Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Cov neeg uas nyob hauv tsoom kwv tij thiab nkauj muam sawv daws uas tas zog nthuav tawm txog lawv txoj kev tsis zoo yog Ntxwgnyoog cov tub txib, thiab lawv tab kaum pawg ntseeg. Cov neeg zoo li no yuav tsum muab rho tawm thiab tshem tawm mus ib hnub tom ntej no. Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog tias tib neeg tsis muaj lub siab huab fwm Vajtswv, yog tias lawv tsis muaj lub siab mloog lus rau Vajtswv, ces tsis yog tias lawv yuav tsis tuaj yeem ua ib txoj hauj lwm twg rau Nws xwb, tiam sis yuav rais los ua cov neeg uas tab kaum Nws txoj hauj lwm thiab yog cov tawm tsam Nws. Ntseeg Vajtswv tiam sis tsis mloog lus los sis tsis fwm Nws, thiab haj tseem tsis lees paub Nws thiab, yog ib qho kev txaj muag loj tshaj plaws rau ib tug ntseeg. Yog tias cov ntseeg tsis paub tab thiab hais lus tsis tseem ceeb thiab coj yam ntxwv li cov tsis ntseeg, ces lawv tseem phem tshaj cov tsis ntseeg lawm thiab; lawv yog ib co dab phem. Cov neeg uas nthuav tawm txog lawv cov kuab lom, hais lus phem rau hauv pawg ntseeg, cov taug xaiv, tsim kev tsis to taub, thiab tsim kev tawg ua pab ua pawg rau cov kwv tij thiab nkauj muam—lawv tsim nyog raug rho tawm ntawm pawg ntseeg mus. Tiam sis vim tam sim no yog tiam txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm lawm, cov neeg no tau raug txwv, vim rau qhov lawv raug txiav txim siab muab ntiab tawm lawm. Txhua tus uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Qee tus tsis muaj dab tsi tshaj li uas muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab, hos ib txhia ho txawv: Tsis yog tias lawv muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab xwb, tiam sis lawv tus yeeb yam los kuj phem kawg nkaus li thiab. Tsis yog tias lawv cov lus thiab tes hauj lwm qhia tshwm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab yam ntxwv ntxwgnyoog xwb; cov neeg no yog, ntxiv ntawd, tus tseem tseem Ntxwgnyoog ntag. Lawv tus xeeb ceem cuam tshuam thiab tsim teeb meem rau Vajtswv txoj hauj lwm, nws cuam tshuam cov kwv tij thiab nkauj muam txoj kev nkag mus tau txoj sia, thiab nws rhuav tshem pawg ntseeg lub neej uas lawv ib txwm muaj. Sai sai no los sis tom ntej no, cov hma uas hnav tawv yaj no yuav tsum tau muab tshem tawm mus; pawg ntseeg yuav tsum muaj tus cwj pwm ruaj khov, tus cwj pwm tsis lees txais yuav, cov tub txib ntawm Ntxwgnyoog no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog sawv tuaj Vajtswv tog, thiab cov neeg uas tsis tuaj Vajtswv tog yog cov poob rau hauv lub pas dej nrog Ntxwgnyoog. Cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tiag yeej ib txwm muaj Nws nyob hauv lawv lub siab, thiab yeej ib txwm muaj lub siab huab fwm-Vajtswv, lub siab hlub-Vajtswv. Cov uas ntseeg Vajtswv ua txhua yam yuav tsum ceev faj thiab saib kom zoo zoo, thiab txhua yam uas lawv ua yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev xav tau thiab ua rau Nws txaus siab. Lawv yuav tsum tsis txhob yog neeg tawv ncauj, ua txhua yam li lawv siab nyiam; uas tsis phim yog cov neeg dawb huv. Tib neeg yuav tsum tsis txhob dhia ua dog ua dig, yoj Vajtswv tus chij rau txhua qhov chaw thaum lub sij hawm kev khav theeb thiab kev ntxias noj ntxias haus nyob rau txhua qhov chaw; qhov no yog tus yam ntxwv ntxeev siab. Hauv lub cuab yim neej muaj lawv cov cai, thiab txhua haiv neeg muaj lawv cov kev cai—thiab nws tsis yog hais tias hauv Vajtswv lub tsev yim huab muaj thiab lov? Tsis yog lub tsev ntawd yim huab muaj tej kev cai nruj tshaj thiab lov? Tsis yog lub tsev ntawd yim huab muaj tej kev cai tswj fwm ntau tshaj thiab lov? Tib neeg muaj kev ywj pheej ua txhua yam li lawv xav ua, tiam sis Vajtswv txoj kev cai tswj fwm yeej tsis tuaj yeem hloov tau li. Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas tsis zam noob neej tej kev txhaum; Nws yog tus Vajtswv uas muab tib neeg cob rau kev tuag. Tib neeg tseem tsis tau paub txog qhov no tiag tiag li lov?

