Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Mob Siab rau Vajtswv

Tus Vajntsujplig tab tom ua tes dej num rau hauv pawg ntseeg rau tiam tam sim no li cas? Koj puas to taub zoo txog nqe lus nug no? Koj tej kwv tij thiab tej nkauj muam txoj kev nyuaj tshaj plaws yog dab tsi? Yam lawv tsis muaj ntau tshaj plaws yog dab tsi? Tam sis no, muaj qee cov neeg tseem yog cov xav phem vim lawv tseem tab tom raug kev sim siab, thiab muaj qee cov pheej tseem yws. Lwm cov neeg ho tsis ua mus ntxiv rau tom ntej lawm vim Vajtswv tau hais tiav lawm. Tib neeg tsis nkag los rau hauv txoj kev raug ntawm kev ntseeg Vajtswv. Lawv tsis muaj peev xwm ua neej nyob tau ywj pheej, thiab lawv tsis muaj peev xwm tuav tau lawv tus kheej lub neej txoj sia ntawm sab ntsujplig. Qee cov neeg ua raws thiab cuam raws lub zog, thiab txaus siab xyaum ua thaum Vajtswv hais, tab sis thaum Vajtswv tsis hais lawm, ces lawv tsis ua mus ntxiv rau tom ntej lawm. Tib neeg tseem tsis to taub Vajtswv txoj kev xav rau hauv lawv lub siab thiab lawv tsis muaj kev hlub rau Vajtswv xwm yeem tiag; yav qub qab dhau los lawv tau raws Vajtswv vim lawv raug yuam xwb. Tam sis no muaj qee cov neeg dhuav Vajtswv tes dej num lawm. Cov neeg zoo li no puas poob rau hauv txoj kev phom sij? Tib neeg coob leej ntau tus muaj tus yam ntxwv paub daws teeb meem. Txawm tias lawv noj thiab haus Vajtswv tej lus thiab thov Nws los xij, lawv ua yam tsis kawg siab li, thiab lawv tsis muaj qhov kub siab li lawv muaj ib zaug dhau los lawm. Tib neeg feem ntau tsis nyiam Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom zoo tiav log, thiab qhov tseeb tiag nws yeej ua xwm yeem li ntawd yam tsis muaj kev kub siab rau sab hauv. Thaum lawv raug kov yeej los ntawm kev ua txhaum, lawv tsis xav txog qhov tshuav Vajtswv tej txiaj ntsig, los sis lawv tsis paub txog qhov ua txhaum. Lawv tsis caum qhov tseeb los sis lawv tso pawg ntseeg tseg, thiab tsuas nrhiav caum tej kev lom zem uas nyob ib nyuag ntu xwb. Cov tib neeg no ruam, ruam tiag tiag li! Thaum lub sij hawm los txog, lawv txhua tus yuav raug ntiab tawm mus kom tag, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav raug cawm dim hlo li! Koj puas xav tias yog ib tug neeg twg raug cawm dim ib zaug lawm lawv puas raug cawm dim tas li? Qhov no yog kev dag ntxias dawb huv! Txhua tus neeg uas tsis caum kev nkag mus rau txoj sia yuav raug rau txim. Cov neeg feem coob yeej tsis mob siab to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, txog tej zeem muag, los sis xyaum ua raws qhov tseeb kiag li. Lawv tsis caum nkag los rau sab hauv, thiab lawv yeej tsis caum nkag los rau sab hauv kom tob dua ntxiv. Lawv tseem tsis rhuav tshem lawv tus kheej thiab los? Tam sis no, muaj ib txhia neeg uas lawv tus yam ntxwv raug kho zoo xwm yeem lawm. Vajntsujplig yim ua tes dej num ntau npaum li cas, lawv yim tau kev ruaj siab ntau npaum li ntawd; lawv yim paub ntau npaum li cas, lawv yim hnov qhov zais zoo ntawm Vajtswv tes dej num tob ntau npaum li ntawd. Lawv yim paub qhov tseeb tob npaum li cas, lawv yim to taub zoo npaum li ntawd. Lawv hnov tias Vajtswv txoj kev hlub zoo tshaj plaws, thiab lawv hnov sab hauv lawv tus kheej raug qhia paub xwm yeem. Lawv muaj txoj kev to taub txog Vajtswv tes dej num. Cov no yog cov neeg uas tus Vajntsujplig tab tom ua tes dej num rau. Qee cov neeg yuav hais tias: “Txawm tias Vajtswv tsis muaj cov lus tshiab lawm los xij, kuv tseem yuav tsum nrhiav mus nkag kom tob dua rau hauv qhov tseeb, kuv yuav tsum mob siab tshaj plaws rau txhua yam rau hauv kuv txoj kev paub tiag thiab kev paub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus.” Hom neeg no muaj Vajntsujplig tes dej num. Txawm tias Vajtswv tsis qhia tshwm tawm Nws lub ntsej muag thiab tau zais los ntawm txhua tus neeg los xij, txawm tias Nws tsis hais ib lo lus dab tsi li los xij thiab qee cov tib neeg ntawd tseem muaj sij hawm lim sab hauv lawv tus kheej kom dawb huv los xij, tiam sis Vajtswv yeej tsis tau tso cov neeg no tseg li. Yog ib tug neeg twg tsis muaj peev xwm tuav qhov tseeb uas lawv tsim nyog yuav tau ua raws, lawv yuav tsis muaj Vajntsujplig tes dej num. Thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv, ntawm qhov Vajtswv tsis qhia tshwm txog Nws Tus Kheej, yog koj tsis muaj kev ruaj siab ces yuav cia li ntshai khiav tawm mus lawm, yog koj tsis tsom ntsoov rau kev paub txog Nws cov lus, ces koj tab tom khiav tawm ntawm Vajtswv tes dej num mus. Tom qab ntawd, koj yuav yog ib tug ntawm cov neeg uas raug ntiab tawm. Cov neeg no yog cov neeg uas tsis nrhiav kev nkag mus rau Vajtswv cov lus thiab tsis muaj peev xwm sawv ua ib tug tim khawv rau Nws. Cov neeg uas muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv thiab ua tau zoo raws Nws txoj kev xav yog tag nrho cov muaj kev txaus siab txhawb rau lawv