

Ntxiv Mus: Tshooj 99

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No