Txhua txhua pawg ntseeg yeej muaj cov tib neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg los sis cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm. Lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog tus uas yees cev nkag los rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov tib neeg zoo li no ua tau yeeb yam zoo: Lawv muaj kev huab fwm zoo kawg nkaus thaum lawv tuaj cuag Kuv, nyo hau thiab ntshaus ntsho, ua neej nyob zoo li cov dev mob kiav txhab, thiab mob siab rau “txhua yam” uas ua kom tau tiav raws li lawv cov hom phiaj—tiam sis thaum tim ntsej tim muag ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, lawv qhia lawv sab phem. Thaum lawv pom cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, lawv tawm tsam thiab thawb lawv rau ib sab; thaum lawv pom cov tib neeg uas tawv tshaj lawv tus kheej, lawv qhuas thiab ua raws lawv. Lawv coj phem phem rau hauv pawg ntseeg. Nws tuaj yeem hais tau tias cov “kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg,” uas zoo li “cov dev nyob hauv xub ntiag,” tseem muaj nyob rau hauv ntau pawg ntseeg. Lawv coj phem ntsuav ua ke, sib ntsais muag thiab sib xa tej cim zais ntshis, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd xyaum ua raws li qhov tseeb kiag li. Tus neeg twg uas muaj lub siab phem tshaj plaws yog tus “thawj dab,” thiab tus neeg twg uas muaj koob meej tshaj plaws uas coj lawv, nqa lawv tus chij kom siab. Cov tib neeg no pheej thuam txog pawg ntseeg, tshaj tawm lawv txoj kev tsis zoo, nthuav tawm txog kev tuag, ua li lawv siab nyiam, hais li lawv siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm txwv tau lawv. Lawv muaj Ntxwgnyoog tus yam ntxwv puv npo. Tsis ntev no lawv yuav tsim ib txoj kev thab plaub uas loj tshaj ib qho pa tsw lwj los rau hauv pawg ntseeg. Cov neeg uas nyob hauv pawg ntseeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb raug tsis lees yuav lawm, tsis muaj peev xwm ua txhua yam, hos cov uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab tshaj tawm kev tuag txob thuam pawg ntseeg—thiab, dab tsi ntxiv, tib neeg feem coob caum raws lawv qab. Cov pawg ntseeg zoo li no yog raug Ntxwgnyoog kav, yam yooj yim heev; dab yog lawv tus vaj ntxwv. Yog tias cov ntseeg tsis sawv los thiab tawm tsam cov thawj dab, ces lawv, los kuj ib yam thiab, yuav raug puas tsuaj sai sai no los sis tom ntej no. Txij no mus, yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas tawm tsam cov pawg ntseeg zoo li no. Yog tias cov neeg uas muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb me me tsis nrhiav los ua, ces pawg ntseeg ntawd yuav raug tshem tawm mus. Yog tias ib pawg ntseeg twg tsis muaj ib tug neeg txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tim khawv tau rau Vajtswv, ces pawg ntseeg ntawd yuav tsum raug cais tawm kom du lug, thiab nws txoj kev sib cuag nrog rau lwm cov pawg ntseeg yuav tsum raug txiav. Qhov no hu tias “kev faus neeg tuag”; qhov no yog yam txhais tau tias tsis lees yuav Ntxwgnyoog lawm. Yog tias ib pawg ntseeg twg muaj kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg, thiab lawv raug caum raws los ntawm “cov me nyuam yoov me me” uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog, thiab