txoj kev caum Vajtswv cov lus. Vajtswv tes dej num ua rau hauv tib neeg feem ntau yog ua kom lawv tau txais qhov tseeb; cia koj caum lub neej txoj sia uas ua kom koj zoo tiav log, thiab qhov no yog tag nrho txhua yam ua kom koj tsim nyog rau Vajtswv siv. Txhua yam uas koj tab tom caum tam sim no tau hnov tej yam zais zoo, tau mloog Vajtswv cov lus, tau pom rau ntawm koj lub qhov muag, thiab tau xam ntsia ib puag ncig seb puas muaj tej phau dab neeg los sis tej yam uas sawv daws feem ntau ua, thiab ua kom tau zoo raws koj qhov xav paub xav pom. Yog hauv koj lub siab muaj txoj kev xav no, ces koj yuav tsis muaj hnub ua tau puv npo raws li Vajtswv tej kev xav tau. Cov neeg uas tsis caum qhov tseeb yeej tsis muaj peev xwm ua raws tau txawm tias yuav caum mus kom txog thaum kawg los xij. Tam sim no, nws tsis yog tias Vajtswv tsis ua dab tsi li, tab sis feem ntau cov neeg ntawd tsis koom tes nrog Nws, vim lawv dhuav Nws tes dej num lawm. Lawv tsuas xav hnov Nws cov lus hais foom koob hmoov xwb, thiab lawv tsis txaus siab xav hnov cov lus ntawm Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab qhia. Kev muaj qab hau rau qhov no yog dab tsi? Qhov kev muaj qab hau no yog vim cov tib neeg ntawd tseem tsis tau txais cov lus foom koob hmoov puv npo raws li txoj kev ntshaw thiab yog li lawv thiaj tseem xav phem thiab tsis ruaj khov. Nws tsis yog Vajtswv txhob txwm tsis tso cai rau tib neeg ua raws Nws, los sis qhov ntawd tsis yog Nws txhob txwm rhuav tshem tsis zoo rau tib neeg ntiaj teb. Qhov uas tib neeg tsis zoo thiab tsis ruaj khov tsuas yog vim hais tias lawv tej kev xav tsis raug zoo xwb. Vajtswv yog tus Vajtswv uas muab txoj sia rau tib neeg, thiab Nws tsis muaj peev xwm coj tib neeg nkag mus rau lub qhov tuag tau. Tib neeg tej kev coj tsis zoo, kev tsis muaj zog, thiab kev tig taw tuam rov qab yog tag nrho tej uas los ntawm lawv tus kheej ua.

Vajtswv tes dej num tam sis no ua rau tib neeg tau txais qee yam kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tsuas yog cov neeg uas muaj peev xwm sawv khov kho rau thaum lawv txais txoj kev lim tib neeg kom dawb huv thiaj li tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo xwb. Txawm Nws yuav zais npog Nws Tus Kheej li cas los xij, txawm yuav yog tsis hais lus los sis tsis ua tes dej num los xij, koj tseem yuav tau kub siab caum. Txawm yog Vajtswv tau hais tias Nws tsis kam txais yuav koj los xij, koj tseem yuav tau ua raws Nws. Qhov no yog kev sawv ua tim khawv rau Vajtswv. Yog Vajtswv zais npog Nws Tus Kheej rau koj thiab koj cia li tso tseg tsis ua raws Nws lawm, qhov no puas yog kev sawv ua tim khawv rau Vajtswv? Yog tib neeg tsis to taub qhov tseeb tiag, ces lawv yuav tsis muaj tus yeeb yam tiag, thiab thaum lawv ntsib ib qho kev sim siab loj ces lawv yuav yuam kev. Thaum Vajtswv tsis hais, los sis tsis ua dab tsi txog yam uas tsis haum rau koj tus kheej tej kev xav phem, koj yuav dam tag puas tag. Yog tam sim no Vajtswv ua raws li koj tus kheej tej kev xav phem, yog Nws ua tau li koj txoj kev xav thiab koj muaj peev xwm sawv ntseg ntsees thiab muaj zog caum, ces lub hauv paus uas koj ua neej nyob nrog ntawd yog dab tsi? Kuv hais tias yeej muaj coob leej ntau tus ua neej nyob raws li tib neeg qhov kev xav paub xav pom. Lawv yeej tsis muaj lub siab tiag tiag los caum. Txhua tus neeg uas tsis caum nkag mus rau hauv qhov tseeb tab sis tsuas ntseeg raws lawv txoj kev xav paub xav pom rau hauv lub neej txoj sia xwb yog cov neeg ntxim ntxub, thiab lawv nyob rau kev phom sij! Tib neeg ntiaj teb raug ua zoo tiav log los ntawm Vajtswv ntau hom ntawm tes dej num. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej ib txwm xav paub xav pom, lawv nyiam caum raws qhov tau hnov los, lawv txhawj txog tej dej num tam sim no nyob txawv teb chaws—piv txwv li, lawv xav paub xav txog qhov tab tom tshwm sim nyob rau hauv Teb Chaws Yixayee, los sis yog muaj av qeeg nyob rau hauv Teb Chaws Iyiv—lawv yeej ib txwm nrhiav tej ntaub ntawv sau txog tej yam tshiab, tej dab neej kom ua tau li lawv tus kheej txoj kev ntshaw. Lawv yuav tsis caum kev ua neej, los sis lawv tsis caum kom raug ua neeg zoo tiav log. Lawv tsuas nrhiav hnub uas Vajtswv yuav los txog sai xwb yog li tej zaum yuav ua rau lawv txoj kev npau suav zoo muaj tseeb tiag thiab puv npo lawv txoj kev xav tsis paub txuag siv lwj siv liam. Hom neeg no tsis muaj qab hau—lawv yog cov neeg uas muaj kev xav tsis raug zoo. Tsuas yog caum raws qhov tseeb xwb thiaj li yog lub hauv paus ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab yog tib neeg tsis caum kev nkag mus rau txoj sia, yog lawv tsis nrhiav kev ua tau zoo raws Vajtswv, ces lawv yuav raug kev rau txim. Cov neeg uas yuav raug rau txim yog cov neeg uas tsis tau ua Vajntsujplig tes dej num rau thaum lub sij hawm ua Vajtswv tes dej hum.

Tib neeg yuav tau koom tes li cas nrog Vajtswv thaum lub caij ua Nws tes dej num? Tam sim no Vajtswv tab tom sim tib neeg siab. Nws tsis tau hais ib lo lus tawm li, tab sis tab tom zais Nws Tus Kheej thiab tsis tau tham ncaj qha nrog tib neeg li. Ntsia sab nraud los mas, zoo li Nws tsis ua ib txoj dej num li, tab sis qhov tseeb tiag ces Nws tseem tab tom ua tes dej num rau hauv tib neeg. Tus neeg uas tab tom caum kev nkag mus rau txoj sia muaj ib lub zeem muag caum lawv lub neej txoj sia thiab tsis muaj qhov ua xyem xyav txawm tias lawv tsis to taub puv npo rau Vajtswv tes dej num los xij. Thaum tseem tab tom raug kev sim siab, txawm tias koj tsis paub txog yam Vajtswv xav ua thiab yam dej num uas Nws xav ua kom tiav los xij, koj yuav tsum paub tias Vajtswv tej kev xav rau tib neeg yeej ib txwm zoo. Yog koj muaj siab caum Nws tiag tiag ces Nws yuav tsis tso koj tseg li, thiab thaum kawg Nws yeej yuav ua kom koj zoo tiav log, thiab coj tib neeg mus rau ib lub hom phiaj tsim nyog. Txawm tias Vajtswv qhov kev sim tib neeg siab tam sim no yuav zoo li cas los xij, thaum los txog ib hnub twg Nws yuav muab qhov ua tau los kom tsim nyog rau tib neeg thiab yuav muab txiaj ntsig kom tsim nyog rau lawv raws li qhov lawv tau ua. Vajtswv yuav tsis coj tib neeg mus rau ib thaj chaw twg thiab cia li lam muab lawv ntiab tawm thiab tsis quav ntsej txog lawv. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yog tus ntseeg tau. Thaum lub sij hawm no, Vajntsujplig tab tom ua tes dej num ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Nws tab tom lim ib tug zuj zus kom dawb huv. Hauv cov kauj ruam ntawm tes dej num ntawd raug teeb muaj xws li kev sim siab ntawm kev tuag thiab kev sim siab ntawm kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv raug ua raws li cov lus hais. Rau cov tib neeg uas paub txog Vajtswv tes dej num, lawv yuav tsum xub to taub ua ntej txog Nws tes dej num tam sim no thiab seb tib neeg yuav sib koom tes li cas tso. Qhov tseeb, tej no yog yam uas sawv daws yuav tsum to taub. Txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, txawm nws yuav yog kev lim tib neeg kom dawb huv los xij los sis txawm Nws tsis hais lus tawm li los xij, yeej tsis muaj ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num yuav haum nrog tib neeg tej kev xav phem li. Txhua kauj ruam ntawm Nws tes dej num yuav rhuav tshem thiab tsoo tib neeg tej kev xav phem kom ntsoog thiab kom tawg du lug. Tej no yog Nws tes dej num. Tab sis koj yuav tsum ntseeg tias, txij thaum Vajtswv tes dej num ua los txog ib kauj ruam twg, txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij Nws yuav tsis tua txhua tus tib neeg kom tuag. Nws muab tej lus cog tseg thiab koob hmoov rau tib neeg, thiab tag nrho cov neeg uas caum Nws yuav muaj peev xwm tau txais Nws tej koob hmoov, tab sis cov neeg uas tsis caum ces yuav raug Vajtswv muab ntiab tawm mus. Qhov no nyob rau ntawm koj txoj kev caum xwb. Txawm tias yuav muaj dab tsi ntxiv los xij, koj yuav tsum ntseeg tias thaum Vajtswv tes dej num raug ua tiav lawm, txhua leej txhua tus nyias yuav muaj nyias lub hom phiaj tsim nyog. Vajtswv yeej npaj tej kev cia siab zoo rau tib neeg lawm, tab sis yog tsis muaj kev caum lawv yuav tsis tau dab tsi. Tam sim no koj yuav tsum muaj peev xwm pom qhov no—Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab Nws txoj kev qhuab ntuas ntawm tib neeg yog Nws tes dej num, tab sis ntawm lawv tus kheej ces yuav tsum caum kev hloov tus moj yam txhua lub sij hawm. Hauv koj txoj kev xyaum ua tiag, koj yuav tsum xub paub tias yuav noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas tso; koj yuav tsum nrhiav hauv Nws cov lus seb koj yuav nkag mus rau qhov twg thiab tej yam uas koj tus kheej ua tsis tau zoo txaus, koj yuav tsum nrhiav kom to taub qhov tseeb rau hauv koj txoj kev xyaum ua tiag, thiab yuav tsum muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws thiab sim ua raws li ntawd. Kev noj thiab haus Vajtswv cov lus yog ib qho yeeb yam tshwj xeeb. Ntxiv rau qhov no, lub neej ntawm pawg ntseeg yuav tsum muab tuav cia, koj yuav tsum muaj lub neej ntawm sab ntsujplig li qhov ib txwm muaj, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm muab tag nrho koj tus yeeb yam tam sim no cob rau Vajtswv. Txawm tias Nws tes dej num yuav hloov pauv los xij, koj lub neej ntawm sab ntsujplig yuav tsum nyob li qhov ib txwm muaj. Kev ua neej ntawm sab ntsujplig thiaj li ua rau tuav tau koj txoj kev paub qhov tseeb uas ib txwm muaj. Txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum ua koj lub neej ntawm sab ntsujplig txuas mus ntxiv yam tsis tu ncua thiab ua kom puv npo rau koj tes