yog tias cov ntseeg, txawm tias tom qab twb tau pom qhov tseeb lawm, tseem tsis muaj peev xwm tawm tsam qhov kev sib khi thiab kev dag ntxias ntawm cov kev sib thab plaub no thiab, ces thaum kawg txhua tus neeg ruam yuav raug tshem tawm mus. Cov me nyuam yoov me me no tej zaum yuav tsis ua tau ib yam dab tsi phem, tiam sis lawv haj yam txawj ntxias tshaj, txawj hais lus mos lus muag thiab txawj zais kom tsis muaj leej twg paub, thiab txhua tus uas zoo li no yuav raug tshem tawm mus. Tsis tseg ib tug cia kiag li! Cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, hos cov neeg uas yog Vajtswv li yuav mus nrhiav qhov tseeb; qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lawv tus yeeb yam. Cia cov neeg uas caum raws Ntxwgnyoog qab puas tsuaj mus! Tsis tas yuav hlub cov neeg zoo li no kiag li. Cia cov neeg uas nrhiav qhov tseeb tau txais, thiab thov kom lawv txaus siab hlo txais Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub siab kom txaus. Vajtswv ncaj ncees; Nws tsis xaiv leej twg ntsej muag. Yog tias koj yog ib tug dab, ces koj tsis tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb; yog tias koj yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb, ces nws yog ib qho tseeb lawm tias koj yuav tsis raug kaw los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov no dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm.

Cov tib neeg uas tsis siv zog kom tau nce qib tas zog xav kom lwm tus los tsis tau thiab tub nkeeg ib yam li lawv tus kheej thiab. Cov neeg uas tsis ua raws li qhov tseeb khib cov ua, thiab tas zog sim ntxias cov neeg uas tsis paub qhov tseeb thiab tsis muaj kev thoob tsib to nrog. Yam uas cov neeg no nthuav tawm txog tuaj yeem ua rau koj puas tsuaj, poob qis, muaj tus yam ntxwv tsis zoo li qub, thiab puv npo kev tsaus ntuj. Lawv ua rau koj nrug deb ntawm Vajtswv, thiab ua rau koj txhawb nqa cev nqaij daim tawv thiab ua rau koj ua raws koj tus kheej lub siab nyiam. Cov tib neeg uas tsis nyiam qhov tseeb thiab tsis mob siab rau Vajtswv tsis muaj kev paub txog—lawv tus kheej, thiab tus yam ntxwv ntawm cov tib neeg zoo li no ntxias lwm tus ua kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis cia lwm tus los xyaum ua raws li qhov tseeb. Lawv txhawb nqa kev txhaum thiab tsis muaj qhov uas tsis nyiam lawv tus kheej kiag li. Lawv tsis paub lawv tus kheej, thiab lawv txwv lwm tus tsis pub paub txog lawv tus kheej; lawv kuj tseem cheem lwm tus kom txhob ntshaw qhov tseeb thiab. Cov neeg uas lawv dag ntxias tsis tuaj yeem pom txoj kev kaj. Lawv poob mus rau hauv kev tsaus ntuj, tsis paub lawv tus kheej, paub tsis meej txog qhov tseeb, thiab txav deb zuj zus ntawm Vajtswv mus lawm. Lawv tsis xyaum ua raws li qhov tseeb thiab lawv txwv lwm tus tsis pub xyaum ua raws li qhov tseeb, coj tag nrho cov kev ruam los rau ntawm lawv. Dua li uas hais tias lawv ntseeg Vajtswv, nws yuav zoo dua uas hais tias lawv ntseeg lawv cov poj koob yawm txwv, los sis hais tias yam uas lawv ntseeg yog cov mlom uas nyob hauv lawv lub siab. Nws yuav yog ib qho zoo heev rau cov tib neeg uas hais tias lawv caum raws Vajtswv qab los qhib lawv ob lub qhov muag thiab los saib zoo zoo kom pom meej tias leej twg yog