hauj lwm. Qhov no yog qhov tib neeg yuav tsum tau ua. Nws yog tus Vajntsujplig tes dej num tag nrho, tab sis rau cov neeg uas muaj tus yam ntxwv li qhov ib txwm muaj qhov no yog kev ua tau zoo tiav log, rau cov neeg uas tsis muaj tus yam ntxwv li qhov ib txwm muaj ces nws yog ib qho kev sim siab. Thaum nyob rau theem sij hawm tam sim ntawd uas Vajntsujplig tseem ua tes dej num kev lim tib neeg kom dawb huv, muaj qee cov neeg yuav hais tias Vajtswv tes dej num tseem ceeb heev thiab cov tib neeg ntawd xav tau kev lim lawv kom dawb huv, tsis li ntawd ces lawv tus yeeb yam yuav me heev thiab lawv yuav tsis muaj txoj hau kev ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav li. Txawm li cas los xij, rau cov neeg uas muaj tus yeeb yam tsis zoo, nws dhau los ua ib qho kev muaj qab hau tsis xav caum raws Vajtswv, thiab yog ib qho kev muaj qab hau tsis xav mus sib koom los sis tsis noj thiab haus Vajtswv txoj lus. Hauv Vajtswv tes dej num, txawm Nws yuav ua dab tsi los xij los sis yam Nws yuav hloov pauv yuav muaj kev tshwm sim li cas los xij, tib neeg yuav tsum tuav lub hauv paus ntawm kev ua neej ntawm sab ntsujplig li qhov ib txwm muaj. Tej zaum koj yeej tsis tau tso koj lub neej ntawm sab ntsujplig tseg rau hauv theem sij hawm tam sim no, tab sis koj tseem tsis tau txais txiaj ntsig ntau, thiab tau qoob loo tsawg heev. Hauv tej kis zoo li no, koj tseem yuav tsum tau ua raws cov kev cai; koj yuav tsum ua raws cov kev cai no mus ntxiv yog li koj thiaj yuav tsis ntsib kev txom nyem rau hauv koj lub neej txoj sia thiab kom koj thiaj ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav. Yog koj lub neej ntawm sab ntsujplig tsis zoo li qhov ib txwm muaj, koj yuav tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv tes dej num tam sim no, thiab tsis yog li ntawd xwb koj yeej hnov tias nws tsis haum xeeb nrog koj tus kheej tej kev xav phem, thiab txawm tias koj txaus siab ua raws Nws los xij, koj tsis muaj kev txhawb rau sab hauv. Yog li, txawm tam sim no Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, tib neeg yuav tsum koom tes. Yog tib neeg tsis koom tes, ces tus Vajntsujplig yuav tsis muaj peev xwm ua tau Nws tes dej num, thiab yog tib neeg tsis muaj lub siab koom tes, ces lawv yuav ua kom tiav Vajntsujplig tes dej num tau nyuaj heev. Yog koj xav kom muaj Vajntsujplig tes dej num rau hauv koj lub siab, thiab yog koj xav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo, ces koj yuav tsum tuav koj lub hauv paus kev fij ncaj ncees rau ntawm Vajtswv lub ntsej muag. Tam sim no, koj tsis tas yuav tsum muaj ib txoj kev to taub tob dua, tsis tas muaj lub tswv yim siab dua, los sis tsis tas muaj lwm yam zoo li tej no—txhua yam tseem ceeb uas koj yuav tsum muaj ces yog koj tuav kom tau Vajtswv txoj lus raws li tus qauv hauv paus xwb. Yog tib neeg tsis koom tes nrog Vajtswv thiab tsis caum kev to taub qhov tseeb kom paub tob ntxiv, ces Vajtswv yuav rhuav tshem txhua yam uas yog lawv li ntiag tug thaum xub thawj tawm kom tag. Nyob rau hauv lub siab, tib neeg ib txwm xav tau qhov ua yooj yim thiab nyiam yam uas twb muaj lawm xwb. Lawv xav kom tau txais Vajtswv tej lus cog tseg yam tsis tau them tus nqi dab tsi hlo li. Tej no yog tib neeg txoj kev xav tsis paub txuag siv lwj siv liam rau tej kev lom zem. Ua kom nws tus kheej lub neej tsis tau them ib tug nqi dab tsi li—tiam sis puas muaj ib yam yooj yim li qhov no tiag mas? Thaum ib tug neeg ntseeg Vajtswv thiab nrhiav kev nkag mus rau txoj sia thiab nrhiav ib qho hloov pauv rau hauv lawv tus moj yam, lawv yuav tsum tau them ib tug nqi lawv thiaj li tau ib tug yam ntxwv uas ib txwm raws Vajtswv, txawm tias Nws yuav ua dab tsi los xij. Tej no yog qee yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Txawm tias koj yeej ua raws tag nrho li txoj kev cai no lawm los xij, koj yuav tsum tuav nws mus tas li, thiab txawm tias yuav muaj tej kev sim siab loj npaum li cas los xij, yuav tsis muaj peev xwm ua rau koj tso txoj kev sib raug zoo uas ib txwm muaj nrog Vajtswv tseg tau. Koj yuav muaj peev xwm thov Vajtswv, tuav koj lub neej txoj kev ntseeg, thiab txhob tso koj tej kwv tij thiab tej nkauj muam tseg. Thaum Vajtswv sim koj siab, koj tseem yuav tau nrhiav qhov tseeb. Qhov no yog yam tsawg kawg uas yuav tsum tau ua rau hauv ib lub neej ntawm sab ntsujplig. Muaj kev ntshaw xav nrhiav tas li, thiab mob siab koom tes, siv tag nrho koj lub zog rau—qhov no puas muaj peev xwm ua tau kom tiav? Yog tib neeg siv qhov no ua ib lub hauv paus ruaj khov, lawv yuav muaj peev xwm ua tiav txoj kev xam pom deb thiab muaj kev to taub qhov tseeb tiag. Nws lees txais Vajtswv txoj lus tau yooj yim thaum koj tus kheej tus yam ntxwv nyob li qhov ib txwm muaj; hauv tej kis zoo li no ces nws tsis hnov tias muaj kev nyuaj rau kev xyaum ua qhov tseeb, thiab koj yuav hnov tias Vajtswv tes dej num loj dav heev. Tab sis yog koj tus yeeb yam tsis zoo, txawm tias Vajtswv tes dej num yuav loj dav npaum li cas los xij thiab txawm tias yuav muaj leej twg hais tej lus zoo mloog npaum li cas los xij, koj yuav tsum txhob quav ntsej txog. Thaum ib tug neeg tus yeeb yam tsis nyob li qhov uas ib txwm muaj, ces Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm ua tes dej num rau hauv lawv, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm hloov tau lawv tus moj yam kom tiav.

Yog tib neeg tsis muaj ib qho kev ruaj siab li, nws yeej tsis yooj yim rau lawv yuav nkag los rau hauv txoj kev no txuas mus ntxiv tau. Tam sim no txhua leej pom tias Vajtswv tes dej num tsis muaj ib qho zoo thooj li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab li. Vajtswv yeej ua tes dej num tiav ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus lawm, thiab txawm tias tej zaum tib neeg yeej lees paub tias tej ntawd yog qhov tseeb los, tej kev xav phem txog Vajtswv ntawd yeej tseem yuav muaj tshwm tuaj rau hauv lawv. Yog tib neeg xav to taub qhov tseeb thiab kom tau txais qhov tseeb ntawd, ces lawv yuav tsum muaj kev ruaj siab thiab muaj lub hwj chim ntawm txoj kev xav thiaj muaj peev xwm npaj txhij rau yam uas lawv tau pom thiab yam uas lawv tau los hauv lawv txoj kev ntsib. Txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsi rau hauv tib neeg los xij, lawv yuav tsum tuav yam lawv tus kheej muaj los ua lub siab dawb paug rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab tuav kev fij ncaj ncees rau Nws kom mus txog thaum kawg kiag. Qhov no yog tib neeg tes hauj lwm. Tib neeg yuav tsum tuav yam uas lawv yuav tsum tau ua. Kev ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Nws lus thiab muaj kev paub txog Nws tes dej num. Vajtswv tau ua tes dej num ntau heev—muaj peev xwm hais rau txhua tus neeg tau tias nws yog kev ua kom zoo tiav log, kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tseem tshaj qhov no, yog kev qhuab ntuas. Yeej tsis muaj ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num uas yuav haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem; qhov uas ua rau tib neeg muaj kev lom zem yog Vajtswv cov lus. Thaum Vajtswv los, tib neeg yuav tsum zoo siab rau Nws lub meej mom thiab Nws kev chim siab. Txawm li cas los xij, txawm Nws cov lus yuav zoo li cas los xij, Nws los cawm tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav log. Li cov tsiaj, tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm kom tiav raws li qhov lawv tsim nyog ua, thiab ua tim khawv rau Vajtswv rau ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Hauv txhua txoj kev sim siab lawv yuav tsum lees ua tim khawv tias lawv yuav tsum txhawb nqa, thiab ua kom nrov muaj ceem rau Vajtswv tej txiaj ntsig. Ib tug neeg uas ua li no ces yog tus muaj yeej. Txawm Vajtswv yuav tsim kho kom koj zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj kev ruaj siab puv npo thiab txhob poob kev ruaj siab rau Nws. Koj ua yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom tib neeg ua, thiab tib neeg lub siab yuav tsum muaj peev xwm tig rov qab los cuag Nws thiab tig xub ntiag rau Nws txhua lub sij hawm uas dhau mus. Qhov no yog ib tug neeg muaj yeej. Cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog “cov neeg muaj yeej” yog cov neeg uas tseem muaj peev xwm ua tim khawv thiab tswj lawv txoj kev ruaj siab tau li qhov qub thiab muab kev fij ncaj ncees rau Vajtswv thaum nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab thaum raug Ntxwgnyoog cuam tshuam, lawv nrhiav pom lawv tus kheej tias nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Yog koj tseem muaj peev xwm ua tau lub siab dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tuav tau koj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv li qhov qub, txawm yuav muaj dab tsi los xij, koj yeej tseem ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qho no yog yam uas Vajtswv hais txog kev ua “tib tug neeg muaj yeej.” Yog koj txoj kev caum raws zoo heev lawm thaum Vajtswv foom koob hmoov rau koj, tab sis koj tsis cia li khiav tsis txais Nws tej koob hmoov, qhov no puas yog kev dawb huv? Vim koj yeej paub tias qhov no muaj tseeb lawm, koj yuav tsum ua raws nws kom mus txog thaum kawg; koj yuav tsum tuav koj txoj kev fij ncaj ncees rau Vajtswv li qhov qub. Vim koj yeej pom lawm tias Vajtswv Tus Kheej tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los ua kom koj zoo tiav