tus lawv ntseeg tiag: Nws puas yog Vajtswv tiag tiag uas koj ntseeg, los sis Ntxwgnyoog? Yog tias koj paub tias yam uas koj ntseeg tsis yog Vajtswv, tiam sis yog koj tus kheej cov mlom xwb, ces nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Yog tias koj yeej tsis paub tus uas koj ntseeg tiag tiag li, ces, ib zaug ntxiv, nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Hais li no yog kev txob thuam! Tsis muaj leej twg tab tom quab yuam koj los ntseeg Vajtswv. Tsis txhob hais tias nej ntseeg Kuv; Kuv tau txais cov hais lus li no txaus heev lawm, thiab tsis xav kom rov qab hnov dua ntxiv, vim tias yam uas nej ntseeg yog cov mlom uas nyob hauv nej lub siab thiab cov kev sib thab plaub uas nyob hauv nej xwb. Cov neeg uas co lawv lub taub hau thaum lawv hnov qhov tseeb, hos luag ntxhi thaum lawv hnov tham txog kev tuag, puav leej yog Ntxwgnyoog cov qe, thiab lawv yog cov uas yuav raug tshem tawm mus. Muaj coob leej hauv pawg ntseeg tsis muaj kev thoob tsib to nrog txog. Thaum muaj tej yam kev dag ntxias tshwm sim, lawv cia li tuaj Ntxwgnyoog tog; lawv haj tseem ua txhaum thaum lawv raug hu ua Ntxwgnyoog cov tub txib thiab. Txawm hais tias tib neeg yuav hais tias lawv tsis muaj kev thoob tsib to nrog los, lawv tas zog tuaj sab tsis muaj qhov tseeb tog xwb, lawv yeej tsis txeev tuaj qhov tseeb tog thaum lub sij hawm tseem ceeb li, lawv yeej ib txwm tsis sawv los thiab sib cav rau qhov tseeb li. Lawv puas yog tu ncua kev thoob tsib to nrog tiag tiag? Vim li cas lawv thiaj li yuav tuaj Ntxwgnyoog tog yam yooj yim uas luaj li? Vim li cas lawv thiaj li tsis hais ib lo lus uas ncaj ncees thiaj ntxim muaj qab hau los pab txhawb qhov tseeb li? Puas yog qhov xwm txheej no tau sawv tshwm sim los raws li qhov txiaj ntsig ntawm lawv txoj kev tsis meej pem tam sim no? Tib neeg yim huab tsis muaj kev thoob tsib to nrog, ces tib neeg yim huab tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog. Qhov no qhia tau li cas? Nws tsis qhia tias cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog nyiam kev phem no lov? Nws tsis qhia tias lawv yog Ntxwgnyoog cov qe uas ncaj ncees rau nws no lov? Vim li cas lawv thiaj li muaj peev xwm tuaj Ntxwgnyoog tog thiab hais nws lus? Lawv txhua txhua lo lus thiab dej num, txoj kev nthuav tawm ntawm lawv lub ntsej muag, txhua yam ua tau pov thawj txaus lawm tias lawv tsis yog cov neeg uas nyiam qhov tseeb; tiam sis, lawv yog cov neeg uas ntxub qhov tseeb. Lawv tuaj yeem tuaj Ntxwgnyoog tog xwb twb ua pov thawj txaus lawm tias Ntxwgnyoog hlub cov me nyuam dab uas siv lawv txoj sia los tawm tsam rau Ntxwgnyoog no heev. Tag nrho cov kev tseeb no tseem tsis meej thiab lov? Yog tias koj yog tus neeg uas nyiam qhov tseeb tiag, vim li cas koj ho tsis fwm cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, thiab vim li cas koj thiaj li ua raws li cov neeg uas tsis ua raws qhov tseeb tam sim ntawd thaum koj saib lawv tib muag xwb? Qhov teeb meem no yog dab tsi? Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj muaj kev thoob tsib to nrog los tsis muaj. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj tau them ib tug nqi kim npaum li cas. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj lub zog loj npaum li cas, thiab Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj yuav yog tus neeg uas sib thab plaub hauv pawg ntseeg los sis tus thawj coj uas nqa-tus chij. Yog tias koj lub zog loj, ces qhov no tsuas yog kev pab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog xwb. Yog tias koj lub suab npe nrov heev, ces ntawd tsuas yog vim tias muaj neeg coob coob nyob puag ncig koj uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog tias koj tseem tsis tau raug rho tawm, ces vim yog tias tam sim no tsis tau yog lub sij hawn rho tawm xwb; tiam sis, nws yog lub sij hawm tshem tawm. Tsis tas yuav maj muab koj rho tawm tam sim no. Kuv tab tom nyob tos hnub uas Kuv yuav rau txim rau koj tom qab uas koj raug tshem tawm mus lawm. Txhua tus neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug tshem tawm mus!

Cov tseem tseem tib neeg ntseeg Vajtswv yog cov txaus siab hlo xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus thiab txaus siab hlo xyaum ua raws li qhov tseeb. Cov tib neeg uas muaj peev xwm sawv ruaj nreeg rau lawv cov lus tim khawv rau Vajtswv kuj yog cov uas txaus siab hlo xyaum ua raws li Nws txoj lus thiab tseem tseem muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog. Cov tib neeg uas nyiam dag thiab ua tsis ncaj puas leej tsis muaj qhov tseeb, thiab lawv txhua tus coj kev txaj muag los rau Vajtswv. Cov neeg uas ua rau muaj kev sib cav sib ceg hauv pawg ntseeg yog Ntxwgnyoog cov tub txib, lawv yog Ntxwgnyoog tej suab paj nruag. Cov tib neeg zoo li no siab phem heev. Cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog thiab tsis muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog puas leej muaj cov tswv yim phem thiab tsis muaj qhov tseeb. Ntau tshaj qhov ntawd, lawv yog cov neeg sawv cev ntawm Ntxwgnyoog. Lawv phem dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, thiab tsim nyog cia li raug tshem tawm mus xwb. Vajtswv tsev neeg yuav tsis cia cov neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb muaj nyob, thiab tsis cia cov neeg uas txhob txwm rhuav tshem pawg ntseeg muaj nyob. Txawm li cas los xij, tam sim no tsis tau yog lub sij hawm los ua txoj hauj lwm kev rho tawm no; cov tib neeg zoo li no thaum kawg yuav raug muab qhia tshwm thiab tshem tawm mus. Yuav tsis muaj kev ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqi rau cov tib neeg no lawm; cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, hos cov uas nrhiav qhov tseeb muaj peev xwm tuaj tau. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tsis tsim nyog yuav hnov txoj kev tseeb thiab tsis tsim nyog hais lus tim khawv rau qhov tseeb. Qhov tseeb tsis tsim nyog cia lawv lub pob ntseg hnov; tiam sis, nws ncaj qha mus rau cov uas xyaum ua raws li qhov tseeb. Ua ntej uas qhov kawg ntawm txhua leej txhua tus raug nthuav tawm, cov neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm yuav xub raug tshem rau ib sab tam sim no, ces mam li saib xyuas tuaj tom qab. Thaum txoj hauj lwm tiav lawm, cov tib neeg no yuav raug qhia tshwm, thiab lawv yuav raug tshem tawm mus. Rau lub sij hawm tam sim no, thaum qhov tseeb tau muab rau tib neeg tag lawm, lawv yuav raug tsis lees paub. Thaum tag nrho qhov tseeb tau raug nthuav