log, koj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab rau Nws. Yog koj tseem muaj peev xwm raws Nws txawm tias Nws yuav ua dab tsi los xij, txawm tias thaum kawg Nws npaj tau tej yam uas koj tsis tau raws li koj siab xav los xij, qhov no yog kev tuav koj txoj kev dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau ruaj khov li qhov qub. Kev muab lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv thiab kev dawb huv xeeb txawm los fij rau Vajtswv txhais tau tias kev tuav lub siab ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Rau ntawm tib neeg, qhov muaj tseeb yog kev dawb huv, thiab rab peev xwm muab kev ncaj ncees rau Vajtswv yog kev tuav kev dawb huv. Qhov no yog yam uas koj yuav tsum tau xyaum ua kiag. Thaum koj tsim nyog thov Vajtswv, koj thov Vajtswv; thaum koj tsim nyog yuav los sib qhia ua ke, koj ua li ntawd; thaum koj tsim nyog hu nkauj qhuas Vajtswv, koj hu nkauj qhuas Vajtswv; thiab thaum koj tsim nyog tso lub cev nqaij daim tawv tseg, koj yuav tau tso lub cev nqaij daim tawv tseg. Thaum koj ua koj tes hauj lwm, koj tsis txhob lam ua kom dhau mus xwb; thaum koj ntsib kev sim siab koj sawv ruaj khov. Qhov no yog kev fij ncaj ncees rau Vajtswv. Yog koj tsis tuav yam uas tib neeg yuav tsum tau tuav, ces txhua yam ntawm koj txoj kev txom nyem thiab kev mob siab yav tag los yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi hlo li.

Rau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, nws muaj ib txoj hau kev uas tib neeg yuav tsum tau koom tes. Vajtswv lim tib neeg kom dawb huv yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab rau thaum lawv raug tej kev lim tib neeg kom dawb huv. Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log los yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab txaus siab kam lees txais Nws tej kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kam cia raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia los ntawm Vajtswv. Vajtswv tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg txhawm rau muab kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo rau lawv, thiab kom lawv muaj kev koom tes nrog Nws thiab xyaum ua. Vajtswv tsis hais dab tsi rau thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv. Nws tsis hais Nws lub suab lus tawm li, tab sis tseem muaj tes dej num rau tib neeg ua. Koj yuav tsum tuav yam koj twb muaj lawm, koj tseem yuav tsum muaj peev xwm thov Vajtswv, mus ze Vajtswv, thiab ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag; kev ua li no koj thiaj ua koj tus kheej tes hauj lwm tiav log. Nej txhua tus yuav tsum pom tseeb los ntawm Vajtswv tes dej num tias Nws tej kev sim siab ntawm tib neeg txoj kev ruaj siab thiab txoj kev hlub uas hais kom lawv yuav tsum tau thov Vajtswv kom ntau ntxiv, thiab lawv yuav tsum nquag saj Vajtswv cov lus rau ntawm Nws xub ntiag. Yog Vajtswv qhia koj thiab koj to taub Nws txoj kev xav, tiam sis koj tsis muab tej no coj los xyaum ua kiag, koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Thaum koj muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, yuav ua rau koj muaj peev xwm thov Nws, thiab thaum koj saj Nws cov lus koj yuav tsum los rau ntawm Nws xub ntiag thiab nrhiav thiab muaj kev ruaj siab kom puv npo rau Nws, yam tsis hnov tag kev cia siab los sis tsis ntab ntws dab tsi. Cov neeg uas tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua kiag kom puv npo rau thaum tuaj sib ntsib, yuav poob rau txoj kev txaus ntuj thaum lawv rov qab mus tsev. Tseem muaj qee leej uas tsis xav tuaj sib ntsib ua ke. Yog li, koj yuav tsum pom tseeb tes hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo. Koj tsis tas yuav tsum paub Vajtswv txoj kev xav seb yog dab tsi, tab sis koj muaj peev xwm ua koj tes hauj lwm, koj muaj peev xwm thov Vajtswv thaum koj yuav tsum tau thov, koj muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb thaum koj yuav tsum tau ua, thiab koj muaj peev xwm ua yam uas tib neeg tsim nyog ua. Koj muaj peev xwm tuav koj lub zeem muag kom tau raws li qhov qub. Kev ua tau raws li no, koj yuav muaj peev xwm lees txais Vajtswv tes dej num kauj ruam tom ntej. Thaum Vajtswv zais npog kev ua tes dej num, nws yog ib qho teeb meem yog koj tsis nrhiav. Thaum Nws hais lus thiab qhia tej lus ntseeg rau hauv lub sij hawm sawv daws tuaj sib koom, koj mob siab mloog, tab sis thaum Nws tsis hais lus lawm ces koj tsis muaj lub zog thiab tig rov qab. Hom neeg dab tsi thiaj ua li no? Qhov no yog ib tug neeg uas tsuas lawv qab raws pawg tsiaj xwb. Lawv tsis muaj kev khov kho, tsis muaj lus tim khawv, thiab tsis muaj zeem muag! Cov neeg feem coob yeej zoo li no. Yog koj ua raws li txoj kev no mus