tawm rau noob neej lawm, cov tib neeg ntawd yuav tsum raug tshem tawm mus; lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas txhua tus neeg yuav raug cais tawm raws li lawv hom neeg. Ib qho kev dag ntxias me me xwb ua rau cov neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog raug kev puas ntsoog los ntawm cov neeg phem txhais tes, lawv yuav raug cov neeg phem coj mus yuam kev, tsis rov qab los li lawm. Thiab lawv tsim nyog tau txais tej yam zoo li no, vim tias lawv tsis nyiam qhov tseeb, vim tias lawv tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, vim tias lawv caum raws cov tib neeg phem qab thiab tuaj cov tib neeg phem tog, thiab vim tias lawv koom siab nrog cov neeg phem tawm tsam Vajtswv. Lawv paub zoo heev tias yam uas cov tib neeg phem no ua tawm yog kev phem xwb, txawm li ntawd los lawv tseem ua rau lawv lub siab tawv thiab tig nraub qaum rau qhov tseeb mus caum raws lawv qab. Tsis yog tias cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tiam sis tsim kev puas ntsoog thiab kev ntxub ntxaug puav leej ua kev phem lov? Txawm hais tias muaj qee leej hauv lawv coj lawv tus kheej li vaj ntxwv thiab cov uas caum raws lawv qab, tsis yog tias lawv tus yeeb yam tawm tsam-Vajtswv puav leej zoo ib yam lov? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis cawm lawv? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev phem tab tom rhuav tshem lawv lov? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev ntxeev siab tab tom cab lawv mus rau ntuj tawg lov? Cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav raug cawm dim thiab yuav raug ua zoo tiav log vim qhov tseeb. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav coj kev puas ntsoog los rau lawv tus kheej los vim qhov tseeb. Cov no yog qhov kawg uas tos ntsoov cov neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb thiab cov tsis ua. Kuv qhia rau cov neeg uas tsis npaj los xyaum ua raws li qhov tseeb kom tawm ntawm pawg ntseeg kom sai li sai tau kom tsis txhob ua kev txhaum ntxiv. Thaum lub sij hawm los txog, nws mam li khuv xim ces lig dhau lawm. Tshwj xeeb yog, cov neeg uas tsim kev tawg ua pab ua pawg thiab tsim kev sib tawg, thiab cov kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg, yuav tsum tawm mus kom sai tshaj. Cov tib neeg zoo li no, uas muaj hma tus yeeb yam phem no, tsis muaj peev xwm hloov pauv tau hlo li. Nws yuav yog ib qho zoo tshaj rau lawv yog tias lawv tawm ntawm pawg ntseeg mus thaum lub sij hawm tseem ntxov ntxov, tsis txhob tsim teeb meem rau cov kwv tij thiab nkauj muam lub neej ib zaug ntxiv li lawm, thiab kav tsij txav kom deb ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Nej cov uas tau nrog lawv mus lawm yuav tau siv lub sij hawm no los saib nej tus kheej kom zoo zoo. Koj puas yuav tawm ntawm pawg ntseeg mus nrog cov tib neeg phem, los koj yuav nyob thiab mloog lus xwb? Koj yuav tsum ua tib zoo txiav txim siab txog qhov no. Kuv muab sij hawm ntxiv rau nej xaiv, thiab Kuv nyob tos nej lo lus teb.

Qhov Dhau Los: Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num

Ntxiv Mus: Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Mob Siab rau Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No