ntxiv, ib hnub twg thaum koj ntsib ib qho kev sim siab loj, koj yuav poob rau kev rau txim. Kev ua lub siab khov kho yog ib qho tseem ceeb heev rau Vajtswv tus txheej txheem kev tsim ua kom tib neeg zoo tiav log. Yog koj tsis muaj qhov ua xyem xyav rau ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, yog koj ua tib neeg tes hauj lwm tau tiav hlo, yog koj tuav lub siab ncaj ncees txog yam uas Vajtswv hais kom koj xyaum ua, qhov ntawd yog qhov koj nco qab txog Vajtswv tej lus qhia, thiab txawm tias Nws yuav ua dab tsi rau tam sim no los xij koj tsis txhob hno qab txog Nws tej lus qhia, yog koj tsis muaj qhov ua xyem xyav txog Nws tes dej num, tuav koj txoj kev khov kho li qhov qub, tuav koj lo lus ua tim khawv, thiab yuav tsum ua kom muaj yeej txhua kauj ruam, ces thaum kawg koj yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab raug ua ib tug neeg muaj yeej. Yog koj muaj peev xwm tuav khov kho kom dhau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab yog koj tseem muaj peev xwm tuav khov kho kom mus txog thaum kawg, ces koj yog ib tug muaj yeej, koj yog ib tug uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis muaj peev xwm tuav khov kho rau hauv koj tej kev sim siab tam sim no, ces yav tom ntej nws tseem yuav nyuaj tshaj qhov no. Yog koj tsuas ntsib kev txom nyem me ntsis xwb thiab koj tsis caum qhov tseeb, ces thaum kawg koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Koj tsuas tshuav tes dawb tes pliag lawm xwb. Muaj qee cov neeg cia li tso lawv txoj kev caum tseg thaum lawv pom tias Vajtswv tsis hais dab tsi lawm, thiab lawv lub siab tawg ua lwj ua liam. Tus neeg zoo li no tseem tsis yog ib tug neeg ruam thiab los? Hom neeg no tsis muaj qhov tseeb tiag. Thaum Vajtswv tab tom hais lus, lawv ib txwm khiav tawm, ua txuj tsis khoom thiab tsuas mob siab rau lwm yam xwb, tab sis tam sim no Nws ho tsis hais lus lawm no ces, lawv txawm cia li tso tseg tsis nrhiav lawm. Hom neeg no tsis muaj yav tom ntej. Thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv, koj yuav tsum to taub qhov tseeb los ntawm sab kev xav zoo thiab kawm tej lus qhia uas koj yuav tsum tau kawm; thaum koj thov Vajtswv thiab nyeem Nws txoj lus, koj yuav tsum ntsuas koj tus kheej tus yam ntxwv piv rau nws, tshawb nrhiav koj qhov tsis muaj txaus, thiab nrhiav pom tias koj tseem yuav tau kawm tej lus qhia ntau ntxiv. Koj yim mob siab nrhiav kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li cas, koj yim nrhiav pom koj tus kheej qhov tsis muaj txaus ntau npaum li ntawd. Thaum koj tab tom raug kev lim tib neeg kom dawb huv koj yeej yuav ntsib ntau yam teeb meem; koj tsis muaj peev xwm pom tej ntawd tseeb, koj yws, koj qhia koj tus kheej lub cev nqaij daim tawv tshwm—tsuas yog txoj hau kev no xwb koj thiaj muaj peev xwm nrhiav pom tias koj tus kheej muaj ntau tus moj yam lwj liam nyob hauv koj.

Tib neeg tsis muaj rab peev xwm txaus thiab lawv tsis muaj Vajtswv tej qauv zoo txaus, tej zawm lawv tseem xav tau kev ruaj siab ntxiv thaum taug txoj kev no rau yav tom ntej. Vajtswv tes dej num hauv tiam kawg yuav tsum muaj kev ruaj siab ntau heev, kev ruaj siab ntau tshaj Yauj li. Yog tsis muaj kev ruaj siab, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tau txais kev paub ntxiv thiab lawv yuav tsis raug ua kom tau zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Thaum hnub ntawm tej kev sim siab loj los txog, yuav muaj cov neeg ncaim pawg ntseeg mus—qee cov yuav nyob ntawm no, qee cov yuav nyob tod. Yuav muaj qee cov neeg ua tau zoo rau hauv lawv txoj kev caum yav dhau los thiab nws tsis paub meej tias yog vim li cas lawv ho tsis muaj kev ntseeg mus ntxiv lawm. Muaj ntau yam yuav tshwm sim uas koj yuav tsis to taub txog, thiab Vajtswv yuav tsis qhia tshwm tej yam cim los sis tej txuj cim phim hwj, los sis tsis qhia tshwm tej yam tshaj qhov ntuj tsim teb raug. Tej no yog xav pom seb koj puas sawv khov kho—Vajtswv siv tej yam tseeb los lim tib neeg kom dawb huv. Koj tseem tsis tau ntsib kev txom nyeem ntau. Thaum tej kev sim siab loj yav tom ntej los txog, yuav muaj qee thaj chaw uas cov tib neeg txhua tus yuav ncaim pawg ntseeg mus, thiab cov neeg uas koj tau muaj kev sib raug zoo nrog yuav ncaim mus thiab tso lawv tej kev ntseeg tseg. Koj puas tseem muaj peev xwm sawv khov kho tau mus ntxiv lawm? Los txog rau tam sim no, tej kev sim siab uas koj tau ntsib ntawd tsuas yog tej yam me xwb, thiab tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm thev taus tej ntawd. Kauj ruam no tsuas muaj nyob rau hauv tej kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm cov lus xwb. Hauv kauj ruam txuas ntxiv tom ntej, koj yuav pom qhov tseeb thaum lim koj kom dawb huv, thiab dhau ntawd ces koj yuav nyob rau qhov kev phom sij. Kiag thaum nws muaj kev phom sij tiag tiag lawm, Vajtswv mam li qhia kom koj maj nroo ncaim mus, thiab cov neeg ntseeg yuav haub ntxias kom koj nkag mus nrog lawv. Ua li no seb koj puas muaj peev xwm nyob ntawm txoj kev no mus tau ntxiv, thiab tag nrho tej no yog tej kev sim siab. Tej kev sim siab tam sim no yog tej yam me, tab sis thaum hnub ntawd los txog lawm ces yuav muaj tej lub tsev uas tej niam tej txiv tsis ntseeg mus ntxiv lawm, thiab tej lub uas cov me nyuam tsis ntseeg mus ntxiv lawm. Koj puas muaj peev xwm ua mus ntxiv tau? Koj yim mus deb ntxiv tom ntej ntau npaum li cas, koj tej kev sim siab yuav loj npaum li ntawd. Vajtswv ua Nws tes dej num ntawm kev lim tib neeg kom dawb hauv raws li lawv tej kev xav tau thiab lawv tus yeeb yam. Thaum zeeg sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua tib neeg kom zoo tiav log, nws yeej ua tsis tau kom muaj cov tib neeg tshaj ntxiv—nws tsuas ua kom ploj mus zuj zus xwb. Nws yuav tsum ua kom dhau tej kev lim tib neeg kom dawb huv no xwb mas cov tib neeg ntawd thiaj raug ua tau kom zoo tiav log. Kev raug saib xyuas, raug qhuab ntuas, raug sim siab, raug rau txim, raug foom phem—koj puas muaj peev xwm thev taus tag nrho tej no? Thaum koj pom ib tug neeg ntseeg nyob rau qhov zoo tshwj xeeb, uas tej nkauj muam thiab tej kwv tij txhua tus tab tom nrhiav lub zog loj dav, ces koj tus kheej yeej hnov txhawb siab heev lawm. Thaum hnub ntawd los txog ces lawv txhua tus twb ncaim mus tag lawm, lawv ib txhia tsis ntseeg mus ntxiv lawm, ib txhia tau ncaim mus ua lag ua luam los sis muaj txij muaj nkawm tag lawm, thiab ib txhia tau mus koom txoj kev ntseeg lawm; koj puas tseem muaj peev xwm nyob khov kho mus ntxiv? Koj tseem puas muaj peev xwm nyob tau ruajkhov yam tsis muaj dab tsi cuam tshuam tau rau hauv koj lub siab? Vajtswv txoj kev ua tib neeg kom zoo tiav log tsis yog ib qho yooj yim! Nws siv ntau yam los lim kom tib neeg dawb huv. Tib neeg pom tej no yog tej tswv yim, tab sis Vajtswv txoj kev xav thaum lub hauv paus tej no tsis yog tswv yim kiag li, tab sis yog qhov tseeb. Thaum kawg, thaum Nws tau lim tib neeg kom dawb huv mus txog rau ib theem uas lawv tsis muaj qhov yws ntxiv lawm, ces Nws tes dej num mam li tiav rau thaum zeeg sij hawm no. Vajntsujplig tes dej num ces yog ua kom koj zoo tiav log, thiab thaum Nws tsis ua tes dej num thiab zais Nws Tus Kheej lawm, ces lub hom phiaj ua kom koj zoo tiav log no haj yam yuav tau sib zog ntxiv, thiab yuav pom tshwj xeeb rau hauv qhov no tias tib neeg muaj los sis tsis muaj kev hlub rau Vajtswv, lawv muaj los sis tsis muaj kev ruaj siab rau Nws tiag los sis tsis tiag. Thaum Vajtswv hais tej lus yooj yim, koj tsis tas yuav tshawb nrhiav; tsuas yog thaum Nws zais npog xwb koj thiaj li yuav tsum tau tshawb nrhiav thiab xav txog koj txoj hau kev. Koj yuav tsum muaj peev xwm ua tes hauj lwm ntawm tib neeg kom tiav hlo, thiab txawm tias yam yuav tshwm sim tom ntej thiab koj lub hom phiaj yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm caum nrhiav kev txawj ntse thiab kev hlub rau Vajtswv rau ntawm cov xyoos uas koj tseem muaj txoj sia nyob, thiab txawm tias Vajtswv yuav coj li cas rau koj los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm zam txoj kev yws. Nws muaj ib tug yam ntxwv rau Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg. Lawv yuav tsum nqhis thiab nrhiav thiab tsis txaus siab los sis ua xyem xyav txog Vajtswv tej kev ua, thiab lawv yuav muaj peev xwm tuav tau lawv tes hauj lwm tau txhua lub sij hawm; tsuas yog ua li no xwb lawv thiaj muaj peev xwm tau txais Vajntsujplig tes dej num. Hauv Vajtswv txhua kauj ruam ua tes dej num, dab tsi yog yam uas tib neeg yuav tsum muaj kev ruaj siab kom ntau thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhawm rau kev tshawb nrhiav—tsuas yog los ntawm kev paub xwb tib neeg thiaj li muaj peev xwm tshawb fawb tau tias Vajtswv ntxim hlub npaum li cas thiab Vajntsujplig ua hauj lwm li cas rau hauv tib neeg. Yog koj tsis muaj kev paub, yog koj tsis hnov tias koj txoj kev paub yog los ntawm qhov ntawd, yog koj tsis nrhiav, ces koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Koj yuav tsum hnov tias koj txoj kev ua yog los ntawm koj txoj kev paub, thiab tsuas yog los ntawm koj txoj kev paub nkaus xwb koj thiaj li muaj peev xwm pom Vajtswv tej kev ua thiab lees paub Nws txoj kev phim hwj thiab qhov xav tsis txog li.

Qhov Dhau Los: Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Ntxiv Mus: Koj Puas Yog Ib Tug Neeg Uas Tau Los Muaj Txoj Sia?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No